Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003XG0806(01).pdf

52003XG0806(01)

Rådets slutsatser av den 22 juli 2003 - Sysselsättning i landsbygdsområden inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrateginEuropeiska unionens officiella tidning nr C 186 , 06/08/2003 s. 0003 - 0004Rådets slutsatser

av den 22 juli 2003

Sysselsättning i landsbygdsområden inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin

(2003/C 186/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD SOM BEAKTAR

att Europeiska rådet i Lissabon 2000, inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategi som lades fram av Europeiska rådet i Luxemburg 1997, fastställde slutmålet full sysselsättning och på medellång sikt målet med en sysselsättning på 70 % som skall uppnås senast 2010, vilket det grekiska ordförandeskapet påminner om i ett arbetsdokument av den 7 maj 2003,

att skyddet för miljön, djurens välbefinnande, förbättringen av jordbruksprodukternas kvalitet, bevarandet av landskapet samt skydd av naturarvet, den biologiska mångfalden, traditionerna och kulturen på landsbygden aspekter som i Europamedborgarnas ögon värnas av jordbruksbefolkningen gör det nödvändigt att skydda landsbygden, något som bara kan säkerställas genom en adekvat sysselsättningsnivå,

att landsbygdssektorn har en särskild karaktär och att det finns betydande skillnader inom unionen när det gäller landsbygdsbefolkningarnas och landsbygdssamhällenas organisation och struktur. Skillnaderna är särskilt markerade i fråga om sysselsättningsstrukturen på landsbygden som varierar i hög grad mellan de olika medlemsstaterna med avseende på antalet sysselsatta, sysselsättningsgrad, arbetstagarnas medelålder och procentandelen anställda i förhållande till egenföretagare; en klassificering av landsbygdsområden skulle kunna bidra till att upprätta jämförbara grunder för insamling av statistiska uppgifter och bättre definiera särskild politik för dessa områden,

att en åldrande jordbruksbefolkning förekommer i varierande grad inom hela unionen och är ett av de främsta problemen på landsbygden,

att upprätthållandet av sysselsättningen på landsbygden är beroende av den ekonomiska verksamheten och i hög grad av att ungdomar etablerar sig där och gynnsamma villkor skapas för kvinnor och följaktligen av åtgärder till stöd för dessa båda kategorier arbetstagare,

att den nära förestående utvidgningen av Europeiska unionen utgör en särskild utmaning inom jordbrukssektorn med tanke på den ökade jordbruksarealen och antalet sysselsatta inom sektorn samt de stora skillnader när det gäller avkastning och produktivitet som förekommer, bland annat av historiska skäl, mellan jordbrukarna i de framtida medlemsstaterna och i den nuvarande unionen,

att det vid den delvisa övergången från produkt- till producentstöd enligt den nya gemensamma jordbrukspolitiken är nödvändigt att ompröva politiken för stöd till verksamheter för bevarande och skydd av landsbygden; i detta sammanhang måste man stödja sysselsättningen inom jordbruket men även förstärka åtgärderna för att skapa ny sysselsättning inom jordbrukets binäringar,

att det i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd till utveckling av landsbygden bland annat föreskrivs att stöd skall erbjudas till investeringar i jordbruksföretag, etablering för unga jordbrukare och yrkesutbildning samt till diversifiering av jordbruket och verksamhet i nära samband med jordbruket så att tillfälle ges till att diversifiera verksamheten eller erhålla alternativa inkomster samt till främjande av verksamhet inom turism och hantverk,

att, bland de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, antagandet av initiativet Leader har inneburit ett nytt sätt att se på politiken för landsbygdens utveckling genom att göra det möjligt för lokalsamhällena att aktivt delta i programplaneringen och främjandet av en strategi för integrerad utveckling,

anmodar kommissionen att ta hänsyn till primärsektorns särskilda karaktär vid uppfyllandet av de sysselsättningsmål som fastställdes av Europeiska rådet i Lissabon 2000 och som bekräftades av Europeiska rådet i Stockholm 2001 och i Barcelona 2002,

avser att främja utbytet av information om erfarenheter i samband med programplaneringen och främjandet av strategierna för integrerad utveckling,

UPPMANAR kommissionen att genomföra en fördjupad analys och bland annat lägga fram en rapport om sysselsättningsprognoserna i landsbygdsområdena med särskild uppmärksamhet på ungdomars och kvinnors sysselsättning till följd av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och processen för utvidgning av unionen, samt att inleda en diskussion om införande av lämpliga statistiska instrument för dessa områden,

UNDERSTRYKER behovet av att genomföra stödåtgärder för unga jordbrukares etablering på landsbygden, särskilt genom förbättring av de befintliga infrastrukturerna i dessa områden samt införande och spridning av ny teknik för att främja etablering och generationsväxling,

UPPMANAR kommissionen att följa upp slutsatserna från rådet (jordbruk) av den 27 maj 2002 om integration av ett jämställdhetsperspektiv i syfte att befästa de pågående åtgärderna för ekonomisk och social sammanhållning genom ett allt större deltagande av kvinnor i de verksamheter som hör nära samman med landsbygdens utveckling,

UPPMANAR kommissionen att undersöka annan verksamhet än jordbruk och flexibla former av sysselsättning i landbygdsområden för att motverka flykten från landsbygden och stärka den ekonomiska och sociala strukturen i dessa områden inom ramen för en multifunktionell strategi som medlemsstaterna och kommissionen redan har erkänt,

UPPMANAR kommissionen att diskutera en flexiblare användning, även när det gäller ekonomisk förvaltning, av instrumentet Leader som kan spela en viktig roll för att fastställa lokala utvecklingsstrategier och skapa sysselsättning i landsbygdsområden.