Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2810.pdf

31995R2810

Kommissionens förordning (EG) nr 2810/95 av den 5 december 1995 om tulltaxeklassificeringen av hela och halva slaktkroppar av gris och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 06/12/1995 s. 0024 - 0025KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2810/95 av den 5 december 1995 om tulltaxeklassificeringen av hela och halva slaktkroppar av gris och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 11.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Det har kunnat fastställas att klassificeringen av hela och halva slaktkroppar av gris vållar problem, på grund av att styckningen av hela kroppar till halva kroppar enligt tulltaxe- och statistiknomenklaturen som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2588/95 (4), inte fullständigt sammanfaller med teknisk och handelsmässig praxis. Denna definition bör anpassas för att kunna tillförsäkra en enhetlig tillämpning av tullsatserna i Gemensamma tulltaxan inom sektorn för griskött.

Enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 2759/75 skall tullsatserna i Gemensamma tulltaxan gälla för de produkter som berörs av den gemensamma organisationen av marknaden för griskött.

I enlighet med tillämpningen av artikel 15.1 i förordning (EEG) nr 2759/75 skall den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av den förordningen införlivas i Gemensamma tulltaxan. Denna bör alltså ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För tillämpningen av tullar inom grisköttssektorn gäller följande:

Med "hela eller halva slaktkroppar" enligt KN-nr 0203 11 10 och 0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje hals-, bröst-, länd- och korskota, genom eller längs bröstbenet och bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, fötter, ister, njurar, svans och mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan ryggmärg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan förekomma med eller utan juver.

Artikel 2

Den kompletterande anmärkningen 2.A.a i kapitel 2 i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ersättas med följande:

"2.A. Följande begrepp skall ha de betydelser som här anges:

a) Med "hela eller halva slaktkroppar" enligt KN-nr 0203 11 10 och 0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje hals-, bröst-, länd- och korskota, genom eller längs bröstbenet och bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, fötter, ister, njurar, svans och mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan ryggmärg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan förekomma med eller utan juver."

Artikel 3

Denna förordning skall träda i kraft den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1.

(4) EGT nr L 264, 7.11.1995, s. 4.