Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02000L0075-20130701.pdf

2000L0075 — SV — 01.07.2013 — 007.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

RÅDETS DIREKTIV 2000/75/EG

av den 20 november 2000

om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue

(EGT L 327, 22.12.2000, p.74)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 december 2006

  L 346

41

9.12.2006

 M2

RÅDETS DIREKTIV 2006/104/EG av den 20 november 2006

  L 363

352

20.12.2006

 M3

KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 november 2007

  L 294

26

13.11.2007

▸M4

RÅDETS DIREKTIV 2008/73/EG Text av betydelse för EES av den 15 juli 2008

  L 219

40

14.8.2008

▸M5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/5/EU av den 14 mars 2012

  L 81

1

21.3.2012

▸M6

RÅDETS DIREKTIV 2013/20/EU av den 13 maj 2013

  L 158

234

10.6.2013

Ändrad genom:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


▾B

RÅDETS DIREKTIV 2000/75/EG

av den 20 november 2000

om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa sjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (1), särskilt artikel 15 andra strecksatsen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 15 i direktiv 92/119/EEG bör särskilda åtgärder för bekämpning och utrotande av bluetongue införas.

(2)

Bluetongues epidemiologiska egenskaper är jämförbara med den afrikanska hästpestens epidemiologiska egenskaper.

(3)

Rådet har antagit direktiv 92/35/EEG om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (2).

(4)

Följaktligen är det lämpligt att vid bekämpning av bluetongue i stora drag ta som modell sådana åtgärder för att bekämpa afrikansk hästpest som föreskrivs i direktiv 92/35/EEG och därvid införa lämpliga ändringar i enlighet med de särskilda förhållandena vid uppfödning av sådana arter som kan drabbas av bluetongue.

(5)

Det krävs bestämmelser för förflyttning av djur, sperma, ägg och embryon av de arter som kan smittas, från områden som omfattas av restriktioner till följd av utbrott av sjukdomen.

(6)

Bestämmelserna i artikel 3 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (3) skall tillämpas om bluetongue bryter ut.

(7)

Det är nödvändigt att föreskriva ett förfarande för nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv fastställs kontrollregler och åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a)

anläggning : jordbruksföretag eller annat företag där man, tillfälligt eller permanent, föder upp eller håller djur av arter som kan smittas av bluetongue,

b)

art som kan smittas : alla arter av idisslare,

c)

djur : djur av en art som kan smittas med undantag för vilda djur för vilka särskilda bestämmelser kan fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2,

d)

ägare eller skötare : varje fysisk eller juridisk person som äger djur eller som har ansvar för deras skötsel, oavsett om detta sker mot ekonomisk ersättning eller inte,

e)

smittspridare : en insekt av arten imicola culicoides eller någon annan culicoides-insekt som kan överföra bluetongue; dessa skall fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2, efter ett yttrande från Vetenskapliga veterinärkommittén,

f)

misstanke : förekomsten av ett kliniskt tecken på bluetongue hos ett djur av en ras som kan smittas, tillsammans med en serie epidemiologiska data som innebär att det är rimligt att tänka sig denna möjlighet,

g)

bekräftelse : ett tillkännagivande från den behöriga myndigheten att bluetongue har konstaterats inom ett bestämt område genom laboratorieundersökning; den behöriga myndigheten vid en epidemi får dock även bekräfta sjukdomen på grundval av kliniska och/eller epidemiologiska resultat,

h)

behörig myndighet : en medlemsstats centrala myndighet som ansvarar för att veterinärkontroller utförs, eller varje veterinär myndighet till vilken detta ansvar har delegerats,

i)

officiell veterinär : en veterinär som har utsetts av den behöriga myndigheten,

▾M5

j)

levande, försvagat vaccin : vaccin som framställs genom att fältisolat av blåtungevirus anpassas genom upprepade passager i vävnadskultur eller i embryonerade hönsägg.

▾B

Artikel 3

Medlemsstaterna skall säkerställa att det finns en skyldighet att omedelbart anmäla varje misstanke om eller bekräftelse på förekomsten av bluetongue-virus till den behöriga myndigheten.

Artikel 4

1.  Om det inom en anläggning, som ligger inom ett område som inte omfattas av de restriktioner som avses i detta direktiv, finns ett eller flera djur som misstänks ha smittats av bluetongue skall medlemsstaterna säkerställa att en officiell veterinär omedelbart påbörjar en officiell undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av sjukdomen.

2.  Så snart misstanken har anmälts skall den officiella veterinären vidta följande åtgärder:

a) Misstänkta anläggningar skall sättas under officiell övervakning.

b) Veterinären skall ta initiativ till följande:

i) En officiell inventering som för varje art av djur anger det antal djur som redan har dött, smittats eller kan antas bli smittat. Inventeringen skall uppdateras med hänsyn till det antal djur som föds eller dör under den tid som anläggningen är misstänkt. Resultatet av inventeringen skall redovisas på begäran och får kontrolleras vid varje inspektion.

ii) En inventering av de platser där smittspridaren har gynnsamma livsbetingelser eller där den annars kan hålla till, och i synnerhet platser som är gynnsamma för dess förökning.

iii) En epidemiologisk undersökning i enlighet med artikel 7.

c) Veterinären skall regelbundet besöka anläggningen eller anläggningarna och därvid utföra en noggrann klinisk undersökning eller obduktion av de misstänkta eller döda djuren och bekräfta sjukdomens förekomst, vid behov genom laboratorieundersökningar.

d) Veterinären skall säkerställa att

i) all förflyttning av djur till eller från anläggningen förbjuds,

ii) djuren hålls instängda under de timmar då smittspridarna är aktiva, när han anser att de medel som behövs för att förverkliga denna åtgärd finns att tillgå,

iii) djuren, de byggnader som används för att hysa djuren och omgivningarna (särskilt sådana miljöer som är ekologiskt gynnsamma för insekter av culicoidesarten) regelbundet behandlas med tillåtna insekticider; den behöriga myndigheten skall med hänsyn till den använda insekticidens långtidsverkan och de klimatiska förhållandena besluta om intervallen mellan behandlingarna för att i möjligaste mån förhindra angrepp av smittspridarna,

iv) kropparna av de djur som har dött på anläggningen destrueras, avlägsnas, bränns eller begravs i enlighet med rådets direktiv 90/667/ EEG av den 27 november 1990 om fastställande av veterinära bestämmelser om bortskaffande och bearbetning av animaliskt avfall och dess utsläppande på marknaden samt om förhindrande av sjukdomsalstrande organismer i foder som härrör från djur eller fisk samt om ändring av direktiv 90/425/EEG (4).

3.  I väntan på att de officiella åtgärderna enligt punkt 2 vidtas, skall ägaren till eller skötaren av djur som misstänks ha smittats av sjukdomen vidta alla förebyggande åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnaden av punkt 2 d i och ii.

4.  Den behöriga myndigheten får tillämpa vilken som helst av de åtgärder som anges i punkt 2 på andra anläggningar om dessa genom sin placering, geografiska belägenhet eller kontakt med den anläggning där sjukdomen misstänks, kan befaras ha blivit smittbärande.

5.  Utöver bestämmelserna i punkt 2 får särskilda bestämmelser för naturreservat där djur lever i frihet fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2.

6.  Åtgärderna enligt denna artikel får officiellt avbrytas först när den behöriga myndigheten inte längre misstänker förekomst av bluetongue.

▾M5

Artikel 5

1.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får besluta att tillåta vaccinering mot blåtunga under förutsättning att

a) beslutet fattas på grundval av en särskild riskbedömning som utförts av den behöriga myndigheten,

b) kommissionen underrättas innan vaccineringen utförs.

2.  När levande, försvagat vaccin används ska medlemsstaterna se till att den behöriga myndigheten fastställer följande:

a) Ett skyddsområde som åtminstone omfattar vaccinationsområdet.

b) Ett övervakningsområde som består av en del av unionens territorium och sträcker sig minst 50 km utanför skyddsområdet.

▾B

Artikel 6

1.  Om förekomst av bluetongue har bekräftats officiellt skall den officiella veterinären göra följande:

a) Låta vidta de slaktningar som anses nödvändiga för att förhindra att epidemin sprider sig och underrätta kommissionen om detta.

b) Låta destruera, avlägsna, bränna eller begrava kadavren av ovannämnda djur i enlighet med direktiv 90/667/EEG.

c) Utsträcka åtgärderna enligt artikel 4 till anläggningar som är belägna inom en radie av 20 km (inbegripet inom det skyddsområde som anges i artikel 8) från den eller de anläggningar som är smittade.

▾M5

d) Genomföra de åtgärder som beslutats i enlighet med förfarandet i artikel 20.2, särskilt när det gäller genomförandet av ett eventuellt vaccineringsprogram eller andra alternativa åtgärder.

▾B

e) Utföra en epidemiologisk undersökning i enlighet med artikel 7.

Trots vad som föreskrivs i c kan bestämmelser om förflyttning av djur inom området dock antas enligt förfarandet i artikel 20.2.

2.  Det område som avses i punkt 1 c får utsträckas eller begränsas av den behöriga myndigheten på grund av de epidemiologiska, geografiska, ekologiska eller meteorologiska förhållandena. Den behöriga myndigheten skall underrätta kommissionen om detta.

3.  Om det område som avses i punkt 1 c ligger inom flera medlemsstaters territorium, skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna gemensamt fastställa detta område. Om nödvändigt skall området fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 7

1.  Den epidemiologiska undersökningen skall avse

a) den tidsrymd under vilken bluetongue kan ha funnits på anläggningen,

b) hur bluetongue kan ha kommit till anläggningen och fastställande av andra anläggningar där det finns djur som kan ha blivit smittade eller smittbärande från samma källa,

c) smittspridarnas förekomst och utbredning,

d) förflyttning av djur till eller från de berörda anläggningarna eller av kadaver av döda djur som avlägsnats därifrån.

2.  En krisgrupp skall bildas med uppgift att fullständigt samordna alla de åtgärder som krävs för att utrota bluetongue så snabbt som möjligt samt att genomföra den epidemiologiska undersökningen.

Allmänna regler för nationella krisgrupper och gemenskapens krisgrupper skall antas enligt förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna skall säkerställa att den behöriga myndigheten, utöver åtgärderna enligt artikel 6, fastställer ett skyddsområde och ett övervakningsområde. När områdena fastställs skall hänsyn tas till de geografiska, administrativa, ekologiska och epizootiologiska faktorerna i samband med bluetongue samt till kontrollstrukturerna.

2.  

a) Skyddsområdet skall bestå av en del av gemenskapens territorium med en radie av minst 100 km kring hela den smittade anläggningen.

▾M5

b) Övervakningsområdet ska bestå av en del av unionens territorium och sträcka sig minst 50 km utanför skyddsområdet och där ingen vaccinering mot blåtunga med levande, försvagat vaccin har utförts under de senaste 12 månaderna.

▾B

c) Om sådana områden ligger inom flera medlemsstaters territorium skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna gemensamt fastställa de områden som avses i a och b.

d) Om nödvändigt skall dock skydds- och övervakningsområdena fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2.

3.  På en vederbörligen motiverad begäran av en medlemsstat kan beslut fattas enligt förfarandet i artikel 20.2 om att ändra avgränsningen av de områden som avses i punkt 2 ovan med hänsyn till

a) den geografiska belägenheten och de ekologiska faktorerna,

b) de meteorologiska förhållandena,

c) smittspridarens förekomst och utbredning,

d) resultaten av de epizootiologiska undersökningar som har utförts i enlighet med artikel 7,

e) resultaten av laboratorieundersökningarna,

f) genomförandet av bekämpningsåtgärderna, särskilt insektsbekämpningen.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna skall säkerställa att följande åtgärder vidtas i skyddsområdet:

a) Alla anläggningar med djur i området skall fastställas.

b) Den behöriga myndigheten skall genomföra ett program för epidemiövervakning som grundas på en uppföljning av indikatorgrupper av nötkreatur (eller om sådana saknas andra arter av idisslare) och populationer av smittspridare. Detta program kan fastställas enligt förfarandet i artikel 20.2.

c) Djuren får inte förflyttas från området. Enligt förfarandet i artikel 20.2 kan dock undantag från förbudet att föra ut djuren från området beviljas, särskilt när det gäller djur inom en del av området där viruset inte är i omlopp eller där avsaknaden av smittspridare påvisats.

2.  Utöver åtgärderna enligt punkt 1 får beslut om att i skyddsområdet systematiskt vaccinera djur mot bluetongue och att identifiera dem fattas enligt förfarandet i artikel 20.2 eller på initiativ av en medlemsstat som skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall säkerställa följande:

1) Åtgärderna enligt artikel 9.1 skall genomföras i övervakningsområdet.

▾M5

2) All vaccinering mot blåtunga med levande, försvagat vaccin ska vara förbjuden inom övervakningsområdet.

▾B

Artikel 11

De åtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 6, 8, 9 och 10 skall ändras eller upphöra att gälla i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 12

Trots vad som föreskrivs i artiklarna 9 och 10 skall de bestämmelser som gäller förflyttning av djur inom och från skyddsområdet och övervakningsområdet fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

När det beslut som avses i första stycket skall antas skall reglerna för utbyte fastställas enligt samma förfarande.

Artikel 13

Om bluetongue orsakar en ovanligt allvarlig epizooti i en särskild region, skall de ytterligare åtgärder som de berörda medlemsstaterna skall vidta beslutas enligt förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall säkerställa att den behöriga myndigheten vidtar alla åtgärder som behövs för att alla personer inom kontroll- och övervakningsområdena skall få full kännedom om gällande restriktioner och göra allt som behövs för att dessa åtgärder skall genomföras på ett riktigt sätt.

▾M4

Artikel 15

1.  Medlemsstaterna ska utse ett nationellt laboratorium med ansvar för att genomföra de laboratorieundersökningar som föreskrivs i detta direktiv och ska göra närmare uppgifter om detta laboratorium och alla senare ändringar av dessa tillgängliga för övriga medlemsstater och för allmänheten.

Närmare föreskrifter för den enhetliga tillämpningen av denna punkt kan antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

2.  Funktioner och uppgifter för de nationella laboratorier som utsetts i enlighet med punkt 1 fastställs i bilaga I.

3.  De nationella laboratorier som utsetts i enlighet med punkt 1 i denna artikel ska samarbeta med det gemenskapsreferenslaboratorium som avses i artikel 16.

▾B

Artikel 16

Gemenskapens referenslaboratorium för bluetongue anges i bilaga II. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i beslut 90/424/EEG, särskilt artikel 28 i detta, skall laboratoriet ha de funktioner och uppgifter som anges i bilaga II B.

Artikel 17

Experter från kommissionen får i samarbete med de behöriga myndigheterna utföra kontroller på fältet i den utsträckning som behövs för en enhetlig tillämpning av detta direktiv. I detta syfte får de, genom att inspektera ett representativt procenttal av anläggningar, kontrollera om de behöriga myndigheterna övervakar att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av kontrollerna.

Den medlemsstat på vars territorium inspektionen utförs skall lämna experterna all den hjälp som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Allmänna regler för tillämpningen av denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 18

1.  Varje medlemsstat skall upprätta en beredskapsplan med uppgifter om hur den tillämpar de åtgärder som föreskrivs i detta direktiv.

Denna plan skall syfta till att anordningar, utrustning, personal och all annan lämplig materiel som är nödvändiga för att snabbt och effektivt utrota sjukdomen finns att tillgå.

2.  Kriterier för hur planerna enligt punkt 1 skall upprättas finns i bilaga III.

Planer som upprättas i enlighet med dessa kriterier skall överlämnas till kommissionen senast tre månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Kommissionen skall granska planerna för att avgöra om de är ändamålsenliga samt föreslå den berörda medlemsstaten varje behövlig ändring, i synnerhet för att säkerställa att de är förenliga med de övriga medlemsstaternas planer.

Kommissionen skall godkänna planerna, med eventuella ändringar, enligt förfarandet i artikel 20.2.

Planerna får efteråt ändras eller kompletteras enligt samma förfarande med hänsyn till hur förhållandena utvecklas.

Artikel 19

Detta direktiv kan vid behov ändras av rådet genom ett beslut med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen.

Bilagorna skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

De eventuella tillämpningsföreskrifter som behövs för att genomföra detta direktiv skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 20.2.

Artikel 20

1.  Kommissionen skall biträdas av Ständiga veterinärkommittén.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG (5) tillämpas.

Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara 15 dagar.

3.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 21

Kommissionen kan i enlighet med förfarandet i artikel 20.2 för en period på två år anta de övergångsåtgärder som är nödvändiga för att underlätta övergången till den nya ordning som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 22

1.  Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 2002 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 23

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA I

▾M4 —————

▾B

B.   FUNKTIONER OCH UPPGIFTER FÖR DE NATIONELLA LABORATORIERNA FÖR BLUETONGUE

De nationella laboratorierna för bluetongue ansvarar för samordningen av de normer och diagnostiska metoder som varje diagnostiklaboratorium i medlemsstaten har fastställt, för användning av reagenser och för test av vacciner. I detta syfte får de

a) tillhandahålla diagnostiska reagenser till de diagnostiklaboratorier som begär sådana, och de skall

b) kontrollera kvaliteten hos alla diagnostiska reagenser som används i den medlemsstaten,

c) regelbundet anordna jämförande tester,

d) bevara isolat av bluetonguevirus från bekräftade fall i den medlemsstaten, samt

e) säkerställa att positiva resultat som har erhållits vid regionala diagnostiklaboratorier bekräftas.


BILAGA II

A.   LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINAEF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUEGEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEITΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥCOMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUELABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON▸M6 REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA ◂ LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINICOMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUELABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINALAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIOGEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE

AFRC Institute for Animal Health

Pirbright Laboratory

Ash Road

Pirbright

Woking

Surrey GU24 ONF

United Kingdom

Tel. (44-1483) 23 24 41

Fax (44-1483) 23 24 48

E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

B.   FUNKTIONER OCH UPPGIFTER FÖR GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE

Gemenskapens referenslaboratorium har följande funktioner och uppgifter:

1) Att i samråd med kommissionen samordna de metoder som medlemsstaterna använder för att ställa diagnos på bluetongue, särskilt genom att

a) typa, förvara och tillhandahålla stammar av bluetonguevirus för serologiska tester och beredning av antiserum,

b) förse de nationella referenslaboratorierna med standardserum och andra referensreagenser för standardisering av de tester och reagenser som används i varje medlemsstat,

c) bygga upp och vidmakthålla en uppsättning virusstammar och isolat av bluetongue,

d) organisera regelbundet återkommande jämförande tester av diagnostiska förfaranden på gemenskapsnivå,

e) samla in och klassificera data och information om använda diagnosmetoder och resultat av tester som har utförts inom gemenskapen,

f) utföra bestämningar av isolat av bluetongue med hjälp av de modernaste metoder som står till förfogande för att vinna ökad insikt i bluetongues epizootiologi,

g) följa utvecklingen i hela världen vad avser övervakning, epizootiologi och förebyggande åtgärder i samband med bluetongue.

2) Att aktivt medverka vid diagnostisering av bluetongue i medlemsstaterna genom att ta emot virusisolat för bekräftande diagnos, karaktärisering och epizootiologiska undersökningar.

3) Att underlätta utbildning och omskolning av experter på laboratoriediagnostisering i syfte att harmonisera diagnostiseringstekniken inom hela gemenskapen.

4) Att ömsesidigt utbyta information med det universella laboratorium för bluetongue som har utsetts av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, särskilt med hänsyn till utvecklingen av det globala läget för bluetongue.


BILAGA III

MINIMIKRITERIER FÖR BEREDSKAPSPLANER

Beredskapsplaner skall uppfylla minst följande kriterier:

1) En nationell krisgrupp skall inrättas för att samordna alla bekämpningsåtgärder i den berörda medlemsstaten.

2) En förteckning skall göras upp över sådana lokala kriscentraler som har tillräckliga resurser för att samordna kontrollåtgärderna på lokal nivå.

3) Utförliga uppgifter skall finnas tillgängliga om de personer som medverkar i bekämpningen, deras kompetens och deras ansvarsområden.

4) Varje lokal kriscentral måste snabbt kunna kontakta personer eller organisationer som direkt eller indirekt berörs av ett utbrott.

5) Utrustning och materiel skall finnas tillgänglig så att sjukdomen kan bekämpas på lämpligt sätt.

6) Utförliga instruktioner skall finnas om vilka åtgärder som skall vidtas, bland annat om hur kadaver skall bortskaffas när misstanke om smittade eller smittbärande djur uppstår eller bekräftas.

7) Utbildningsprogram för att uppdatera och utveckla kunskaper i fältarbete och administrativa förfaranden skall utarbetas.

8) Diagnostiska laboratorier skall ha resurser för obduktioner, behövlig kapacitet för serologi, histologi etc. samt upprätthålla kompetens för snabb diagnostisering. (I detta syfte bör förberedelser göras för snabb transport av prover.)

9) Uppgifter skall finnas tillgängliga om den mängd vaccin mot bluetongue som man räknar med att behöva om nödvaccinering åter måste utföras.

10) Bestämmelser skall utfärdas som säkerställer de rättsliga befogenheter som krävs för att verkställa beredskapsplanerna.


(1) EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(2) EGT L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(3) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1258/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 103).

(4) EGT L 363, 27.12.1990, s. 51. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 2.