Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R3714.pdf

31992R3714

Kommissionens förordning (EEG) nr 3714/92 av den 22 december 1992 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 378 , 23/12/1992 s. 0023 - 0024

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0007

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 47 s. 0007KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3714/92 av den 22 december 1992 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3208/89(2), särskilt artikel 2.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1235/89(4), särskilt artiklarna 5.3 och 9.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen(5), särskilt artikel 4.5 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den 15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och Madeira vad avser vissa jordbruksprodukter(6), särskilt artikel 10 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna vad avser vissa jordbruksprodukter(7), särskilt artikel 4.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 2505/92 av den 14 juli 1992 om ändring av bilagorna 1 och 2 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan(8), fastställs ett undernummer för levande höns med en vikt av högst 185 g som hänförs till KN-nummer 0105 11 och ett undernummer för färsk eller kyld fet lever som hänförs till KN-nummer 0207 31, vilka gäller från och med den 1 januari 1993.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för ägg och fjäderfäkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 572/73 av den 26 februari 1973 om ägg- och fjäderfäköttprodukter för vilka förutfastställelse av exportbidrag kan komma i fråga(9), skall KN-nummer 0105 11 00 ersättas med KN-nummer 0105 11.

2. I artiklarna 1.1 och 5.2 i förordning (EEG) nr 2777/75 skall KN-nummer 0207 31 00 ersättas med KN-nummer 0207 31.

3. I bilagorna 1 och 2 till rådets förordning (EEG) nr 2778/75 av den 29 oktober 1975 om bestämmelser för beräkning av importavgiften och slusspriset för fjäderfäkött(10), skall KN-nummer 0105 11 00 ersättas med KN-nummer 0105 11.

4. I bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3011/79 av den 20 december 1979 om fastställande av koefficienter för beräkning av importavgifter för härledda fjäderfäköttprodukter och om upphävande av förordning nr 199/67/EEG(11), skall KN-nummer 0207 31 00 ersättas med KN-nummer 0207 31.

5. KN-nummer ur 0105 11 00 skall ersättas med KN-nummer ex 0105 11

- i artikel 4.1 f i förordning (EEG) nr 3763/91,

- i artikel 4.1 d i förordning (EEG) nr 1600/92 och förordning (EEG) nr 1601/92,

- i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 1726/92 av den 30 juni 1992 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för försörjning av Azorerna och Madeira med produkter från ägg- och fjäderfäköttsektorerna(12),

- i bilaga 3 till kommissionens förordning (EEG) nr 1729/92 av den 30 juni 1992 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för försörjning av Kanarieöarna med produkter från ägg- och fjäderfäköttsektorerna(13),

- i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 2826/92 av den 29 september 1992 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för försörjning av de franska utomeuropeiska departementen med produkter från ägg-, fjäderfäkött- och kaninsektorerna(14).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 34, 9.12.1979, s. 2.

(2) EGT nr L 312, 27.10.1989, s. 5.

(3) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

(4) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 29.

(5) EGT nr L 356, 24.12.1991, s. 1.

(6) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 1.

(7) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(8) EGT nr L 267, 14.9.1992, s. 1.

(9) EGT nr L 56, 1.3.1973, s. 6.

(10) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 84.

(11) EGT nr L 337, 29.12.1979, s. 65.

(12) EGT nr L 179, 1.7.1992, s. 99.

(13) EGT nr L 179, 1.7.1992, s. 107.

(14) EGT nr L 285, 30.9.1992, s. 10.