Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2613.pdf

31995R2613

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2613/95 av den 9 november 1995 om ändring av förordningar (EG) nr 1305/95 och (EG) nr 1739/95 om vissa övergångsbestämmelser beträffande ordningen med ingångspris som skall tillämpas på gurkor avsedda för förädling samt surkörsbärEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 10/11/1995 s. 0006 - 0006KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2613/95 av den 9 november 1995 om ändring av förordningar (EG) nr 1305/95 och (EG) nr 1739/95 om vissa övergångsbestämmelser beträffande ordningen med ingångspris som skall tillämpas på gurkor avsedda för förädling samt surkörsbär

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994, om de anpassningar och övergångsåtgärder som är nödvändiga inom jordbrukssektorn för genomförandet av de avtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (1), särskilt artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

I bilagorna till kommissionens förordningarna (EG) nr 1305/95 (2), ändrad genom förordning (EG) nr 2124/95 (3), och (EG) nr 1739/95 (4) fastställs en skala över de ingångspriser som används för tullklassificeringen av å ena sidan gurkor avsedda för förädling och å andra sidan surkörsbär. För att omvandla nya ingångspriser till priser i nationella valutor bör samma omräkningskurser användas som för de andra ingångspriserna i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5), ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (6), och i kommissionens förordning (EG) nr 1482/95 av den 28 juni 1995 om övergångsbestämmelser för omräkningskurserna inom ramen för Gemensamma tulltaxan för produkter från jordbrukssektorn och vissa bearbetade jordbruksvaror (7). För att undvika all oklarhet bör nödvändiga förtydliganden ske av de två nämnda förordningarna.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall läggas till artikel 1 i förordningarna (EG) nr 1305/965 och (EG) nr 1739/95:

"Omräkningen till nationella valutor av ingångspriser och importtullar skall ske enligt den kurs som föreskrivs i artikel 18 i förordning (EEG) nr 2913/92 och från och med den 1 juli 1995 enligt den avvikande kurs som avses i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1482/95 (*).

(*) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 43"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

På begäran av den berörda parten skall dock de behöriga myndigheterna tillämpa artikel 1 från och med den 1 maj 1995 vad gäller förordning (EG) nr 1305/95 och från och med den 15 juni 1995 vad gäller förordning (EG) nr 1739/95.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 november 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(2) EGT nr L 126, 9.6.1995, s. 11.

(3) EGT nr L 212, 7.9.1995, s. 12.

(4) EGT nr L 167, 18.7.1995, s. 7.

(5) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

(6) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 43.