Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R1404.pdf

31994R1404

Kommissionens förordning (EG) nr 1404/94 av den 20 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för finansiell bevakning av program som godkänts enligt rådets förordning (EEG) nr 2079/92 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 154 , 21/06/1994 s. 0008 - 0011

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0113

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0113KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1404/94 av den 20 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för finansiell bevakning av program som godkänts enligt rådets förordning (EEG) nr 2079/92 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk(1), särskilt artikel 10 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med rådets beslut 88/377/EEG av den 24 juni 1988 om budgetdisciplin(2), särskilt artikel 6 i detta, skall kommissionen upprätta ett effektivt varningssystem för att säkerställa att riktlinjerna på jordbruksområdet beaktas.

Ett tillförlitligt system bör upprättas för finansiell bevakning av tillämpningen av förordning (EEG) 2079/92, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas inom ramen för budgetdisciplinens varningssystem och kalkyler ställas upp över utgiftsutvecklingen, vilken kommer att påverka framtida budgetar eftersom de åtaganden som ingår i de program som godkänts enligt förordning (EEG) nr 2079/92 är fleråriga och därför medför utgifter som kommer att belasta gemenskapens budget över flera år.

Den finansiella bevakningen bör baseras dels på individuella åtaganden som ingår i de program som godkänts enligt förordning (EEG) 2079/92, dels på regelbundet uppdaterade kortsiktiga prognoser.

I besluten om godkännande av programmen fastställs ett finansieringsberättigat belopp för perioden 1993-1997, vilket kan omprövas beroende på programmets faktiska genomförande. Det är därför nödvändigt att varje enskilt godkänt program bevakas.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2061/93(3) täcker delvis dessa behov men bör för tydlighetens skull upphävas och ersättas med en ny förordning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall varje budgetår lämna information om utvecklingen den 15 april och den 15 oktober i genomförandet av varje program som godkänts i enlighet med förordning (EEG) nr 2079/92, genom att använda tabellen i bilaga 1 och, i förekommande fall, skilja mellan mål 1-regioner och andra regioner.

Upplysningarna skall vara kommissionen till handa senast 45 dagar efter ovannämnda datum.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall också, i enlighet med förordning (EEG) nr 2079/92, varje kvartal lämna utgiftsprognoser till kommissionen och därvid använda tabellen i bilaga 2.

Prognoserna skall vara kommissionen till handa senast den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 2061/93 upphör att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 91.

(2) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 29.

(3) EGT nr L 187, 29.7.1993, s. 19.

BILAGA 1

>Start Grafik>

UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS IN I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EEG) NR 2079/92

>Slut Grafik>

BILAGA 2

>Start Grafik>

>Slut Grafik>