Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997R0035.pdf

31997R0035

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om fastställande av bestämmelser för certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 11/01/1997 s. 0002 - 0004KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om fastställande av bestämmelser för certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991, om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder (1), särskilt artikel 4 i denna,

med beaktande av följande:

Utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 3626/82 (2), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 2727/95 (3), kan rådets förordning (EEG) nr 3254/91 endast genomföras i tillräcklig grad på grundval av de intyg som skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i export- och återexportländerna och genom att villkoren för sådana intyg fastställs.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3254/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De skinn och andra varor som avses i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91 skall endast tillåtas omfattas av ett annat tullförfarande än det för utrikes transitering som är avsett för deras förflyttning utanför gemenskapens tullområde om de kommer från djur

a) som fångats i ett land som finns med på den förteckning som avses i det andra stycket i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91 och om de berörda arterna är angivna för det landet, eller

b) som fångats i en medlemsstat, eller

c) som är födda och uppvuxna i fångenskap.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall importören eller dennes godkände representant inlämna ett intyg till tullkontoret vid gränsen för införsel till gemenskapen, som utfärdats av den behöriga myndigheten i export- eller återexportlandet.

Artikel 2

1. Formulären för de intyg som avses i artikel 1.2 skall överensstämma med förlagan i bilagan. De skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk. Vid behov kan en översättning till ett annat gemenskapsspråk krävas.

2. Det papper som används till formulären skall vara vitt och väga minst 55 g/m². Formulärens format skall vara cirka 210 × 297 mm.

3. De behöriga myndigheter som utnämnts av tredje land för utfärdandet av de intyg som avses i artikel 1.2 skall anmälas till kommissionen, som skall informera medlemsstaterna och, på begäran, annan intresserad tredje part om detta.

Artikel 3

1. Bestämmelserna i artikel 1 skall inte gälla

- för de färdiga varor som omfattas av förfarandet för tillfällig införsel och som inte är till försäljning inom gemenskapen utan avsedda för återexport, eller

- för färdiga varor för personligt och privat bruk, eller

- i fall när skinn och varor som tillverkats av skinn återinförs i gemenskapen efter ett förfarande för passiv förädling och bevis företes att de förädlats från skinn eller varor som tidigare exporterats eller återexporterats från gemenskapen.

2. När införsel i gemenskapen av skinn och varor som omfattas av förordning (EEG) nr 3254/91 också omfattas av krav på uppvisande i förväg av ett importdokument i enlighet med förordning (EEG) nr 3626/82, skall ett sådant dokument utfärdas endast om de berörda skinnen och varorna uppfyller villkoren i båda förordningarna. Om ett importdokument enligt rådets förordning (EEG) nr 3626/82 således utfärdas, skall det accepteras i stället för det intyg som avses i artikel 1.2 i denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft de sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning gäller från den första dagen i den tredje månaden efter det att den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 308, 9.11.1991, s. 1.

(2) EGT nr L 384, 31.12.1982, s. 1.

(3) EGT nr L 284, 28.11.1995, s. 3.

BILAGA

>Hänvisning till film>