Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31963L0261.pdf

31963L0261

Rådets direktiv 63/261/EEG av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruksområdet inom en medlemsstats territorium för medborgare i andra medlemsstater som har varit anställda som lantarbetare i den medlemsstaten under en sammanhängande period av två årEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 062 , 20/04/1963 s. 1323 - 1325

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0003

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0017

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0003

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0019

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0016

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0016

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0016RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruksområdet inom en medlemsstats territorium för medborgare i andra medlemsstater som har varit anställda som lantarbetare i den medlemsstaten under en sammanhängande period av två år (63/261/EEG)

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och 3 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt avdelning IV F 2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten innefattar en särskild tidtabell för att uppnå denna frihet inom jordbruket där hänsyn tas till jordbruksnäringens speciella karaktär; som andra åtgärd föreskrivs i den tidtabellen att medlemsstaterna i slutet av övergångsperiodens första etapp upphäver begränsningarna av etableringsfriheten för medborgarna i andra medlemsstater som varit lantarbetare inom deras territorium i två år utan avbrott.

För att garantera att detta direktiv tillämpas på rätt sätt är det nödvändigt att definiera vad som menas med lantarbetare som arbetat som sådana två år utan avbrott i värdlandet.

När den minimiperiod fastställs under vilken en person faktiskt skall ha arbetat i två år utan avbrott för att kunna göra anspråk på de rättigheter som avses i detta direktiv, skall hänsyn tas till jordbruksnäringens speciella karaktär.

I betraktande av att tidtabellen i handlingsprogrammet föreskriver att begränsningarna av etableringsfriheten inom jordbruksnäringen skall upphävas etappvis bör de personer som omfattas av detta direktiv erhålla en handling som bekräftar omfattningen av de rättigheter som de åtnjuter i värdlandet.

Etableringsvillkoren får inte snedvridas genom olika former av stöd från ursprungslandet. Det stöd som en lantarbetare får vid en eventuell flyttning av familjen och transport av personlig egendom, lösöre, boskap och jordbruksredskap bör inte betraktas som ett sådant stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i överensstämmelse med följande bestämmelser upphäva alla begränsningar för medborgare i andra medlemsstater som i två år utan avbrott varit lantarbetare (här nedan kallade förmånstagarna) vad gäller rätten att påbörja och utöva verksamhet som egenföretagare inom jordbruket.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med lantarbetare den som inom ramen för ett anställningsavtal utför arbete inom ett av de verksamhetsområden som omfattas av artikel 3 och som faktiskt utför sådant arbete som ingår i verksamheten i fråga.

2. Enligt detta direktiv skall en lantarbetare anses ha arbetat i två år utan avbrott om han varit verksam som sådan i två på varandra följande perioder om tolv månader och då utfört minst åtta månaders faktiskt arbete.

Helgdagar, frånvaro på grund av sjukdom, arbetsskada eller yrkessjukdom samt barnledighet i sammanlagt högst fyrtio dagar under ett år skall betraktas som perioder av faktiskt arbete.

3. Vid tillämpning av punkt 1 och 2 skall hänsyn inte tas till att en lantarbetare har bibehållit sin hemvist utanför värdlandet, att hans familj inte har följt med honom till den medlemsstaten eller att han har arbetat för fler än en arbetsgivare inom de former av verksamhet som omfattas av artikel 3.

Artikel 3

I detta direktiv avses med jordbruksnäring de former av verksamhet som omfattas av bilaga 5 till handlingsprogrammet (fd huvudgrupp 01, jordbruk, International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, sammanställd av United Nations Statistical Office, Statistical Papers, serie M, nr 4, rev. 1, New York, 1958), särskilt

a) allmänt jordbruk inklusive åkerbruk och vinodling, odling av frukt, nötter, frön, grönsaker och blommor såväl i det fria som under glas,

b) boskapsskötsel, uppfödning av fjäderfä, kaniner, pälsdjur eller andra djur, bin, produktion av kött, mjölk, ull, hudar och pälsar, ägg och honung,

c) tjänster inom jordbruk, kreatursuppfödning och trädgårdsskötsel mot vederlag eller enligt avtal.

Skogsavverkning, skogsbruk samt plantering och återplantering av skog kan utföras som bisyssla på gårdar som övertagits eller uppbyggts enligt detta direktiv i de fall då dessa former av verksamhet är förenliga med en medlemsstats nationella lagstiftning, särskilt markanvändningsplaner.

Artikel 4

De begränsningar som skall upphävas är de som finns angivna i avdelning III i handlingsprogrammet.

Medlemsstaterna skall särskilt se till att förmånstagarna enligt detta direktiv på samma villkor och med samma rättsliga verkan som gäller för de egna medborgarna har rätt att

a) i vilka rättsliga former det än må vara förvärva, arrendera, överlåta eller få förvärvstillstånd på, ta i besittning eller nyttja all egendom där det är möjligt att bedriva de former av verksamhet som nämns i artikel 3, att utöva sin förköpsrätt vid försäljning av hela eller delar av den egendom som brukats och att förflytta sin verksamhet till en annan gård,

b) erhålla allmänna eller speciella krediter, understöd eller bidrag för att kunna påbörja och utöva de former av verksamhet som nämns i artikel 3, särskilt åtgärder i syfte att underlätta för lantarbetare att påbörja verksamhet som jordbrukare,

c) vara medlem av eller inneha ledande befattningar i kooperativa föreningar eller i andra lantbruksföreningar av kooperativ karaktär, oavsett de funktioner som innehas, och bilda sådana föreningar som även skall vara öppna för medborgarna i värdlandet.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall utverka att förmånstagarna enligt detta direktiv får rätt att som egenföretagare påbörja och utöva de former av verksamhet som nämns i artikel 3 på samma villkor som de egna medborgarna efter enbart anmälan om detta och utan föregående tillstånd.

2. Alla invändningar från behörig myndighets sida att ett eller flera av villkoren i artiklarna 1, 2 och 3 inte är uppfyllda skall för att ha rättslig verkan, bortsett från fall av bedrägligt förfarande, meddelas vederbörande inom två månader från det att han gjort anmälan till den behöriga myndigheten om sin avsikt att etablera sig som förmånstagare enligt detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall ge förmånstagarna enligt detta direktiv rätt till prövningar av varje beslut genom vilket behörig myndighet anför invändningar mot deras etablering.

4. I de medlemsstater där rätten för medborgarna i andra medlemsstater att påbörja de former av verksamhet som nämns i artikel 3 i regel fortfarande är avhängig av innehav av ett särskilt tillstånd skall efter utgången av den period som fastställts i punkt 2 ett personligt intyg utfärdas till förmånstagarna enligt detta direktiv, efter ansökan och utan avgift, med uppgift om deras särskilda ställning och deras rätt till samma behandling som medborgarna i den staten i överensstämmelse med artikel 4.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall inte bevilja de egna medborgarna, vid avsedd eller faktisk etablering, något direkt eller indirekt stöd av ekonomiskt eller annat slag som skulle kunna leda till att etableringsvillkoren i värdlandet snedvrids.

2. Allt ekonomiskt eller praktiskt stöd från den medlemsstat där lantarbetaren har sitt ursprung som går ut på att hjälpa honom vid familjens flyttning och transport av personlig egendom, lösöre, boskap och jordbruksredskap till värdlandets gräns skall inte betraktas som stöd som snedvrider etableringsvillkoren.

Artikel 7

1. Senast en månad efter dagen för anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna informera kommissionen om alla bestämmelser i lagar och andra författningar och den förvaltningspraxis som inom deras territorier särskilt reglerar rätten för lantarbetare att som egenföretagare påbörja den verksamhet som nämns i artikel 3.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 april 1963.

På rådets vägnar

Eugène SCHAUS

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 134, 14.12.1962, s. 2867/62.