Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31965L0001.pdf

31965L0001

Rådets direktiv 65/1/EEG av den 14 december 1964 med detaljbestämmelser för friheten att tillhandahålla tjänster inom jordbruk och trädgårdsodlingEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 001 , 08/01/1965 s. 0001 - 0006

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0035

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0035

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0003

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0052

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0057

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0057RÅDETS DIREKTIV av den 14 december 1964 med detaljbestämmelser för friheten att tillhandahålla tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling (65/1/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 63.2, 63.3 och 227.2 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster (1), särskilt avdelning V C d i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten innefattar en särskild tidtabell för upphävande av begränsningarna inom jordbruk och trädgårdsodling. Dessa begränsningar skall vara upphävda senast den 31 december 1963 för en första grupp av tjänster, före utgången av övergångsperiodens andra etapp för en andra grupp och under tredje etappen för övriga tjänster.

Detta slag av tjänster innebär både en faktor som direkt påverkar produktionskostnaderna inom jordbruk och trädgårdsodling och främjar den tekniska utvecklingen. I överensstämmelse med artikel 63.3 i fördraget och i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitikens målsättning skall därför dessa tjänster liberaliseras snarast möjligt.

Etableringsfriheten för de former av verksamhet som omfattas av detta direktiv skall enligt planerna inte införas förrän i slutet av övergångsperioden (4) med undantag för vissa lantarbetare som omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv av den 2 april 1963 (5); friheten att tillhandahålla tjänster innebär vidare att i de fall då en tjänst erbjuds i värdlandet bör den person som erbjuder denna tjänst inte åläggas att uppfylla de krav som personer som etablerat sig i det landet uppfyller endast på grund av den verksamhetens stabila och varaktiga karaktär, som fallet kan vara under vissa omständigheter i några medlemsstater vad gäller inskrivning i handelsregistret eller medlemskap i vissa yrkes- eller handelsorganisationer.

På grund av denna skillnad mellan tidpunkterna och förberedelserna för etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster är det nödvändigt att i detta direktiv närmare ange vad som avses med "tillhandahållande av tjänster" för den kategori av tjänster som utförs i värdlandet och då ge denna term den vidaste möjliga betydelsen.

Friheten att tillhandahålla tjänster vad gäller uppförande av anläggningar för vattenupptagning, bevattning och avvattning samt för torrläggningsarbeten och återvinning av mark, verksamhet som ofta utövas i samband med vissa arbeten inom jordbruk och trädgårdsodling som omfattas av detta direktiv, skall genomföras i enlighet med rådets direktiv av den 7 juli 1964 (6) om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin som ingår i ISIC-huvudgrupperna 23 - 40 (industri och hantverk) och om övergångsåtgärder för egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin som ingår i ISIC-huvudgrupperna 23 - 40 (industri och hantverk) och i enlighet med det direktiv om kontrakt för offentliga arbeten som kommer att antas senare; i överensstämmelse med allmänna handlingsprogrammet kommer tjänster inom skogsbruk och skogsavverkning samt vissa självständiga former av verksamhet som ibland kan ha anknytning till jordbruk att behandlas i senare direktiv.

Den ställning som tillkommer anställda, vilka medföljer den som tillhandahåller tjänster eller utför arbete för dennes räkning kommer att regleras genom de bestämmelser som fastställts i enlighet med artikel 48 och 49 i fördraget.

Rese- och vistelsevillkoren för alla personer som åtnjuter etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster var föremål för de båda direktiv som rådet antog den 25 februari 1964 (7).

Kommissionens rekommendation av den 8 november 1962 (8) till medlemsstaterna enligt vilken "verktyg, instrument eller utrustning . . . som temporärt införs från en medlemsstat till en annan för att där användas vid utförandet av allt slags arbete bör omfattas av de bestämmelser som reglerar temporär införsel, förutsatt att de inte stannar längre än sex månader i den medlemsstat dit de införts" är av särskild betydelse för friheten att tillhandahålla tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling.

Slutligen kommer friheten att tillhandahålla tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling, särskilt vad gäller tekniskt bistånd och användningen av giftiga eller på annat sätt farliga ämnen, att underlättas genom ett ömsesidigt erkännande av utbildnings- och examensbevis och övriga kompetensbevis samt genom samordning av vissa nationella bestämmelser. Ytterligare direktiv kommer att utfärdas i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall med avseende på de fysiska personer och bolag eller enskilda firmor (här nedan kallade förmånstagarna) som omfattas av avdelning I i allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster upphäva de restriktioner som avses i avdelning III i det allmänna handlingsprogrammet, vilka påverkar rätten att tillhandahålla de tjänster som närmare anges i artikel 2 i detta direktiv.

Artikel 2

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas på de tjänster som anförs i avdelning V C d i allmänna handlingsprogrammet, nämligen

a) teknisk bistånd,

b) besprutning, ogräsbekämpning och bekämpning av skadedjur,

c) trädbeskärning,

d) plockning, förpackning och presentation,

e) drift av konstbevattningsanläggningar,

f) uthyrning av jordbruksmaskiner,

g) bearbetning och odling av jord,

h) skördearbete, tröskning, packning och uppsamling i balar med mekaniska eller icke-mekaniska hjälpmedel,

i) former av verksamhet som inte angetts på annat ställe.

2. Med jordbruk och trädgårdsodling avses enligt detta direktiv alla de former av verksamhet som ingår i grupp 011 i "International Standard Industrial Classification of all Economic Activities" (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, serie M. nr 4, rev. 1, New York, 1958), särskilt

a) allmänt jordbruk inklusive åkerbruk, vinodling och odling av tropiska produkter, odling av frukt, nötter, frön, grönsaker och blommor såväl i det fria som under glas; verksamhet inom trädgårdsodling,

b) boskapsskötsel, uppfödning av fjäderfä, kaniner, pälsdjur eller andra djur, bin samt produktion av kött, mjölk, ull, hudar och pälsar, ägg och honung.

3. En detaljerad förteckning över de tjänster som skall innefattas under de olika rubrikerna i punkt 1 bifogas som bilaga till detta direktiv.

Artikel 3

1. Friheten att tillhandahålla tjänster skall enligt detta direktiv innefatta förmånstagarnas rätt att inom andra medlemsstaters territorium än det territorium där de är etablerade utföra visst förberedelsearbete som krävs för att tillhandahålla sina tjänster, särskilt när det gäller att skapa en kundkrets genom annonsering, ackvisition och ingående av avtal.

2. När förmånstagarna tillhandahåller tjänster i värdlandet skall de utöva sin verksamhet utan att etablera sig och under den tid som krävs på grund av de tillhandahållna tjänsternas natur medan huvudkontoret för deras verksamhet ligger kvar i en annan medlemsstat.

Den person som tillhandahåller tjänsten skall emellertid i värdlandet på samma villkor som medborgarna i den staten ha rätt att förvärva, hyra, nyttja eller avyttra all den lösa och fasta egendom som han behöver för att tillhandahålla tjänsten i fråga, förutsatt att denna egendom i sin helhet inte utgörs av vissa bestämda och fasta lokaler i form av en filial eller agentur.

3. I de fall då de tjänster som avses i punkt 2 innebär att personer flyttar kan den medlemsstat där tjänsterna tillhandahålls kräva att den som tillhandahåller tjänsterna skall förete handlingar eller andra bevis av vilka det framgår fr.o.m. vilken tidpunkt han har utövat sin verksamhet inom den statens territorium. I de fall då vederbörande tillhandahåller tjänster för flera mottagare skall varje tjänst eller grupp av tjänster anges separat.

Artikel 4

1. I de fall då möjligheten att utöva den verksamhet som omfattas av artikel 2 eller att dra fördel av därmed förknippade rättigheter eller möjligheter i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls antingen är avhängig av inskrivning i handelsregistret eller av medlemskap i en handelsorganisation eller liknande organ skall förmånstagarna enligt detta direktiv åläggas att uppfylla dessa villkor endast i de fall då tjänsten tillhandahålls i mer än nittio dagar under ett kalenderår.

2. Medlemsstaterna skall se till att förmånstagarna enligt detta direktiv har rätt att skriva in sig i ovannämnda register eller att inom en normal tidsfrist ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer på samma villkor och med samma rättigheter som de egna medborgarna med hänsyn tagen till dessa förmånstagares speciella situation.

3. Förmånstagarnas rätt att ansluta sig till dessa organisationer skall inte nödvändigtvis innebära möjlighet att bli vald eller utnämnd till högre befattningar i dessa. I Luxemburg skall medlemskap i chambre de commerce inte medföra rätt för förmånstagarna att delta i valet av förvaltningsorgan inom denna handelskammare.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall i synnerhet upphäva de begränsningar som

a) hindrar förmånstagarna från att tillhandahålla tjänster på samma villkor och med samma rättigheter och skyldigheter som medborgarna i staten i fråga,

b) härrör från en förvaltningspraxis som innebär att förmånstagarna utsätts för särbehandling jämfört med medborgarna i staten i fråga.

2. Till de begränsningar som skall upphävas hör i synnerhet de som härrör från åtgärder som hindrar eller begränsar förmånstagarnas möjligheter att erbjuda tjänster på följande sätt:a) I Tyskland

- kravet att inneha ett (Reisegewerbekarte) (Gewerbeordnung 55 & d) i dess lydelse den 5 februari 1960; (Verordnung av den 30 november 1960) för att kunna värva kunder inom ramen för den egna affärsverksamheten;- villkoret att ovannämnda handling skall vara avhängig av en behovsprövning (Bedürfnisprüfung) samt den geografiska begränsningen för denna handlings giltighet (Gewerbeordnung 55& d) i dess lydelse den 5 februari 1960; (Verordnung av den 30 november 1960).

b) I Belgien

- skyldigheten att inneha ett carte professionnelle (arrêté royal nr 62 av den 16 november 1939, arrêté ministériel av den 17 december 1945 och arrêté ministériel av den 11 mars 1954).

c) I Frankrike

- skyldigheten att inneha ett carte spéciale d'étranger (décret-loi av den 12 november 1938, lagen av den 8 oktober 1940),

- villkoret att inneha franskt medborgarskap för att erhålla tillstånd att utföra insemination (arrêté av den 24 april 1948, artikel 17).

3. Medlemsstaterna skall särskilt se till

a) att de förmånstagare som utövar verksamhet inom deras territorier åtnjuter samma rättigheter som de egna medborgarna vad gäller,

- tilldelning av olika former av kredit, understöd och bidrag enligt dessa staters lagstiftning,

- vanliga skatteförmåner, särskilt sådana som hänför sig till köp av motorbränsle som används vid tjänstens utförande,

b) att förmånstagarna har samma rättigheter som de egna medborgarna att ingå avtal enligt offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning när det gäller deras yrkesverksamhet, särskilt de former av arbete som ingår i programmens räckvidd för att förbättra jordbruksstrukturen, inklusive rätten att lämna anbud i detta sammanhang och att delta som gemensam entreprenör eller som underentreprenör,

c) att i de fall då det enligt de föreskrifter som gäller inom deras territorier krävs särskilt tillstånd för att få utföra vissa former av arbete, särskilt sådant arbete som innebär att giftiga eller farliga ämnen används, förmånstagarna skall ha möjlighet att söka och erhålla sådana tillstånd utan större svårigheter än medlemsstaternas egna medborgare.

Artikel 6

1. I de fall då ett värdland av de egna medborgare som vill påbörja någon form av verksamhet som avses i artikel 2, kräver skötsamhetsbevis och bevis att de inte har varit försatta i konkurs eller ettdera av dessa bevis, skall den staten vad gäller medborgare i andra medlemsstater som tillräckligt bevis på detta godta utdrag ur kriminalregistret eller, om sådant intyg inte kan uppvisas, motsvarande handling utfärdad av behörig rättsinstans eller förvaltningsmyndighet i utlänningens ursprungsland eller senaste hemvistland, av vilken det framgår att dessa villkor är uppfyllda.

2. I de fall då det i utlänningens ursprungsland eller senaste hemvistland inte utfärdas bevis om att denne inte har varit försatt i konkurs kan ett sådant intyg ersättas av en försäkran under ed, som vederbörande avgett inför rättsinstans eller förvaltningsmyndighet, notarius publicus eller behörig yrkes- eller handelsorganisation i ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet.

3. Handlingar som utfärdats i överensstämmelse med punkt 1 och 2 får inte vara äldre än tre månader.

4. Medlemsstaterna skall inom den tid som anges i artikel 7.1 a utse de myndigheter och organ som är behöriga att utfärda ovannämnda handlingar och genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom följande tidsfrister:a) För de former av tjänster som anförs i artikel 2.1 a-h: sex månader från dagen för anmälan av direktivet.

b) För de former av tjänster som anförs i artikel 2.1 i: före utgången av första året av övergångsperiodens tredje etapp.

2. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1964.

På rådets vägnar

K. SCHMÜCKER

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 32/62.

(2) EGT nr 109, 9.7.1964, s. 1739/64.

(3) EGT nr 174, 4.11.1964, s. 2772/64.

(4) Jfr allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62), avdelning IV F 6 och bilaga 5, ur grupp 012.

(5) EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1323/63.

(6) EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1880/64 och s. 1863/64.

(7) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 845/64 och s. 850/64.

(8) EGT nr 125, 30.11.1962, s. 2767/62.

BILAGA

Former av verksamhet som ingår i punkterna a - i i artikel 2.1

a) Teknisk bistånd:

Rådgivning och information på jordbrukets och trädgårdsodlingens alla områden såväl individuellt som kollektivt, särskilt på följande områden:- produktionsteknik inom jordbruk och trädgårdsodling,

- tekniska metoder (på driftstadiet) för beredning, behandling och försäljning av jordbruks- och trädgårdsprodukter,

- förvärv, installering och användning av produktionsmedel,

- förvärv, installering och användning av kapitalvaror,

- drift och arbetsorganisation, jordbruksbokföring och administration rent allmänt,

- huslig ekonomi,

- personalutbildning,

- jordbrukskooperation (kooperativ), horisontellt samarbete och vertikal integrering,

- mark- och strukturförbättring (t.ex. erosionsskydd, avvattning och konstbevattning, sammanslagning av jordbruk, utvidgning och omflyttning av jordbruk, uppodling av ny mark).

b) Besprutning, ogräsbekämpning och bekämpning av skadedjur:Allt arbete för hand eller med mekaniska hjälpmedel, inklusive motorfordon, fartyg och flygplan, i syfte att med fysisk, kemisk eller biologisk behandling bekämpa eller förebygga ogräs och alla slags skadedjur på gröda, boskap eller produkter av dessa, såväl skadedjur i mark, vatten, luft och byggnader som i lagrade varor.

c) Trädbeskärning:

Beskärning av träd, buskar och liknande vegetation (t.ex. vinrankor och videsnår) för hand eller med mekaniska hjälpmedel.

d) Plockning, förpackning och presentation:Allt arbete för hand eller med mekaniska hjälpmedel vad gäller

- skörd av frukt, grönsaker och andra trädgårdsprodukter samt specialgröda (t.ex. vindruvor, humle, tobak, oliver, blomsterlökar, växter eller örter för medicinska ändamål eller smaksättning),

- sortering, rensning, torkning, lagring, förpackning och märkning av sådana varor.

e) Drift av konstbevattningsanläggningar:

Alla former av arbete som innebär att en anläggning används för besprutning, bevattning och andra former av vattentillförsel för jordbruks- och trädgårdsproduktion.

f) Uthyrning av jordbruksmaskiner:Att inom ramen för avtal och mot betalning för kortare eller längre tid ställa redskap eller maskiner till förfogande för jordbruks- och trädgårdsarbete före, under eller efter produktionsstadiet, inklusive traktorer och släp för användning i jordbruk.

g) Bearbetning och odling av jord:Allt arbete som är förknippat med uppodling och förbättring av marken samt bearbetning och brukande av jorden före, under eller efter växtperioden, vare sig det sker för hand eller med mekaniska hjälpmedel, särskilt

- stubbrytning, plöjning av icke uppodlad jord, trädesåkrar eller betesmarker, alvluckring, terrassering, utjämning, stenbrytning, dikning,

- plöjning, djupplöjning, harvning,

- spridning eller insprutning av konstgödsel, gödningsämnen eller andra markförbättringsmedel av olika slag,

- beredning av matjordsskiktet för sådd och plantering,

- rensning från ogräs, hackning, kupning, vältning.

h) Skördearbete, tröskning, packning eller uppsamling i balar med mekaniska eller icke-mekaniska hjälpmedel:Allt arbete för hand eller med mekaniska hjälpmedel i syfte att i driftstadiet skörda och behandla produkter från uppodlad och gräsbeväxt mark (skörd av frukt, grönsaker, produkter från handelsträdgårdar och specialgrödor som omfattas av d), särskilt

- skörd och tröskning (skördetröskning, tröskning på stället eller på loge) av gramineae (gräs och spannmål), leguminosae (baljfrukter, vicker och klöver), cruciferae (korsblommiga växter),

- upptagning och hopsamling av rotfrukter, skörd och behandling av lin,

- hackning, hopsamling och packning i balar av halm,

- allt arbete som är förknippat med beredning och förvaring av grönfoder, saftigt foder och grovfoder som t.ex. att skära, hacka, riva och hopsamla foder, torka det på marken, på foderhäckar eller genom konstgjord torkning, torkning i torkugn, ensilering,

- alla former av arbete som utförs med hjälp av tryckluftsdrivna eller mekaniska elevatorer, last- och lossningsapparatur,

- sortering, rengöring, torkning, lagring, förpackning och märkning av sådana produkter.

i) På annat ställe inte närmare angivna former av verksamhet

Alla tjänster inom jordbruk och trädgårdsskötsel som inte finns närmare angivna på annat ställe som utförs antingen för hand eller med mekaniska hjälpmedel, särskilt

- arbete som är förknippat med kreatursuppfödning, som t.ex. insemination, mjölkning, rengöring av skjul och stallbyggnader, fårklippning,

- vissa specialformer av arbete som t.ex. underhåll av växthus och drivbänkar.