Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02009R0607-20130701_supplement_0.pdf

02009R0607 — SV — 01.07.2013 — 007.003


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 607/2009

av den 14 juli 2009

om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

(EGT L 193 24.7.2009, s. 60)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 401/2010 av den 7 maj 2010

  L 117

13

11.5.2010

▸M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 538/2011 av den 1 juni 2011

  L 147

6

2.6.2011

▸M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 670/2011 av den 12 juli 2011

  L 183

6

13.7.2011

▸M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 428/2012 av den 22 maj 2012

  L 132

10

23.5.2012

▸M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 579/2012 av den 29 juni 2012

  L 171

4

30.6.2012

▸M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1185/2012 av den 11 december 2012

  L 338

18

12.12.2012

▸M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

▸M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 753/2013 av den 2 augusti 2013

  L 210

21

6.8.2013

▸M9

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1353 av den 19 maj 2017

  L 190

5

21.7.2017

Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 248, 22.9.2010, s.  67 (401/2010)


▾B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 607/2009

av den 14 juli 2009

om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för avdelning III i förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller

a) bestämmelserna i kapitel IV i den avdelningen om skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för de produkter som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 479/2008,

b) bestämmelserna i kapitel V i den avdelningen om traditionella uttryck för de produkter som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 479/2008,

c) bestämmelserna i kapitel VI i den avdelningen om märkning och presentation av vissa vinprodukter.

KAPITEL II

SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR OCH GEOGRAFISKA BETECKNINGAR

AVSNITT 1

Ansökan om skydd

Artikel 2

Sökande

1.  En enskild producent får ansöka om skydd enligt artikel 37.1 i förordning (EG) nr 479/2008 om det kan fastställas att

a) den berörda personen är den enda producenten inom det avgränsade geografiska området, och

b) i det fall det berörda avgränsade geografiska området är omgivet av områden med ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar, att det berörda området har egenskaper som avsevärt skiljer sig från omgivande avgränsade områdens eller att produktens egenskaper är skilda från egenskaperna hos produkterna i de omgivande avgränsade områdena.

2.  En medlemsstat eller ett tredjeland eller deras respektive myndigheter får inte ansöka om skydd enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 479/2008.

▾M3

Artikel 3

Ansökan om skydd

En ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska innehålla de dokument som krävs enligt artiklarna 118c och 118d i förordning (EG) nr 1234/2007, produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet.

Ansökan och det sammanfattande dokumentet ska översändas till kommissionen i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning.

▾B

Artikel 4

Beteckning

1.  Den beteckning som ska skyddas ska endast registreras på det eller de språk som används för att beskriva den berörda produkten i det avgränsade geografiska området.

2.  Beteckningen ska registreras med sin ursprungliga stavning.

Artikel 5

Avgränsning av det geografiska området

Området ska avgränsas på ett detaljerat, precist och entydigt sätt.

Artikel 6

Produktion inom det avgränsade geografiska området

1.  Vid tillämpning av artikel 34.1 a iii) och b iii) i förordning (EG) nr 479/2008 och av denna artikel avses med produktion alla berörda produktionsmoment, från skörd av druvorna till slutförandet av vintillverkningsprocessen, med undantag för eventuella processer efter framställningen.

2.  För produkter med en skyddad geografisk beteckning ska de druvor, högst 15 procent, som inte kommer från det avgränsade geografiska området enligt artikel 34.1 b ii) i förordning (EG) nr 479/2008 komma från den berörda medlemsstat eller det berörda tredjeland där det avgränsade området ligger.

3.  Genom undantag från artikel 34.1 a ii) i förordning (EG) nr 479/2008 ska punkt 3 i del B i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 (1) om vinframställningsmetoder och restriktioner gälla.

4.  Genom undantag från artikel 34.1 a iii) och b iii) i förordning (EG) nr 479/2008, och under förutsättning att det föreskrivs i produktspecifikationen, får en produkt med en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning användas för vinframställning antingen

a) i ett område i omedelbar närhet till det berörda avgränsade området, eller

b) i ett område som är beläget i samma administrativa enhet eller i en intilliggande administrativ enhet i enlighet med nationella bestämmelser, eller

c) vid ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som avser ett geografiskt område som skär över nationella gränser, eller om det finns ett avtal om kontrollåtgärder mellan två eller flera medlemsstater eller mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, då en produkt med en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning får användas för vinframställning i ett område som ligger i omedelbar närhet till det avgränsade området i fråga.

Genom undantag från artikel 34.1 b iii) i förordning (EG) nr 479/2008, och under förutsättning att det föreskrivs i produktspecifikationen, får vin med en skyddad geografisk beteckning fortsätta att användas för vinframställning även i områden som inte ligger i omedelbar närhet till det berörda avgränsade området till och med den 31 december 2012.

Genom undantag från artikel 34.1 a iii) i förordning (EG) nr 479/2008, och under förutsättning att det föreskrivs i produktspecifikationen, får en produkt omvandlas till mousserande vin eller pärlande vin med en skyddad ursprungsbeteckning även i områden som inte ligger i omedelbar närhet till det berörda avgränsade området om denna metod användes före den 1 mars 1986.

Artikel 7

Samband

1.  De uppgifter som styrker det geografiska samband som avses i artikel 35.2 g i förordning (EG) nr 479/2008 ska förklara hur det avgränsade geografiska områdets egenskaper påverkar slutprodukten.

Vid ansökningar som omfattar flera kategorier av vinprodukter ska uppgifter som styrker sambandet anges för varje berörd vinprodukt.

2.  När det handlar om en ursprungsbeteckning ska produktspecifikationen innehålla

a) uppgifter om det geografiska området, inklusive naturliga och mänskliga faktorer, som är relevanta för sambandet,

b) uppgifter om produktens kvalitet eller egenskaper som väsentligen eller uteslutande beror på den geografiska omgivningen,

c) en beskrivning av orsakssambandet mellan de uppgifter som avses i led a och de uppgifter som avses i led b.

3.  När det handlar om en geografisk beteckning ska produktspecifikationen innehålla

a) uppgifter om det geografiska området som är relevanta för sambandet,

b) uppgifter om produktens kvalitet, anseende eller andra särskilda egenskaper som beror på dess geografiska ursprung,

c) en beskrivning av orsakssambandet mellan de uppgifter som avses i led a och de uppgifter som avses i led b.

4.  När det handlar om en geografisk beteckning ska det av produktspecifikationen framgå om beteckningen grundas på en särskild kvalitet eller ett särskilt anseende eller på andra egenskaper som kan hänföras till produktens geografiska ursprung.

Artikel 8

Förpackning i det avgränsade geografiska området

Om det i produktspecifikationen fastställs att förpackningen av produkten ska ske i det avgränsade geografiska området eller i ett område som ligger i omedelbar närhet till det berörda avgränsade området, i enlighet med ett krav i artikel 35.2 h i förordning (EG) nr 479/2008, ska detta krav motiveras för den berörda produkten.

AVSNITT 2

Kommissionens granskningsförfarande

▾M3

Artikel 9

Inlämning av ansökan

1.  Den dag då ansökan mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av ansökan till kommissionen.

2.  Kommissionen ska för medlemsstatens eller tredjelandets behöriga myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet bekräfta att den mottagit ansökan och tilldela ansökan ett ärendenummer.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a) Ärendenumret.

b) Den beteckning som ska registreras.

c) Datumet för mottagande av ansökan.

▾B

Artikel 10

Inlämning av ansökningar som skär över nationella gränser

1.  Vid ansökningar som skär över nationella gränser får en gemensam ansökan lämnas in för en beteckning som anger ett geografiskt område som skär över nationella gränser av mer än en grupp av producenter som företräder detta område.

2.  Om endast medlemsstater berörs ska det förberedande nationella förfarande som avses i artikel 38 i förordning (EG) nr 479/2008 gälla i alla berörda medlemsstater.

Vid tillämpning av artikel 38.5 i förordning (EG) nr 479/2008 ska ansökningar som skär över nationella gränser lämnas till kommissionen av någon av medlemsstaterna på de andras vägnar, och innehålla ett tillstånd från samtliga övriga berörda medlemsstater som ger den medlemsstat som lämnar in ansökan befogenhet att agera på deras vägnar.

3.  Om en ansökan som skär över nationella gränser endast omfattar tredjeländer ska ansökan lämnas till kommissionen antingen av någon av de ansökande grupperna på de övriga gruppernas vägnar eller av något av tredjeländerna på de övriga tredjeländernas vägnar och innehålla

a) uppgifter som styrker att villkoren i artiklarna 34 och 35 i förordning (EG) nr 479/2008 uppfylls,

b) bevis för att beteckningen är skyddad i de berörda tredjeländerna, och

c) ett tillstånd enligt punkt 2 från samtliga övriga berörda tredjeländer.

4.  Om en ansökan som skär över nationella gränser rör minst en medlemsstat och minst ett tredjeland ska det förberedande nationella förfarande som avses i artikel 38 i förordning (EG) nr 479/2008 gälla i alla berörda medlemsstater. Ansökan ska lämnas till kommissionen av någon av medlemsstaterna eller tredjeländerna eller något av de berörda tredjeländer som ingår i den ansökande gruppen och innehålla

a) uppgifter som styrker att villkoren i artiklarna 34 och 35 i förordning (EG) nr 479/2008 uppfylls,

b) bevis för att beteckningen är skyddad i de berörda tredjeländerna, och

c) ett tillstånd enligt punkt 2 från samtliga övriga berörda medlemsstater eller tredjeländer.

5.  Meddelanden och beslut från kommissionen sänds till den medlemsstat eller de tredjeländer eller producentgrupper i tredjeländer som lämnar in en ansökan som skär över nationella gränser till kommissionen enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.

▾M3

Artikel 11

Ansökans tillåtlighet

1.  En ansökan är tillåtlig om det sammanfattande dokumentet är fullständigt ifyllt och verifikationerna är bifogade. Det sammanfattande dokumentet anses vara fullständigt ifyllt om alla de obligatoriska uppgifter som krävs inom ramen för de informationssystem som avses i artikel 70a har fyllts i.

I detta fall betraktas ansökan som godkänd den dag den mottagits av kommissionen. Sökanden ska informeras om detta.

Detta datum ska offentliggöras.

2.  Om ansökningsformuläret inte har fyllts i eller endast delvis har fyllts i, om de verifikationer som avses i punkt 1 inte har lämnats in samtidigt som ansökan eller om vissa verifikationer saknas, ska ansökan avslås.

3.  Om ansökan avslås ska medlemsstatens eller tredjelandets behöriga myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet informeras om skälen till att ansökan avslagits och ska upplysas om att det ankommer på dem att lämna in en ny ansökan som är fullständigt ifylld.

▾B

Artikel 12

Granskning av villkoren för giltighet

▾M3

1.  Om en godkänd ansökan inte uppfyller kraven i artiklarna 118b och 118c i förordning (EG) nr 1234/2007 ska kommissionen informera medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet om skälen till att ansökan avslagits och fastställa en tidsfrist för tillbakadragande eller ändring av ansökan eller för ingivande av synpunkter, vilken inte får vara kortare än två månader.

▾B

2.  Om registreringshindren inte åtgärdas av medlemsstatens eller tredjeländernas myndigheter eller av sökanden i det berörda tredjelandet inom tidsfristen ska kommissionen avslå ansökan i enlighet med artikel 39.3 i förordning (EG) nr 479/2008.

3.  Beslut att avslå ansökan om den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen ska fattas av kommissionen på grundval av de dokument och den information som den förfogar över. Medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökandena i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

AVSNITT 3

Invändningsförfaranden

Artikel 13

Nationellt invändningsförfarande för ansökningar som skär över nationella gränser

Vid tillämpning av artikel 38.3 i förordning (EG) nr 479/2008 och då en ansökan som skär över nationella gränser endast rör medlemsstater eller minst en medlemsstat och ett tredjeland, ska invändningsförfarandet tillämpas i alla berörda medlemsstater.

▾M3

Artikel 14

Inlämning av invändningar enligt gemenskapsförfarandet

1.  Invändningar enligt artikel 118h i förordning (EG) nr 1234/2007 ska översändas i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning. Den dag då invändningen mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av invändningen till kommissionen. Detta datum ska offentliggöras för de myndigheter och personer som berörs av denna förordning.

2.  Kommission ska bekräfta att den mottagit invändningen och tilldela den ett ärendenummer.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a) Ärendenumret.

b) Datumet för mottagande av invändningen.

▾B

Artikel 15

Tillåtlighet enligt gemenskapsförfarandet

1.  För att avgöra om en invändning är tillåtlig ska kommissionen, i enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 479/2008, kontrollera att invändningen innehåller uppgifter om vilken eller vilka tidigare rättigheter som hävdats samt om skälet eller skälen till invändningen och att invändningen lämnats in till kommissionen inom den fastställda tidsfristen.

2.  Om invändningen beror på befintligheten av ett tidigare varumärke och dess anseende och renommé, i enlighet med artikel 43.2 i förordning (EG) nr 479/2008, ska invändningen åtföljas av bevis för ansökan, registrering och användning av detta tidigare varumärke, som exempelvis registreringsintyg eller bevis för användningen, och bevis för dess anseende och renommé.

3.  Alla vederbörligen motiverade invändningar ska innehålla uppgifter om de fakta, bevis och synpunkter som lämnats in till stöd för invändningen, tillsammans med relevanta verifikationer.

Den information och de bevis som ska lämnas in för att styrka användningen av ett tidigare varumärke ska omfatta närmare uppgifter om plats, varaktighet, omfattning och egenskaper för användningen av det tidigare varumärket, och om dess anseende och renommé.

4.  Om uppgifter om vilken eller vilka tidigare rättigheter som hävdats och om de skäl, fakta, bevis och synpunkter eller de verifikationer som avses i punkterna 1 till 3 inte har lämnats in tillsammans med invändningen eller om några uppgifter saknas, ska kommissionen informera klaganden om detta och uppmana denne att åtgärda de konstaterade bristerna inom två månader. Om bristerna inte åtgärdas innan tidsfristen löper ut ska kommissionen avslå invändningen. Invändaren, medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå invändningen.

5.  Medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet ska informeras om invändningar som har godkänts.

Artikel 16

Granskning av en invändning enligt gemenskapsförfarandet

1.  Om kommissionen inte har avslagit invändningen i enlighet med artikel 15.4 ska den informera medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet om invändningen och uppmana denne att inkomma med synpunkter inom två månader från det datum då denna information lämnats. Synpunkter som tas emot inom dessa två månader ska lämnas till invändaren.

Under granskningen av en invändning ska kommissionen uppmana parterna att vid behov inkomma med synpunkter om de meddelanden som de övriga parterna inkommit med inom en period på två månader från datumet för denna uppmaning.

2.  Om medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet eller invändaren därefter inte yttrar sig eller inte respekterar tidsfristerna beslutar kommissionen om invändningen.

3.  Beslut att avslå eller registrera den berörda ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen ska fattas av kommissionen på grundval av de bevis som den förfogar över. Invändaren, medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå invändningen.

4.  Om invändningar görs av flera personer kan det efter en inledande granskning av en eller flera invändningar visa sig omöjligt att godkänna ansökan om registrering och i detta fall får kommissionen avbryta de övriga invändningsförfarandena. Kommissionen ska informera de övriga invändarna om beslut som fattats under förfarandet som påverkar dem.

Om en ansökan avslås ska de invändningsförfaranden som avbrutits anses avslutade och invändarna ska informeras om detta på vederbörligt sätt.

AVSNITT 4

Skydd

Artikel 17

Beslut om skydd

1.  Om inte ansökan om skydd av ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar avslås enligt artiklarna 11, 12, 16 och 28 ska kommissionen besluta att bevilja skydd för ursprungsbeteckningarna eller de geografiska beteckningarna.

2.  Beslut om skydd som fattas i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 479/2008 ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

▾M3

Artikel 18

Register

1.  Kommissionen ska i enlighet med artikel 118n i förordning (EG) nr 1234/2007 upprätta och föra ett register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar, nedan kallat registret. Det ska upprättas i den elektroniska databasen ”E-Bacchus” på grundval av besluten om skydd av beteckningarna i fråga.

2.  En ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som har godkänts ska föras in i registret.

För beteckningar som registrerats i enlighet med artikel 118s.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska kommissionen föra in de uppgifter i registret som föreskrivs i punkt 3 i denna artikel.

3.  Kommissionen ska föra in följande uppgifter i registret:

a) Den skyddade beteckningen.

b) Ärendenumret.

c) Att beteckningen är skyddad som geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning.

d) Namn på ursprungslandet eller ursprungsländerna.

e) Registreringsdatum.

f) Hänvisning till den rättsakt enligt vilken beteckningen skyddas.

g) Hänvisning till det sammanfattande dokumentet.

4.  Registret ska vara tillgängligt för allmänheten.

▾B

Artikel 19

Skydd

1.  Skyddet av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska löpa från det datum då beteckningarna förts in i registret.

2.  Vid olaglig användning av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska medlemsstaternas behöriga myndigheter på eget initiativ, i enlighet med artikel 45.4 i förordning (EG) nr 479/2008, eller på en parts begäran vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra denna olagliga användning och förhindra saluföring eller export av de berörda produkterna.

3.  Skyddet av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska gälla hela benämningen, däribland dess beståndsdelar under förutsättning att de i sig har särskiljningsförmåga. En beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga eller en generisk beståndsdel av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska inte beviljas skydd.

AVSNITT 5

Ändringar och avregistrering

Artikel 20

Ändring av produktspecifikationen eller det sammanfattande dokumentet

▾M3

1.  En ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som lämnas in av en sökande som uppfyller villkoren i artikel 118e i förordning (EG) nr 1234/2007 ska översändas i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning.

2.  En ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen i enlighet med artikel 118q.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 är tillåtlig om de uppgifter som krävs enligt artikel 118c.2 i den förordningen och en fullständigt ifylld ansökan har översänts till kommissionen.

3.  Vid tillämpning av artikel 118q.2 första meningen i förordning (EG) nr 1234/2007 ska artiklarna 9–18 i denna förordning gälla i tillämpliga delar.

▾B

4.  För att en ändring ska kunna anses vara mindre får den inte

a) avse viktiga egenskaper hos produkten,

b) ändra sambandet,

c) innefatta en ändring av beteckningen eller någon del av beteckningen på produkten,

d) påverka det avgränsade geografiska området,

e) utgöra en ökad begränsning av handeln med produkten.

5.  Om ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen lämnas in av en annan sökande än den första sökanden ska kommissionen sända ansökan till den första sökanden.

6.  Om kommissionen beslutar att godkänna en ändring av produktspecifikationen som påverkar eller utgör en ändring av de uppgifter som förts in i registret ska kommissionen stryka de ursprungliga uppgifterna från registret och föra in de nya uppgifterna med verkan från och med den dag då beslutet träder i kraft.

▾M3

Artikel 21

Inlämning av en ansökan om avregistrering

1.  Ansökningar om avregistrering som lämnas in i enlighet med artikel 118r i förordning (EG) nr 1234/2007 ska översändas i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning. Den dag då ansökan om avregistrering mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av ansökan till kommissionen. Detta datum ska offentliggöras.

2.  Kommission ska bekräfta att den mottagit ansökan och tilldela den ett ärendenummer.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a) Ärendenumret.

b) Datumet för mottagande av ansökan.

3.  Punkterna 1 och 2 gäller inte när avregistreringen sker på kommissionens initiativ.

▾B

Artikel 22

Tillåtlighet

1.  För att avgöra om en ansökan om avregistrering är tillåtlig i enlighet med artikel 50 i förordning (EG) nr 479/2008 ska kommissionen kontrollera att ansökan

a) innehåller uppgifter om författarens legitima intresse, skäl och motivering,

b) innehåller en förklaring till orsaken till avregistreringen, och

c) innehåller en hänvisning till en förklaring från den medlemsstat eller det tredjeland där författaren till ansökan har sitt hemvist eller sitt säte som stödjer avregistreringen.

2.  Alla ansökningar om avregistrering ska innehålla uppgifter om de fakta, bevis och synpunkter som lämnats in till stöd för avregistreringen, tillsammans med relevanta verifikationer.

3.  Om inga närmare uppgifter om skäl, fakta, bevis och synpunkter, eller de verifikationer som avses i punkterna 1 och 2, har lämnats in tillsammans med ansökan om avregistrering ska kommissionen informera författaren till ansökan om avregistrering om detta och uppmana denne att åtgärda de konstaterade bristerna inom en period på två månader. Om bristerna inte åtgärdas innan tidsfristen löper ut ska kommissionen avslå ansökan. Författaren till ansökan om avregistrering, medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller författaren till ansökan om avregistrering i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

4.  Medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökandena i det tredjeland vars ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning påverkas av avregistreringen ska informeras om ansökningar om avregistrering som har godkänts, liksom om avregistreringsförfaranden som sker på kommissionens initiativ.

▾M3

5.  De meddelanden till kommissionen som avses i punkt 3 ska göras i enlighet med artikel 70a.1.

▾B

Artikel 23

Granskning av avregistrering

1.  Om kommissionen inte har avslagit ansökan om avregistrering i enlighet med artikel 22.3 ska den informera medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller de berörda producenterna i det berörda tredjelandet om avregistreringen och uppmana dessa att inkomma med synpunkter inom två månader från det datum då denna information lämnats. Synpunkter som tas emot inom dessa två månader ska i tillämpliga fall lämnas till författaren till ansökan om avregistrering.

Under granskningen av en avregistrering ska kommissionen uppmana parterna att vid behov inkomma med synpunkter om de meddelanden som inkommit från de övriga parterna inom en period på två månader från datumet för denna uppmaning.

▾M3

De meddelanden till kommissionen som avses i första och andra styckena ska göras i enlighet med artikel 70a.1.

▾B

2.  Om medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet eller författaren till en ansökan om avregistrering därefter inte yttrar sig eller inte respekterar tidsfristerna ska kommissionen besluta om avregistreringen.

3.  Beslut att avregistrera den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen ska fattas av kommissionen på grundval av de bevis som den förfogar över. Kommissionen ska bedöma om en vinprodukt som omfattas av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning inte längre överensstämmer med produktspecifikationen eller om överensstämmelse inte längre kan garanteras, i synnerhet om villkoren i artikel 35 i förordning (EG) nr 479/2008 inte längre uppfylls eller inte längre kan uppfyllas i en nära framtid.

Författaren till ansökan om avregistrering och medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet om avregistrering.

4.  Vid flera ansökningar om avregistrering kan det efter en inledande granskning av en eller flera ansökningar om avregistrering visa sig omöjligt att fortsätta att skydda en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, i vilket fall kommissionen kan avbryta övriga avregistreringsförfaranden. I detta fall ska kommissionen informera de övriga författarna till ansökningar om avregistrering om beslut som rör dem som fattats under förfarandet.

Om en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning avregistreras, ska de avregistreringsförfaranden som avbrutits anses ha avslutats och författarna till de berörda ansökningarna om avregistrering ska informeras om detta på vederbörligt sätt.

5.  När en avregistrering träder i kraft ska kommissionen stryka beteckningen från registret.

AVSNITT 6

Kontroller

▾M1

Artikel 24

Anmälan av aktörerna

Alla aktörer som vill delta i hela eller delar av produktionen eller förpackningen av en produkt med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska anmälas till den behöriga kontrollmyndighet som avses i artikel 118o i förordning (EG) nr 1234/2007.

▾B

Artikel 25

Årlig kontroll

1.  Den årliga kontroll som utförs av den behöriga kontrollmyndighet som avses i artikel 48.1 i förordning (EG) nr 479/2008 ska omfatta

a) en organoleptisk och analytisk undersökning av produkter som omfattas av en ursprungsbeteckning,

b) antingen endast en analytisk undersökning eller både en organoleptisk och analytisk undersökning av produkter som omfattas av en geografisk beteckning, och

c) kontroll av villkoren i produktspecifikationen.

▾M1

Den årliga kontrollen ska utföras i den medlemsstat där produktionen ägt rum i enlighet med produktspecifikationen och ska utföras antingen genom

a) slumpmässiga kontroller baserade på en riskanalys, eller

b) stickprovskontroller, eller

c) systematiska kontroller, eller

d) en kombination av några av ovanstående kontroller.

▾B

Vid slumpmässiga kontroller ska medlemsstaterna välja ut det lägsta antalet aktörer som ska kontrolleras.

Om kontrollerna utförs genom stickprov ska medlemsstaterna genom antalet, arten av och frekvensen av kontrollerna säkerställa att de är representativa för hela det berörda avgränsade geografiska området och motsvarar den kvantitet vinprodukter som saluförs eller innehas i avsikt att saluföras.

▾M1 —————

▾B

2.  Den undersökning som avses i punkt 1 första stycket leden a och b ska utföras på anonyma prov, visa att den undersökta produkten uppfyller de egenskaper och den kvalitet som beskrivs i produktspecifikationen för den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen, och utföras när som helst under produktionsprocessen, också under förpackningsskedet, eller senare. Varje prov ska vara representativt för de berörda viner som aktören innehar.

3.  För att kontrollera överensstämmelsen med den produktspecifikation som avses i punkt 1 första stycket led c ska kontrollmyndigheten

a) kontrollera aktörernas lokaler, genom att kontrollera att aktörerna verkligen kan uppfylla villkoren i produktspecifikationen, och

b) när som helst under produktionsprocessen, inklusive förpackningsskedet, kontrollera produkterna utifrån en inspektionsplan som kontrollmyndigheten upprättat i förväg och som aktörerna informerats om, och som omfattar alla produktens produktionsskeden.

4.  Den årliga kontrollen ska garantera att den berörda skyddade ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen endast får användas av en produkt om

▾M1

a) resultatet av den undersökning som avses i punkt 1 första stycket leden a och b och i punkt 2 visar att den berörda produkten uppfyller villkoren i produktspecifikationen och har alla de tillämpliga egenskaperna för den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen,

▾B

b) de övriga villkor som anges i produktspecifikationen uppfylls i enlighet med förfarandena i punkt 3.

5.  De produkter som inte uppfyller villkoren i denna artikel får saluföras, men utan den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen, under förutsättning att de övriga rättsliga kraven uppfylls.

6.  Vid en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som skär över nationella gränser kan kontrollen utföras av en kontrollmyndighet i någon av de medlemsstater som berörs av denna ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning.

7.  Om den årliga kontrollen utförs under produktens förpackningsskede på territoriet i en annan medlemsstat än den där produktionen ägt rum ska artikel 84 i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 (2) tillämpas.

8.  Punkterna 1–7 gäller för viner med en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning vars berörda ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning uppfyller kraven i artikel 38.5 i förordning (EG) nr 479/2008.

Artikel 26

Analytisk och organoleptisk undersökning

Den analytiska och organoleptiska undersökning som avses i artikel 25.1 första stycket leden a och b omfattar följande:

a) En analys av det berörda vinet i syfte att mäta följande karakteristiska egenskaper

i) fastställda genom en fysisk och kemisk analys:

 Den totala och verkliga alkoholhalten.

 Det totala sockerinnehållet mätt i fruktos och glukos (inklusive sackaros för pärlande and mousserande viner).

 Den totala syrahalten.

 Halten av flyktiga syror.

 Den totala svaveldioxidhalten.

ii) fastställda genom en kompletterande analys:

 Koldioxidhalten (pärlande och mousserande viner, övertryck i bar vid 20 °C).

 Andra karakteristiska egenskaper som föreskrivs i medlemsstaternas lagstiftning eller i produktspecifikationerna för de berörda skyddade ursprungsbeteckningarna eller geografiska beteckningarna.

b) En organoleptisk undersökning som omfattar utseende, doft och smak.

Artikel 27

Kontroller av produkter med ursprung i tredjeländer

Om ett tredjelands viner omfattas av en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, ska det berörda tredjelandet på kommissionens begäran sända kommissionen uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artikel 48.2 i förordning (EG) nr 479/2008 och om de aspekter som omfattas av kontrollen, samt bevis för att det berörda vinet uppfyller villkoren för den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen.

AVSNITT 7

Omvandling till geografisk beteckning

Artikel 28

Ansökan

1.  En myndighet i en medlemsstat eller ett tredjeland eller en sökande i det berörda tredjelandet får begära att en skyddad ursprungsbeteckning ska omvandlas till en skyddad geografisk beteckning om en skyddad ursprungsbeteckning inte längre överensstämmer med produktspecifikationen eller om överensstämmelse med produktspecifikationen inte längre kan garanteras.

▾M3

Ansökan ska översändas i enlighet med artikel 70a.1. Den dag då ansökan om omvandling mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av ansökan till kommissionen.

▾B

2.  Om ansökan om omvandling till en geografisk beteckning inte uppfyller kraven i artiklarna 34 och 35 i förordning (EG) nr 479/2008 ska kommissionen informera myndigheterna i medlemsstaten eller tredjelandet eller sökanden i det berörda tredjelandet om skälen till att ansökan avslagits och uppmana denne att dra tillbaka eller ändra ansökan eller inkomma med synpunkter inom en period på två månader.

3.  Om hindren för omvandling till en geografisk beteckning inte åtgärdas av myndigheterna i medlemsstaten eller tredjelandet eller av sökanden i det berörda tredjelandet innan tidsfristen löper ut ska kommissionen avslå ansökan.

4.  Beslut att avslå ansökan om omvandling ska fattas av kommissionen på grundval av de dokument och den information som den förfogar över. Myndigheterna i medlemsstaten eller tredjelandet eller sökanden i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

5.  Artiklarna 40 och 49.1 i förordning (EG) nr 479/2008 ska inte gälla.

KAPITEL III

TRADITIONELLA UTTRYCK

AVSNITT 1

Ansökan

Artikel 29

Sökande

1.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller tredjeländerna eller de representativa branschorganisationerna i tredjeländerna får lämna in en ansökan till kommissionen om skydd av traditionella uttryck i den mening som avses i artikel 54.1 i förordning (EG) nr 479/2008.

2.  Med representativa branschorganisationer avses alla producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer som har antagit samma regler, som är verksamma i ett eller flera särskilda områden med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning för vin, i vilka minst två tredjedelar av producenterna i det område för ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning där dessa organisationer verkar är medlemmar och vilka står för minst två tredjedelar av områdets produktion. En representativ branschorganisation får endast lämna en ansökan om skydd för de viner som den producerar.

▾M3

Artikel 30

Ansökan om skydd

1.  Ansökningar om skydd av ett traditionellt uttryck ska översändas av medlemsstatens eller tredjelandets behöriga myndigheter eller av en representativ branschorganisation i enlighet med artikel 70a.1. Ansökan ska åtföljas av medlemsstatens lagstiftning eller de regler som är tillämpliga på vinproducenter i tredjeland avseende användningen av det berörda uttrycket samt en hänvisning till denna lagstiftning eller dessa regler.

2.  Om ansökan lämnas in av en representativ branschorganisation i ett tredjeland ska sökanden översända uppgifter till kommissionen om den representativa branschorganisationen och dess medlemmar i enlighet med artikel 70a.1. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter.

▾B

Artikel 31

Språk

1.  Det uttryck som ska skyddas ska anges antingen

a) på det eller de officiella språken eller det eller de regionala språken i den medlemsstat eller det tredjeland som uttrycket härrör från, eller

b) på det språk som används i handelsförbindelser för detta uttryck.

Det uttryck som används på ett särskilt språk ska gälla de specifika produkter som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 479/2008.

2.  Uttrycket ska registreras med sin ursprungliga stavning.

▾M2

Artikel 32

Regler för traditionella uttryck från tredjeländer

1.  Definitionen av traditionella uttryck i artikel 118u.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska gälla i tillämpliga delar för uttryck som i tredjeländer används traditionellt för vinprodukter som omfattas av geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar enligt dessa tredjeländers nationella lagstiftning.

2.  Viner med ursprung i tredjeländer som använder andra traditionella uttryck än de som anges i den elektroniska databasen ”E-Bacchus” i märkningen, får vara märkta med dessa traditionella beteckningar i enlighet med de gällande reglerna i de berörda tredjeländerna, även de representativa branschorganisationernas regler.

▾B

AVSNITT 2

Granskningsförfarande

▾M3

Artikel 33

Inlämning av ansökan

1.  Den dag då ansökan mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av ansökan till kommissionen.

2.  Kommissionen ska bekräfta för medlemsstatens eller tredjelandets behöriga myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet att den mottagit ansökan och tilldela ansökan ett ärendenummer.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a) Ärendenumret.

b) Det traditionella uttrycket.

c) Datumet för mottagande av ansökan.

Artikel 34

Tillåtlighet

1.  En ansökan är tillåtlig om ansökningsformuläret är fullständigt ifyllt och den begärda dokumentationen enligt artikel 30 är fogad till ansökan. Ansökningsformuläret anses vara fullständigt ifyllt om alla de obligatoriska uppgifter som krävs inom ramen för de informationssystem som avses i artikel 70a har fyllts i.

I detta fall betraktas ansökan som godkänd den dag den mottagits av kommissionen. Sökanden ska informeras om detta.

Detta datum ska offentliggöras.

2.  Om ansökningsformuläret inte har fyllts i eller endast delvis har fyllts i, om den dokumentation som avses i punkt 1 inte har lämnats samtidigt som ansökan eller om viss dokumentation saknas, ska ansökan avslås.

3.  Om ansökan avslås ska medlemsstatens eller tredjelandets behöriga myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet informeras om skälen till att ansökan avslagits och ska upplysas om att det ankommer på dem att lämna in en ny ansökan som är fullständigt ifylld.

▾B

Artikel 35

Villkor för giltighet

1.  Ett traditionellt uttryck ska godkännas om

a) uttrycket uppfyller definitionen i artikel 54.1 a eller b i förordning (EG) nr 479/2008 och villkoren i artikel 31 i denna förordning,

b) uttrycket enbart består av antingen

i) ett namn som traditionellt använts i handelsförbindelser på en stor del av gemenskapens eller det berörda tredjelandets territorium, som kännetecken för specifika kategorier av vinprodukter som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 479/2008, eller

ii) ett renommerat namn som traditionellt använts i handelsförbindelser på åtminstone den berörda medlemsstatens eller det berörda tredjelandets territorium, som kännetecken för specifika kategorier av vinprodukter som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 479/2008.

c) uttrycket

i) inte är generiskt,

ii) definieras och regleras i medlemsstatens lagstiftning, eller

iii) är föremål för användningsvillkor som föreskrivs i de regler som gäller för vinproducenterna i det berörda tredjelandet, inklusive de representativa branschorganisationernas regler.

2.  I punkt 1 b avses med traditionell användning

a) minst fem år för uttryck som registrerats på det eller de språk som avses i artikel 31 a i denna förordning,

b) minst femton år för uttryck som registrerats på det språk som avses i artikel 31 b i denna förordning.

3.  I punkt 1 c i avses med generiskt uttryck ett traditionellt uttryck som har blivit den allmänna beteckningen på vinprodukten ifråga inom gemenskapen trots att det avser en specifik produktionsmetod, lagringsmetod, kvalitet, färg, typ av plats eller historisk händelse som är förknippad med vinprodukten.

4.  Villkoret i punkt 1 b i denna artikel gäller inte de traditionella uttryck som avses i artikel 54.1 a i förordning (EG) nr 479/2008.

Artikel 36

Grunder för avslag

1.  Om en ansökan om skydd av ett traditionellt uttryck inte överensstämmer med definitionen i artikel 54.1 i förordning (EG) nr 479/2008 och kraven i artiklarna 31 och 35 ska kommissionen informera sökanden om grunderna för att avslå ansökan och ange en tidsfrist på två månader från det datum då denna information lämnats för att dra tillbaka eller ändra ansökan eller för att inkomma med synpunkter.

Kommissionen ska besluta om skyddet på grundval av den information som den förfogar över.

2.  Om hindren inte åtgärdas av sökanden inom den tidsfrist som anges i punkt 1 ska kommissionen avslå ansökan. Beslut att avslå ansökan om det berörda traditionella uttrycket ska fattas av kommissionen på grundval av de dokument och den information som den förfogar över. Sökanden ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

AVSNITT 3

Invändningsförfaranden

Artikel 37

Inlämning av en invändning

1.  Inom två månader från datumet för offentliggörande i artikel 33 första stycket får alla medlemsstater eller tredjeländer eller alla fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse invända mot det föreslagna erkännandet genom att lämna in en invändning.

▾M3

2.  Invändningen ska översändas i enlighet med artikel 70a.1. Den dag då invändningen mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av invändningen till kommissionen.

3.  Kommission ska bekräfta att den mottagit invändningen och tilldela den ett ärendenummer.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a) Ärendenumret.

b) Datumet för mottagande av invändningen.

▾B

Artikel 38

Tillåtlighet

1.  För att avgöra om en invändning är tillåtlig ska kommissionen kontrollera att invändningen innehåller en hänvisning till den tidigare rättighet eller de tidigare rättigheter som hävdats och att grunden/grunderna till invändningen anges samt att invändningen inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 37.1.

2.  Om invändningen beror på befintligheten av ett tidigare varumärke och dess anseende och renommé, i enlighet med artikel 41.2, ska invändningen åtföljas av bevis för ansökan, registrering och användning av detta tidigare varumärke, som exempelvis registreringsintyg, och bevis för dess anseende och renommé.

3.  Alla vederbörligen motiverade invändningar ska innehålla uppgifter om de fakta, bevis och synpunkter som lämnats in till stöd för invändningen, tillsammans med relevanta verifikationer.

Den information och de bevis som ska lämnas in för att styrka användningen av ett tidigare varumärke ska omfatta närmare uppgifter om plats, varaktighet, omfattning och egenskaper för användningen av det tidigare varumärket, och om dess anseende och renommé.

4.  Om uppgifter om vilken rättighet eller vilka tidigare rättigheter som hävdats, om de skäl, fakta, bevis och synpunkter eller de verifikationer som avses i punkterna 1 till 3 inte har lämnats in tillsammans med invändningen eller om några uppgifter saknas, ska kommissionen informera klaganden om detta och uppmana denne att åtgärda de konstaterade bristerna inom två månader. Om bristerna inte åtgärdas innan tidsfristen löper ut ska kommissionen avslå ansökan. Invändaren, medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller den representativa branschorganisationen i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

5.  Medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller den representativa branschorganisationen i det berörda tredjelandet ska informeras om de invändningar som har godkänts.

Artikel 39

Granskning av invändningar

1.  Om kommissionen inte har avslagit invändningen i enlighet med artikel 38.4 ska den informera medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller den representativa branschorganisationen i det berörda tredjelandet om invändningen och uppmana dessa att inkomma med synpunkter inom två månader från det datum då denna information lämnats. Synpunkter som inkommer inom dessa två månader ska lämnas till invändaren.

Under granskningen av en invändning ska kommissionen uppmana parterna att vid behov inkomma med synpunkter om de meddelanden som inkommit från de övriga parterna inom en period på två månader från datumet för denna uppmaning.

2.  Om medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller den representativa branschorganisationen i det berörda tredjelandet eller invändaren därefter inte yttrar sig eller inte respekterar tidsfristerna ska kommissionen besluta om invändningen.

3.  Beslut att avslå eller godkänna ansökan om det berörda traditionella uttrycket ska fattas av kommissionen på grundval av de bevis som den förfogar över. Kommissionen ska avgöra om villkoren i artikel 40.1 eller i artiklarna 41.3 eller 42 har uppfyllts. Invändaren, medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller den representativa branschorganisationen i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

4.  Om invändningar görs av flera personer kan det efter en inledande granskning av en eller flera invändningar visa sig omöjligt att godkänna ansökan om registrering och i detta fall kan kommissionen avbryta de övriga invändningsförfarandena. Kommissionen ska informera de övriga invändarna om beslut som rör dem som fattats under förfarandet.

Om en ansökan avslås ska de invändningsförfaranden som avbrutits anses avslutade och invändarna ska informeras om detta på vederbörligt sätt.

AVSNITT 4

Skydd

▾M3

Artikel 40

Allmänt skydd

1.  Om ett traditionellt uttryck för vilket skydd har sökts uppfyller villkoren i artikel 118u.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 och artiklarna 31 och 35 i denna förordning och om den inte avslås med stöd av artiklarna 36, 38 och 39 i denna förordning, ska det traditionella uttrycket erkännas och definieras i den elektroniska databasen ”E-Bacchus” i enlighet med artikel 118u.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 på grundval av de uppgifter som översänts till kommissionen i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning, med uppgift om följande:

a) Språk enligt artikel 31.1.

b) Den kategori eller de kategorier av vinprodukter som berörs av skyddet.

c) En hänvisning till den nationella lagstiftningen i den medlemsstat eller det tredjeland i vilken det traditionella uttrycket definierats och regleras, eller till de regler som är tillämpliga på vinproducenter i tredjeland, där även de representativa branschorganisationernas regler ingår, i avsaknad av nationell lagstiftning i dessa tredjeländer.

d) En sammanfattning av definitionen och villkoren för användning.

e) Ursprungslandets eller ursprungsländernas namn.

f) Datum för införande i den elektroniska databasen ”E-Bacchus”.

2.  De traditionella uttryck som förtecknas i den elektroniska databasen ”E-Bacchus” skyddas endast på det språk och för de kategorier av vinprodukter som anges i ansökan, mot

a) obehörigt bruk, även om det skyddade uttrycket åtföljs av ett uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt,

b) varje annan osann eller vilseledande uppgift om beskaffenhet, egenskaper eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar,

c) varje annan form av agerande som kan vilseleda konsumenten, i synnerhet för att ge intryck av att vinet uppfyller kraven för det skyddade traditionella uttrycket.

3.  De traditionella uttryck som förtecknas i den elektroniska databasen ”E-Bacchus” ska offentliggöras.

▾B

Artikel 41

Förhållande till varumärken

▾M2

1.  När ett traditionellt uttryck skyddas i enlighet med denna förordning ska registreringen av ett varumärke vars användning kan vara i strid med artikel 40.2 granskas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG (3) eller rådets förordning (EG) nr 207/2009 (4).

Ett varumärke som har registrerats i strid med vad som anges i föregående stycke ska efter ansökan förklaras ogiltigt i enlighet med de tillämpliga förfarandena i direktiv 2008/95/EG eller förordning (EG) nr 207/2009.

▾B

2.  Ett varumärke som motsvarar något av de fall som avses i artikel 40 i denna förordning, och för vilket en ansökan har lämnats in eller som har registrerats eller, i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, förvärvats genom användning på gemenskapens territorium före den 4 maj 2002 eller före den dag då ansökan om skydd av det traditionella uttrycket lämnas in till kommissionen, får användas fortsatt eller förnyas trots skyddet av det traditionella uttrycket.

I sådana fall ska användningen av det traditionella uttrycket vara tillåten parallellt med de berörda varumärkena.

3.  En beteckning får inte skyddas som traditionellt uttryck om detta med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé skulle kunna vilseleda konsumenten om vinets rätta identitet, beskaffenhet, egenskaper eller kvalitet.

Artikel 42

Homonyma uttryck

▾M2

1.  Ett uttryck för vilket en ansökan har lämnats in och som är helt eller delvis homonymt med ett traditionellt uttryck som redan skyddas inom ramen för detta kapitel, ska skyddas med beaktande av lokala och traditionella seder och bruk samt risken för förväxlingar.

Ett homonymt uttryck som vilseleder konsumenten i fråga om produktens beskaffenhet, kvalitet eller rätta identitet får inte registreras även om uttrycket är korrekt.

▾M3

Ett skyddat homonymt uttryck får endast användas om det finns en klar skillnad i praxis mellan den nya skyddade homonymen och det traditionella uttryck som förtecknas i den elektroniska databasen ”E-Bacchus”, med beaktande av kraven på att producenterna ska behandlas lika och att konsumenterna inte får vilseledas.

▾B

2.  Punkt 1 ska i tillämpliga delar gälla för traditionella uttryck som skyddats före den 1 augusti 2009 som är delvis homonyma med en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning eller med ett namn på en druvsort eller dess synonym i bilaga XV.

▾M2

Artikel 42a

Ändring

En sökande enligt artikel 29 får ansöka om godkännande av en ändring av ett traditionellt uttryck, det angivna språket, det aktuella vinet eller de aktuella vinerna eller av sammanfattningen av definitionen eller villkoren för användning av den aktuella traditionella termen.

Vid ändringsansökningar ska artiklarna 33–39 gälla i tillämpliga delar.

▾B

Artikel 43

Tillsyn av skyddet

Vid tillämpning av artikel 55 i förordning (EG) nr 479/2008 ska de behöriga nationella myndigheterna vid olaglig användning av skyddade traditionella uttryck, på eget initiativ eller på en parts begäran, vidta åtgärder för att stoppa saluföring, och även export, av de berörda produkterna.

AVSNITT 5

Förfarande för avregistrering

Artikel 44

Grunder för avregistrering

Ett traditionellt uttryck ska avregistreras om det inte längre överensstämmer med definitionen i artikel 54.1 i förordning (EG) nr 479/2008 eller kraven i artiklarna 31, 35, 40.2, 41.3 eller 42.

▾M3

Artikel 45

Inlämning av en ansökan om avregistrering

1.  En motiverad ansökan om avregistrering får översändas till kommissionen av en medlemsstat, ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med ett legitimt intresse i enlighet med artikel 70a.1. Den dag då ansökan mottas av kommissionen betraktas som dag för inlämning av ansökan till kommissionen. Detta datum ska offentliggöras.

2.  Kommission ska bekräfta att den mottagit ansökan och tilldela den ett ärendenummer.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a) Ärendenumret.

b) Datumet för mottagande av ansökan.

3.  Punkterna 1 och 2 gäller inte när avregistreringen sker på kommissionens initiativ.

▾B

Artikel 46

Tillåtlighet

1.  För att avgöra om en ansökan om avregistrering är tillåtlig ska kommissionen kontrollera att ansökan

a) anger författarens legitima intresse,

b) innehåller en förklaring till grunden/grunderna till avregistreringen, och

c) innehåller en hänvisning till en förklaring från den medlemsstat eller det tredjeland där författaren till ansökan har sitt hemvist eller sitt säte som redogör för författarens legitima intresse, skäl och motivering.

2.  Alla ansökningar om avregistrering ska innehålla uppgifter om de fakta, bevis och synpunkter som lämnats in till stöd för avregistreringen, tillsammans med relevanta verifikationer.

3.  Om inga närmare uppgifter om de skäl, fakta, bevis och synpunkter, eller de verifikationer som avses i punkterna 1 och 2, har lämnats in samtidigt som ansökan om avregistrering ska kommissionen informera författaren till ansökan om avregistrering om detta och uppmana denne att åtgärda de konstaterade bristerna inom en period på två månader. Om bristerna inte åtgärdas innan tidsfristen löper ut ska kommissionen avslå ansökan. Författaren till ansökan och myndigheterna i medlemsstaten eller tredjelandet eller författaren till ansökan i det berörda tredjelandet ska informeras om beslutet att avslå ansökan.

4.  Myndigheterna i medlemsstaten eller tredjelandet eller författaren till ansökan om avregistrering i det tredjeland vars traditionella uttryck påverkas av avregistreringen ska informeras om ansökningar om avregistrering som har godkänts, liksom om avregistreringsförfaranden som sker på kommissionens initiativ.

Artikel 47

Granskning av avregistrering

1.  Om kommissionen inte har avslagit ansökan om avregistrering i enlighet med artikel 46.3 ska den informera medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet om ansökan om avregistreringen och uppmana denne att inkomma med synpunkter inom två månader från det datum då denna information lämnats. Alla synpunkter som tas emot inom dessa två månader ska lämnas till författaren till ansökan om avregistrering.

Under granskningen av en avregistrering ska kommissionen uppmana parterna att vid behov inkomma med synpunkter om de meddelanden som inkommit från de andra parterna inom en period på två månader från datumet för denna uppmaning.

2.  Om medlemsstatens eller tredjelandets myndigheter eller sökanden i det berörda tredjelandet eller författaren till en ansökan om avregistrering därefter inte inkommer med några synpunkter eller inte respekterar tidsfristerna ska kommissionen besluta om avregistreringen.

3.  Beslut att avregistrera det berörda traditionella uttrycket ska fattas av kommissionen på grundval av de bevis som den förfogar över. Kommissionen ska avgöra om villkoren i artikel 44 inte längre uppfylls.

Författaren till ansökan om avregistrering och medlemsstatens eller tredjelandets berörda myndigheter ska informeras om beslutet om avregistrering.

4.  Vid flera ansökningar om avregistrering kan det efter en inledande granskning av en eller flera ansökningar om avregistrering visa sig omöjligt att fortsätta att skydda ett traditionellt uttryck, i vilket fall kommissionen kan avbryta övriga avregistreringsförfaranden. I detta fall ska kommissionen informera de övriga författarna till ansökningar om avregistrering om beslut som rör dem som fattats under förfarandet.

Om ett traditionellt uttryck avregistreras, ska de avregistreringsförfaranden som avbrutits anses ha avslutats och författarna till de berörda ansökningarna om avregistrering ska informeras om detta på vederbörligt sätt.

▾M3

5.  När en avregistrering träder i kraft ska kommissionen stryka den berörda beteckningen från förteckningen i den elektroniska databasen ”E-Bacchus”.

▾B

AVSNITT 6

Befintliga skyddade traditionella uttryck

Artikel 48

Befintliga skyddade traditionella uttryck

Traditionella uttryck som skyddas i enlighet med artiklarna 24, 28 och 29 i förordning (EG) nr 753/2002 ska automatiskt skyddas under denna förordning, under förutsättning att

a) en sammanfattning av definitionen eller villkoren för användning inlämnats till kommissionen senast den 1 maj 2009,

b) medlemsstaterna eller tredjeländerna inte har upphört att skydda vissa traditionella uttryck.

KAPITEL IV

MÄRKNING OCH PRESENTATION

Artikel 49

Gemensam regel för alla märkningsuppgifter

Om inte annat föreskrivs genom denna förordning får märkning av de produkter som avses i punkterna 1–11 samt 13, 15 och 16 i bilaga IV till förordning (EG) nr 479/2008 (nedan kallade produkter) inte kompletteras med andra uppgifter än de som föreskrivs i artikel 58 och de som regleras i artiklarna 59.1 och 60.1 i den förordningen, såvida de inte uppfyller kraven i artikel 2.1 a i direktiv 2000/13/EG.

AVSNITT 1

Obligatoriska uppgifter

Artikel 50

Presentation av de obligatoriska uppgifterna

1.  De obligatoriska uppgifter som avses i artikel 58 i förordning (EG) nr 479/2008 samt de som förtecknas i artikel 59 i den förordningen ska anges i samma synfält på behållaren, så att de kan läsas samtidigt utan att man måste vrida på behållaren.

De obligatoriska uppgifterna om partiets nummer och de uppgifter som avses i artiklarna 51 och 56.4 i denna förordning får dock anges utanför det synfält där de övriga obligatoriska uppgifterna anges.

2.  De obligatoriska uppgifter som avses i punkt 1 och de som är tillämpliga med stöd av de rättsliga instrument som anges i artikel 58 i förordning (EG) nr 479/2008 ska anges med outplånliga bokstäver och vara lätta att urskilja från den omgivande texten eller bilderna.

▾M5

Artikel 51

Tillämpning av vissa övergripande bestämmelser

1.  För den märkning av ingredienser som avses i artikel 6.3a i direktiv 2000/13/EG ska de uppgifter som ska användas beträffande sulfiter, mjölk och produkter därav samt ägg och produkter därav vara de som återges i bilaga X del A.

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 får alltefter omständigheterna åtföljas av ett av de piktogram som återfinns i bilaga X del B.

▾B

Artikel 52

Saluföring och export

1.  Produkter vars märkning eller presentation inte uppfyller de motsvarande villkoren i denna förordning får inte saluföras inom gemenskapen eller exporteras.

2.  Genom undantag från kapitlen V och VI i förordning (EG) nr 479/2008, får medlemsstaterna om de berörda produkterna ska exporteras, tillåta att uppgifter som strider mot de märkningsbestämmelser som föreskrivs i gemenskapsrätten anges på etiketterna för viner som ska exporteras, om dessa uppgifter krävs enligt lagstiftningen i det berörda tredjelandet. Dessa uppgifter får anges på andra språk än de officiella gemenskapsspråken.

Artikel 53

Förbud mot blykapsyler och blyfolie

Förslutningar för produkter som avses i artikel 49 får inte vara försedda med blykapsyler eller blyfolie.

Artikel 54

Verklig alkoholhalt

1.  Den verkliga alkoholhalten i volymprocent som avses i artikel 59.1 c i förordning (EG) nr 479/2008 ska anges som hel eller halv procentandel.

Siffran ska följas av ”vol.%” och kan föregås av ”verklig alkoholhalt”, ”verklig alkohol” eller ”alk”.

Utan att det påverkar de avvikelser som medges för den använda referensanalysmetoden, får den alkoholhalt som anges inte avvika uppåt eller nedåt med mer än 0,5 volymprocentenheter från den alkoholhalt som fastställts i analysen. För produkter med skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar som lagrats på flaska i mer än tre år samt för mousserande vin, mousserande kvalitetsvin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin, pärlande vin tillsatt med koldioxid, likörvin och vin av övermogna druvor, dock utan att det påverkar de avvikelser som medges för den använda referensanalysmetoden, får den alkoholhalt som anges inte avvika uppåt eller nedåt med mer än 0,8 volymprocentenheter från den alkoholhalt som fastställts i analysen.

2.  Den verkliga alkoholhalten ska anges i märkningen med tecken som är minst 5 mm höga om den nominella volymen är högre än 100 cl, minst 3 mm höga om den nominella volymen är högst 100 cl men högre än 20 cl, och minst 2 mm höga om den nominella volymen är högst 20 cl.

▾M2

3.  När det gäller delvis jäst druvmust eller ungt icke färdigjäst vin, ska den verkliga och/eller den totala alkoholhalten anges i märkningen. När den totala alkoholhalten i volymprocent anges i märkningen ska siffran följas av ”% vol.” och den kan föregås av ”av total alkoholhalt” eller ”total alkohol”.

▾B

Artikel 55

Ursprungsbeteckning

1.  Den ursprungsbeteckning som avses i artikel 59.1 d i förordning (EG) nr 479/2008 ska anges på följande sätt:

a) För viner som avses i punkterna 1, 2, 3, 7–9 samt 15 och 16 i bilaga IV till förordning (EG) nr 479/2008, utan skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, ska något av följande anges:

i) Orden ”vin från (…)”, ”producerat i (…)”, eller ”produkt av (…)”, eller motsvarande termer, åtföljda av namnet på den medlemsstat eller det tredjeland på vars territorium druvorna skördats och omvandlats till vin.

För vin som korsar nationella gränser som tillverkats av vissa druvsorter som avses i artikel 60.2 c i förordning (EG) nr 479/2008, får endast namnet på en eller flera av medlemsstaterna eller tredjeländerna anges.

ii) Antingen orden ”vin från Europeiska gemenskapen”, eller motsvarande termer, eller ”blandning av viner från olika länder inom Europeiska gemenskapen” för vin som är en blandning av viner från flera medlemsstater, eller

orden ”blandning av viner från olika länder utanför Europeiska gemenskapen” eller ”blandning från (…)” med angivande av namnen på de berörda tredjeländerna, om vinet är en blandning av viner från flera tredjeländer.

iii) Antingen orden ”vin från Europeiska gemenskapen”, eller motsvarande termer, eller ”vin framställt i (…) av druvor skördade i (…)”, åtföljda av namnen på de berörda medlemsstaterna för viner som framställs i en medlemsstat från druvor som skördats i en annan medlemsstat, eller

orden ”vin framställt i (…) av druvor skördade i (…)” med angivande av namnen på de berörda tredjeländerna, för viner som tillverkats i ett tredjeland av druvor som skördats i ett annat tredjeland.

b) För viner som avses i punkterna 4, 5 och 6 i bilaga IV till förordning (EG) nr 479/2008, utan skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, ska något av följande anges:

i) Orden ”vin från (…)”, ”producerat i (…)”, ”produkt av (…)” eller ”sekt från (…)”, eller motsvarande termer, åtföljda av namnet på den medlemsstat eller det tredjeland på vars territorium druvorna skördats och omvandlats till vin.

ii) Orden ”producerat i (…)”, eller motsvarande termer, åtföljda av namnet på den medlemsstat där den andra jäsningen äger rum.

c) För viner med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, ska orden ”vin från (…)”, ”producerat i (…)”, eller ”produkt av (…)”, eller motsvarande termer anges, åtföljda av namnet på den medlemsstat eller det tredjeland på vars territorium druvorna skördats och omvandlats till vin.

Vid en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som skär över nationella gränser ska endast namnet på en eller flera medlemsstater eller ett eller flera tredjeländer anges.

Denna punkt påverkar inte artiklarna 56 och 67.

2.  Den ursprungsbeteckning som avses i artikel 59.1 d i förordning (EG) nr 479/2008 för märkning av druvmust, delvis jäst druvmust, koncentrerad druvmust eller ungt icke färdigjäst vin ska anges på följande sätt:

a) Med orden ”must från (…)” eller ”must producerad i (…)” eller motsvarande termer, åtföljda av namnet på medlemsstaten, eller med namnet på en enskild riksdel som ingår i den medlemsstat där produkten framställs.

b) Med frasen ”blandning framställd av produkter från två eller fler länder i Europeiska gemenskapen” vid en blandning (coupage) som producerats i två eller fler medlemsstater.

c) Med orden ”must framställd i (…) av druvor skördade i (…)” för druvmust som inte har tillverkats i den medlemsstat där de använda druvorna skördats.

3.  För Förenade kungariket får namnet på medlemsstaten ersättas med namnet på en enskild riksdel som ingår i Förenade kungariket.

Artikel 56

Uppgifter om tappningsföretag, producent, importör och försäljare

1.  Vid tillämpning av artikel 59.1 e och f i förordning (EG) nr 479/2008 och i denna artikel avses med

▾M1

a) tappningsföretag: den fysiska eller juridiska person, eller sammanslutning av sådana personer, som är etablerad i Europeiska unionen och som tappar eller låter tappa,

▾B

b) tappning: att den berörda produkten tappas på behållare med en volym på högst 60 liter för försäljning,

c) producent: den fysiska eller juridiska person, eller sammanslutning av sådana personer, som bearbetar eller låter bearbeta druvor, druvmust och vin till mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ,

d) importör: en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer som är etablerade i gemenskapen och som ansvarar för att icke-gemenskapsvaror i den mening som avses i artikel 4.8 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 övergår till fri omsättning (5),

e) försäljare: en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer, som inte omfattas av definitionen av producent, som köper och därefter släpper ut mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ på marknaden,

▾M1

f) adress: den kommun och medlemsstat eller tredjeland där tappningsföretagets, producentens, försäljarens eller importörens huvudkontor är beläget.

▾B

2.  Tappningsföretagets namn och adress ska åtföljas av antingen

a) orden ”tappningsföretag” eller ”tappat av (…)”, eller

b) termer vars användningsvillkor definieras av de medlemsstater där tappningen av viner med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning äger rum

i) på producentens egendom, eller

ii) i en producentgrupps lokaler, eller

iii) hos ett företag beläget i det avgränsade geografiska området eller i omedelbar närhet till det berörda avgränsade geografiska området.

Vid kontraktstappning ska uppgifterna om tappningsföretaget åtföljas av orden ”tappat för (…)” eller, om namnet på och adressen till den person som utfört tappningen för en tredje part anges, av orden ”tappat för (…) av (…)”.

Om tappningen sker någon annanstans än hos tappningsföretaget ska de uppgifter som avses i denna punkt åtföljas av en uppgift om den exakta plats där tappningen ägt rum, och om den utförts i en annan medlemsstat, namnet på den staten.▸M2  Dessa krav ska inte gälla när tappningen sker på en plats i tappningsföretagets omedelbara närhet. ◂

Om det är fråga om fyllning av andra behållare än flaskor ska orden ”fatfyllt av” och ”fyllt av (…)” ersätta orden ”tappningsföretag” och ”tappat av (…)”, förutom när en sådan särskillnad inte görs i det använda språket.

▾M2

3.  Producentens eller försäljarens namn och adress ska åtföljas av orden ”producent” eller ”producerat av” och ”försäljare” eller ”sålt av”, eller motsvarande termer.

Medlemsstaterna får besluta att

a) göra det obligatoriskt att ange uppgift om producenten,

▾M6

b) tillåta att orden ”producent” eller ”producerat av” ersätts av de termer som anges i bilaga Xa till denna förordning.

▾B

4.  Importörens namn och adress ska föregås av orden ”importör” eller ”importerat av (…)”.

5.  Uppgifterna i punkterna 2, 3 och 4 kan föras samman om de rör samma fysiska eller juridiska person.

Någon av dessa uppgifter får ersättas med en kod som fastställts av den medlemsstat där tappningsföretaget, producenten, importören eller försäljaren har sitt huvudkontor. Koden ska åtföljas av en hänvisning till den berörda medlemsstaten. Namnet på och adressen till en annan fysisk eller juridisk person än tappningsföretaget, producenten, importören eller försäljaren som har varit delaktig i handelskedjan ska också anges på den berörda produktens etikett.

6.  Om tappningsföretagets, producentens, importörens eller försäljarens namn består av eller innehåller en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska denna framgå av märkningen

a) med bokstäver som inte är mer än hälften så stora som de som används för den skyddade ursprungsbeteckningen eller för geografiska beteckningar eller för beteckning av den berörda kategorin av vinprodukter, eller

b) med en kod enligt andra stycket i punkt 5.

Medlemsstaterna får besluta vilket alternativ som ska tillämpas för produkter som framställs på deras territorium.

Artikel 57

Uppgifter om egendomen

1.  De uttryck som avser en viss egendom i bilaga XIII, förutom angivelsen av namnet på tappningsföretaget, producenten eller försäljaren, får endast användas för vin med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, under förutsättning att

a) vinet framställts uteslutande av druvor som skördats på vingårdar som hör till denna egendom,

b) vinframställningen uteslutande sker på denna egendom,

c) medlemsstaterna reglerar användningen av sina respektive uttryck i bilaga XIII. Tredjeländer fastställer bestämmelserna för användning av sina respektive uttryck som anges i bilaga XIII, även dem som utfärdats av representativa branschorganisationer.

2.  Namnet på en egendom får användas av andra aktörer som är delaktiga i marknadsföringen av produkten endast om den berörda egendomen samtycker till detta.

Artikel 58

Uppgift om sockerhalten

1.  Termerna för angivelse av sockerhalten i del A i bilaga XIV till denna förordning ska anges i märkningen på de produkter som avses i artikel 59.1 g i förordning (EG) nr 479/2008.

2.  Om produkternas sockerhalt, mätt i fruktos och glukos (inklusive sackaros) motiverar angivelse av två av termerna i del A i bilaga XIV, ska endast en av dessa två termer anges.

3.  Utan att det påverkar de användningsvillkor som beskrivs i del A i bilaga XIV får sockerhalten inte avvika med mer än 3 gram per liter från vad som anges i produktens märkning.

Artikel 59

Undantag

I enlighet med artikel 59.3 b i förordning (EG) nr 479/2008 får uttrycket ”skyddad ursprungsbeteckning” utelämnas för viner med följande skyddade ursprungsbeteckningar, under förutsättning att detta föreskrivs i medlemsstatens lagstiftning eller i tillämpliga bestämmelser i det berörda tredjelandet, även bestämmelser utfärdade av representativa branschorganisationer:

a)  Cypern:

Κουμανδαρία (Commandaria),

b)  Grekland:

Σάμος (Samos),

c)  Spanien:

Cava,

Jerez, Xérès eller Sherry,

Manzanilla,

d)  Frankrike:

Champagne,

e)  Italien:

Asti,

Marsala,

Franciacorta,

f)  Portugal:

Madeira eller Madère,

Port eller Porto.

Artikel 60

Särskilda regler för mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin tillsatt med koldioxid och mousserande kvalitetsviner

1.  Beteckningarna ”mousserande vin tillsatt med koldioxid” och ”pärlande vin tillsatt med koldioxid” som anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 479/2008 ska åtföljas av orden ”framställt genom tillsats av koldioxid” eller ”framställt genom tillsats av kolanhydrid” med bokstäver av samma typ och storlek, förutom när det språk som används i sig anger att koldioxid har tillsatts.

Frasen ”framställt genom tillsats av koldioxid” eller ”framställt genom tillsats av kolanhydrid” ska även anges om artikel 59.2 i förordning (EG) nr 479/2008 tillämpas.

2.  För mousserande kvalitetsvin får hänvisningen till kategorin av vinprodukt utelämnas för viner vars märkning omfattar uttrycket ”sekt”.

AVSNITT 2

Frivilliga uppgifter

Artikel 61

Årgång

1.  Den årgång som avses i artikel 60.1 a i förordning (EG) nr 479/2008 får anges i märkningen av de produkter som avses i artikel 49 under förutsättning att minst 85 procent av de druvor som använts för att framställa produkterna har skördats det aktuella året. Detta omfattar inte

a) den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, ”expeditionslikör” eller ”tiragelikör”, eller

b) den kvantitet produkter som avses i bilaga IV.3 e och f till förordning (EG) nr 479/2008.

2.  För viner som traditionellt framställs av druvor som skördas i januari eller februari ska den årgång som anges i märkningen av vinerna vara det föregående kalenderåret.

3.  Även produkter utan skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning ska följa kraven i punkterna 1 och 2 i denna artikel och i artikel 63.

Artikel 62

Namn på druvsorter

1.  Namnen på de druvsorter eller synonymer till dessa som används för att framställa de produkter som avses i artikel 49 i denna förordning enligt artikel 60.1 b i förordning (EG) nr 479/2008 får anges i märkningen av de berörda produkterna enligt de villkor som fastställs i leden a och b i denna artikel.

a) För viner som framställs i Europeiska gemenskapen ska namnet på druvsorterna eller synonymer till dessa anges i den klassificering av druvsorter som avses i artikel 24.1 i förordning (EG) nr 479/2008.

För medlemsstater som är undantagna från klassificeringskravet i artikel 24.2 i förordning (EG) nr 479/2008 ska namnen på druvsorterna eller synonymer till dessa anges i Internationella vinorganisationens (OIV) ”internationella förteckning över druvsorter och synonymer till dessa”.

b) För viner med ursprung i tredjeländer ska användningsvillkoren för namnen på druvsorterna och synonymer till dessa vara förenliga med reglerna för vinproducenterna i det berörda tredjelandet, däribland de representativa branschorganisationernas regler, och namnen på druvsorterna och synonymer till dessa ska anges i minst en av förteckningarna från följande organisationer:

i) Internationella vinorganisationen (OIV).

ii) Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV).

iii) Internationella nämnden för växtgenetiska resurser (IBPGR).

c) Namnet på olika druvsorter eller synonymer till dessa får anges i märkningen av produkter med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning eller med en geografisk beteckning från ett tredjeland, under förutsättning att

i) produkterna i fråga till minst 85 procent har framställts av den druvsort eller synonym till denna som anges, om endast ett namn anges, förutom

 den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, ”expeditionslikör” eller ”tiragelikör”, eller

 den kvantitet produkter som avses i bilaga IV.3 e och f till förordning (EG) nr 479/2008.

ii) de berörda produkterna till 100 procent har framställts av dessa sorter om namnet på två eller fler druvsorter eller synonymer till dessa anges, förutom:

 den kvantitet produkter som eventuellt använts för sötning, ”expeditionslikör” eller ”tiragelikör”, eller

 den kvantitet produkter som avses i bilaga IV.3 e och f till förordning (EG) nr 479/2008.

I det fall som avses i led ii ska sorterna anges i fallande ordning i förhållande till den proportion i vilken de ingår i produkten, och med bokstäver av samma storlek.

d) Namnen på druvsorter eller synonymer till dessa får anges för produkter utan skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning om kraven i punkt 1 a, b eller c och i artikel 63 uppfylls.

2.  I fallet med mousserande vin och mousserande kvalitetsvin får de namn på druvsorter som används för att komplettera beskrivningen av produkten, nämligen ”pinot blanc”, ”pinot noir”, ”pinot meunier” eller ”pinot gris” och de motsvarande namnen på de andra gemenskapsspråken, ersättas med synonymen ”pinot”.

3.  Genom undantag från artikel 42.3 i förordning (EG) nr 479/2008 får namnen på druvsorterna och synonymerna till dessa i del A i bilaga XV till denna förordning, som består av eller innehåller en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, endast anges i märkningen av en produkt med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning eller med geografisk beteckning från ett tredjeland om de var tillåtna enligt de gällande gemenskapsreglerna den 11 maj 2002 eller vid datumet för medlemsstaternas anslutning, beroende på vilket som inträffat sist.

4.  Namnen på de druvsorter och synonymer till dessa som anges i del B i bilaga XV till denna förordning, som delvis innehåller en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning och som direkt hänvisar till den geografiska aspekten av den skyddade ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen, får endast anges i märkningen av produkter med en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning eller med en geografisk beteckning från ett tredjeland.

Artikel 63

Särskilda regler för druvsorter och årgångar för vin utan skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning

▾M3

1.  Medlemsstaterna ska utse den eller de behöriga myndigheter som ska ansvara för certifieringen enligt artikel 118z.2 a i förordning (EG) nr 1234/2007, i enlighet med kriterierna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (6).

Varje medlemsstat ska senast den 1 oktober 2011 meddela följande uppgifter, samt eventuella ändringar, till kommissionen i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning:

a) Namn, adress och kontaktuppgifter, inbegripet elektroniska adresser, till den eller de myndigheter som är behöriga att tillämpa denna artikel.

b) I förekommande fall, namn, adress och kontaktuppgifter, inbegripet elektroniska adresser, till alla de organ som av en behörig myndighet bemyndigats att tillämpa denna artikel.

c) De åtgärder som har vidtagits för att genomföra bestämmelserna i denna artikel, om dessa åtgärder är av särskilt intresse för det samarbete mellan medlemsstaterna som avses i förordning (EG) nr 555/2008.

d) De druvsorter som berörs av tillämpningen av artiklarna 118z.2 och 120a i förordning (EG) nr 1234/2007.

Kommissionen ska på grundval av uppgifterna från medlemsstaterna upprätta och fortlöpande uppdatera en förteckning som innehåller namnen på och adresserna till de behöriga organen eller myndigheterna samt godkända druvsorter. Kommissionen ska offentliggöra förteckningen.

▾B

2.  Certifiering av vin, när som helst under produktionen, däribland vid tappningen av vinet, ska genomföras antingen av

a) den eller de behöriga myndigheter som avses i punkt 1, eller

b) ett eller flera kontrollorgan i den mening som avses i artikel 2 andra stycket punkt 5 i förordning (EG) nr 882/2004 som agerar som produktcertifieringsorgan i enlighet med kriterierna i artikel 5 i den förordningen.

Den eller de myndigheter som avses i punkt 1 ska lämna tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet, samt förfoga över den kvalificerade personal och de resurser som behövs för att genomföra sina uppgifter.

De certifieringsorgan som avses i led b i första stycket ska iaktta och från och med den 1 maj 2010 vara ackrediterade enligt den europeiska standarden EN 45011 eller ISO/IEC Guide 65 (Allmänna krav för organ som handhar produktcertifieringssystem).

▾M1

Kostnaderna för certifieringen ska bäras av de aktörer som omfattas av certifieringen, om inte medlemsstaterna beslutar något annat.

▾B

3.  Det certifieringsförfarande som föreskrivs i artikel 60.2 a i förordning (EG) nr 479/2008 ska garantera administrativa bevis som stöder korrektheten hos druvsorterna eller den årgång som anges i märkningen av de berörda vinerna.

Dessutom får vinframställande medlemsstater besluta att genomföra

a) ett organoleptiskt test av vinets doft och smak på grundval av anonyma prov i syfte att kontrollera att vinets grundläggande egenskaper beror på den eller de druvsorter som använts,

b) ett analytiskt test för viner som framställts av endast en druvsort.

Certifieringsförfarandet ska utföras av den eller de behöriga myndigheterna eller det eller de behöriga kontrollorganen enligt punkterna 1 och 2 i den medlemsstat där framställningen skett.

Certifieringen ska utföras antingen genom

a) slumpmässiga kontroller baserade på en riskanalys,

b) stickprovskontroller, eller

c) systematiska kontroller.

Slumpmässiga kontroller ska utföras enligt en kontrollplan som på förhand fastställts av den eller de myndigheter som är ansvariga för produkternas olika produktionsskeden. Aktörerna ska ha informerats om kontrollplanen. Medlemsstaterna ska slumpmässigt välja ut ett lägsta antal aktörer som ska genomgå denna kontroll.

Om kontrollerna utförs genom stickprov ska medlemsstaterna genom antalet, arten av och frekvensen av kontrollerna säkerställa att de är representativa för hela territoriet och motsvarar den kvantitet vinprodukter som saluförs eller innehas i avsikt att saluföras.

Slumpmässiga kontroller kan kombineras med kontroller genom stickprov.

4.  När det gäller artikel 60.2 a i förordning (EG) nr 479/2008 ska producentmedlemsstaterna se till att de berörda vinproducenterna är godkända av den medlemsstat där produktionen äger rum.

5.  Beträffande kontroller, inklusive spårbarhet, ska producentmedlemsstaterna se till att avdelning V i förordning (EG) nr 555/2008 och förordning (EG) nr 606/2009 tillämpas.

6.  För vin som skär över nationella gränser enligt artikel 60.2 c i förordning (EG) nr 479/2008 kan certifieringen utföras av någon av myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

7.  För viner som produceras i enlighet med artikel 60.2 i förordning (EG) nr 479/2008 får medlemsstaterna besluta att använda uttrycket ”vin av vissa druvsorter” åtföljt av namnet eller namnen på

a) de berörda medlemsstaterna,

b) druvsorten eller druvsorterna.

För viner producerade i tredjeländer som saknar skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning eller geografisk beteckning och vars etiketter är försedda med namnet på en eller flera druvsorter eller årgången får tredjeländer använda uttrycket vin med uppgift om druvsort kompletterat med uppgift om tredjelandets namn.

Vid angivelse av namnet eller namnen på medlemsstaterna eller tredjeländerna ska artikel 55 i denna förordning inte gälla.

▾M1

För Förenade kungariket får namnet på medlemsstaten ersättas med namnet på en enskild riksdel som ingår i Förenade kungariket.

▾B

8.  Punkterna 1–6 ska gälla för produkter som framställts av druvor som skördats från och med 2009.

Artikel 64

Uppgift om sockerhalten

1.  Om inte annat föreskrivs i artikel 58 i denna förordning får den sockerhalt mätt i fruktos och glukos enligt föreskrifterna i del B i bilaga XIV till denna förordning anges i märkningen av de produkter som avses i artikel 60.1 c i förordning (EG) nr 479/2008.

2.  Om produkternas sockerhalt motiverar angivelse av två av termerna i del B i bilaga XIV, ska endast en av dessa två termer anges.

3.  Utan att det påverkar de användningsvillkor som beskrivs i del B i bilaga XIV till denna förordning får sockerhalten inte avvika med mer än 1 gram per liter från vad som anges i produktens märkning.

▾M1

4.  Punkt 1 ska inte gälla för produkter som avses i punkterna 3,8 och 9 i bilaga XIb till förordning (EG) nr 1234/2007 förutsatt att användningsvillkoren för uppgifterna om sockerhalten reglerats av medlemsstaterna eller fastställts i regler som gäller i det berörda tredjelandet, däribland, när det gäller tredjeland, regler som härrör från representativa branschorganisationer.

▾B

Artikel 65

Uppgifter om gemenskapssymboler

1.  De gemenskapssymboler som avses i artikel 60.1 e i förordning (EG) nr 479/2008 får anges i märkningen av viner enligt föreskrifterna i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 (7). Trots vad som sägs i artikel 59 får beteckningarna ”SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING” och ”SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING” i symbolerna ersättas av motsvarande termer på ett annat officiellt gemenskapsspråk enligt föreskrifterna i ovannämnda bilaga.

2.  Om gemenskapssymboler eller de beteckningar som avses i artikel 60.1 e i förordning (EG) nr 479/2008 anges i märkningen av en produkt ska de åtföljas av motsvarande skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

Artikel 66

Uttryck som avser vissa produktionsmetoder

1.  I enlighet med artikel 60.1 f i förordning (EG) nr 479/2008 får viner som saluförs inom gemenskapen märkas med uttryck som avser vissa produktionsmetoder, bland annat de som fastställs i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 i denna artikel.

2.  Beteckningarna i bilaga XVI är de enda uttryck som får användas för att beskriva ett vin med skyddade ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar eller med en geografisk beteckning från ett tredjeland som har jäst, mognadslagrats eller lagrats i en behållare av trä. Medlemsstaterna och tredjeländerna får dock införa andra beteckningar som motsvarar de som fastställs i bilaga XVI för dessa viner.

Någon av de uppgifter som avses i första stycket får användas om vinet har lagrats i en behållare av trä i enlighet med gällande nationella bestämmelser, även om lagringsprocessen fortsätter i en annan typ av behållare.

För beteckning av ett vin som har framställts med användning av ekchips, även i kombination med användning av behållare (en eller flera) av trä, får de uttryck som avses i första stycket inte användas.

3.  Uttrycket ”jäst på flaska” får endast användas för att beskriva mousserande viner med skyddade ursprungsbeteckningar eller med geografisk beteckning från ett tredjeland eller mousserande kvalitetsviner, under förutsättning att

a) produkten har gjorts mousserande genom en andra alkoholjäsning på flaska,

b) produktionstiden inklusive lagringen hos producenten, räknat från den jäsningstid som är avsedd att göra cuvéen mousserande, inte har understigit nio månader,

c) jäsningstiden för att göra cuvéen mousserande och tiden för lagring på bottensatsen har uppgått till minst 90 dagar, och

d) den bearbetade produkten har skilts från bottensatsen genom filtrering enligt omdragningsmetoden eller genom degorgering.

4.  Uttrycken ”jäsning på flaska enligt traditionell metod”, ”traditionell metod”, ”klassisk metod” eller ”traditionell klassisk metod” får endast användas för att beteckna mousserande viner med skyddade ursprungsbeteckningar eller med geografisk beteckning från ett tredjeland eller mousserande kvalitetsviner om produkten

a) har gjorts mousserande genom en andra alkoholjäsning på flaska,

b) utan uppehåll lagrats på bottensatsen i minst nio månader hos samma producent sedan cuvéen blandats,

c) har skilts från bottensatsen genom degorgering.

5.  Benämningen ”crémant” får endast användas för mousserande vita kvalitetsviner eller kvalitetsviner av typen ”rosé” med skyddade ursprungsbeteckningar eller med en geografisk beteckning från ett tredjeland, om

a) druvorna har skördats för hand,

b) vinet har tillverkats av must som framställts genom att hela eller avstjälkade druvor pressats; mängden must får inte överskrida 100 liter per 150 kilo druvor,

c) den totala svaveldioxidhalten inte överskrider 150 mg/liter,

d) sockerhalten underskrider 50 g/liter,

e) vinet uppfyller kraven i punkt 4, och

f) utan att det påverkar artikel 67 ska uppgiften ”Crémant” anges i märkningen av mousserande kvalitetsviner tillsammans med namnet på den geografiska enhet som utgör det avgränsade området för den skyddade ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen för ett särskilt tredjeland.

Leden a och f gäller inte producenter som äger varumärken med uttrycken ”crémant” som registrerats före den 1 mars 1986.

6.  Uttryck som hänvisar till ekologiska produktionsmetoder för druvor regleras genom rådets förordning (EG) nr 834/2007 (8).

Artikel 67

Namn på en geografisk enhet som är mindre eller större än det underliggande området för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen och hänvisningar till geografiska områden

1.  Vad beträffar artikel 60.1 g i förordning (EG) nr 479/2008 och utan att det påverkar artiklarna 55 och 56 i denna förordning, får namnet på en geografisk enhet och hänvisningar till geografiska områden endast anges i märkningen av viner med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning eller med en geografisk beteckning från ett tredjeland.

▸M1

 

För att namnet på en mindre geografisk enhet än det underliggande området för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen ska få användas ska området för den berörda geografiska enheten vara väldefinierat. Medlemsstaterna får anta bestämmelser om användningen av dessa geografiska enheter. Minst 85 procent av de druvor av vilka vinet har framställts ska komma från den mindre geografiska enheten. Detta omfattar inte

a) produktkvantiteter som använts för sötning, ”expeditionslikör” eller ”tiragelikör”, eller

b) produktkvantiteter som avses i bilaga XI.3 e och f till förordning (EG) nr 1234/2007.

De resterande 15 procenten av druvorna ska komma från det geografiskt avgränsade området för den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen.

 ◂

Medlemsstater får besluta att inte tillämpa kraven i första stycket tredje och fjärde meningen när det gäller registrerade varumärken eller varumärken som har förvärvats i god tro före den 11 maj 2002 och som innehåller eller består av ett namn på en geografisk enhet som är mindre än den som ligger till grund för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen och hänvisningar till ett geografiskt område i de berörda medlemsstaterna.

3.  Namnet på en geografisk enhet som är mindre eller större än det underliggande området för ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen eller hänvisningar till ett geografiskt område ska bestå av

a) en ort eller grupp av orter,

b) en kommun eller kommundel,

c) ett underområde av ett vinodlingsområde eller en del av detta,

d) ett administrativt område.

AVSNITT 3

Bestämmelser om vissa specifika typer av flaskor och flaskförslutningar och kompletterande bestämmelser för de vinproducerande medlemsstaterna

Artikel 68

Användningsvillkor för särskilda typer av flaskor

För att en flasktyp ska få tas upp i förteckningen över vissa typer av flaskor i bilaga XVII ska den uppfylla följande villkor:

a) Den ska uteslutande, beständigt och traditionellt ha använts sedan 25 år tillbaka för ett vin med en särskild skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

b) Dess användning ska påminna konsumenterna om ett vin med en särskild skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning.

I bilaga XVII anges användningsvillkoren för de godkända särskilda flasktyperna.

▾M2

Artikel 69

Bestämmelser om presentation av vissa produkter

1.  Mousserande vin, mousserande kvalitetsvin och mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ som framställts i Europeiska unionen får marknadsföras eller exporteras i glasflaskor av typen ”mousserande vin” som försluts på följande sätt:

a) för flaskor med en nominell volym på över 0,20 liter: med en svampformad propp av kork eller ett annat material vars kontakt med livsmedel är tillåten och som hålls på plats av en fästanordning som vid behov är täckt av en kapsyl och överdragen med metallbleck som helt och hållet täcker korken samt hela eller delar av flaskhalsen.

b) för flaskor med en nominell volym på högst 0,20 liter: annan lämplig förslutningsanordning.

Andra produkter framställda i unionen får inte saluföras eller exporteras varken i glasflaskor av typen ”mousserande vin” eller med en sådan förslutningsanordning som beskrivs i första stycket led a.

2.  Genom undantag från punkt 1 andra stycket får medlemsstaterna besluta att följande produkter får saluföras eller exporteras i glasflaskor av typen ”mousserande vin” och/eller med en sådan förslutningsanordning som beskrivs i punkt 1 första stycket led a:

a) Produkter som traditionellt tappas på sådana flaskor och som

i) anges i artikel 113d.1 a i förordning (EG) nr 1234/2007,

ii) anges i punkterna 7, 8 och 9 i bilaga XIb till förordning (EG) nr 1234/2007,

iii) anges i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 (9), eller

iv) har en verklig alkoholhalt i volymprocent på högst 1,2 volymprocent.

b) Andra produkter än de som avses i led a, under förutsättning att de inte vilseleder konsumenterna om produktens art.

▾B

Artikel 70

Kompletterande bestämmelser om märkning och presentation för producentmedlemsstaterna

1.  Uppgifterna i artiklarna 61, 62 och 64–67 får göras obligatoriska, förbjudas eller begränsas för vin med skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som produceras på producentmedlemsstaternas territorium genom införande av strängare villkor än de som fastställs i detta kapitel i produktspecifikationerna för dessa viner.

2.  Medlemsstaterna får göra uppgifterna i artiklarna 64 och 66 obligatoriska för vin utan skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som producerats på deras territorium.

3.  I kontrollsyfte får medlemsstaterna besluta att definiera och reglera andra uppgifter än de som anges i artiklarna 59.1 och 60.1 i förordning (EG) nr 479/2008 för vin som produceras på deras territorium.

4.  I kontrollsyfte får medlemsstaterna besluta att artiklarna 58, 59 och 60 i förordning (EG) nr 479/2008 ska tillämpas på vin som tappats på deras territorier, men som ännu inte saluförts eller exporterats.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

▾M3

Artikel 70a

Metod för kommunikation mellan kommissionen, medlemsstaterna, tredjeländer och andra aktörer

1.  När det hänvisas till denna punkt ska de dokument och uppgifter som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning översändas till kommissionen enligt följande metod:

a) När det gäller behöriga myndigheter i medlemsstaterna, via det informationssystem som kommissionen gjort tillgängligt i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 792/2009.

b) När det gäller behöriga myndigheter och representativa branschorganisationer i tredjeland samt fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse av att agera enligt denna förordning, på elektronisk väg med användning av de metoder och formulär som kommissionen gjort tillgängliga och som är åtkomliga på de villkor som anges i bilaga XVIII till denna förordning.

Meddelandena kan emellertid även göras i pappersform på nämnda formulär.

För inlämning av ansökningar och meddelandenas innehåll ansvarar, beroende på omständigheterna, de myndigheter som utsetts av tredjeland, den representativa branschorganisationen eller den berörda fysiska eller juridiska personen.

2.  Meddelande av och tillhandahållande av uppgifter från kommissionen till de myndigheter och personer som berörs av denna förordning och vid behov till allmänheten ska göras via de informationssystem som kommissionen inrättat.

De myndigheter och personer som berörs av denna förordning kan vända sig till kommissionen i enlighet med bilaga XIX för att få information om de praktiska arrangemangen för åtkomst till informationssystemen, meddelandena och tillhandahållandet av uppgifter.

3.  Artiklarna 5.2, 6, 7 och 8 i förordning (EG) nr 792/2009 gäller i tillämpliga delar på meddelandena av och tillhandahållandet av uppgifter enligt punkterna 1 b och 2 i denna artikel.

4.  Vid tillämpning av punkt 1 b ska tilldelningen av tillträdesrätter till informationssystemen för behöriga myndigheter och representativa branschorganisationer i tredjeland samt för fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse av att agera enligt denna förordning göras av de som ansvarar för informationssystemen inom kommissionen.

De som ansvarar för informationssystemen inom kommissionen ska beroende på omständigheterna godkänna tillträdesrätterna på grundval av

a) uppgifter om de behöriga myndigheter som utsetts av tredjeland, inklusive kontaktuppgifter och elektroniska adresser, och som kommissionen innehar inom ramen för internationella avtal eller som översänts till kommissionen i enlighet med dessa avtal,

b) en officiell begäran från tredjeland med närmare uppgifter om vilka myndigheter som har i uppgift att översända de dokument och uppgifter som krävs för tillämpningen av punkt 1 b samt kontaktuppgifter och elektroniska adresser till de berörda myndigheterna,

c) en begäran från en representativ branschorganisation i tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med bestyrkande av organisationens identitet, dess legitima intresse av att agera och dess elektroniska adress.

När tillträdesrätterna godkänts ska de aktiveras av de ansvariga för informationssystemen vid kommissionen.

Artikel 70b

Meddelande av och tillhandahållande av uppgifter om myndigheter som är behöriga att granska ansökningar på nationell nivå

1.  Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 2011 till kommissionen, i enlighet med artikel 70a.1, meddela namn, adress och kontaktuppgifter, inbegripet elektroniska adresser, till den eller de myndigheter som är behöriga att tillämpa artikel 118f.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 samt eventuella ändringar av dessa uppgifter.

2.  Kommissionen ska på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna meddelar i enlighet med punkt 1 eller som tredjeland meddelar i enlighet med internationella avtal som ingåtts med unionen upprätta och fortlöpande uppdatera en förteckning som innehåller namnen på och adresserna till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller tredjeland. Kommissionen ska offentliggöra denna förteckning.

▾M3

Artikel 71

Vinbeteckningar som skyddas i enlighet med förordning (EG) nr 1493/1999

1.  Överföringen av de dokument som avses i artikel 118s.2 i förordning (EG) nr 1234/2007, nedan kallade dokumentationen, och ändringar av den produktspecifikation som avses i artikel 73.1 c och d och 73.2 i denna förordning, ska göras av medlemsstaterna i enlighet med artikel 70a.1 i denna förordning enligt följande regler och förfaranden:

a) Kommissionen ska i enlighet med artikel 9 i denna förordning bekräfta att den mottagit dokumentationen eller ändringen.

b) Dokumentationen eller ändringen betraktas som godkända den dag de mottagits av kommissionen, på de villkor som anges i artikel 11 i denna förordning och förutsatt att de inkommit till kommissionen senast den 31 december 2011.

c) Kommissionen ska bekräfta att den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen samt eventuella ändringar har förts in i registret i enlighet med artikel 18 i denna förordning och ska tilldela registreringen ett ärendenummer.

d) Kommissionen ska granska dokumentationens giltighet, i förekommande fall med beaktande av mottagna ändringar, enligt de tidsfrister som fastställs i artikel 12.1 i denna förordning.

2.  Kommissionen får fatta beslut om att avregistrera den berörda ursprungsbeteckningen eller geografiska beteckningen i enlighet med artikel 118s.4 i förordning (EG) nr 1234/2007 på grundval av den dokumentation som den förfogar över enligt artikel 118s.2 i den förordningen.

▾M2

3.  I samband med att teknisk dokumentation för skyddade vinbeteckningar skickas in i enlighet med artikel 118s.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 får medlemsstaternas myndigheter, genom undantag från artikel 2.2 i denna förordning, betraktas som sökande när det rör sig om en ansökan enligt artikel 118c.1 i förordning 1234/2007.

▾B

Artikel 72

Tillfällig märkning

1.  Genom undantag från artikel 65 i denna förordning ska viner med en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, vars berörda ursprungsbeteckning eller geografiska beteckning uppfyller kraven i artikel 38.5 i förordning (EG) nr 479/2008, märkas i enlighet med bestämmelserna i kapitel IV i denna förordning.

2.  Om kommissionen beslutar att inte bevilja skydd för en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 479/2008 ska viner märkta i enlighet med punkt 1 i denna artikel återtas från marknaden eller märkas om i enlighet med kapitel IV i denna förordning.

▾M3

Artikel 73

Övergångsbestämmelser

1.  Det förfarande som föreskrivs i artikel 118s i förordning (EG) nr 1234/2007 ska tillämpas i följande fall:

a) Vinbeteckningar för vilka ansökan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning har lämnats in till en medlemsstat och har godkänts av denna före den 1 augusti 2009.

b) Vinbeteckningar för vilka ansökan om ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning har lämnats in till en medlemsstat före den 1 augusti 2009 samt har godkänts av denna och har lämnats till kommissionen före den 31 december 2011.

c) Ändringar av produktspecifikationen som har lämnats in till en medlemsstat före den 1 augusti 2009 och som av denna har lämnats till kommission före den 31 december 2011.

d) Mindre ändringar av produktspecifikationen som har lämnats in till en medlemsstat från och med den 1 augusti 2009 och som av denna har lämnats till kommission före den 31 december 2011.

2.  Det förfarande som föreskrivs i artikel 118q i förordning (EG) nr 1234/2007 ska inte gälla vid ändringar av en produktspecifikation som lämnas in till en medlemsstat från och med den 1 augusti 2009 och som av denna lämnas till kommissionen före den 30 juni 2014, om ändringarna uteslutande syftar till att se till att en produktspecifikation som lämnats till kommissionen enligt artikel 118s.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 uppfyller kraven i artikel 118c i förordning (EG) nr 1234/2007 och denna förordning.

3.  Viner som släppts ut på marknaden eller som märkts före den 31 december 2010 och som uppfyller de bestämmelser som var tillämpliga före den 1 augusti 2009 får saluföras till dess att lagren tömts.

▾M8

4.  Viner som har framställts i Kroatien till och med den 30 juni 2013, som är förenliga med de bestämmelser som var tillämpliga det datumet i Kroatien, får marknadsföras till dess att lagren är uttömda. Dessa produkter får märkas i enlighet med de bestämmelser som var tillämpliga i Kroatien den 30 juni 2013.

▾B

Artikel 74

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 1607/2000 och (EG) nr 753/2002 ska upphöra att gälla.

Artikel 75

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▾M3 —————

▾M5


BILAGA X

DEL A

Uppgifter som avses i artikel 51.1

Språk

Uppgifter beträffande sulfiter

Uppgifter beträffande ägg och produkter därav

Uppgifter beträffande mjölk och produkter därav

på bulgariska

сулфити“ eller „серен диоксид

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ eller „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ eller „млечен протеин

på spanska

«sulfitos» eller «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» eller «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» eller «proteína de leche»

på tjeckiska

siricitany“ eller „oxid siricitý

„vejce“, „vajecná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vajecný lysozym“ eller „vajecný albumin

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mlécný kasein“ eller „mlécná bílkovina

på danska

»sulfitter«eller»svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« eller »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« eller »mælkeprotein«

på tyska

Sulfite“ eller „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ eller „Albumin aus Ei

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ eller „Milchprotein

på estniska

sulfitid” eller „vääveldioksiid

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” eller „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” eller „piimaproteiin

på grekiska

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» eller «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» eller «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» eller «πρωτεΐνη γάλακτος»

på engelska

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ eller ‘sulfur dioxide

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ eller ‘egg albumin

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ eller ‘milk protein

på franska

«sulfites» eller «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» eller «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» eller «protéine du lait»

▾M7

på kroatiska

„sulfiti” ili „sumporov dioksid”

„jaje”, „bjelancevine iz jaja”, „proizvodi od jaja”, „lizozim iz jaja” ili „albumin iz jaja”

„mlijeko”, „mlijecni proizvodi”, „kazein iz mlijeka” ili „mlijecne bjelancevine”

▾M5

på italienska

«solfiti», eller «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» eller «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» eller «proteina del latte»

på lettiska

sulfīti” eller “sēra dioksīds

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” eller “olu albumīns

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” eller “piena olbaltumviela

på litauiska

sulfitai“ eller „sieros dioksidas

„kiausiniai“, „kiausinių baltymai“, „kiausinių produktai“, „kiausinių lizocimas“ eller „kiausinių albuminas

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ eller „pieno baltymai

på ungerska

szulfitok” eller „kén-dioxid

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” eller „tojásból származó albumin

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” eller „tejfehérje

på maltesiska

sulfiti”, eller “diossidu tal-kubrit

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” eller “albumina tal-bajd

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” eller “proteina tal-ħalib

på nederländska

sulfieten” eller „zwaveldioxide

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” eller „eialbumine

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” eller „melkproteïnen

på polska

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” eller „ditlenek siarki

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” eller „albuminę z jaja

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” eller „białko mleka

på portugisiska

«sulfitos» eller «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» eller «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» eller «proteína de leite»

på rumänska

sulfiți” eller „dioxid de sulf

„oua”, „proteine din oua”, „produse din oua”, „lizozima din oua” eller „albumina din oua

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeina din lapte” eller „proteine din lapte

på slovakiska

„siricitany“ eller „oxid siricitý“

„vajce“, „vajecná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vajecný lyzozým“ eller „vajecný albumín

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliecne výrobky“, „mliecny kazeín“ eller „mliecna bielkovina

på slovenska

sulfiti“ eller „zveplov dioksid

„jajce“, „jajcne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajcni lizocim“ eller „jajcni albumin

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlecni kazein“ eller „mlecne beljakovine

på finska

sulfiittia” eller ”rikkidioksidia

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” eller ”kananmuna-albumiinia

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” eller ”maitoproteiinia

på svenska

sulfiter” eller ”svaveldioxid

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” eller ”äggalbumin

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” eller ”mjölkprotein

DEL B

Piktogram som avses i artikel 51.2

▾M6


BILAGA Xa

Termer som avses i artikel 56.3 b

Språk

Termer som är tillåtna i stället för ”producent”

Termer som är tillåtna i stället för ”producerat av”

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ eller "vinar"

zpracováno v“ eller "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« eller »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet voneller "versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor" eller "winemaker"

"processed by" eller "made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore" eller "spumantizzatore"

"elaborato da" eller "spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» eller »razojis«

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” eller "bereider"

verwerkt door” eller "bereid door"

PL

przetwórca” eller „wytwórca

przetworzone przez” eller „wytworzone przez

PT

"elaborador" eller "preparador"

"elaborado por" eller "preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje«

SK

spracovatel

spracúva

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

”bearbetningsföretag”

”bearbetat av”

▾M3 —————

▾B


BILAGA XIII

UTTRYCK SOM AVSER EGENDOMAR

Medlemsstater eller tredjeländer

Uttryck

Österrike

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Tjeckien

Sklep, vinarský dům, vinarství

Tyskland

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Frankrike

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grekland

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italien

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cypern

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugal

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovakien

Kastiel, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlost

Slovenien

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet


BILAGA XIV

UPPGIFT OM SOCKERHALTEN

Termer

Användningsvillkor

DEL A –  Förteckning över termer som ska användas för mousserande vin, mousserande vin tillsatt med kolsyra, mousserande kvalitetsvin eller mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, prírodne tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Om sockerhalten understiger 3 gram per liter: Dessa termer får endast användas för produkter till vilka något socker inte har tillsatts efter den andra jäsningen.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláste tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Om sockerhalten ligger mellan 0 och 6 gram per liter.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Om sockerhalten understiger 12 gram per liter.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláste suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tor

Om sockerhalten ligger mellan 12 och 17 gram per liter.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, szaraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо

Om sockerhalten ligger mellan 17 och 32 gram per liter.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, felszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо

Om sockerhalten ligger mellan 32 och 50 gram per liter.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, sot, makea, saldus, magus, édes, helu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais

Om sockerhalten överstiger 50 gram per liter.

DEL B –  Förteckning över termer för andra produkter än de som avses i del A

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Om sockerhalten inte överstiger:

— 4 gram per liter, eller

— 9 gram per liter, om den totala syrahalten uttryckt i gram vinsyra per liter inte understiger restsockerhalten med mer än 2 gram per liter.

полусухо, semiseco, polosuche, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, felszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Om sockerhalten är högre än vad som anges ovan, men högst uppgår till

— 12 gram per liter, eller

— 18 gram per liter, om den totala syrahalten uttryckt i gram vinsyra per liter inte understiger restsockerhalten med mer än 10 gram per liter.

полусладко, semidulce, polosladke, halvsod, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, felédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Om sockerhalten är högre än vad som anges ovan men högst uppgår till 45 gram per liter.

сладко, dulce, sladke, sod, suss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, edes, helu, zoet, slodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.

Om sockerhalten uppgår till minst 45 gram per liter.

▾M1


BILAGA XV

FÖRTECKNING ÖVER DRUVSORTER OCH SYNONYMER TILL DESSA SOM FÅR FÖREKOMMA I MÄRKNINGEN AV VINER

DEL A:  Förteckning över druvsorter och synonymer till dessa som får förekomma i märkningen av viner i enlighet med artikel 62.3

 

Namn på en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning

Druvsort och synonymer till denna

Länder som får använda detta druvsortnamn eller en av dess synonymer (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Italieno

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Greklando, Italieno, Portugalo, Algerieto, Tunisieno, Förenta staternao, Cyperno, Sydafrika ▸M8 , Kroatien ◂

Anmärkning: Namnet ”Alicante” får inte användas utan annan angivelse som beteckning på ett vin.

3

Alicante Branco

Portugalo

4

Alicante Henri Bouschet

Frankrikeo, Serbien och Montenegro (6)

5

Alicante

Italieno

6

Alikant Buse

Serbien och Montenegro (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Italien

8

Bohotin (RO)

Busuioaca de Bohotin

Rumänien

9

Borba (PT)

Borba

Spanieno

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (13-20-30), Österrike (18-20), Kanada (20-30), Chile (20-30), Italien (20-30), Schweiz

11

Blauer Burgunder

Österrike (10-13), Serbien och Montenegro (17-30)

12

Blauer Frühburgunder

Tyskland (24)

13

Blauer Spätburgunder

Tyskland (30), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (10-20-30), Österrike (10-11), Bulgarien (30), Kanada (10-30), Chile (10-30), Rumänien (30), Italien (10-30)

14

Burgund Mare

Rumänien (35, 27, 39, 41)

▾M8

14a

Borgonja istarska

Kroatien

▾M1

15

Burgundac beli

Serbien och Montenegro (34)

▾M8

15a

Burgundac bijeli

Kroatien

▾M8 —————

▾M1

17

Burgundac crni

Serbien och Montenegro (11-30)▸M8 , Kroatien ◂

18

Burgundac sivi

Kroatieno, Serbien och Montenegroo

19

Burgundec bel

F.d. jugoslaviska republiken Makedonieno

20

Burgundec crn

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (10-13-30)

21

Burgundec siv

F.d. jugoslaviska republiken Makedonieno

22

Early Burgundy

Förenta staternao

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungern (31)

24

Frühburgunder

Tyskland (12), Nederländernao

25

Grauburgunder

Tyskland, Bulgarien, Ungerno, Rumänien (26)

26

Grauer Burgunder

Kanada, Rumänien (25), Tyskland, Österrike

27

Grossburgunder

Rumänien (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Ungern (30)

29

Nagyburgundi

Ungerno

30

Spätburgunder

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (10-13-20), Serbien och Montenegro (11-17), Bulgarien (13), Kanada (10-13), Chile, Ungern (29), Moldavieno, Rumänien (13), Italien (10-13), Förenade kungariket, Tyskland (13)

31

Weißburgunder

Sydafrika (33), Kanada, Chile (32), Ungern (23), Tyskland (32, 33), Österrike (32), Förenade kungariketo, Italien

32

Weißer Burgunder

Tyskland (31, 33), Österrike (31), Chile (31), Slovenien, Italien

33

Weissburgunder

Sydafrika (31), Tyskland (31, 32), Förenade kungariket, Italien, Schweizo

34

Weisser Burgunder

Serbien och Montenegro (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Italien

36

Cotnari (RO)

Grasa de Cotnari

Rumänien

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Tjeckien (39), Österrikeo, Tyskland, Slovenien (Modra frankinja, Frankinja), Ungern, Rumänien (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușa

Rumänien

39

Frankovka

Tjeckien (37), Slovakien (40), Rumänien (14, 27, 38, 41)▸M8 , Kroatien ◂

40

Frankovka modrá

Slovakien (39)

41

Kékfrankos

Ungern, Rumänien (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Italien

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Portugalo

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgarien

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Italieno

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Tjeckieno

47

Moravia dulce

Spanieno

48

Moravia agria

Spanieno

49

Muskat moravský

Tjeckieno, Slovakien

50

Odobești (RO)

Galbena de Odobești

Rumänien

51

Porto (PT)

Portoghese

Italieno

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentinao

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Italien

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Frankrike

▾M9

55

Teran (SL)

Teran

Kroatien (1)

▾M1

DEL B:  Förteckning över druvsorter och synonymer till dessa som får förekomma i märkningen av viner i enlighet med artikel 62.4

 

Namn på en skyddad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning

Druvsort och synonymer till denna

Länder som får använda detta druvsortnamn eller en av dess synonymer (1)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Greklando, Cyperno

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Italieno, Greklando, Maltao, Förenta staterna

▾M8

2a

Aglianico crni

Kroatien

▾M1

3

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Italieno

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Italien, Australien, Förenta staterna

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Italien, Australien

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Italieno

7

Barbera

Sydafrikao, Argentinao, Australieno, Kroatieno, Mexikoo, Slovenieno, Uruguayo, Förenta staternao, Greklando, Italieno, Maltao

8

Barbera Sarda

Italieno

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Italieno

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Italien, Australien

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Ungerno

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Italien, Australien

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Italien, Australien, Förenta staterna

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Ungern

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Slovakien

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Italien

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Italieno

18

Korinthiaki

Greklando

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Italien, Australien, Förenta staterna

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Italien, Australien

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Italien, Australien, Förenta staterna

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Italien, Australien

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Italien, Australien, Förenta staterna

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sáfeher

Ungern

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Italien, Australien

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Italien

27

Lambrusco

Italien, Australien (2), Förenta staterna

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Italien

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Italien, Australien

33

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Italien, Australien, Förenta staterna▸M8 , Kroatien ◂

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Italien

35

Pikolit

Slovenien

36

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Italien, Australien

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Italien, Australien, Förenta staterna▸M8 , Kroatien ◂

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Ungern (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Serbien och Montenegro (40-41-46)▸M8 , Kroatien ◂

40

Renski rizling

Serbien och Montenegro (39-43-46), Slovenieno (45)

41

Rheinriesling

Bulgarieno, Österrike, Tyskland (43), Ungern (38), Tjeckien (49), Italien (43), Grekland, Portugal, Slovenien

42

Rhine Riesling

Sydafrikao, Australieno, Chile (44), Moldavieno, Nya Zeelando, Cypern, Ungerno

43

Riesling renano

Tyskland (41), Serbien och Montenegro (39-40-46), Italien (41)

44

Riesling Renano

Chile (42), Maltao

45

Radgonska ranina

Slovenien▸M8 , Kroatien ◂

46

Rizling rajnski

Serbien och Montenegro (39-40-43)

47

Rizling Rajnski

F.d. jugoslaviska republiken Makedonieno, Kroatieno

48

Rizling rýnsky

Slovakieno

49

Ryzlink rýnský

Tjeckien (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Italien, Australien

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Italien, Australien, Förenta staterna▸M8 , Kroatien ◂

52

Stajerska Slovenija (SV)

Stajerska belina

Slovenien▸M8 , Kroatien ◂

▾M8

52a

Stajerka

Kroatien

▾M1

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Italien, Australien, Förenta staterna

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Italieno

55

Verdeca

Italien

56

Verdese

Italieno

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Italien, Australien

▾M4

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italien, Australien, Amerikas förenta stater▸M8 , Kroatien ◂

▾M1

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Italien, Australien

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Ungern

(1)   För de berörda staterna medges undantagen enligt denna bilaga endast för viner med skyddad ursprungsbeteckning och geografisk beteckning som framställs av de berörda druvsorterna.

(2)   Får användas i enlighet med bestämmelserna i artikel 22.4 i Avtalet av den 1 december 2008 mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin (EUT L 28. 30.1.2009, s. 3).

▾B


BILAGA XVI

Tillåtna termer vid märkning av vin enligt artikel 66.2

jäst i tunna

framställt i tunna

lagrat i tunna

jäst på fat av […]

[uppgift om träslag]

framställt på fat av […]

[uppgift om träslag]

lagrat på fat av […]

[uppgift om träslag]

jäst på fat

framställt på fat

lagrat på fat


BILAGA XVII

FÖRBEHÅLL BETRÄFFANDE VISSA TYPER AV FLASKOR

1.   ”Flûte d'Alsace”:

a) Typ: en glasflaska som består av en rak, cylindrisk kropp med en avlång hals och hos vilken förhållandet mellan den totala höjden och basdiametern är ungefär

 total höjd/basdiameter = 5:1,

 den cylindriska delens höjd = total höjd/3.

b) Viner med ursprungsbeteckning för vilka den här typen av flaskor är förbehållen, när det gäller viner av druvor som skördats i Frankrike

 ”Alsace” eller ”vin d'Alsace”, ”Alsace Grand Cru”,

 ”Crépy”,

 ”Château-Grillet”,

 ”Côtes de Provence”, rött och rosé,

 ”Cassis”,

 ”Jurançon”, ”Jurançon sec”,

 ”Béarn”, ”Béarn-Bellocq”, rosé,

 ”Tavel”, rosé.

Den begränsade användningen av denna typ av flaska ska endast gälla viner framställda av druvor som skördats i Frankrike.

2.   ”Bocksbeutel” eller ”Cantil”:

a) Typ: en korthalsig glasflaska med en tjockmagad kropp med platt profil med en elliptisk bas och ett elliptiskt tvärsnitt vid dess mest konvexa punkt

 förhållandet stora axeln/lilla axeln på det elliptiska tvärsnittet = ungefär 2:1,

 förhållandet den rundade kroppens höjd/den cylindriska halsen = ungefär 2,5:1.

b) Viner för vilka den här typen av flaskor är förbehållen

i) tyska viner med ursprungsbeteckningarna

 Franken,

 Baden

 

 med ursprung i Taubertal och i Schuepfergrund,

 med ursprung i Baden-Badens kommundelar Neuweier, Steinbach, Umweg och Varnhalt.

ii) Italienska viner med ursprungsbeteckningarna

 Santa Maddalena (St. Magdalener),

 Valle Isarco (Eisacktaler), av druvsorterna Sylvaner och Mueller-Thurgau,

 Terlaner, av druvsorten Pinot bianco,

 Bozner Leiten,

 Alto Adige (Südtiroler), av druvsorterna Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) och Moscato rosa (Rosenmuskateller),

 Greco di Bianco,

 Trentino, av druvsorten Moscato.

iii) Grekiska viner:

 Agioritiko,

 Rombola Kephalonias,

 vin med ursprung på ön Kefalonia,

 vin med ursprung på ön Paros,

 vin med skyddad geografisk beteckning från Peloponnesos.

iv) Portugisiska viner:

 roséviner och endast sådana viner med ursprungsbeteckning och geografisk beteckning för vilka det kunnat bevisas att de redan innan de klassificerades som viner med ursprungsbeteckning och geografisk beteckning ständigt och traditionellt hade presenterats i flasktypen ”cantil”.

3.   ”Clavelin”:

a) Typ: en korthalsad glasflaska som rymmer 0,62 liter och består av en cylindrisk kropp med breda axlar som ger den en satt framtoning och hos vilken förhållandet mellan den totala höjden och basdiametern är ungefär

 total höjd/basdiameter = 2,75,

 den cylindriska delens höjd = total höjd/2.

b) Viner för vilka den här typen av flaskor är förbehållen:

 Franska viner med de skyddade ursprungsbeteckningarna

 Côte du Jura,

 Arbois,

 L'Etoile,

 Château Chalon.

4.   ”Tokaj”:

a) Typ: en rak färglös flaska med en avlång hals bestående av en cylindrisk kropp och hos vilken förhållandet mellan den totala höjden och basdiametern är ungefär

 den cylindriska delens höjd/total höjd = 1:2,7,

 total höjd/basdiameter = 1:3,6,

 volym: 500 ml, 375 ml, 250 ml, 100 ml eller 187,5 ml (vid export till ett tredjeland),

 ett sigill tillverkat av samma material som flaskan som hänvisar till vinregionen eller producenten får placeras på flaskan.

b) Viner för vilka den här typen av flaskor är förbehållen:

Ungerska och slovakiska viner med de skyddade ursprungsbeteckningarna

▾M1

 Tokaj,

 Vinohradnícka oblast Tokaj,

▾B

åtföljda av något av följande traditionella uttryck:

 aszú/výber,

 aszúeszencia/esencia výberova,

 eszencia/esencia,

 máslas/máslás,

 fordítás/forditás,

 szamorodni/samorodné.

Den begränsade användningen av denna typ av flaska ska endast gälla viner framställda av druvor som skördats i Ungern eller Slovakien.

▾M3


BILAGA XVIII

Åtkomst till de elektroniska metoder och formulär som avses i artikel 70a.1 b

De elektroniska metoder och formulär som avses i artikel 70a.1 b är fritt åtkomliga genom den elektroniska databasen ”E-Bacchus” som kommissionen har inrättat inom ramen för sina informationssystem:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/


BILAGA XIX

Praktiska arrangemang för meddelande av och tillhandahållande av uppgifter enligt artikel 70a.2

För att få information om de praktiska arrangemangen för åtkomst till informationssystemen, meddelandena och tillhandahållandet av uppgifter ska de myndigheter och personer som berörs av denna förordning vända sig till kommissionen på följande adress:

Funktionsbrevlåda: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


(1) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(2) EUT L 170, 30.6.2008, s. 1.

(3) EUT L 299, 8.11.2008, s. 25.

(4) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.

(5) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(6) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7) EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

(8) EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(9) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.

(10) För de berörda staterna medges undantagen enligt denna bilaga endast för viner med skyddad ursprungsbeteckning och geografisk beteckning som framställs av de berörda druvsorterna.

(11) Får användas i enlighet med bestämmelserna i artikel 22.4 i Avtalet av den 1 december 2008 mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin (EUT L 28. 30.1.2009, s. 3).