Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02000R2235-20011013.pdf

2000R2235 — SV — 13.10.2001 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2235/2000

av den 9 oktober 2000

om ändring av förordningarna (EG) nr 1839/95 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal och (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

(EGT L 256, 10.10.2000, p.13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

Kommissionens förordning (EG) nr 2015/2001 av den 12 oktober 2001

  L 272

31

13.10.2001


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2235/2000

av den 9 oktober 2000

om ändring av förordningarna (EG) nr 1839/95 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal och (EG) nr 1249/96 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullarna inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1666/2000 (2), särskilt artiklarna 10.4 och 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1963/95 (4), fastställs bestämmelser för hur denna import skall förvaltas.

(2)

Den importperiod som är föreskriven för kvoten för import av majs och sorghum till Spanien motsvarar regleringsåret, men erfarenheten visar att en period som grundar sig på kalenderår vore lämpligare för att ta hänsyn till import av ersättningsprodukter till Spanien. När det gäller importen av majs till Portugal saknar importen av ersättningsprodukter betydelse för förvaltningen av kvoten. Följaktligen bör den period som anges för denna import i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1839/95 inte ändras.

(3)

Eftersom den kvantitet majs och sorghum som får importeras till Spanien under ett år sänks med en volym som motsvarar vissa ersättningsprodukter för spannmål som importeras till Spanien under samma år, är det omöjligt att i slutet av året fastställa hur mycket majs och sorghum som återstår att importera för året i fråga. Följaktligen bör den period förlängas under vilken importen av majs och sorghum till Spanien får beräknas för varje år.

(4)

Enligt artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2519/98 (6), kan en nedsättning göras av importtullen för flintmajs. För att korrigera vissa avvikelser som skapats genom den nuvarande ordningen i gemenskapshandeln med den här sorten majs, och för att uppfylla internationella förpliktelser, är det i detta sammanhang lämpligt att föreskriva att, beträffande kvoterna, den importerade majsen inte skall användas för tillverkning av majsgryn som skall användas för produktion av frukostflingor. Med hänsyn till att majs med en halt av kärnor med glasaktigt utseende över 60 % har egenskaper som gör den lämplig för tillverkning av frukostflingor, bör det inrättas möjligheter att kontrollera denna import och hur de importerade produkterna används. För detta ändamål vore det lämpligast med en analys av de importerade varorna och en uppföljning till slutanvändningen av majs med en halt av kärnor med glasaktigt utseende över 55 %. För att ta hänsyn till eventuella skillnader i resultat vid de analyser som utförs vid avsändning och de som utförs vid ankomsten till majsens bestämmelseort, bör det tillåtas en tolerans på ytterligare 5 % kärnor med glasaktigt utseende.

(5)

Enligt artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 kan importtullen för flintmajs på vissa villkor nedsättas med 14 euro per ton. Med tanke på prisutvecklingen för flintmajs på världsmarknaden bör nedsättningen ske med ett större belopp än det som föreskrivs i förordning (EG) nr 1249/96. Det garantibelopp som föreskrivs i förordning (EG) nr 1249/96 bör ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det föreskrivs en särskild nedsättning av importtullen för dessa tullkvoter, och eftersom denna nedsättning är tillräcklig för att det skall vara möjligt att följa gemenskapens åtaganden i WTO, bör den nedsättning av importtullen för flintmajs som föreskrivs i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 inte tillämpas för dessa tullkvoter.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall ses som ett försök att lösa de problem som för närvarande finns i förvaltningen av de tullkvoter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1839/95. Utan att det påverkar senare översyn och en mer djupgående reform av kvotordningen bör de åtgärder som anges i ovanstående tre skäl införas för en försöksperiod som löper ut ett år efter det datum då denna förordning träder i kraft.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1839/95 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

”1.  Importkvoter från tredje land om högst 2 miljoner ton majs och 0,3 miljoner ton sorghum skall öppnas den 1 januari varje år på årlig basis för fri omsättning i Spanien. Import inom ramen för dessa kvoter skall äga rum på de villkor som definieras i följande artiklar.”

2. I artikel 1 skall följande läggas till som punkt 4:

”4.  Den nedsättning av importtullarna för flintmajs som föreskrivs i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 (7) skall inte tillämpas inom ramen för dessa tullkvoter.”

3. Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.  De kvantiteter som föreskrivs vid import till Spanien i artikel 1.1 skall minskas proportionellt för varje år med de kvantiteter restprodukter från framställning av majsstärkelse med KN-nummer 2303 10 19 och 2309 90 20, drav med KN-nummer 2303 30 00 och fruktköttsrester från citrusfrukter med KN-nummer 2308 90 30 som importeras till Spanien från tredje land under loppet av det berörda regleringsåret.

2.  Kommissionen skall bokföra

 de kvantiteter majs och sorghum som importeras till Spanien från tredje land under året i fråga och vid behov under januari och februari påföljande år,

 de kvantiteter restprodukter från framställning av majsstärkelse, drav och fruktköttsrester från citrusfrukter som importeras till Spanien under varje år.

2.  I enlighet med detta skall den spanska regeringen regelbundet förse kommissionen med all nödvändig information.”

4. Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

”1.  Nedsättningen av importtullen får bli föremål för ett anbudsförfarande. Intressenter får delta i anbudsförfarandet antingen genom att inlämna skriftligt anbud till det organ som anges i anbudsinfordran mot erhållande av kvitto, eller genom att sända det till detta organ med rekommenderat brev, fax, telex eller telegram.”

5. I artikel 9 skall följande läggas till som punkt 6:

”6.  Representativa stickprov skall vid varje import tas av tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten enligt de bestämmelser som anges i bilagan till kommissionens direktiv 76/371/EEG (8) för att fastställa halten kärnor med glasaktigt utseende enligt den metod och de kriterier som anges i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1249/96.”

6. Artikel 12.3 första stycket skall ersättas med följande:

”3.  Utan att det påverkar tillämpningen av de övervakningsåtgärder som föreskrivs i artikel 13 skall de garantier som anges i artikel 9.1 frisläppas när anbudsgivaren inkommer med bevis om

 att den importerade majs, som vid en analys som genomförts enligt bestämmelserna i artikel 9.6 visar sig ha en halt av kärnor med glasaktigt utseende över 60 %, har förädlats till annan produkt än produkter med KN-nummer 1904 10 10, 1103 13 eller 1104 23 i den medlemsstat där produkterna övergår till fri omsättning. Detta bevis skall utgöras av en kontrollblankett T5 som fyllts i av tullkontoret enligt föreskrifterna i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (9), innan varorna skickades iväg till förädling,

 att den importerade majs, som vid en analys som genomförts enligt bestämmelserna i artikel 9.6 visar sig ha en halt av kärnor med glasaktigt utseende ej överstigande 60 %, och att den importerade sorghum har förädlats eller utnyttjats i den medlemsstat där produkterna övergår till fri omsättning. Detta bevis kan utgöras av en försäljningsfaktura till en förädlare eller till en förbrukare som har sitt säte i den medlemsstat där produkterna övergår till fri omsättning, eller

 att importen, förädlingen eller utnyttjandet inte kunnat verkställas på grund av force majeur, eller

 att den importerade produkten har blivit oanvändbar.”

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1249/96 ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.5 skall tredje strecksatsen i första stycket ersättas med följande:

”— 24 euro per ton vid import av flintmajs av en kvalitet som överensstämmer med specifikationerna i bilaga I.”

2. I artikel 2.5 skall punkt c i andra stycket ersättas med följande:

”c) Importören skall hos det berörda organet ställa en säkerhet på

 14 euro per ton för vanligt vete,

 24 euro per ton för flintmajs, och

 8 euro per ton för korn.

Om emellertid gällande tullsats för den berörda produkten dagen för fullbordandet av tullformaliteterna för importen är lägre än 14 euro per ton för vanligt vete, 24 euro per ton för flintmajs eller 8 euro per ton för korn, skall säkerhetsbeloppet motsvara tullsatsen i fråga.

Denna säkerhet skall frisläppas på villkor att aktören lägger fram bevis på den slutliga användning som berättigar till kvalitetsbidrag utöver priset på den basprodukt som anges i a. Detta bevis, som eventuellt kan utgöras av ett kontrollexemplar T5, skall på ett tillfredsställande sätt visa för, de berörda myndigheterna i den importerande medlemsstaten att hela den kvantitet som importerats har bearbetats till den produkt som avses i a.

Bearbetningen skall anses ha ägt rum när, inom den tidsfrist som anges under b,

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

▾M1 —————

▾B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.

(4) EGT L 189, 10.8.1995, s. 22.

(5) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(6) EGT L 315, 25.11.1998, s. 7.

(7) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.

(8) EGT L 102, 15.4.1976, s. 1.

(9) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.