Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0235.pdf

31998D0235

98/235/EG: Kommissionens beslut av den 11 mars 1998 om rådgivande kommittéers verksamhet och funktion på den gemensamma jordbrukspolitikens områdeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 088 , 24/03/1998 s. 0059 - 0071KOMMISSIONENS BESLUT av den 11 mars 1998 om rådgivande kommittéers verksamhet och funktion på den gemensamma jordbrukspolitikens område (98/235/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt för kommissionen att känna till branschorganisationernas och konsumenternas åsikter om de problem som uppstår i samband med de olika gemensamma marknadsorganisationerna och andra områden som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan kallad GJP.

Alla branscher som direkt berörs av de gemensamma marknadsorganisationernas funktion och av beslut som fattas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, liksom konsumenterna, bör delta direkt vid utarbetandet av de yttranden som kommissionen begär.

Berörda branschorganisationer och konsumentgrupperingar i medlemsstaterna har inrättat organisationer på unionsnivå och är därmed i stånd att företräda respektive intressesfär i samtliga medlemsstater.

I detta syfte har rådgivande kommittéer i jordbruksfrågor redan inrättats genom flera beslut av kommissionen (1) sedan 1962.

Till följd av reformen av GJP 1992 är det nödvändigt att omgruppera vissa kommittéer och föreskriva att nya kommittéer inrättas.

I samband med en undersökning av de rådgivande kommittéernas verksamhet och funktion konstaterades att det är möjligt att reglera deras verksamhet och funktion och att vissa förfaranden och definitioner följaktligen bör anpassas, liksom fördelningen av platser mellan de företrädda grupperingarna samt bestämmelserna om förnyelse av kommittéerna.

Eftersom bestämmelserna för de rådgivande jordbrukskommittéerna har ändrats vid flera tillfällen och återfinns i 27 olika texter har de blivit svåra att tillämpa. Det är därför lämpligt att kodifiera dem i ett och samma beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Hos Kommissionen inrättas härmed följande rådgivande kommittéer, nedan kallade "kommittén":

- Rådgivande kommittén för den gemensamma jordbrukspolitiken.

- Rådgivande kommittén för åkergrödor.

- Rådgivande kommittén för non-food-produktion och fibrer.

- Rådgivande kommittén för animalieproduktion.

- Rådgivande kommittén för frukt, grönsaker och blommor.

- Rådgivande kommittén för specialiserade produktionsgrenar.

- Rådgivande kommittén för skog och kork.

- Rådgivande kommittén för hälso- och kvalitetsfrågor inom jordbrukssektorn.

- Rådgivande kommittén för landsbygdsutveckling.

- Rådgivande kommittén för miljöfrågor inom jordbruket.

2. Dessa kommittéer får konsulteras av kommissionen om alla problem i samband med den gemensamma jordbrukspolitiken, politiken för landsbygdsutveckling och tillämpningen av denna, särskilt i samband med gemensamma marknadsorganisationer och de åtgärder som kommissionen bör vidta inom ramen för dessa marknadsorganisationer.

3. Ordföranden i varje kommitté kan på begäran av någon av de socioekonomiska kategorier som finns företrädda i kommittén föreslå att kommissionen samråder med dennes kommitté i en fråga som berör sektorn och den senares kompetens.

Artikel 2

Kommittéerna skall vara sammansatta av företrädare för följande socioekonomiska kategorier: jordbruksproducenter och deras kooperativ, jordbruks- och livsmedelsindustri, handel med jordbruksprodukter och livsmedel, arbetstagare inom jordbruks- och livsmedelsektorn samt konsumenter. I särskilda fall får företrädare för andra socioekonomiska kategorier utses. Kommittéernas sammansättning framgår av bilagorna till detta beslut.

Artikel 3

En kommitté skall bestå av högst 40 medlemmar beroende på den berörda sektorns betydelse, med undantag för de rådgivande kommittéerna för den gemensamma jordbrukspolitiken och för landsbygdsutveckling som skall bestå av 60 medlemmar. Antalet platser och deras tilldelning till de olika europeiska organisationer som avses i artikel 4.1 fastställs för varje kommitté i bilagorna till detta beslut.

Artikel 4

1. Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen på förslag från de socioekonomiska organisationer som inrättats på gemenskapsnivå och som registrerats som intressegrupperingar hos kommissionen. Organisationerna skall vara de som är mest representativa för de ekonomiska kategorier som avses i artikel 2 och deras verksamhet skall ha anknytning till den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma organisationen av marknaden eller det berörda området.

2. I fråga om var och en av de platser som skall tilldelas skall de socioekonomiska organisationerna på kommissionens begäran föreslå tre kandidater av olika nationalitet. Organisationerna skall då de presenterar förslag beakta de olika intressen som är företrädda inom deras respektive sektor.

3. Mandatperioden för en kommittémedlem skall vara fem år. Mandatet kan förnyas. För det arbete som utförs inom ramen för kommittén utgår ingen ersättning.

Efter mandatets utgång skall medlemmarna stanna kvar till dess de har ersatts eller fått sina mandat förnyade. Om den organisation som föreslog kandidaturen begär att en medlem skall entledigas, avgå eller ersättas, skall medlemmen ersättas enligt förfarandet i punkt 1.

4. Förteckningen över medlemmar skall efter varje förnyelse offentliggöras i C-utgåvan av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

1. Inom ramen för en kommitté kan följande inrättas: en eller flera ständiga grupper eller en eller flera expertgrupper. En ständig grupp skall bestå av företrädare för organisationerna eller experter som utses av kommissionen på förslag från de socioekonomiska organisationerna., Gruppen skall regelbundet behandla frågor som rör en särskild sektor.

2. På begäran av en rådgivande kommitté kan kommissionen ändra sammansättningen av de socioekonomiska grupper som är företrädda i en ständig grupp.

3. På begäran av en rådgivande kommitté kan en expertgrupp inrättas. Expertgruppen skall bestå av experter i ämnet och skall utses av kommissionen efter samråd med berörda socioekonomiska organisationer.

4. Om en medlem i en grupp är förhindrad att närvara vid ett sammanträde får han eller hon ersättas. Den socioekonomiska organisation som den förhindrade medlemmen företräder kan föreslå gruppens sekretariat en ersättare.

Artikel 6

1. Efter samråd med kommissionen skall varje kommitté välja en ordförande bland sina medlemmar. Valet av ordförande skall ske med två tredjedels majoritet bland närvarande medlemmar i en första omgång och därefter i en andra omgång med enkel majoritet bland närvarande medlemmar. I händelse av lika röstetal skall kommissionen tills vidare utse ordföranden.

Kommittén får föreskriva att ordförandeskapet skall växla efter halva mandatperioden.

2. Varje kommitté skall välja två vice ordförande. Vice ordförandena väljs bland företrädare för andra socioekonomiska kategorier än den som ordföranden företräder. Valet skall ske enligt förfarandet i punkt 1.

Enligt samma förfarande får varje kommitté bilda ett utskott som förutom ordföranden omfattar en företrädare för var och en av de socioekonomiska kategorier som är företrädda i kommittén.

Utskottet skall förbereda och organisera kommitténs arbete. En medlem av utskottet kallad "föredraganden", skall föra protokoll vid varje sammanträde i kommittén.

3. En ständig grupp skall välja en ordförande och en vice ordförande bland sina medlemmar. Valet skall äga rum enligt förfarandet i punkt 1. Ordföranden och vice ordföranden får inte tillhöra samma socioekonomiska kategori. Ordföranden i en grupp skall föra protokoll och informera berörd rådgivande kommitté om resultaten vid nästa sammanträde.

Artikel 7

1. De enda som skall närvara vid kommittéernas sammanträden är medlemmarna i kommittén eller deras ersättare, företrädare för kommissionen och personer som bjuds in enligt punkterna 3, 4 och 6.

2. De enda som skall närvara vid gruppernas sammanträden är medlemmarna i den gruppen eller deras ersättare, kommitténs ordförande, företrädare för kommissionen och personer som bjuds in enligt punkterna 4 och 6.

3. Om en kommittémedlem är förhindrad att närvara får den eller de organisationer som tilldelats platsen utse en ersättare som skall väljas från en fastställd förteckning i samförstånd mellan kommissionen och den eller de berörda organisationerna. Denna förteckning skall innehålla namn till ett antal som motsvarar det totala antalet medlemmar som företräder den eller de berörda organisationerna och antalet får vara högst 10.

Om en ersättare utses skall kommitténs sekretariat underrättas om detta minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

4. På begäran av en organisation som tilldelats en eller flera platser i en kommitté eller en grupp får kommitténs eller gruppens ordförande i samråd med kommissionen, inbjuda organisationens generalsekreterare att delta som observatör vid kommitténs sammanträden.

I händelse av förhinder får en organisations generalsekreterare delegera sin observatörspost till en annan person som han eller hon utser.

5. Observatörer har inte rätt att yttra sig. De får dock inbjudas att yttra sig av ordföranden, i samråd med kommissionen.

6. På begäran av en organisation som tilldelats en eller flera platser och om frågorna på dagordningen är av en utpräglat teknisk karaktär får kommitténs eller gruppens ordförande i samråd med kommissionen inbjuda en eller flera experter att delta i kommitténs eller gruppens arbete.

Kommissionen får på eget initiativ inbjuda personer med särskild kompetens i en av frågorna på dagordningen att delta i kommitténs eller den partsammansatta gruppens arbete i egenskap av expert. Dessa experter deltar dock i arbetet endast med avseende på den fråga som är skälet till deras närvaro.

Artikel 8

I samråd med kommissionen får varje kommitté eller varje grupp inrätta arbetsgrupper i syfte att underlätta arbetet.

Artikel 9

1. Varje kommitté och varje grupp skall i allmänhet sammanträda hos kommissionen på dennas kallelse. Utskottet sammanträder på kallelse från ordföranden i samråd med kommissionen.

2. Företrädare för berörda enheter vid kommissionen får delta i sammanträden i varje kommitté, i varje utskottet och i varje grupp.

3. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariat till kommittéerna, utskotten och grupperna.

Artikel 10

Kommissionen skall informeras av kommitténs ordförande om de punkter som han önskar föra upp på kommitténs dagordningen tolv arbetsdagar före kommitténs sammanträde. kommissionen skall åtta arbetsdagar före sammanträdet skicka ut kallelser och dagordningen till medlemmarna, företrädesvis via e-post.

Artikel 11

1. Kommitténs överläggningar skall avse de yttranden som kommissionen begärt. Överläggningarna skall inte följas av omröstning. Då kommissionen begär ett yttrande från kommittén får den också fastställa den tidsfrist inom vilken yttrandet skall lämnas.

Om det begärda yttrandet är enhälligt skall kommittén fastställa gemensamma slutsatser i en gemensam redogörelse. Kommissionen skall på kommitténs begäran översända resultaten av kommitténs överläggningar till rådet.

2. Ställningstaganden från de ekonomiska kategorier som är företrädda i kommittén skall anges i en redogörelse som de översänder till kommissionen.

Artikel 12

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 214 i fördraget skall medlemmarna i kommittéer och i grupper inom kommittéerna liksom övriga deltagare i sammanträden vara förpliktade att inte röja information som de fått kännedom om genom arbetet i kommittén eller grupperna, om kommissionen informerar dessa om att det begärda yttrandet eller den ställda frågan är av konfidentiell art. I sådana fall får endast medlemmar i kommittén eller i grupperna eller deras ersättare samt företrädare för kommissionen delta i sammanträdena.

Artikel 13

Kommissionens beslut 81/195/EEG, 87/70/EEG-87/93/EEG, 89/567/EEG samt 90/351/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 14

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1998.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) Kommissionens beslut 87/70/EEG till 87/93/EEG av den 7 januari 1987 om upprättandet av rådgivande kommittéer. (EGT L 45, 14.2.1987, s. 1 till 68). Kommissionens beslut 89/567/EEG av den 20 oktober 1989 om upprättandet av en rådgivande kommitté för bomull. (EGT L 309, 26.10.1989, s. 39). Kommissionens beslut 81/195/EEG av den 16 mars 1981 om inrättandet av en särskild sektion för tillnärmning av lagar inom Rådgivande kommittén för utsäde. (EGT L 88, 2.4.1981, s. 42). Kommissionens beslut 90/351/EEG av den 29 juni 1990 om inrättandet av en rådgivande kommitté för kork. (EGt L 172, 5.7.1990, s. 33).

BILAGA I

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

BILAGA II

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR ÅKERGRÖDOR

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. STÄNDIGA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för spannmål

>Plats för tabell>

b) Ständiga gruppen för oljeväxter och proteingrödor

>Plats för tabell>

c) Ständiga gruppen för torkat foder

>Plats för tabell>

d) Ständiga gruppen för socker

>Plats för tabell>

e) Ständiga gruppen för ris

>Plats för tabell>

f) Ständiga gruppen för stärkelse

>Plats för tabell>

BILAGA III

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR NON-FOOD-PRODUKTION OCH FIBRER

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. PARTSAMMANSATTA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för förnybar energi

>Plats för tabell>

b) Ständiga gruppen för bomull

>Plats för tabell>

c) Ständiga gruppen för lin och hampa

>Plats för tabell>

BILAGA IV

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR ANIMALIEPRODUKTION

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. STÄNDIGA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för mjölk

>Plats för tabell>

b) Ständiga gruppen för nötkött

>Plats för tabell>

c) Ständiga gruppen för får- och getkött

>Plats för tabell>

d) Ständiga gruppen för griskött

>Plats för tabell>

e) Ständiga gruppen för fjäderfäkött och ägg

>Plats för tabell>

BILAGA V

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR FRUKT, GRÖNSAKER OCH BLOMMOR

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. STÄNDIGA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för färska frukter och grönsaker

>Plats för tabell>

b) Ständiga gruppen för bearbetade frukter och grönsaker

>Plats för tabell>

c) Ständiga gruppen för blomsterodling och prydnadsväxter

>Plats för tabell>

BILAGA VI

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR SPECIALISERADE PRODUKTIONSGRENAR

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. STÄNDIGA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för vin

>Plats för tabell>

b) Ständiga gruppen för alkoholhaltiga drycker

>Plats för tabell>

c) Ständiga gruppen för oliver och produkter framställda av dessa

>Plats för tabell>

d) Ständiga gruppen för biodling

>Plats för tabell>

e) Ständiga gruppen för humle

>Plats för tabell>

f) Ständiga gruppen för tobak

>Plats för tabell>

BILAGA VII

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR SKOG OCH KORK

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

BILAGA VIII

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR HÄLSO- OCH KVALITETSFRÅGOR INOM JORDBRUKSSEKTORN

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. STÄNDIGA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för ekologiskt jordbruk

>Plats för tabell>

b) Ständiga gruppen för veterinära frågor

>Plats för tabell>

c) Ständiga gruppen för växtskydd

>Plats för tabell>

d) Ständiga gruppen för främjande av jordbruksprodukter

>Plats för tabell>

e) Ständiga gruppen för djurskydd

>Plats för tabell>

f) Ständiga gruppen för utsäde

>Plats för tabell>

g) Ständiga gruppen för foder

>Plats för tabell>

BILAGA IX

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>

2. STÄNDIGA GRUPPER OCH DERAS SAMMANSÄTTNING

a) Ständiga gruppen för kvinnor på landsbygden

>

Plats för tabell>

BILAGA X

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR MILJÖFRÅGOR INOM JORDBRUKET

1. FÖRETRÄDDA SOCIOEKONOMISKA GRUPPER (artikel 2)

>Plats för tabell>