Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0188.pdf

31998D0188

98/188/EG: Kommissionens beslut av den 2 mars 1998 om ändring av rådets beslut 97/602/EG om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 070 , 10/03/1998 s. 0028 - 0030KOMMISSIONENS BESLUT av den 2 mars 1998 om ändring av rådets beslut 97/602/EG om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 (98/188/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder (1), särskilt artikel 3.1 andra stycket i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om bestämmelser rörande certifiering av skinn och varor som omfattas av förordning (EEG) nr 3254/91 (2), särskilt artikel 1.1 a i denna, gäller bara i fråga om införsel av pälsskinn från djur som inte är födda och uppfödda i fångenskap i länder som förekommer i den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91.

Den förteckning som fastställts genom rådets beslut 97/602/EG av den 22 juli 1997 om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 35/97 (3) kan bara vara av övergångskaraktär och skall omedelbart ändras efter nya situationer för att inte hindra handeln med pälsskinn och pälsskinnsprodukter, i synnerhet när det uppstår sådana situationer som omfattas av artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91.

En överenskommelse med Amerikas förenta stater om internationella normer för humana fångstmetoder har paraferats och sänts till rådet. Man bör avstå från handlingar som skulle omintetgöra målet och syftet med överenskommelsen. Förteckningen skall därför omfatta det land som har paraferat överenskommelsen. Införandet av Amerikas förenta stater i förteckningen skall ske med verkan från det datum då Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater har slutit en överenskommelse.

Från och med den 1 juni 1997 har rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (4) upphävt och ersatt rådets förordning (EEG) nr 3626/82 (5). Följaktligen har den kommitté som avses i artikel 19 i förordning (EEG) nr 3626/82 ersatts av den kommitté som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3254/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 97/602/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1997.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 308, 9.11.1991, s. 1.

(2) EGT L 8, 11.1.1997, s. 2.

(3) EGT L 242, 4.9.1997, s. 64.

(4) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(5) EGT L 384, 31.12.1982, s. 1.

BILAGA

Förteckning över länder och arter som avses i artikel 1.1 a

>Plats för tabell>