Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991R3254.pdf

31991R3254

Rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 09/11/1991 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0170

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0170RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 113 och 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, undertecknad den 19 september 1979, till vilken Europeiska ekonomiska gemenskapen anslöt sig genom beslut 82/72/EEG(4), förbjuder vad gäller vissa djurarter alla icke selektiva metoder för fångst eller dödande inklusive fällor, om dessa används för ickeselektiv fångst eller dödande i stor skala.

Ett avskaffande av rävsaxen kommer att få en positiv effekt när det gäller att bevara vissa vilda arter både inom och utom gemenskapen, inklusive arter som skyddas av förordning (EEG) nr 3626/82(5). Forskning som syftar till att utveckla humana fångstmetoder pågår redan, och gemenskapen kommer att ta hänsyn till det arbete som utförs av Internationella standardiseringsorganisationen.

För att skydda vilda djurarter på ett fullgott sätt och samtidigt undvika konkurrensstörningar, måste man försäkra sig om att regler för utrikeshandel med anknytning till dessa tillämpas på ett enhetligt sätt inom gemenskapen.

Bruket av rävsax bör därför förbjudas inom gemenskapen och åtgärder bör, vad gäller vissa djurarter, vidtas för att göra det möjligt att förbjuda import av skinn från länder där rävsax fortfarande används eller där man fångar djur på sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med rävsax ett redskap avsett att hålla fast eller fånga ett djur genom att käftar slår igen hårt kring en eller flera av djurets lemmar och på så sätt hindrar djuret från att dra sig loss ur fällan.

Artikel 2

Användningen av rävsax skall förbjudas inom gemenskapen senast den 1 januari 1995.

Artikel 3

1. Det skall från den 1 januari 1995 vara förbjudet att föra in skinn av de djurarter som förtecknas i bilaga 1 och de andra varor som förtecknas i bilaga 2 i gemenskapen, om dessa innehåller skinn av de djurarter som anges i bilaga 1. Detta såvida inte kommissionen, enligt det förfarande som anges i artikel 5, slagit fast att det i skinnets ursprungsland

- finns tillfredsställande lagstiftning eller administrativa bestämmelser som förbjuder användningen av rävsax, eller

- används fångstmetoder som uppfyller internationella normer för humana fångstmetoder vad gäller de arter som anges i bilaga 1.

Kommissionen kommer att offentliggöra en förteckning i Europeiska gemenskapernas officiella tidning över de länder som uppfyller minst ett av de villkor som anges i första stycket.

2. Förbudet enligt punkt 1 skall upphävas för en period av ett år fram till och med den 31 december 1995, om kommissionen före den 1 juli 1994 kommit fram till att tillräckliga framsteg gjorts vad gäller humana fångstmetoder i de aktuella länderna. Ett sådant beslut skall fattas enligt det förfarande som anges i artikel 5 och som resultat av en undersökning i samråd med de berörda ländernas behöriga myndigheter.

Artikel 4

De länder som efter den 1 januari 1995 exporterar eller reexporterar till gemenskapen sådana varor som förtecknas i bilaga 2, om dessa innehåller skinn av de djurarter som anges i bilaga 1, skall intyga att dessa skinn har sitt ursprung i ett av de länder som finns upptagna på den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket eller som omfattas av ett tillfälligt upphävande enligt artikel 3.2.

Kommissionen skall fastställa hur ett sådant intygande skall utformas, i överensstämmelse med förfarandet i artikel 5.

Artikel 5

Vid tillämpningen av artikel 3 skall kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 19 i förordning (EEG) nr 3626/82.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt ovan nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 1991.

På rådets vägnar

H. VAN DEN BROEK

Ordförande

(1) EGT nr C 134, 31.5.1989, s. 5 och

EGT nr C 97, 13.4.1991, s. 10.

(2) EGT nr C 260, 15.10.1990, s. 24.

(3) EGT nr C 168, 10.7.1990, s. 32.

(4) EGT nr L 38, 10.2.1982, s. 1.

(5) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>