Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31971L0018.pdf

31971L0018

Rådets direktiv 71/18/EEG av den 16 december 1970 med detaljbestämmelser för att uppnå etableringsfrihet för egenföretagare som tillhandahåller tjänster inom jordbruk och trädgårdsodlingEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 11/01/1971 s. 0024 - 0028

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0102

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(I) s. 0021

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0102

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(I) s. 0023

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0131

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0124

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0124RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1970 med detaljbestämmelser för att uppnå etableringsfrihet för egenföretagare som tillhandahåller tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling (71/18/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och 54.3 i detta,

med beaktande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten (1), särskilt avdelning IV F 6 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten innefattar en särskild tidtabell för att uppnå denna frihet vad gäller "tjänster inom jordbruket" som avviker från tidtabellen för genomförande av friheten att erbjuda sådana tjänster; i överensstämmelse med den senare tidtabellen antog rådet den 14 december 1964 ett direktiv med detaljbestämmelser för att uppnå friheten att erbjuda tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling; etableringsfriheten vad gäller jordbruk och trädgårdsodling skall ha genomförts senast vid övergångsperiodens utgång.

Vissa former av verksamhet är gemensamma både för tjänster inom jordbruk och inom skogsbruk, särskilt plöjning; etableringsfrihet genomfördes för skogsbruket genom rådets direktiv av den 24 oktober 1967 (4) om etableringsfrihet och frihet att erbjuda tjänster inom skogsbruk och skogsavverkning. Tjänster inom jordbruk som erbjuds i samband med sådant arbete som är en blandning av skogsbruk och jordbruk omfattas redan av det direktivet.

Andra direktiv kommer att antas för de former av verksamhet som utövas av agronomer och veterinärer samt av centra för djurskötsel.

Etableringsfriheten vad gäller uppförande av anläggningar för vattenupptagning, bevattning och avvattning samt för torrläggningsarbeten och återvinning av mark, verksamhet som ofta utövas i samband med vissa arbeten inom jordbruk som omfattas av detta direktiv, har genomförts enligt rådets direktiv av den 7 juli 1964 (5) om att uppnå etableringsfrihet och frihet att erbjuda tjänster som egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin som ingår i ISIC-huvudgrupperna 23-40 (industri och hantverk) och om övergångsåtgärder för egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin som ingår i ISIC-huvudgrupperna 23-40 (industri och hantverk).

I handlingsprogrammet fastställs att begränsningar av rätten att ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer skall upphävas i de fall då vederbörandes yrkesverksamhet oundvikligen medför att denna rätt utövas.

Rese- och vistelsevillkoren för alla personer som åtnjuter etableringsfrihet var föremål för de båda direktiv som rådet antog den 25 februari 1964 (6).

Vid behov har direktiv antagits eller kommer att antas om samordning av de garantier som medlemsstaterna avkräver bolag eller enskilda firmor till skydd för medlemmarna och tredje man.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i fråga om de fysiska personer och bolag eller enskilda firmor (här nedan kallade förmånstagarna) som omfattas av avdelning I i Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten upphäva de begränsningar som avses i avdelning III i det handlingsprogrammet, och som påverkar rätten att etablera sig vad gäller de former av verksamhet som närmare anges i artikel 2.

Artikel 2

1. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas på de tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling som omfattas av bilaga 5 till det allmänna handlingsprogrammet, nämligen

a) tekniskt bistånd,

b) besprutning, ogräsbekämpning och bekämpning av skadedjur,

c) trädbeskärning,

d) plockning, förpackning och presentation,

e) drift av konstbevattningsanläggningar,

f) uthyrning av jordbruksmaskiner,

g) bearbetning och odling av jord,

h) skördearbete, tröskning, packning och uppsamling i balar med mekaniska eller icke-mekaniska hjälpmedel,

i) former av verksamhet som inte finns närmare angivna på annat ställe.

2. Med termen tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling avses i detta direktiv alla de former av verksamhet som ingår i grupp 011 i International Classification of all Economic Activities (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, serie M, nr 4, rev. 1, New York, 1958), särskilt

a) allmänt jordbruk, vinodling och odling av tropiska produkter, odling av frukt, nötter, frön, grönsaker, blommor och prydnadsväxter såväl i det fria som under glas, trädgårdsodling,

b) boskapsskötsel, uppfödning av fjäderfä, kaniner, pälsdjur eller andra djur, bin samt produktion av kött, mjölk, ull, hudar och pälsar, ägg och honung.

3. En detaljerad förteckning över de tjänster som skall innefattas under de olika rubrikerna i punkt 1 bifogas som bilaga till detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall i synnerhet upphäva följande begränsningar:a) De som i överensstämmelse med bestämmelser i lagar och förordningar hindrar förmånstagarna från att etablera sig i värdlandet på samma villkor och med samma rättigheter som medborgarna i det landet.

b) De som härrör från förvaltningspraxis som innebär att förmånstagarna utsätts för särbehandling jämfört med medborgarna i staten i fråga.

2. Till de begränsningar som skall upphävas hör i synnerhet de som härrör från åtgärder som hindrar eller begränsar förmånstagarnas möjligheter att etablera sig på följande sätt:

a) I Belgien:

- skyldigheten att inneha ett carte professionnelle (artikel 1 i lagen av den 19 februari 1965).

b) I Luxemburg:- den begränsade giltighetstiden för de tillstånd som beviljas utländska medborgare (artikel 21 i lagen av den 2 juni 1962).

Artikel 4

Medlemsstaterna skall särskilt se till

a) att de förmånstagare som utövar verksamhet inom deras territorier åtnjuter samma rättigheter som de egna medborgarna vad gäller

- tillgång till olika former av kredit, understöd och bidrag enligt dessa staters lagstiftning,

- vanliga skatteförmåner, särskilt sådana som hänför sig till köp av motorbränsle som används vid tjänstens utförande,

b) att förmånstagarna har samma rättigheter som de egna medborgarna att ingå avtal enligt offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning när det gäller deras yrkesmässiga verksamhet, särskilt de former av arbete som ingår i programmens räckvidd för att förbättra jordbruksstrukturen, inklusive möjligheten att lämna anbud i detta sammanhang och att delta som huvudentreprenör eller som underentreprenör,

c) att i de fall då det enligt de föreskrifter som gäller inom deras territorier krävs särskilt tillstånd för att få utföra vissa former av arbete, särskilt sådant arbete som innebär att giftiga eller farliga ämnen används, förmånstagarna skall ha möjlighet att söka och erhålla sådana tillstånd utan större svårigheter än medlemsstaternas egna medborgare.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall se till att förmånstagarna har rätt att ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer på samma villkor och med samma rättigheter och skyldigheter som de egna medborgarna.

2. Rätten att ansluta sig till yrkes- eller handelsorganisationer skall innebära möjlighet att bli vald eller utnämnd till högre befattningar i sådana organisationer. Dessa befattningar kan dock förbehållas de egna medborgarna i de fall då organisationen i fråga har myndighetsutövande uppgifter i enlighet med en lag eller en förordning.

3. I Luxemburg skall medlemskap i chambre de commerce, chambre des métiers eller chambre de l'agriculture inte medföra rätt för förmånstagarna att delta i valet av förvaltningsorgan inom dessa handelskammare.

Artikel 6

Medlemsstaterna får inte ge de egna medborgarna, som beger sig till en annan medlemsstat i syfte att utöva sådan verksamhet som avses i artikel 2, något stöd som kan snedvrida etableringsvillkoren.

Artikel 7

1. I de fall då ett värdland av de egna medborgare, som vill påbörja någon form av verksamhet enligt artikel 2, kräver skötsamhetsbevis och bevis om att de inte har varit försatta i konkurs eller ettdera av dessa bevis, skall den staten i fråga om medborgare i andra medlemsstater som tillräckligt bevis på detta godta utdrag ur kriminalregistret eller, om något sådant intyg inte kan uppvisas motsvarande handling utfärdad av behörig rättsinstans eller förvaltningsmyndighet i utlänningens ursprungsland eller senaste hemvistland, av vilken det framgår att dessa villkor är uppfyllda.

2. I de fall då det i förmånstagarens ursprungsland eller senaste hemvistland inte utfärdas något intyg om att denne inte har varit försatt i konkurs kan ett sådant intyg ersättas av en försäkran under ed, som vederbörande avgett inför en rättsinstans eller förvaltningsmyndighet, notarius publicus eller behörig yrkes- eller handelsorganisation i ursprungslandet eller det senaste hemvistlandet.

3. I de fall då det i en medlemsstat på de egna medborgarna ställs särskilda krav på gott anseende och god vandel för att kunna utöva vissa former av verksamhet som innebär användning av bekämpningsmedel eller giftiga ämnen, och bevis om att dessa krav är uppfyllda inte kan erhållas från den handling som avses i punkt 1, skall den staten som tillräckligt bevis på detta vad gäller medborgare i andra medlemsstater godta ett intyg utfärdat av behörig rättsinstans eller förvaltningsmyndighet i utlänningens ursprungsland eller senaste hemvistland med uppgift om att dessa krav är uppfyllda. Dessa intyg skall hänföra sig till vissa bestämda fakta som av värdlandet betraktas som relevanta.

4. Handlingar som utfärdats i överensstämmelse med punkt 1, 2 och 3 får inte vara äldre än tre månader.

5. Medlemsstaterna skall inom den tid som anges i artikel 8 utse de myndigheter och organ som är behöriga att utfärda ovannämnda handlingar och genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader från dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1970.

På rådets vägnar

H. LEUSSINK

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 36/62.

(2) EGT nr C 139, 28.10.1969, s. 20.

(3) EGT nr C 10, 27.1.1970, s. 19.

(4) EGT nr 263, 30.10.1967, s. 6.

(5) EGT nr 117, 23.7.1964, s. 1880/64 och 1863/64.

(6) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 845/64 och 850/64.

BILAGA

Former av verksamhet som ingår i rubrikerna a-i i artikel 2.1

a) Tekniskt bistånd:

Rådgivning och information på jordbrukets och trädgårdsodlingens alla områden såväl individuellt som kollektivt, särskilt på följande områden:- produktionsteknik inom jordbruk och trädgårdsodling,

- tekniska metoder (på driftstadiet) för beredning, behandling och försäljning av jordbruks- och trädgårdsprodukter,

- förvärv, installering och användning av produktionsmedel,

- förvärv, installering och användning av kapitalvaror,

- drift och arbetsorganisation, jordbruksbokföring och administration rent allmänt,

- huslig ekonomi,

- personalutbildning,

- jordbrukskooperation (kooperativ), horisontellt samarbete och vertikal integrering,

- mark- och strukturförbättring (t.ex. erosionsskydd, avvattning och konstbevattning, sammanslagning av jordbruk, utvidgning och omlokalisering av jordbruk, uppodling av ny mark).

b) Besprutning, ogräsbekämpning och bekämpning av skadedjur:Allt arbete för hand eller med mekaniska hjälpmedel, inklusive motorfordon, fartyg och flygplan, i syfte att med fysisk, kemisk eller biologisk behandling bekämpa eller förebygga ogräs och alla slags skadedjur på gröda, boskap eller produkter av dessa, såväl skadedjur i mark, vatten, luft och byggnader som i lagrade varor.

c) Trädbeskärning:

Beskärning av träd, buskar och liknande vegetation (t.ex. vinrankor och videsnår) för hand eller med mekaniska hjälpmedel.

d) Plockning, förpackning och presentation:

Allt arbete för hand eller med mekaniska hjälpmedel vad gäller:- skörd av frukt, grönsaker och andra trädgårdsprodukter samt specialgröda (t.ex. vindruvor, humle, tobak, oliver, blomlökar, växter eller örter för medicinska ändamål eller smaksättning),

- sortering, rensning, torkning, lagring, förpackning och märkning av sådana varor.

e) Drift av konstbevattningsanläggningar:

Alla former av arbete som innebär att en anläggning används för besprutning, bevattning och andra former av vattentillförsel för jordbruks- och trädgårdsproduktion.

f) Uthyrning av jordbruksmaskiner:

Att inom ramen för avtal och mot betalning för kortare eller längre tid ställa redskap eller maskiner till förfogande för jordbruks- och trädgårdsarbete före, under eller efter produktionsstadiet, inklusive traktorer och släp för användning i jordbruk.

g) Bearbetning och odling av jord:

Allt arbete som är förknippat med uppodling och förbättring av marken samt bearbetning och brukande av jorden före, under eller efter växtperioden, vare sig det sker för hand eller med mekaniska hjälpmedel, särskilt:- stubbrytning, plöjning av icke uppodlad jord, trädesåkrar eller betesmarker, alvluckring, terrassering, utjämning, stenbrytning, dikning,

- plöjning, djupplöjning, harvning,

- spridning eller insprutning av konstgödsel, gödningsämnen eller andra markförbättringsmedel av olika slag,

- beredning av matjordsskiktet för sådd och plantering; sådd och plantering,

- rensning från ogräs, hackning, kupning, vältning.

h) Skördearbete, tröskning, packning eller uppsamling i balar med mekaniska eller icke-mekaniska hjälpmedel:

Allt arbete för hand eller med mekaniska hjälpmedel i syfte att i driftstadiet skörda och behandla produkter från uppodlad och gräsbeväxt mark (skörd av frukt, grönsaker, produkter från handelsträdgårdar och specialgrödor som omfattas av d), särskilt:- skörd och tröskning (skördetröskning, tröskning på stället eller på loge) av gramineae (gräs och spannmål), leguminosae (baljfrukter, vicker och klöver), cruciferae (korsblommiga växter),

- upptagning och hopsamling av rotfrukter, skörd och behandling av lin,

- hackning, hopsamling och packning i balar av halm,

- allt arbete som är förknippat med beredning och förvaring av grönfoder, saftigt foder och grovfoder som t.ex. att skära, hacka, riva och hopsamla foder, torka det på marken, på foderhäckar eller genom konstgjord torkning, torkning i torkugn, ensilering,

- alla former av arbete som utförs med hjälp av tryckluftsdrivna eller mekaniska elevatorer, last- och lossningsapparatur,

- sortering, rengöring, torkning, lagring, förpackning och märkning av sådana produkter.

i) På annat ställe inte närmare angivna former av verksamhet:

Alla tjänster inom jordbruk och trädgårdsskötsel som inte finns närmare angivna på annat ställe som utförs antingen för hand eller med mekaniska hjälpmedel, särskilt:- arbete som är förknippat med kreatursuppfödning, som t.ex. insemination, mjölkning, rengöring av skjul och stallbyggnader, fårklippning,

- vissa specialformer av arbete som t.ex. underhåll av växthus och drivbänkar.