Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31963L0262.pdf

31963L0262

Rådets direktiv 63/262/EEG av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruk som legat öde eller vars mark inte varit uppodlad på mer än två årEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 062 , 20/04/1963 s. 1326 - 1328

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0006

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0020

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0006

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1963-1964 s. 0020

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0019

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0019

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0019RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruk som legat öde eller vars mark inte varit uppodlad på mer än två år (63/262/EEG)

EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och 54.3 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt avdelning IV F 1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten innefattar en särskild tidtabell för genomförande av denna frihet inom jordbruket där hänsyn tas till jordbruksnäringens speciella karaktär. Som första åtgärd föreskrivs i den tidtabellen ett omedelbart upphävande av alla begränsningar av friheten att etablera sig på gårdar som legat öde eller vars mark har lämnats obrukad i mer än två år. Restriktionerna i rätten att flytta från ett jordbruk till ett annat skall emellertid kvarstå.

För att garantera att detta direktiv tillämpas på rätt sätt är det nödvändigt att definiera vad som menas med jordbruk som legat öde eller vars mark har lämnats obrukad i mer än två år.

I betraktande av att tidtabellen i handlingsprogrammet föreskriver att restriktionerna för etableringsfrihet inom jordbruksnäringen skall upphävas etappvis bör de personer som omfattas av detta direktiv erhålla en handling som bekräftar omfattningen av de rättigheter som de åtnjuter i värdlandet.

Etableringsvillkoren får inte snedvridas genom olika former av stöd från ursprungslandet. Det särskilda stöd som ofta ges under förberedelserna för och vid själva genomförandet av etableringen bör inte betraktas som sådant stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i överensstämmelse med följande bestämmelser upphäva alla begränsningar för de personer som finns närmare angivna i avdelning I i Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (här nedan kallade förmånstagarna) vad gäller rätten att som egenföretagare påbörja och utöva näringsverksamhet på gårdar som legat öde eller vars mark har lämnats obrukad i mer än två år.

Artikel 2

Med jordbruk som legat öde eller vars mark har lämnats obrukad i mer än två år avses i detta direktiv alla odlingsbara jordremsor eller sammanhängande odlingsbara områden som legat i träda i mer än två år och som uppfyller de krav som kan tillämpas i förhållande till medborgarna i medlemsstaten särskilt i fråga om jordbrukets minimiareal.

Denna definition innefattar inte mark som legat i träda på grund av växelbruk.

Huruvida det finns eller inte finns byggnader som används eller är avsedda att användas för jordbruksändamål på den jordremsa eller den sammanhängande jordareal som avses i första stycket skall inte beaktas vid tillämpningen av denna definition.

Artikel 3

Med jordbruksnäring avses i detta direktiv de former av verksamhet som omfattas av bilaga 5 till handlingsprogrammet (ur huvudgrupp 01, jordbruk, International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, sammanställd av United Nations Statistical Office, Statistical Papers, serie M, nr 4, rev. 1, New York, 1958), särskilt

a) allmänt jordbruk inklusive åkerbruk och vinodling, odling av frukt, nötter, frön, grönsaker och blommor såväl i det fria som under glas,

b) boskapsskötsel, uppfödning av fjäderfä, kaniner, pälsdjur eller andra djur, bin samt produktion av kött, mjölk, ull, hudar och pälsar, ägg och honung.

Skogsavverkning, skogsbruk samt plantering och återplantering av träd får utföras som bisyssla på gårdar enligt den definition som ges i artikel 2, i de fall då dessa former av verksamhet är förenliga med en medlemsstats nationella lagstiftning, särskilt markanvändningsplaner.

Artikel 4

1. De restriktioner som skall upphävas är de som finns angivna i avdelning III i handlingsprogrammet.

Medlemsstaterna skall särskilt se till att förmånstagarna enligt detta direktiv på samma villkor och med samma rättsliga verkan som gäller för de egna medborgarna har rätt att

a) i vilka rättsliga former det än må vara förvärva, arrendera, låta sig tilldelas eller erhålla tillstånd till, ta i besittning eller nyttja all egendom som uppfyller villkoren i artikel 2 samt att utöva förköpsrätten vid försäljning av hela eller delar av jordbruket,

b) erhålla allmänna eller speciella krediter, understöd eller bidrag för köp, utnyttjande eller drift av jordbruk som uppfyller villkoren i artikel 2, däribland åtgärder inom ramen för program i syfte att förbättra jordbrukets struktur,

c) vara medlem av eller inneha ledande befattningar i kooperativa föreningar eller i andra lantbrukssammanslutningar av kooperativ karaktär, oavsett de funktioner som innehas, och bilda sådana föreningar som även skall vara öppna för medborgare i värdlandet.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 och i avvaktan på verkställandet av bestämmelserna i andra meningen i avdelning IV F 3 i handlingsprogrammet, skall de medlemsstater som vid tidpunkten för fördragets ikraftträdande tillämpade en sådan restriktion ha kvar rätten att kräva att förmånstagarna enligt detta direktiv utverkar tillstånd innan de flyttar till ett jordbruk som inte uppfyller villkoren i artikel 2.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att förmånstagarna enligt detta direktiv får rätt att etablera sig på jordbruk som legat öde eller vars mark har lämnats obrukad på samma villkor som de egna medborgarna efter enbart anmälan om detta och utan föregående tillstånd.

2. Alla invändningar från behörig myndighets sida att ett eller flera av villkoren i artikel 1, 2 och 3 inte är uppfyllda skall för att ha rättslig verkan, bortsett från fall av bedrägligt förfarande, meddelas den berörda personen inom två månader från det att denna gjort anmälan till den behöriga myndigheten om sin avsikt att etablera sig som förmånstagare enligt detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall ge förmånstagarna enligt detta direktiv rätt att överklaga varje beslut varigenom en behörig myndighet invänder mot deras etablering.

4. I en sådan medlemsstat där möjligheten för medborgarna i andra medlemsstater att påbörja de former av verksamhet som nämns i artikel 3, i regel fortfarande är avhängig av innehav av ett särskilt tillstånd skall efter utgången av den period som fastställts i punkt 2 ett personligt intyg utfärdas till förmånstagarna enligt detta direktiv, efter ansökan och utan avgift, med uppgift om deras särskilda ställning och deras rätt till samma behandling som medborgarna i den staten i överensstämmelse med artikel 4.

Artikel 6

1. Ingen medlemsstat får med anledning av emigration för etablering bevilja de egna medborgarna något direkt eller indirekt stöd av ekonomiskt eller annat slag som skulle kunna leda till att etableringsvillkoren i värdlandet snedvrids.

2. Följande skall inte betraktas som stöd som snedvrider etableringsvillkoren:a) Administrativt, tekniskt eller socialt stöd som ges förmånstagarna enligt detta direktiv inom ramen för ett samarbetssystem mellan de myndigheter och organ som har sådant bemyndigande och som kontrolleras av behöriga myndigheter i utresestaten och värdlandet.

b) Ekonomiskt eller praktiskt stöd från utresestatens sida för att bistå förmånstagaren vid transport av denne, hans familj, personliga egendom, möbler, boskap och jordbruksredskap till värdlandets gräns.

Artikel 7

1. Senast en månad från dagen för anmälan av detta direktiv skall medlemsstaterna informera kommissionen om alla bestämmelser i lagar och andra författningar och den förvaltningspraxis som inom dess territorium särskilt reglerar möjligheten att förvärva, arrendera, tilldelas eller erhålla tillstånd till, nyttja eller förvalta jordbruk som legat öde eller vars mark har lämnats obrukad.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 april 1963.

På rådets vägnar

Eugène SCHAUS

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 134, 14.12.1962, s. 2864/62.