Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31966R0136.pdf

31966R0136

Rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 172 , 30/09/1966 s. 3025 - 3035

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0167

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0193

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0167

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0221

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 2 s. 0033

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0214

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 1 s. 0214RÅDETS FÖRORDNING nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Situationen på gemenskapens marknad för oljor och fetter av vegetabiliskt eller marint ursprung karaktäriseras av stor efterfrågan och liten total produktion. Medlemsstaterna är därför i stor utsträckning beroende av världsmarknaden för försörjningen inom detta område. Denna situation motiverar generellt sett att de olika importrestriktionerna avskaffas och, med undantag för vissa olivprodukter, ersätts med Gemensamma tulltaxan, vilket underlättar försörjningen till industrin genom att råmaterial kan tas in i gemenskapen tullfritt samtidigt som tullarna på färdiga produkter både skyddar dessa industrier och säkerställer konsumenternas försörjning till rimliga priser.

Avskaffandet av importrestriktionerna innebär dock att gemenskapens marknad för oljeväxtfrö, oljehaltiga frukter och olja därav blir utan skydd mot sådana störningar som orsakas antingen av viss import från tredje land eller av skillnader, som uppstår på grund av tredje land, mellan priser på produkter som tillverkas av oljeväxtfrö eller oljehaltiga frukter och priser på dessa frön och frukter. Dessa störningar skadar producenternas och beredningsindustrins intressen väsentligt. Lämpliga åtgärder bör därför föreskrivas för att komma till rätta med denna situation, samtidigt som hänsyn tas till internationella åtaganden.

På grund av situationen på världsmarknaden skulle vissa sektorer inom jordbruk och industriell produktion inom gemenskapen påverkas negativt om effekterna av att importrestriktionerna avskaffas inte uppvägs av andra åtgärder. Konsumtionen av olivolja skulle kunna minska om priserna på konkurrerande oljor föll betydligt. Andra oljor och oljeväxtfrön utsätts dessutom för direkt konkurrens från oljor och oljeväxtfrö som importeras från tredje land till nedsatta tullsatser eller tullfritt.

Olivodling och produktion av olivolja är av särskild ekonomisk betydelse i vissa regioner inom gemenskapen, där de ofta utgör den viktigaste inkomstkällan för en stor del av befolkningen. För stora konsumentgrupper är olivolja det viktigaste fettämnet. Odling av oljeväxtfrö, särskilt raps, rybs och solrosfrö, bidrar till jordbrukens lönsamhet genom att möjliggöra en förbättring av den tekniska och ekonomiska jämvikten. Det är därför nödvändigt att stödja dessa aktiviteter genom lämpliga åtgärder.

För detta ändamål måste avsättningen av de produkter som odlats inom gemenskapen säkra en rimlig inkomst för producenterna. Nivån på denna inkomst kan fastställas genom ett produktionsriktpris för olivolja och ett riktpris för oljeväxtfrö. Skillnaden mellan dessa priser och de priser som är godtagbara för konsumenten motsvarar det stöd som bör beviljas för att det önskvärda målet skall uppnås.

Konsumenterna föredrar oftast olivolja framför andra liknande produkter. Detta gör det möjligt att sälja olivolja till ett högre pris. Med hänsyn till priserna på konkurrerande produkter är det därför möjligt att fastställa ett marknadsriktpris som i allmänhet skulle ge producenten en stor del av den nödvändiga inkomsten i form av försäljningsintäkter.

Målet med marknadsriktpriset för olivolja kan endast uppnås om det faktiska marknadspriset ligger så nära marknadsriktpriset som möjligt. Stabiliserande åtgärder bör därför vidtas i producerande medlemsstater liksom vid gemenskapens gränser.

Den önskvärda stabiliteten inom gemenskapen kan uppnås genom att det i produktionsområdena ges möjlighet att utbjuda olivolja till medlemsstaternas behöriga organ. På grund av den geografiska koncentrationen av produktion och konsumtion kan det interventionspris som interventionsorganen betalar för oljan vara detsamma för alla interventionsorter. För att säkerställa en bestående jämvikt mellan utbud och efterfrågan och för att uppväga effekterna av variationer i produktionen bör det dessutom vara möjligt för interventionsorganen att upprätta buffertlager.

För att gemenskapens marknad skall stabiliseras på en önskvärd nivå, särskilt genom att säkra att svängningar på världsmarknaden inte påverkar priserna inom gemenskapen, bör det fastställas att en importavgift skall tas ut motsvarande skillnaden mellan det tröskelpris som härleds från marknadsriktpriset och de priser som råder på världsmarknaden. Om skyddet skall vara fullständigt och enhetligt måste ett system med samma verkan tillämpas på oljekakor, andra restprodukter från tillverkningen av olivolja och på oliver för oljeproduktion.

Vad gäller olivolja som används vid tillverkning av fisk- och grönsakskonserver måste uttag av importavgiften upphöra tills vidare eller exportbidrag beviljas, för att tillverkarna skall kunna konkurrera gentemot liknande produkter tillverkade med användning av olja som köpts till världsmarknadspriser.

Konsumenternas försörjning av olivolja kan äventyras om förhållandet mellan världsmarknadspriset och gemenskapspriset är sådant att det leder till betydande export av olivolja. Import och export av denna produkt kan i vissa fall dessutom leda till störningar på marknaden. Bestämmelser för att komma till rätta med en sådan situation bör antas.

Vad gäller oljeväxtfrö kan jordbrukarna skyddas mot risker, som trots det föreslagna stödsystemet kan uppstå på grund av en instabil marknad, genom interventionsåtgärder som innebär att behöriga organ köper upp utbjudna kvantiteter till interventionspriser som, på grund av att det finns få beredningsställen för ett stort produktionsområde, måste fastställas med hänsyn till marknadens naturliga förutsättningar för prisbildning.

Listan över fröer som skall omfattas av ovan nämnda system måste utarbetas så att den omfattar de sorter som för närvarande odlas mest. Det bör dock vara möjligt att utvidga detta system till att omfatta andra fröer, om erfarenheten visar att detta är nödvändigt.

Avskaffandet av åtgärder som främjar produktionen av olja av druvkärnor i vissa medlemsstater kräver att särskilda åtgärder antas för att den berörda industrin skall kunna anpassa sig till de nya marknadsvillkoren.

Enhetligheten hos bestämmelserna om den gemensamma organisationen för oljor och fetter skulle försämras om deras verkan kombinerades med verkan av stödåtgärder som är oförenliga med fördraget. I avvaktan på att en gemensam jordbrukspolitik för lin träder i kraft måste dock undantag göras vad gäller stöd för produktion av linfrö avsett för oljeproduktion.

Den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter måste samtidigt ta tillbörlig hänsyn till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En gemensam organisation av marknaden för oljeväxtfrö, oljehaltiga frukter, vegetabiliska oljor och fetter samt oljor och fetter från fisk eller marina däggdjur skall upprättas.

2. Denna förordning skall tillämpas på följande produkter:

>Plats för tabell>

AVDELNING I Handel

Artikel 2

1. Gemensamma tulltaxan skall tillämpas på de produkter som avses i artikel 1.2 a b och 1.2 d.

2. Ett avgiftssystem skall tillämpas på import från tredje land av de produkter som anges i artikel 1.2 c och 1.2 e och i artikel 15.1.

Artikel 3

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 2 skall följande vara oförenligt med bestämmelserna i denna förordning vad gäller handeln inom gemenskapen:

- Uttagande av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

- Tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan.

- Åberopande av artikel 44 i fördraget.

2. Följande skall vara oförenligt med bestämmelserna i denna förordning vad gäller handeln med tredje land:

- Uttagande av tullar eller avgifter med motsvarande verkan, med undantag för de som fastställs i denna förordning.

- Tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, om inte rådet beslutar om undantag från detta på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

3. Att begränsa utfärdandet av de import- och exportlicenser som avses i artikel 17 till en viss grupp berättigade skall betraktas som en åtgärd vars verkan motsvarar en kvantitativ restriktion.

4. Handeln inom gemenskapen med de varor som anges i artikel 1.2 skall anses oförenlig med bestämmelserna i denna förordning om någon produkt som inte omsätts fritt har använts vid tillverkningen.

5. I avvaktan på en harmonisering av de nationella reglerna om att tills vidare upphäva eller återbetala tullar, importavgifter eller andra avgifter för produkter som återutförs till tredje land, och utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som skall antas i samband med en sådan harmonisering, skall rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget vidta nödvändiga åtgärder för att motverka de eventuella störningar på marknaden för olivolja som beror på skillnader mellan dessa nationella regler.

6. När de produkter som anges i artikel 1.2 a och 1.2 b importeras från tredje land i sådana kvantiteter och under sådana förhållanden som allvarligt kan skada eller hota att skada gemenskapens producenter av de produkter som anges i artikel 1.2 får ett utjämningsbelopp tas ut på importen.

Ett utjämningsbelopp får också tas ut på import av de produkter som anges i artikel 1.2 om det faktiska utbudet av dessa produkter, på grund av direkta eller indirekta stöd, bidrag eller likvärdiga åtgärder som beviljats för dessa produkter av ett eller flera tredje länder, inte motsvarar de priser som skulle råda utan sådana åtgärder eller sådan praxis och om en sådan situation orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för gemenskapens produktion av de produkter som anges i artikel 1.2.

Införandet av sådana utjämningsbelopp skall vara förenliga med medlemsstaternas och gemenskapens internationella åtaganden. Beloppen skall fastställas i enlighet med bestämmelser som rådet skall anta på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

AVDELNING II Olivolja

Artikel 4

Före den 1 oktober varje år skall rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, fastställa ett enhetligt produktionsriktpris, ett enhetligt marknadsriktpris, ett enhetligt interventionspris och ett enhetligt tröskelpris för olivolja inom gemenskapen.

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 9 skall dessa priser gälla under hela följande regleringsår. Regleringsåret skall löpa från och med den 1 november till och med den 31 oktober.

Dessa priser skall avse en standardkvalitet av sådan olja som motsvarar en av definitionerna i den bilaga som avses i artikel 35. Denna standardkvalitet skall fastställas av rådet i enlighet med det förfarande som avses i det första stycket.

Priserna skall fastställas för grossistledet utan skatt.

Artikel 5

Produktionsriktpriset skall fastställas på en nivå som är skälig för producenterna, med hänsyn till behovet att upprätthålla en nödvändig produktionsvolym inom gemenskapen.

Artikel 6

Marknadsriktpriset skall fastställas på en nivå som tillåter normal avsättning av producerad olivolja, med hänsyn till priserna på konkurrerande produkter och särskilt den förväntade utvecklingen av dessa priser under regleringsåret samt förekomsten av sådana månatliga ökningar av olivoljepriserna som avses i artikel 9.

Artikel 7

Interventionspriset, som garanterar att producenter kan sälja sina produkter till ett pris som med hänsyn till marknadens svängningar ligger så nära marknadsriktpriset som möjligt, skall vara lika med marknadsriktpriset minskat med ett tillräckligt stort belopp för att möjliggöra dessa svängningar och för att täcka transporten från produktions- till konsumtionsområde.

Artikel 8

Tröskelpriset skall fastställas så att försäljningspriset för den importerade produkten vid det gränsövergångsställe som avses i artikel 13.2 är lika med marknadsriktpriset.

Artikel 9

För att möjliggöra en spridning av försäljningen skall marknadsriktpriset, interventionspriset och tröskelpriset höjas varje månad under en period av tio månader med början den 1 januari med ett belopp som skall vara lika stort för alla tre priserna.

Dessa månatliga höjningar, som skall vara lika stora varje månad, skall fastställas varje år av rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, med hänsyn tagen till genomsnittliga lagrings- och räntekostnader inom gemenskapen.

Artikel 10

1. Om produktionsriktpriset är högre än det marknadsriktpris som råder vid regleringsårets början skall ett stöd motsvarande skillnaden mellan dessa två priser beviljas till producenter av olivolja som producerats inom gemenskapen av oliver som skördats inom gemenskapen. Stödet kan endast beviljas för olja för vilken bestämmelserna i denna punkt inte tidigare har tillämpats.

2. De principer som styr beviljandet av det stöd som avses i punkt 1 skall anges av rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget. I enlighet med samma förfarande skall rådet fastställa regler som säkerställer att olivoljeproducenter endast får detta stöd för olja som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 11

1. I varje producerande medlemsstat skall ett interventionsorgan, enligt villkor som skall fastställas i överensstämmelse med bestämmelserna i punkt 5, köpa upp den olivolja med ursprung i gemenskapen som det erbjuds på interventionsorterna i produktionsområdena. Interventionsorganet skall köpa till interventionspriset och endast till detta pris.

Om beteckningen eller kvaliteten på den olja som interventionsorganet erbjuds inte motsvarar den beteckning eller kvalitet för vilken interventionspriset fastställdes, skall dock uppköpspriset justeras med hjälp av en tabell med pristillägg och prisavdrag.

Om interventionsorganet begär att oljan skall levereras till en annan interventionsort än den som säljaren angav när produkterna erbjöds skall vid betalningen för oljan hänsyn tas till den förändring av säljarens transportkostnader som detta medför.

2. För att stabilisera marknaden under regleringsåret får interventionsorganen ingå lagringskontrakt för olivolja från gemenskapen enligt de bestämmelser som rådet antar på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

3. Interventionsorganen får inte inom gemenskapen sälja olivolja, som de köpt upp, på sådana villkor som hindrar prisbildningen på marknadsriktprisnivån.

4. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, fastställa de huvudsakliga interventionsorterna och de kriterier som skall tillämpas när andra orter skall fastställas. De senare skall fastställas efter samråd med de berörda medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i artikel 38.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad gäller kvalitet och storlek på de partier som erbjuds enligt punkt 1, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 12

För att minska effekten av variationer i skörden på jämvikten mellan utbud och efterfrågan och på så sätt stabilisera konsumentpriserna får rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, besluta att interventionsorganen upprättar ett buffertlager av olivolja. Rådet skall i enlighet med samma förfarande fastställa regler för upprättande, förvaltning och avyttring av buffertlagret.

Artikel 13

1. Om tröskelpriset är högre än cif-priset skall en importavgift som är lika med skillnaden mellan dessa två priser tas ut vid import av oraffinerad olivolja från tredje land.

2. Cif-priset, som beräknas för ett gränsövergångsställe till gemenskapen, skall fastställas på grundval av de mest gynnsamma inköpsmöjligheterna på världsmarknaden.

Rådet skall, på förslag från kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, fastställa gränsövergångsstället med hänsyn till i vilken utsträckning detta ställe är representativt för importen.

Vid fastställandet av de mest gynnsamma inköpsmöjligheterna skall hänsyn endast tas till de anbud som motsvarar faktiska inköpsmöjligheter för kvantiteter som är representativa för marknaden.

Priserna skall anpassas efter eventuella avvikelser från den beteckning eller kvalitet för vilken tröskelpriset fastställdes.

3. Om fria prisnoteringar på världsmarknaden inte är avgörande för anbudspriset och om detta pris är lägre än världsmarknadspriset, skall ett pris som fastställs på grundval av anbudspriset ersätta cif-priset vid detta importtillfälle och endast då.

4. Importavgiften skall fastställas av kommissionen. Kriterier för fastställande av cif-priset och det pris som avses i punkt 3 skall fastställas och tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 14

1. En importavgift skall tas ut vid import av raffinerad olivolja från tredje land. Denna avgift skall bestå dels av en rörlig del motsvarande den importavgift som tillämpas på den kvantitet olivolja som behövs för dess tillverkning, vilken får fastställas som en standardkvantitet, dels en fast del för att skydda beredningsindustrin.

2. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 15

1. Vid import från tredje land av oliver som omfattas av undernummer 07.01 N och 07.03 A, med undantag för sådana som är avsedda för andra ändamål än tillverkning av olja, skall, förutom tull enligt Gemensamma tulltaxan, en importavgift tas ut som beräknas utifrån avgiften för olivolja enligt artikel 13 och som baseras på oljeinnehållet i den importerade produkten. Importavgiften skall minskas med det belopp som erhålls genom att tull tillämpas på den importerade produktens värde. Beloppet får fastställas som ett standardbelopp.

2. Vid import från tredje land av de produkter som anges i artikel 1.2 e skall en importavgift tas ut beräknad utifrån importavgiften för olivolja och baserad på oljeinnehållet i den importerade produkten.

Importavgiften skall dock bara tas ut om det är förenligt med åtaganden inom ramen för GATT.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad gäller fastställande av oljeinnehåll vilket får fastställas schablonmässigt.

Artikel 16

Den importavgift som skall tillämpas vid import skall vara den som gäller på importdagen.

Artikel 17

1. Vid import från tredje land av någon av de produkter som anges i artikel 1.2 c e skall en importlicens uppvisas. Vid export av olivolja till tredje land skall en exportlicens uppvisas.

Dessa licenser skall utfärdas efter ansökan av den berörda parten i enlighet med de regler som rådet skall anta på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget. Dessa regler får innebära krav på att en säkerhet skall ställas.

2. Import- och exportlicenser skall gälla från och med utfärdandedagen till utgången av den tredje månaden efter den månad då de utfärdades.

3. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med förfarandet i artikel 38, anta närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 18

1. Vid export av olivolja till tredje land får

- skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och världsmarknadspriserna täckas av ett exportbidrag, om de förra är högre än de senare,

- en avgift, som högst är lika stor som skillnaden mellan världsmarknadspriserna och priserna inom gemenskapen, tas ut om de förra är högre än de senare.

2. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 19

Olivolja som används vid tillverkning av fisk- och grönsakskonserver skall antingen omfattas av ett system med produktionsbidrag eller så skall tillämpningen av importavgiften tills vidare helt eller delvis upphöra.

Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 20

1. Om gemenskapens marknad för olivolja störs eller riskerar att störas allvarligt får lämpliga åtgärder vidtas tills störningarna eller risken för störningar har upphört, om situationen beror på

- import från tredje land av de produkter som anges i artikel 1.2 c e, särskilt om interventionsorganen har sett sig föranledda att köpa betydande kvantiteter av olivolja enligt artikel 11.1, eller

- export av olivolja till tredje land, särskilt om marknadspriset för olivolja väsentligt överstiger eller riskerar att överstiga nivån för marknadsriktpriset eller om beslut har tagits att avyttra buffertlagret.

2. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, bestämma arten av de åtgärder som får vidtas samt anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

AVDELNING III Andra vegetabiliska oljor och oljeväxtfröer som producerats inom gemenskapen

Artikel 21

Bestämmelserna i artiklarna 22 29 skall gälla för följande oljeväxtfröer:

- Raps- och rybsfrö,

- Solrosfrö.

Rådet kan, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, besluta att utvidga dessa bestämmelser till att omfatta andra oljeväxtfröer.

Artikel 22

1. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, varje år, i så god tid att jordbrukarna kan planera sin produktion och första gången 1966, fastställa ett enhetligt riktpris för gemenskapen för varje oljeväxtfrösort och ett interventionsbaspris beräknat för en interventionsort, som skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 25 skall dessa priser gälla under hela det regleringsår som börjar följande kalenderår. De skall avse en standardkvalitet och skall fastställas i grossistledet utan skatt.

Rådet skall, i enlighet med det förfarande som avses i första stycket, fastställa de tidpunkter då varje regleringsår börjar och slutar, sista dagen för fastställande av riktpriser och interventionsbaspriser samt standardkvaliteten för varje oljeväxtfrösort.

2. I god tid före början av varje regleringssår skall rådet, i enlighet med det förfarande som avses i punkt 1, fastställa de huvudsakliga interventionsorterna och de härledda interventionspriser som gäller för dessa orter.

Rådet skall, i enlighet med samma förfarande, anta kriterier för att fastställa andra interventionsorter och andra härledda interventionspriser. Dessa orter och priser skall, efter samråd med de berörda medlemsstaterna, fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 38,

Artikel 23

Riktpriser skall fastställas på en nivå som är skälig för producenterna, med hänsyn tagen till behovet att upprätthålla en nödvändig produktionsvolym inom gemenskapen.

Artikel 24

Det härledda interventionspriset, som garanterar att producenterna kan sälja sina produkter till ett pris som med hänsyn till marknadens svängningar ligger så nära riktpriset som möjligt, skall vara lika med riktpriset minskat med ett tillräckligt stort belopp för att ta hänsyn till dessa svängningar.

De härledda interventionspriserna skall fastställas på en nivå som tillåter fri rörlighet för oljeväxtfröer inom gemenskapen med hänsyn till naturliga prisbildningsförhållanden och i enlighet med marknadens behov.

Artikel 25

För att möjliggöra en spridning av försäljningen skall riktpriset och interventionspriset höjas varje månad under en period av minst fem månader, med början den tredje månaden varje regleringssår, med ett belopp som skall vara lika stort för båda priserna.

Dessa månatliga höjningar, som skall vara lika stora för varje månad, skall fastställas varje år av rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, med hänsyn till genomsnittliga lagrings- och räntekostnader inom gemenskapen.

Artikel 26

1. I varje medlemsstat skall ett interventionsorgan, enligt villkor som skall fastställas i överensstämmelse med bestämmelserna i punkterna 2 och 3, köpa upp frö med ursprung i gemenskapen som det erbjuds vid interventionsorterna. Interventionsorganet skall köpa till interventionspriset och endast till detta pris.

Om kvaliteten på det frö som interventionsorganet erbjuds inte motsvarar den kvalitet för vilken interventionspriset fastställdes skall dock uppköpspriset justeras med hjälp av en tabell över pristillägg och prisavdrag.

Om interventionsorganet begär att frö levereras till en annan interventionsort än den säljaren angav när produkterna erbjöds skall vid betalningen dessutom hänsyn tas till förändringen av säljarens transportkostnader.

2. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, fastställa följande:

a) De villkor som skall uppfyllas för att interventionen skall ske under regleringsårets två sista månader.

b) De principer som skall gälla för interventionsorganens avyttring av uppköpta fröer.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad gäller kvalitet och storlek på de partier som erbjuds enligt punkt 1, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 27

1. Om det gällande riktpriset för en oljeväxtfrösort är högre än världsmarknadspriset för denna frösort, fastställt i enlighet med bestämmelserna i artikel 29, skall stöd beviljas för frö av denna sort som skördats och beretts inom gemenskapen. Om inte annat följer av undantag som det beslutas om vid tillämpningen av punkt 3 skall detta stöd vara lika med skillnaden mellan dessa priser.

2. Om rätten till det stöd som avses i punkt 1 uppstår under regleringsårets två första månader får dessutom ersättning för tidig avsättning beviljas.

3. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, fastställa följande:

a) De principer som skall gälla för beviljande av det stöd som avses i punkt 1.

b) De principer som skall gälla för fastställande av stödbelopp under onormala förhållanden.

c) Regler för kontroll av rätten till stödet. Dessa får omfatta såväl fröer med ursprung i gemenskapen som fröer som importerats från tredje land. I det senare fallet får ett system med importlicenser förbundna med ställande av säkerhet tillämpas.

d) De villkor som skall uppfyllas för förutfastställelse av stödbelopp.

e) Tillämpningsföreskrifter för punkt 2.

4. Stödbeloppet skall fastställas av kommissionen.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 38.

Artikel 28

1. För export till tredje land av oljeväxtfrö som skördats inom gemenskapen får ett exportbidrag, vars belopp inte får överstiga skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och priserna på världsmarknaden, beviljas om de förra är högre än de senare.

2. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta bestämmelser för fastställelse av det exportbidrag som avses i punkt 1 och, vid behov, för förutfastställelse.

Artikel 29

Det världsmarknadspris som beräknas för ett gränsövergångsställe till gemenskapen skall fastställas på grundval av de mest gynnsamma inköpsmöjligheterna, vid behov justerat med hänsyn till priserna på konkurrerande produkter. Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta kriterier för fastställande av pris samt bestämma gränsövergångsstället för varje frösort.

Artikel 30

En medlemsstat får bevilja stöd för tillverkning av olja från druvkärnor, som skördats inom gemenskapen, under fem år från tidpunkten för avskaffande av nationella åtgärder med en prishöjande effekt på andra vegetabiliska oljor än olivolja.

Artikel 31

Medlemsstaterna får bevilja stöd för produktion av linfrö avsett för oljeutvinning fram till dess en gemensam jordbrukspolitik för lin träder i kraft.

Artikel 32

De stöd som avses i artiklarna 30 och 31 får endast beviljas för produkter som fått direkt eller indirekt prisstöd i den berörda medlemsstaten under regleringsåret före den tidpunkt då denna förordning börjar tillämpas.

Stöden måste beviljas från och med det första regleringsår som denna förordning tillämpas och endast i den utsträckning det är nödvändigt för att bibehålla prisstödet.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen all information som rör införande, beräkning och beviljande av dessa stöd innan de träder i kraft.

AVDELNING IV Allmänna bestämmelser

Artikel 33

Om inte annat följer av denna förordning skall artiklarna 92 94 i fördraget tillämpas på produktion av och handel med de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 34

Åtgärder som vidtas av medlemsstaterna för att höja priset på andra vegetabiliska oljor i förhållande till priset på olivolja för att säkerställa en avsättning för nationellt producerad olivolja skall vara oförenliga med tillämpningen av denna förordning vad gäller de produkter som anges i artikel 1.2 c.

Artikel 35

Utan att det påverkar harmoniseringen av lagstiftningen för olivolja som livsmedel, skall medlemsstaterna vid handel inom gemenskapen och med tredje land, utom vid export till tredje land, anta de beteckningar och definitioner på olivolja som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 36

Rådet får, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, ändra listan över produkter i artikel 1 eller vidta åtgärder avseende dessa produkter som innebär undantag från denna förordning för att ta hänsyn till särskilda förhållanden som kan beröra dem.

Artikel 37

1. En förvaltningskommitté för oljor och fetter, nedan kallad "kommittén", skall inrättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 38

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta ett annat beslut i enlighet med det röstningsförfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 39

Kommittén får behandla varje annan fråga som dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat, hänskjuter till den.

Artikel 40

Vid övergångsperiodens slut skall rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, besluta om att behålla eller ändra bestämmelserna i artikel 38.

Artikel 41

1. Rådets förordning nr 25(2) om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de bestämmelser som har fastställts för dess genomförande skall tillämpas på marknaden för de produkter som anges i artikel 1 från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

2. De utjämningsbelopp som fastställs i artikel 3.6 skall anses som avgifter vad gäller tredje land i enlighet med artikel 11.4 i rådets förordning (EEG) nr 130/66/EEG(3) om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Artikel 42

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att hänsyn samtidigt tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 43

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 1966 för de produkter som anges i artikel 1.2 c e och från och med den 1 juli 1967 för övriga produkter som anges i artikel 1.

Om övergångsåtgärder är nödvändiga för att underlätta övergången från det system som gäller i medlemsstaterna till det som upprättas genom denna förordning, särskilt om införandet av detta system på de fastställda dagarna orsakar väsentliga svårigheter för vissa produkter, skall sådana åtgärder antas enligt förfarandet i artikel 38. Deras giltighet skall begränsas till det första år som denna förordning tillämpas för varje produkt.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 1966.

På rådets vägnar

B.W. BIESHEUVEL

Ordförande

(1) EGT nr L 119, 3.7.1965, s. 2040/65.

(2) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 991/62.

(3) EGT nr 165, 21.9.1966, 2965/66.

BILAGA

De beteckningar och definitioner som avses i artikel 35

1. Jungfruolja (uttrycket "ren jungfruolja" kan också användas): olivolja som tillverkats genom mekaniska processer, såsom pressning, och som är fri från varje blandning med andra typer av olja eller olivolja som utvunnits på annat sätt.

Jungfruolja klassificeras enligt följande:

a) Extra: olivolja med absolut perfekt smak, med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på högst 1 g per 100 g.

b) Fin: olivolja som uppfyller kraven för kvalitetsbeteckningen "extra", men med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på högst 1,5 g per 100 g.

c) Ordinär (uttrycket "mellanfin" får också användas): olivolja med god smak, med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på högst 3,3 g per 100 g.

d) Bomolja (lampolja): olivolja med bristfällig smak eller med ett innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, på mer än 3,3 g per 100 g.

2. Raffinerad olivolja (uttrycket "ren raffinerad olivolja" får också användas): olivolja som tillverkats genom raffinering av jungfruolja.

3. Ren olivolja: olja som består av en blandning av jungfruolja och raffinerad olivolja.

4. Olja av olivrestprodukter: olja som tillverkats genom att de produkter som omfattas av nummer ur 23.04 och som anges i artikel 1.2 e behandlats med lösningsmedel.

5. Raffinerad olja av olivrestprodukter: olja som tillverkats genom raffinering av den olja som anges under 4, avsedd som livsmedel.

6. Raffinerad olja av olivrestprodukter och olivolja: olja som består av en blandning av raffinerad olja av olivrestprodukter och jungfruolja.

7. Olja av olivrestprodukter för teknisk användning: all olja som utvunnits ur de produkter som omfattas av nummer ur 23.04 och som anges i artikel 1.2 e, undantaget de som anges under 1 6.