Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31967L0532.pdf

31967L0532

Rådets direktiv 67/532/EEG av den 25 juli 1967 om friheten att bli medlem av jordbrukskooperativ för medborgare i en medlemsstat som etablerat sig i en annan medlemsstatEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 190 , 10/08/1967 s. 0005 - 0007

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0055

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0209

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0055

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0232

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0073

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0077

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0077RÅDETS DIREKTIV av den 25 juli 1967 om friheten att bli medlem av jordbrukskooperativ för medborgare i en medlemsstat som etablerat sig i en annan medlemsstat (67/532/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och 54.3 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt avdelning IV F 4 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten innefattar en särskild tidtabell för genomförande av denna frihet inom jordbruket där hänsyn tas till jordbruksnäringens speciella karaktär. Den fjärde serien åtgärder som föreskrivs i denna tidtabell innebär att varje medlemsstat i början av tredje etappen skall se till att villkoren för att bli medlem i kooperativ är desamma för de jordbrukare som är medborgare i andra medlemsstater som för de egna medborgarna.

Detta direktiv omfattar bara de enheter som har rättslig status av kooperativ och inte andra sammanslutningar eller grupper som drivs till ömsesidigt gagn. Definitionen av kooperativ förblir en angelägenhet för medlemsstaterna.

Förmånstagarna enligt rådets direktiv av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruksområdet inom en medlemsstats territorium för medborgare i andra medlemsstater som har varit anställda som lantarbetare i den medlemsstaten under en sammanhängande period av två år (direktiv 63/261/EEG) (4) och förmånstagarna enligt rådets direktiv 63/262/EEG (5) av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruk som legat öde eller vars mark inte varit uppodlad i mer än två år, åtnjuter redan samma rättigheter som medborgarna i vederbörande medlemsstat vad gäller medlemskap i kooperativ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i överensstämmelse med bestämmelserna nedan upphäva alla begränsningar för tillträde till kooperativ vad gäller de medborgare och bolag i andra medlemsstater (här nedan kallade förmånstagarna) som utövar verksamhet inom deras territorier som egenföretagare inom jordbruket eller som etablerar sig i detta syfte.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. a) Tillträde till kooperativ: rätten för de förmånstagare som är underkastade kraven i den medlemsstats lagstiftning där de har etablerat sig att bli medlemmar av eller inneha ledande befattningar i kooperativ, att ta initiativet till bildandet av kooperativ och att vara medlemmar i styrelsen, tillsyns- eller ledningsorganet eller andra liknande organ inom ett kooperativ.

b) Kooperativ: de enheter som benämns så i respektive medlemsstat eller som utan att benämnas så grundar sig på kooperativa principer. De benämningar som allmänt tillämpas är följande:

I Belgien:

société cooperative/samenwerkende vennootschap (code de commerce/wetboek van koophandel, bok 1, avdelning 9, sektion 7).

I Tyskland:

eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht och eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht (lagen av den 1 maj 1889 i dess lydelse av den 20 maj 1898).

I Frankrike:société coopérative (code civil, bok 3, avdelning 9, ändrad genom lagen av den 10 september 1947 om bildande av kooperativ ändrad genom décret nr 59-286 av den 4 februari 1959, ändrad genom lagen av den 24 juli 1967 om sociétés, avdelning 3, code rural, bok 4, avdelning 2).

I Italien:società cooperativa (codice civile, bok 5, avdelning 6, ändrad genom lagen av den 14 december 1947 om kooperativ, nr 1577).

I Luxemburg:

- association agricole (arrêté grand-ducal av den 17 september 1945),

- société coopérative (lagen av den 10 augusti 1915, sektion 6).

I Nederländerna:

coöperatieve vereniging (lagen av den 28 maj 1925).

2. Jordbruksnäring:- de former av verksamhet som omfattas av bilaga 5 till de allmänna handlingsprogrammen (ur huvudgrupp 01, jordbruk, International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) (6), särskilt

a) allmänt jordbruk inklusive åkerbruk och vinodling, odling av frukt, nötter, frön, grönsaker och blommor såväl i det fria som under glas,

b) boskapsskötsel, uppfödning av fjäderfä, kaniner, pälsdjur eller andra djur, bin, produktion av kött, mjölk, hudar och pälsar, ägg och honung.

- skogsavverkning, skogsbruk samt plantering och återplantering av skog i de fall då dessa former av verksamhet utövas som bisyssla och är förenliga med en medlemsstats nationella lagstiftning, särskilt markanvändningsplaner.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall upphäva sådana begränsningar som

- i överensstämmelse med lagar och andra författningar förvägrar förmånstagarna rätten att vara medlem av kooperativ eller som underkastar dem särskilda villkor för att kunna bli medlem,

- på grund av förvaltningspraxis med avseende på rätten att vara medlem av kooperativ innebär att förmånstagarna diskrimineras jämfört med de egna medborgarna.

2. Till de begränsningar som skall upphävas hör i synnerhet de som härrör från åtgärder som hindrar eller begränsar förmånstagarnas rätt att vara medlem av kooperativ på samma villkor som medborgarna i medlemsstaten i fråga på följande sätt:

I Frankrike:kravet att inneha franskt medborgarskap för att kunna väljas till

- administrateur i ett jordbrukskooperativ (code rural, artikel 550, décret nr 59-286 av den 4 februari 1959 om bildandet av jordbrukskooperativ, artikel 20 i dess lydelse enligt décret nr 61-867 av den 5 augusti 1961),

- representant (mandataire) för ett jordbrukskooperativ i styrelsen för ett förbund av jordbrukskooperativ (code rural, artikel 550),

- revisor för ett jordbrukskooperativ eller ett förbund av jordbrukskooperativ (code rural, artikel 550 och 552, décret nr 59-286 av den 4 februari 1959 ovan, artikel 28).

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1967.

På rådets vägnar

Fr. NEEF

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr 201, 5.11.1966, s. 3473/66.

(3) EGT nr 17, 28.1.1967, s. 280/67.

(4) EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1323/63.

(5) EGT nr 62, 20.4.1963, s. 1326/63.

(6) Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, serie M nr 4, rev. 1 (New York, 1958).