Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R1771.pdf

31994R1771

Kommissionens förordning (EG) nr 1771/94 av den 19 juli 1994 om bestämmelser för införsel till gemenskapen av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 184 , 20/07/1994 s. 0003 - 0004

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0209

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0209KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1771/94 av den 19 juli 1994 om bestämmelser för införsel till gemenskapen av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder (1), särskilt artikel 5 i denna, och

med beaktande av följande:

På sista tiden har det blivit uppenbart att utarbetandet av normer för humana fångstmetoder inom ramen för Internationella standardiseringsorganisationen sannolikt inte hinner slutföras under första halvåret 1995.

Detta innebär att det för närvarande inte går att utnyttja en av de möjligheter som anges i artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 3254/91 för tredje land att antingen anta tillfredsställande lagstiftning eller administrativa bestämmelser om förbud mot användning av rävsax eller att säkerställa att de fångstmetoder som används i fråga om de arter som förtecknas i bilaga 1 till den förordningen uppfyller internationella normer för humana fångstmetoder. Detta har en oförutsedd negativ effekt på de berörda tredje ländernas möjligheter att uppfylla villkoren i rådets förordning (EEG) nr 3254/91. Tiden fram till den 1 januari 1995 är otillräcklig för de flesta av dessa länder att anpassa sin politik till denna situation.

Ett betydande antal av de länder som har en omfattande pälsexport har visat att tillräckliga framsteg görs i syfte att avskaffa rävsax och utveckla humana fångstmetoder.

Under dessa omständigheter skulle tillämpning av förbudet i artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 3254/91 från och med den 1 januari 1995 inte bara negativt påverka arbetet inom Internationella standardiseringsorganisationen i syfte att utveckla internationella humana fångstmetoder utan också allvarligt minska motivationen för tredje land att göra ytterligare nationella framsteg för att utveckla humana fångstmetoder.

Därför är det lämpligt att i enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 3254/91 upphäva det aktuella förbudet för en period av ett år fram till och med den 31 december 1995.

Till följd av detta måste kommissionen i god tid före den 1 januari 1996 fastställa vilka länder som uppfyller villkoren i artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 3254/91 och lämpliga former för det intygande som avses i artikel 4 i samma förordning.

Den åtgärd som föreskrivs i denna förordning är förenlig med yttrandet från den kommitté som inrättades genom artikel 19 i rådets förordning (EEG) nr 3626/82 (2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 1534/93 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Det förbud mot införsel till gemenskapen av skinn från djur av de arter som förtecknas i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 3254/91 och de andra varor som anges i bilaga 2 till den förordningen skall träda i kraft den 1 januari 1996.

2. Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 3254/91 före den 1 september 1995 fastställa

a) vilka länder som uppfyller villkoret i artikel 3.1 i ovan nämnda förordning, och

b) lämpliga former för det intygande som avses i artikel 4 i samma förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 juli 1994.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 308, 9.11.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 348, 31.12.1982, s. 1.

(3) EGT nr L 151, 23.6.1993, s. 22.