Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52005PC0166_supplement_1.pdf52005PC0166.pdf

52005PC0166

Förslag till Rådets beslut om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Frankrike av genetiskt modifierad vårraps (Brassica napus L. ssp. oleifera) som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2, i enlighet med direktiv 2001/18/EG /* KOM/2005/0166 slutlig */Bryssel den 26.4.2005

KOM(2005) 166 slutlig

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Frankrike av genetiskt modifierad vårraps ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2, i enlighet med direktiv 2001/18/EG

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. När det gäller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad vårraps ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2 fastställdes genom kommissionens beslut 98/291/EG av den 22 april 1998, i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG, att försäljningstillstånd skulle utfärdas för produkten.

2. Den 9 juni 1998 utfärdade myndigheterna i Förenade kungariket ett sådant tillstånd.

3. Enligt artikel 35.1 i direktiv 2001/18/EG som ersatte direktiv 90/220/EEG skall de förfaranden som avser anmälningar om utsläppande av genetiskt modifierade organismer på marknaden och som inte har slutförts senast den 17 oktober 2002 omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

4. I enlighet med artikel 16 i direktiv 90/220/EEG informerade de franska myndigheterna kommissionen den 20 november 1998 om sitt beslut att tillfälligt förbjuda användningen och försäljningen av den berörda genetiskt modifierade vårrapsen under två år och motiverade detta. Giltighetstiden för denna bestämmelse förlängdes den 26 juli 2001.

5. Vetenskapliga kommittén för växter ansåg att de uppgifter som överlämnats av Frankrike inte utgjorde några nya, relevanta vetenskapliga bevis som inte beaktats i samband med den ursprungliga granskningen av ärendet, och som skulle motivera en översyn av kommitténs ursprungliga yttrande om denna produkt.

6. Den 6 oktober 2003 och den 27 augusti 2004 informerade Frankrike kommissionen om sitt beslut att förlänga ovannämnda förbud med ett år respektive till den 17 oktober 2006 och motiverade detta i enlighet med artikel 23 i direktiv 2001/18/EG.

7. Den 5 mars 2004 överlämnade Grekland ytterligare uppgifter till kommissionen som stöd för sina nationella bestämmelser om vårraps som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2 vilka direkt påverkade den vetenskapliga bedömningen av gällande nationella bestämmelser i Frankrike.

8. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att de uppgifter som överlämnats av Grekland inte utgjorde några nya vetenskapliga bevis som skulle ogiltigförklara miljöriskbedömningen av vårraps som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2.

9. Under sådana förhållanden skall kommissionen enligt artikel 23 i direktiv 2001/18/EG fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i direktivet. Detta innebär att artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG skall tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i beslutet.

10. Eftersom både Vetenskapliga kommittén för växter och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att produkten inte utgör en risk för folkhälsan eller miljön utarbetade kommissionen ett utkast till beslut i vilket man uppmanade Frankrike att upphäva sina bestämmelser om vårraps som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2.

11. Ett utkast till beslut överlämnades i enlighet med artikel 5.2 i beslut 1999/468/EG för yttrande till den kommitté som inrättas enligt artikel 30 i direktiv 2001/18/EG.

12. Efter samrådet med kommittén den 29 november 2004 avgav den inget yttrande, vilket medför att kommissionen enligt artikel 5.4 i beslut 1999/468/EG utan dröjsmål skall lägga fram ett förslag inför rådet om vilka åtgärder som skall vidtas samt informera Europaparlamentet.

13. I artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG föreskrivs att rådet, med hänsyn till ett eventuellt ställningstagande, får fatta ett beslut med kvalificerad majoritet inom en tidsperiod som fastställs till tre månader enligt artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG. Om rådet inom denna tremånadersperiod med kvalificerad majoritet har meddelat att det motsätter sig förslaget skall detta omprövas av kommissionen. Om rådet vid utgången av denna period varken har fattat något beslut om den föreslagna genomförandeakten eller uttalat sig mot förslaget skall kommissionen själv anta den föreslagna genomförandeakten.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Frankrike av genetiskt modifierad vårraps ( Brassica napus L. ssp. oleifera ) som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2, i enlighet med direktiv 2001/18/EG

(Text av betydelse för EES) (Endast den franska texten är giltig)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG[1], särskilt artikel 23.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Genom kommissionens beslut 98/291/EG av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad vårraps ( Brassica napus L. ssp. oleifera ), enligt rådets direktiv 90/220/EEG[2] beslutades att försäljningstillstånd skulle utfärdas för produkten.

Den 9 juni 1998 utfärdade de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket ett sådant tillstånd.

Enligt artikel 35.1 i direktiv 2001/18/EG som ersatte direktiv 90/220/EEG[3] skall de förfaranden som avser anmälningar om utsläppande av genetiskt modifierade organismer på marknaden och som inte har slutförts senast den 17 oktober 2002 omfattas av bestämmelserna i direktiv 2001/18/EG.

Den 20 november 1998 informerade Frankrike kommissionen om sitt beslut att tillfälligt förbjuda användningen och försäljningen av den berörda genetiskt modifierade vårrapsen under två år och motiverade detta i enlighet med artikel 16.1 i direktiv 90/220/EEG. Giltighetstiden för denna bestämmelse förlängdes den 26 juli 2001.

Vetenskapliga kommittén för växter ansåg att de uppgifter som överlämnats av Frankrike inte utgjorde några nya, relevanta vetenskapliga bevis som inte beaktats i samband med den ursprungliga granskningen av ärendet, och som skulle motivera en översyn av kommitténs ursprungliga yttrande om denna produkt.

Den 6 oktober 2003 och den 27 augusti 2004 informerade Frankrike kommissionen om sitt beslut att förlänga ovannämnda förbud med ett år[4] respektive till den 17 oktober 2006[5] och motiverade detta i enlighet med artikel 23 i direktiv 2001/18/EG.

Den 5 mars 2004 överlämnade Grekland ytterligare uppgifter till kommissionen som stöd för sina nationella bestämmelser om vårraps som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2 vilket direkt påverkade den vetenskapliga bedömningen av gällande nationella bestämmelser i Frankrike.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg att de uppgifter som överlämnats av Grekland inte utgjorde några nya vetenskapliga bevis som skulle ogiltigförklara miljöriskbedömningen av vårraps som härstammar från transformationshändelse Topas 19/2.

Under de givna förhållandena föreligger inga skäl att anse att produkten skulle utgöra en risk för folkhälsan eller miljön.

Frankrike bör därför upphäva sina bestämmelser.

Den kommitté som inrättats genom artikel 30 i direktiv 2001/18/EG avgav inte något yttrande om de åtgärder som fastställdes i ett utkast till ett kommissionsbeslut, efter samrådet med kommittén den 29 november 2004, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30.2 i det direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bestämmelser som Frankrike infört för att förbjuda användning och försäljning av genetiskt modifierad vårraps för vilken ett tillstånd om utsläppande på marknaden utfärdats genom beslut 98/291/EG kan inte motiveras enligt bestämmelserna i artikel 23 i direktiv 2001/18/EG.

Artikel 2

Frankrike skall vidta de åtgärder som krävs för att följa detta beslut senast 20 dagar efter det att beslutet anmälts.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den … 2005.

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EGT L 106, 17.4.2001, s. 1

[2] EGT L 131, 5.5.1998, s. 26

[3] EGT L 117, 8.5.1990, s. 15

[4] Arrêté du 25 juillet 2003 portant suspension de la mise sur le marché de colza génétiquement modifié au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE, J.O. de la République française n° 187 du 14 août 2003, p. 14061

[5] Arrêté du 19 juillet 2004 portant suspension de la mise sur le marché de colza génétiquement modifié au titre de l'article 23 de la directive 2001/18/CE, J.O. de la République française n° 194 du 21 août 2004, p. 28