Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005PC0161.pdf

52005PC0161

Förslag till Rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje T25) i enlighet med direktiv 2001/18/EG /* KOM/2005/0161 slutlig */Bryssel den 26.4.2005

KOM(2005) 161 slutlig

.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje T25) i enlighet med direktiv 2001/18/EG

.

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. När det gäller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje T25), fastställs i kommissionens beslut 98/293/EG av den 22 april 1998, i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG, att försäljningstillstånd skall utfärdas för produkten.

2. Den 3 augusti 1998 utfärdade de franska myndigheterna ett sådant tillstånd.

3. Enligt artikel 35.1 i direktiv 2001/18/EG, som ersatte direktiv 90/220/EEG, skall de förfaranden som avser anmälningar om utsläppande av genetiskt modifierade organismer på marknaden och som inte har slutförts senast den 17 oktober 2002 omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

4. I enlighet med artikel 16 i direktiv 90/220/EG informerade de österrikiska myndigheterna kommissionen den 8 maj 2000 om sitt beslut att tillfälligt förbjuda användningen och försäljningen av den berörda genetiskt modifierade majsen och motiverade detta beslut.

5. Vetenskapliga kommittén för växter ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya, relevanta vetenskapliga bevis som inte beaktats i samband med den ursprungliga granskningen av ärendet, och som skulle motivera en omprövning av kommitténs ursprungliga yttrande om denna produkt.

6. Den 9 januari samt den 9 och 17 februari 2004 överlämnade Österrike ytterligare uppgifter till kommissionen som stöd för sina nationella bestämmelser om majslinje T25.

7. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya vetenskapliga bevis som skulle ogiltigförklara miljöriskbedömningen av majslinje T25 och därför motivera ett förbud mot användning och försäljning av denna produkt i Österrike.

8. I artikel 23 i direktiv 2001/18/EG fastställs att kommissionen under sådana förhållanden skall fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i direktivet. Detta innebär att artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG skall tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

9. Eftersom både Vetenskapliga kommittén för växter och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att produkten inte utgjorde en risk för folkhälsan eller miljön, utarbetade kommissionen ett förslag till beslut genom vilket Österrike uppmanades att upphäva sina bestämmelser om majslinje T25.

10. Utkastet till beslut överlämnades i enlighet med artikel 5.2 i beslut 1999/468/EG för yttrande till den kommitté som inrättas enligt artikel 30 i direktiv 2001/18/EG.

11. Kommittén avgav inte något yttrande efter sitt samråd den 29 november 2004. Således skall kommissionen i enlighet med artikel 5.4 i beslut 1999/468/EEG utan dröjsmål lägga fram ett förslag för rådet om vilka åtgärder som skall vidtas samt informera Europaparlamentet.

12. I artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG föreskrivs att rådet, med hänsyn till ett eventuellt ställningstagande, får fatta ett beslut med kvalificerad majoritet inom en tidsperiod som fastställs till tre månader enligt artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG. Om rådet inom denna tremånadersperiod med kvalificerad majoritet har meddelat att det motsätter sig förslaget skall detta omprövas av kommissionen. Om rådet vid utgången av denna period varken har fattat något beslut om den föreslagna genomförandeakten eller uttalat sig mot förslaget, skall kommissionen själv anta den föreslagna genomförandeakten.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje T25) i enlighet med direktiv 2001/18/EG

(Text av betydelse för EES)

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG[1], särskilt artikel 23.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens beslut 98/293/EG av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje T25), enligt rådets direktiv 90/220/EEG[2] beslutades att försäljningstillstånd skulle utfärdas för produkten.

(2) Den 3 augusti 1998 utfärdade de franska myndigheterna ett sådant tillstånd.

(3) Enligt artikel 35.1 i direktiv 2001/18/EG som ersatte direktiv 90/220/EEG[3] skall de förfaranden som avser anmälningar om utsläppande av genetiskt modifierade organismer på marknaden och som inte har slutförts senast den 17 oktober 2002 omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

(4) Den 8 maj 2000 informerade Österrike kommissionen om sitt beslut att tillfälligt förbjuda användningen och försäljningen av den berörda genetiskt modifierade majsen och motiverade detta i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 90/220/EEG.

(5) Vetenskapliga kommittén för växter ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya, relevanta vetenskapliga bevis som inte beaktats i samband med den ursprungliga granskningen av ärendet, och som skulle motivera en översyn av kommitténs ursprungliga yttrande över denna produkt.

(6) Den 9 januari samt den 9 och 17 februari 2004 överlämnade Österrike ytterligare uppgifter till kommissionen som stöd för sina nationella bestämmelser om majslinje T25.

(7) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya vetenskapliga bevis som skulle ogiltigförklara miljöriskbedömningen av majslinje T25 och därför motivera ett förbud mot användning och försäljning av denna produkt i Österrike.

(8) Under de givna förhållandena föreligger inga skäl att anse att produkten skulle utgöra en risk för folkhälsan eller miljön.

(9) Österrike bör därför upphäva sina bestämmelser.

(10) Den kommitté som inrättats genom artikel 30 i direktiv 2001/18/EG avgav inte något yttrande om åtgärderna i ett utkast till ett kommissionsbeslut, efter samrådet med kommittén den 29 november 2004, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30.2 i det direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

De bestämmelser som Österrike infört för att förbjuda användningen och försäljningen av genetiskt modifierad majs för vilken ett tillstånd om utsläppande på marknaden utfärdats genom beslut 98/293/EG kan inte motiveras enligt bestämmelserna i artikel 23 i direktiv 2001/18/EG.

Artikel 2

Österrike skall vidta de åtgärder som krävs för att följa detta beslut senast 20 dagar efter det att beslutet anmälts.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Österrike.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

[2] EGT L 131, 5.5.1998, s. 30.

[3] EGT L 117, 8.5.1990, s. 15.