Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31965R0079.pdf

31965R0079

Rådets förordning nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 109 , 23/06/1965 s. 1859 - 1865

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0113

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0063

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0113

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0070

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 1 s. 0184

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0147

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0147RÅDETS FÖRORDNING nr 79/65/EEG av den 15 juni 1965 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska ekonomiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken fordrar att objektiva och användbara upplysningar finns tillgängliga om inkomster i olika kategorier av jordbruksföretag och om andra ekonomiska förhållanden för företag som ingår i företagskategorier som på gemenskapsnivå kräver särskild uppmärksamhet.

Jordbruksföretagens redovisning utgör huvudkällan för att få fram väsentliga uppgifter om inkomster från jordbruksföretagen eller för att studera andra ekonomiska förhållanden för dessa.

Uppgifter som insamlas skall avse jordbruksföretag som valts ut på lämpligt sätt enligt gemensamma regler och skall baseras på uppgifter som kan kontrolleras. Dessa uppgifter skall återge tekniska, ekonomiska och sociala förhållanden i de aktuella företagen, motsvara individuella företag, vara tillgängliga så fort som möjligt, vara baserade på gemensamma begreppsdefinitioner, vara presenterade i en enhetlig form samt vara tillgängliga för kommissionen vid alla tidpunkter och i varje detalj.

Dessa mål kan bara uppnås genom gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter, vars bas utgörs av de bokföringsbyråer som finns i varje medlemsstat, som de berörda parterna anser trovärdiga och som vilar på deras frivilliga medverkan.

Det komplicerade arbete som detta utgör på både gemenskapsnivå och medlemsstatsnivå för att skapa ett gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter gör det nödvändigt att gradvis införa redovisningssystemet, vilket innebär att undersökningsområdet begränsas under de första åren.

Valet av jordbruksföretag och analysen och värderingen av insamlade data gör det nödvändigt att använda sig av data från andra informationskällor.

Jordbrukare skall försäkras om att deras redovisningsuppgifter och alla andra personliga uppgifter som insamlats vid tillämpningen av denna förordning varken skall användas för beskattningsändamål eller vidarebefordras av personer som medverkar eller har medverkat i handhavandet av gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter.

För att kommissionen skall kunna säkerställa att de insamlade uppgifterna är objektiva och riktiga, skall den kunna få alla nödvändiga detaljer om hur de organ som anförtrotts att välja ut jordbruksföretag och bokföringsbyråer som skall ingå i gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter uppfyller sina uppgifter. Kommissionen kan också vid behov sända sakkunniga till medlemsstaterna för att samarbeta med de behöriga myndigheterna på platsen.

För att underlätta tillämpningen av dessa bestämmelser bör ett förfarande fastställas varigenom medlemsstaterna och kommissionen kan ha ett nära samarbete genom en gemenskapskommitté.

När gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter har varit i bruk under några år kommer kommissionen att vara i stånd att rapportera om de erfarenheter som vunnits och, om nödvändigt, föreslå ändringar till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1 Upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapens informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

Artikel 1

1. För att möta behoven från den gemensamma jordbrukspolitiken, skall ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter upprättas inom gemenskapen, nedan kallat informationssystemet.

2. Ändamålet med informationssystemet skall vara att samla in redovisningsuppgifter som framför allt behövs för

a) ett årligt fastställande av inkomster i de jordbruksföretag som ingår i undersökningsområdet, vilket anges i artikel 4, och

b) en analys av övriga ekonomiska förhållanden i jordbruksföretagen.

3. De uppgifter som erhålls enligt denna förordning skall framför allt användas som bas för en rapport som kommissionen årligen förelägger rådet om förhållanden inom jordbruket och jordbruksmarknaderna i gemenskapen.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) driftsledare: en fysisk person som ansvarar för den dagliga ledningen i ett jordbruksföretag.

b) företagskategori: en grupp av jordbruksföretag med kännetecken som uppfyller de villkor som anges i artikel 4.3 a.

c) rapporterande företag: alla jordbruksföretag som ingår eller kommer att ingå i informationssystemet.

d) område: en medlemsstats territorium eller en del i ett sådant område, som är avgränsat med tanke på urvalet av rapporterande företag; en förteckning över sådana områden finns i bilagan till denna förordning.

e) redovisningsuppgifter: alla data av teknisk, finansiell eller ekonomisk art, som berör ett jordbruksföretag, och som erhålls från en redovisning där poster systematiskt och regelbundet införs under loppet av ett räkenskapsår.

KAPITEL II Fastställande av jordbruksföretagens inkomster

Artikel 3

Bestämmelserna i detta kapitel berör insamling av redovisningsuppgifter för att jordbruksföretagens årsinkomster skall kunna fastställas.

Artikel 4

1. Det undersökningsområde som anges i artikel 1.2 a skall omfatta de jordbruksföretag

- som utifrån deras driftsform avser avsätta jordbruksprodukter,

- där inkomsterna från jordbruket utgör den huvudsakliga inkomstkällan för den driftsansvarige.

2. a) Under de första tre åren som denna förordning används, skall uppgifter endast insamlas från de jordbruksföretag, inom det undersökningsområde som anges i punkt 1, som har en areal om minst fem hektar.

Denna arealbegränsning skall dock inte gälla jordbruksföretag vars produktion till mer än hälften består av en eller flera av produkterna vin, frukt och grönsaker samt olivprodukter.

För denna period skall antalet rapporterande företag vara tio tusen.

b) Före utgången av denna period skall rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen fastställa ökningen av antalet rapporterande företag för de därpå följande åren samt fastställa en tidsplan för en gradvis utökning av undersökningen så att de jordbruksföretag som inte omfattades av undersökningen under de första tre åren skall ingå.

3. Vid tillämpning av punkt 1 och 2 skall jordbruksföretag för att kvalificera sig som rapporterande företag uppfylla följande villkor:

a) De skall vara karakteristiska inom sitt undersökningsområde beträffande

- driftsinriktning,

- areal,

- arbetskraft (antal och täthet),

- brukningsform.

b) De skall drivas av jordbrukare som vill och kan sköta redovisningen och är beredda att ställa redovisningsuppgifter från sitt företag till kommissionens förfogande.

c) Deras produktionsförhållanden och deras läge i förhållande till marknaderna skall kunna anses som normala för vad som gäller undersökningsområdet i fråga.

4. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel, i synnerhet när det gäller antalet rapporterande företag per undersökningsområde, skall införas enligt förfarandet i artikel 19.

Artikel 5

1. Varje medlemsstat skall inom tre månader från den dag som denna förordning träder i kraft upprätta en kommitté för vart och ett av dess undersökningsområden, nedan kallad "regional kommitté".

2. En regional kommitté skall bestå av högst tolv medlemmar som företräder

- de administrativa myndigheterna,

- jordbrukarna,

- bokföringsbyråerna och

- om några av de följande finns inom undersökningsområdet och deras samarbete är nödvändigt; organ inom jordbruksekonomisk forskning, utbildning inom jordbruk, upplysnings- och konsultverksamhet inom jordbruket samt de organ som handhar jordbruksstatistik och jordbrukskrediter.

3. Ordföranden i en regional kommitté skall utses av medlemsstaten bland kommitténs medlemmar.

Besluten i en regional kommitté skall vara enhälliga. Om enighet inte kan nås, skall beslut fattas av en myndighet som utses av medlemsstaten.

En regional kommitté får anlita sakkunniga.

4. Den regionala kommitténs uppgifter skall vara följande:

a) Fastställa vilka kategorier av företag som skall finnas i dess undersökningsområde och att bestämma den numeriska fördelningen av företag i de olika företagskategorierna. Detta arbete skall huvudsakligen grundas på tillgänglig statistik.

b) Bestämma antalet rapporterande företag per företagskategori, med beaktande av den fördelning som anges i a, antalet rapporterande företag per undersökningsområde enligt artikel 4.4 samt behovet av rätt representation för varje grupp av företag.

c) Välja ut rapporterande företag med beaktande av både artikel 4.3 och kommitténs egna beslut enligt a och b i denna punkt.

d) Ställa samman en förteckning över de utvalda företagen och för varje företag ange

- de kriterier som motiverar dess val och dess placering inom en viss företagskategori,

- det enligt artikel 8 valda bokföringsbyrån,

samt överlämna denna förteckning till det i artikel 6 föreskrivna samordningsorganet.

5. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 19.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall inom två månader från den dag som denna förordning träder i kraft utse ett samordningsorgan.

2. Samordningsorganets uppgifter skall vara följande:

- Närmare upplysa de regionala kommittéerna och bokföringsbyråerna om de tillämpningsföreskrifter som gäller dem, för att säkerställa en enhetlig tillämpning av dessa föreskrifter.

- Ställa samman och till kommissionen lämna över förteckningar över de bokföringsbyråer som vill och kan skriva företagsredovisningar, enligt bestämmelserna i de avtal som anges i artiklarna 9 och 14.

- Till kommissionen lämna över förteckningar över rapporterande företag som ställts samman av de regionala kommittéerna enligt artikel 5.4, efter att ha kontrollerat att dessa förteckningar har upprättats på rätt sätt.

- Ställa samman de företagsredovisningar som erhållits från bokföringsbyråerna och att kontrollera att de är ifyllda på rätt sätt.

- Lämna över de fullständiga företagsredovisningarna till kommissionen.

- Till de regionala kommittéerna och bokföringsbyråerna vidarebefordra den begäran om upplysningar som anges i artikel 16 och att överlämna svar på denna till kommissionen.

3. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 19.

Artikel 7

1. För varje rapporterande företag skall en individuell och anonym företagsredovisning upprättas.

2. De redovisningsuppgifter som lämnas i varje rapport skall göra det möjligt

- att karakterisera det rapporterande företaget med hjälp av dess viktigaste produktionsfaktorer,

- att bedöma företagets inkomster utifrån olika perspektiv,

- att genom stickprov kontrollera riktigheten i uppgifterna.

3. Vilket slags redovisningsuppgifter som en företagsredovisning skall innehålla, i vilken form den skall lämnas samt definitioner och föreskrifter för detta skall fastställas enligt förfarandet i artikel 19.

Artikel 8

Den jordbrukare, vars företag valts ut som rapporterande företag, skall från en förteckning, som för ändamålet är sammanställd av samordningsorganet, välja en bokföringsbyrå som är villig att fylla i rapporten för hans företag i enlighet med de avtalsbestämmelser som anges i artikel 9.

Artikel 9

1. Ett avtal skall årligen upprättas under medlemsstatens ansvar mellan den behöriga, av medlemsstaten utvalda myndigheten och varje bokföringsbyrå som valts i enlighet med artikel 8. Enligt detta avtal skall bokföringsbyrån, mot en bestämd ersättning, åta sig att upprätta företagsredovisningar på det sätt som anges i artikel 7.

2. Villkoren i detta avtal, som skall vara lika i alla medlemsstater, skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 19.

Vilka tilläggsbestämmelser som en medlemsstat får införa i avtalet skall fastställas enligt samma förfarande.

3. Om en bokföringsbyrås uppgifter utförs av en myndighet, skall dennas uppgifter meddelas i myndighetens instruktion.

KAPITEL III Insamling av redovisningsuppgifter för analys av ekonomiska förhållanden i jordbruksföretagen

Artikel 10

Bestämmelserna i detta kapitel gäller insamling av redovisningsuppgifter för att göra en analys av ekonomiska förhållanden i jordbruksföretagen.

Artikel 11

Enligt förfarandet som fastställs i artikel 19 skall följande bestämmas:

- Målet för undersökningarna, såsom anges i artikel 1.2 b.

- Närmare bestämmelser om valet av och antalet rapporterande företag, vilka skall fastställas i överensstämmelse med målet för varje enskild undersökning.

Artikel 12

1. För varje rapporterande företag, som utvalts enligt artikel 11 andra strecksatsen, skall en företagsredovisning göras, vilken skall vara individuell och anonym för det företaget. Denna företagsredovisning skall inbegripa de redovisningsuppgifter som föreskrivs enligt artikel 7.2 och alla sådana ytterligare redovisningsposter och detaljer som varje enskild undersökning kan kräva.

2. Typen av redovisningsuppgifter som en företagsredovisning skall innehålla, i vilken form de skall lämnas samt definitioner och föreskrifter för detta skall fastställas enligt förfarandet i artikel 19.

3. Företagsredovisningar skall fyllas i av de olika bokföringsbyråer, valda i enlighet med artikel 13.

Artikel 13

Den jordbrukare, vars företag valts ut enligt artikel 11 andra strecksatsen, skall från en förteckning, för ändamålet sammanställd av samordningsorganet, välja en bokföringsbyrå som är villig att fylla i företagsredovisningen för hans företag i enlighet med de avtalsbestämmelser som anges i artikel 14.

Artikel 14

1. Ett avtal skall ingås under medlemsstatens ansvar mellan den behöriga, av medlemsstaten utvalda myndigheten och varje bokföringsbyrå som valts i enlighet med artikel 13. Enligt detta avtal skall bokföringsbyrån, mot en fast ersättning, åta sig att upprätta företagsredovisning på det sätt som anges i artikel 12.

2. Villkoren i detta avtal, som skall vara lika i alla medlemsstater, skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 19.

Vilka tilläggsbestämmelser som en medlemsstat får införa i avtalet skall fastställas enligt samma förfarande.

3. Om en bokföringsbyrås uppgifter utförs av en myndighet, skall dennas uppgifter meddelas i myndighetens instruktion.

KAPITEL IV Allmänna bestämmelser

Artikel 15

1. Det är inte tillåtet att använda de genom tillämpningen av denna förordning erhållna individuella redovisningsuppgifterna eller några andra individuella uppgifter för skattemässiga ändamål.

2. Personer, som deltar eller har deltagit inom arbetet med informationssystemet, får inte vidarebefordra individuella redovisningsuppgifter eller några andra individuella uppgifter, som de under eller i samband med utövandet av sin verksamhet har fått kännedom om.

3. Medlemsstaterna skall tillse att överträdelse av bestämmelserna i punkt 2 leder till påföljder.

Artikel 16

1. De regionala kommittéerna och bokföringsbyråerna skall vara skyldiga att, inom sina respektive ansvarsområden, vid begäran ge uppgifter till kommissionen om hur uppgifter utförs vid tillämpningen av denna förordning.

Denna begäran om uppgifter och svaren på dessa skall meddelas skriftligen genom samordningsorganet.

2. Om dessa uppgifter visar sig vara otillräckliga eller om de inte kommer fram i rätt tid, kan kommissionen med hjälp av samordningsorganet sända sakkunniga för att arbeta på platsen.

Artikel 17

Härmed upprättas en gemenskapskommitté för informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter, nedan kallad "Gemenskapskommittén".

Artikel 18

1. Gemenskapskommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. Varje medlemsstat är representerad i gemenskapskommittén med högst fem ämbetsmän.

Kommittén skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Om det i artikel 19 fastställda förfarandet används skall medlemsstaternas röster vägas i enlighet med vad som fastställs i artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 19

1. När förfarandet som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Gemenskapskommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga Gemenskapskommittén förslag till åtgärder. Gemenskapskommittén skall yttra sig om dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med tolv rösters majoritet.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med Gemenskapskommitténs yttrande, skall kommissionen genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 20

1. Samråd med Gemenskapskommittén skall ske

a) för att bekräfta att urvalet av rapporterande företag enligt artikel 5 har gjorts i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 4,

b) för att undersöka och värdera de redovisningsuppgifter som erhållits genom informationssystemet, och med särskild hänsyn till data från bl.a. redovisningsuppgifter från jordbruksföretag, allmän statistik och nationalräkenskaperna.

2. Gemenskapskommittén får undersöka varje annan fråga som ordföranden förelägger den på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

Gemenskapskommittén skall löpande hållas underrättad om informationssystemets verksamhet.

Artikel 21

Ordföranden skall kalla till möte i Gemenskapskommittén.

Kommissionen skall tillhandahålla sekreterartjänster åt Gemenskapskommittén.

Gemenskapskommittén skall upprätta sin egen arbetsordning.

Artikel 22

1. Anslag för att täcka de särskilda kostnader för informationssystemet som följer av att bokföringsbyråerna skall ersättas för att sköta de uppgifter som anges i artiklarna 9 och 14 skall ingå i gemenskapens budget, i den avdelning som gäller kommissionen.

2. De kostnader som uppstår vid upprättandet av och verksamheten i regionala kommittéerna och i samordningsorganen skall inte ingå i gemenskapens budget.

Artikel 23

Före den 1 januari 1970 skall kommissionen förelägga rådet en fullständig rapport om informationssystemets verksamhet tillsammans med eventuella förslag om ändring av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 1965.

På rådets vägnar

M. COUVE de MURVILLE

Ordförande

(1) EGT nr 157, 30.10.1963, s. 2653/63.

BILAGA

Förteckning över de områden som avses i artikel 2 d

>Plats för tabell>