Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005PC0165.pdf

52005PC0165

Förslag till Rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Luxemburg av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje Bt 176) i enlighet med direktiv 2001/18/EG /* KOM/2005/0165 slutlig */Bryssel den 26.4.2005

KOM(2005) 165 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Luxemburg av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje Bt 176) i enlighet med direktiv 2001/18/EG

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. När det gäller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje Bt 176) fastställdes genom kommissionens beslut 97/98/EG av den 23 januari 1997, enligt rådets direktiv 90/220/EEG, att försäljningstillstånd skulle utfärdas för produkten.

2. Den 5 februari 1997 utfärdade de franska myndigheterna ett sådant tillstånd.

3. Enligt artikel 35.1 i direktiv 2001/18/EG som ersatte direktiv 90/220/EEG skall de förfaranden som avser anmälningar om utsläppande av genetiskt modifierade organismer på marknaden och som inte har slutförts senast den 17 oktober 2002 omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

4. I enlighet med artikel 16 i direktiv 90/220/EEG informerade myndigheterna i Luxemburg kommissionen den 17 mars 1997 om sitt beslut att tillfälligt förbjuda användningen och försäljningen av den berörda genetiskt modifierade majsen och motiverade detta.

5. De skäl som angavs av Luxemburg var desamma som angavs av Österrike den 14 februari 1997 beträffande majslinje Bt 176. Vetenskapliga kommittén för livsmedel, Vetenskapliga kommittén för djurfoder och Vetenskapliga kommittén för bekämpningsmedel ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya, relevanta vetenskapliga bevis som inte beaktats i samband med den ursprungliga granskningen av ärendet, och som skulle motivera en översyn av deras ursprungliga yttanden om denna produkt.

6. Den 9 januari samt den 9 och 17 februari 2004 överlämnade Österrike ytterligare uppgifter till kommissionen som stöd för sina nationella bestämmelser om majslinje Bt 176.

7. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya vetenskapliga bevis som skulle ogiltigförklara miljöriskbedömningen av majslinje Bt 176.

8. Under sådana förhållanden skall kommissionen enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i direktivet. Detta innebär att artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG skall tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

9. Eftersom Vetenskapliga kommittén för livsmedel, Vetenskapliga kommittén för djurfoder, Vetenskapliga kommittén för bekämpningsmedel och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att produkten inte utgör en risk för folkhälsan eller miljön utarbetade kommissionen ett utkast till beslut i vilket man uppmanade Luxemburg att upphäva sina bestämmelser om majslinje Bt 176.

10. Ett utkast till beslut överlämnades i enlighet med artikel 5.2 i beslut 1999/468/EG för yttrande till den kommitté som inrättas enligt artikel 30 i direktiv 2001/18/EG.

11. Efter samrådet med kommittén den 29 november 2004 avgav den inget yttrande, vilket medför att kommissionen enligt artikel 5.4 i beslut 1999/468/EG utan dröjsmål skall lägga fram ett förslag inför rådet om vilka åtgärder som skall vidtas samt informera Europaparlamentet.

12. I artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG föreskrivs att rådet, med hänsyn till ett eventuellt ställningstagande, får fatta ett beslut med kvalificerad majoritet inom en tidsperiod som fastställs till tre månader enligt artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG. Om rådet inom denna tremånadersperiod med kvalificerad majoritet har meddelat att det motsätter sig förslaget skall detta omprövas av kommissionen. Om rådet vid utgången av denna period varken har fattat något beslut om den föreslagna genomförandeakten eller uttalat sig mot förslaget skall kommissionen själv anta den föreslagna genomförandeakten.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Luxemburg av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. linje Bt 176) i enlighet med direktiv 2001/18/EG

(Text av betydelse för EES)

(Endast den franska texten är giltig)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG[1], särskilt artikel 23.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens beslut 97/98/EG av den 23 januari 1997 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs ( Zea mays L. ) med följande kombinerade modifikation: BT-endotoxingenens insekticidverkan och ökad tolerans mot herbiciden glufosinatammonium i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG[2] beslutades att försäljningstillstånd skulle utfärdas för produkten.

(2) Den 5 februari 1997 utfärdade de franska myndigheterna ett sådant tillstånd.

(3) Enligt artikel 35.1 i direktiv 2001/18/EG som ersatte direktiv 90/220/EEG[3] skall de förfaranden som avser anmälningar om utsläppande av genetiskt modifierade organismer på marknaden och som inte har slutförts senast den 17 oktober 2002 omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

(4) Den 17 mars 1997 informerade Luxemburg kommissionen om sitt beslut att tillfälligt förbjuda användningen och försäljningen av den berörda genetiskt modifierade majsen och motiverade detta i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 90/220/EEG.

(5) De skäl som angavs av Luxemburg var desamma som angavs av Österrike den 14 februari 1997 beträffande majslinje Bt 176. De vetenskapliga kommittéerna ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya, relevanta vetenskapliga bevis som inte beaktats i samband med den ursprungliga granskningen av ärendet, och som skulle motivera en översyn av deras ursprungliga beslut beträffande denna produkt.

(6) Den 9 januari samt den 9 och 17 februari 2004 överlämnade Österrike ytterligare uppgifter till kommissionen som stöd för sina nationella bestämmelser om majslinje Bt 176 vilket direkt påverkade den vetenskapliga bedömningen av gällande nationella bestämmelser i Luxemburg.

(7) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att de uppgifter som överlämnats av Österrike inte utgjorde några nya vetenskapliga bevis som skulle ogiltigförklara miljöriskbedömningen av majslinje Bt 176.

(8) Under de givna förhållandena föreligger inga skäl att anse att produkten skulle utgöra en risk för folkhälsan eller miljön.

(9) Luxemburg bör därför upphäva sina bestämmelser.

(10) Den kommitté som inrättats genom artikel 30 i direktiv 2001/18/EG avgav inte något yttrande om de åtgärder som fastställdes i ett utkast till ett kommissionsbeslut, efter samrådet med kommittén den 29 november 2004, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30.2 i det direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bestämmelser som Luxemburg infört för att förbjuda användningen och försäljningen av genetiskt modifierad majs för vilken ett tillstånd om utsläppande på marknaden utfärdats genom beslut 97/98/EG kan inte motiveras enligt bestämmelserna i artikel 23 i direktiv 2001/18/EG.

Artikel 2

Luxemburg skall vidta de åtgärder som krävs för att följa detta beslut senast 20 dagar efter det att beslutet anmälts.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Storhertigdömet Luxemburg.

Utfärdat i Bryssel den … 2005.

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 106, 17.4.2001 s. 1.

[2] EGT L 31, 1.2.1997, s. 69.

[3] EGT L 117, 8.5.1990, s. 15.