Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998D0596.pdf

31998D0596

98/596/EG: Kommissionens beslut av den 14 oktober 1998 om ändring av rådets beslut 97/602/EG om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 [delgivet med nr K(1998) 3064]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 286 , 23/10/1998 s. 0056 - 0058KOMMISSIONENS BESLUT av den 14 oktober 1998 om ändring av rådets beslut 97/602/EG om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 [delgivet med nr K(1998) 3064] (98/596/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder (1), särskilt artikel 3.1 andra stycket i denna, och

av följande skäl:

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om bestämmelser rörande certifiering av skinn och varor som omfattas av förordning (EEG) nr 3254/91 (2), särskilt artikel 1.1 a i denna, gäller bara i fråga om införsel av skinn från djur som inte är födda och uppfödda i fångenskap i länder som finns upptagna i den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91.

Den förteckning som fastställts genom rådets beslut 97/602/EG (3), ändrat genom kommissionens beslut 98/188/EG (4), kan bara vara av övergångskaraktär och bör, för att inte hindra handeln med skinn och skinnprodukter, ändras när det uppstår nya situationer, i synnerhet sådana situationer som omfattas av artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91.

Enligt de upplysningar som kommissionen har erhållit från Republiken Kroatien förbjuder detta land användning av rävsax.

Från och med den 1 juni 1997 har rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (5) upphävt och ersatt rådets förordning (EEG) nr 3626/82 (6). Följaktligen har den kommitté som avses i artikel 19 i förordning (EEG) nr 3626/82 ersatts av den kommitté som avses i artikel 18 i förordning (EG) nr 338/97.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3254/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 97/602/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 308, 9.11.1991, s. 1.

(2) EGT L 8, 11.1.1997, s. 2.

(3) EGT L 242, 4.9.1997, s. 64.

(4) EGT L 70, 10.3.1998, s. 28.

(5) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6) EGT L 384, 31.12.1982, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>