Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31967R0282.pdf

31967R0282

KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 282/67/EEG av den 11 juli 1967 om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfröEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 151 , 13/07/1967 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0209

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0163

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 1 s. 0209

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0180

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 2 s. 0131

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0053

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0053KOMMISSIONENS FÖRORDNING nr 282/67/EEG av den 11 juli 1967 om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG(1) av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter, särskilt artikel 26.3 i denna, och

med beaktande av följande:

Interventionspriserna har fastställts för en viss standardkvalitet, och prishöjningar och prissänkningar bör tillämpas om det erbjudna oljeväxtfröet inte motsvarar denna standardkvalitet.

Innan det saluförs måste oljeväxtfröet torkas och rengöras för att minska halten av vatten och orenheter till en viss nivå. Oljeväxtfrö bör därför inte godkännas för intervention om det inte dessförinnan har genomgått denna behandling. För att förenkla det normala interventionsförfarandet och särskilt för att göra det möjligt att erbjuda oljeväxtfrö till intervention i enhetliga partier, bör en minimikvantitet fastställas, under vilken interventionsorganet skall lämna anbudet utan avseende.

Genomförandet av interventionssystemet gör det nödvändigt för interventionsorganen att överta varor på villkor som beaktar den regionalisering av priserna som föreskrivs i rådets förordning nr 167/67/EEG(2) om interventionsorter för oljeväxtfrö och om de härledda interventionspriser som skall tillämpas på dessa orter. Det pris som betalas till säljaren bör i det syftet vara det gällande interventionspriset för en given interventionsort, i tillämpliga fall justerat på grundval av transportkostnaderna.

Reglerna för interventionssystemets genomförande bör vara så enkla och effektiva som möjligt. Därför bör det föreskrivas om att anbud vid interventionsförsäljning skall lämnas till interventionsorganet i den medlemsstat där fröet finns. Det antal försäljningsställen till vilka anbud får inlämnas från en viss plats bör begränsas.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den intervention som föreskrivs i artikel 26 i förordning nr 136/66/EEG skall ske enligt följande föreskrifter från och med den 13 juli 1967 för raps- och rybsfrö och från och med den 1 oktober 1967 för solrosfrö.

Artikel 2

Innehavare av enhetliga partier på minst 50 ton av antingen raps- och rybsfrö eller av solrosfrö som skördats inom gemenskapen skall ha rätt att erbjuda detta frö till interventionsorganet. I fråga om regleringsåret 1967/68 får dock Belgien, Italien och Luxemburg tillåta 10 ton som minimikvantitet.

Artikel 3

1. För att oljeväxtfrö skall kunna godtas för intervention, skall det vara av sund och god marknadsmässig kvalitet.

2. Interventionen skall vara begränsad till

- raps- och rybsfrö med högst 2 % orenheter och 10 % vattenhalt,

- solrosfrö med högst 2 % orenheter och 10 % vattenhalt och i vilken oljans innehåll av fria fettsyror, uttryckt som oljesyra, är högst 5 g per 100 g.

Artikel 4

1. Provtagning samt bestämning av oljeväxtfröets halt av vatten och orenheter skall ske med en enhetlig metod i alla medlemsstater.

Innan sådana metoder har fastställts får medlemsstaterna välja egna metoder, och de skall underrätta kommissionen om dessa.

2. Oljehalten skall bestämmas med den metod som fastställs i bilaga 2. Medlemsstaterna får dock även använda den metod för bestämning av oljehalten i oljeväxtfrö som fastställs i ISO:s rekommendation nr 900 med hjälp av mikromalning. I sådana fall skall vid tillämpningen av prishöjningar eller prissänkningar oljekvantiteten i fröet minskas med 400 g per 100 kg.

Artikel 5

1. Alla försäljningsanbud vid intervention skall göras skriftligen till interventionsorganet i den medlemsstat där fröet finns.

2. Interventionsorganet skall godkänna anbudet snarast möjligt och lämna nödvändiga uppgifter om villkoren för övertagandet av fröet.

Artikel 6

1. När anbudet lämnas, skall innehavaren underrätta interventionsorganet om den plats där fröet finns och den interventionsort för vilket anbudet lämnas.

Innehavaren skall välja denna interventionsort bland de tre interventionsorter till vilka det erbjudna fröet kan fraktas till lägst kostnad.

2. Interventionsorganet skall bestämma på vilken plats fröet skall övertas.

Om platsen för övertagandet inte är den interventionsort som säljaren angivit, skall det pris som betalas vara lika med det interventionspris som råder på den interventionsort som angivits av säljaren, minskat med gynnsammast möjliga kostnader för transport från den plats där fröet finns när anbudet lämnas till den interventionsorten och, i tillämpliga fall, ökat med gynnsammast möjliga kostnader för transport från den plats där fröet finns när anbudet lämnas till platsen för övertagandet.

3. Transportkostnaderna skall fastställas av interventionsorganet.

Artikel 7

Det pris som skall betalas till säljaren skall vara det pris som råder på leveransdagen i fråga om varor som levereras fritt lager utan lossning, anpassat enligt artikel 6 och underkastat de prishöjningar och prissänkningar som anges i bilaga 1.

Artikel 8

1. Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om vilket interventionsorgan som är ansvarigt för uppköp av det till intervention erbjudna fröet.

2. Varje medlemsstat skall under de två första veckorna i varje kvartal underrätta kommissionen om hur stora frökvantiteter som har köpts upp av dess interventionsorgan under föregående kvartal.

Om större kvantiteter erbjuds skall den berörda medlemsstaten dessutom omedelbart underrätta kommissionen.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall hjälpa varandra vid genomförandet av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den 13 juli 1967.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 1967.

På kommissionens vägnar

Jean REY

Ordförande

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr 130, 28.6.1967, s. 2590/67.

BILAGA 1

I. Raps- och rybsfrö

1. Oljehalt

Prishöjning eller prissänkning med 0,019 beräkningsenheter per 0,100 kg olja under eller över 42 kg i 100 kg frö.

2. Vattenhalt

Prishöjning med 0,007 beräkningsenheter per 0,100 kg vatten under 10 kg i 100 kg frö.

3. Halt av orenheter

Prishöjning med 0,007 beräkningsenheter per 0,100 kg orenheter under 2 kg i 100 kg frö.

II. Solrosfrö

1. Oljehalt

Prishöjning eller prissänkning med 0,020 beräkningsenheter per 0,100 kg olja över eller under 42 kg i 100 kg frö.

2. Vattenhalt

Prishöjning med 0,007 beräkningsenheter per 0,100 kg vatten under 10 kg i 100 kg frö.

3. Halt av orenheter

Prishöjning med 0,007 beräkningsenheter per 0,100 kg orenheter under 2 kg i 100 kg frö.

BILAGA 2

Metod för bestämning av oljehalten

Det lösningsmedel som används är lättbensin "för bestämning av fetthalt", fritt från aromatiska kolväten och med en kokpunkt mellan 30 °C och 50 °C. Lättbensinen bör inte lämna någon fällning vid en temperatur av 60 °C. Dess jodtal bör vara mindre än 1. En extraktionsapparat skall användas vid extrahering (t.ex. en Twisselmann-apparat).

Ett representativt prov av minst 30 kg hela oljefrö vägs noggrant och passeras sedan genom en sikt med 3 mm hål, och alla orenheter, t.ex. agnar, halm och sädeskorn avlägsnas manuellt. Den på så sätt rengjorda frökvantiteten vägs sedan, och det procenttal som den utgör av det ursprungliga provet beräknas. Två delar på 5 g tas genast från det rengjorda fröet, vägs på 5 mg när och får därefter torka i en timme vid en temperatur av 95 °C i två separata extraktionshylsor (om vattenhalten är högst 10 %, behövs ingen förtorkning). Därpå mals provet, blandat med minst 25 g fin kvartssand, så fint som möjligt i en manuell eller mekanisk mortel. Detta arbetsmoment tar vanligen 15 minuter.

Det malda provet återförs sedan utan förluster till extraktionshylsan. Extraktionen sker genast efter vägning, eventuell förtorkning och malning, när den rundkolv som skall användas för att samla upp extraktionsprodukterna och som utgör en del av extraktionsapparaten har torkats och vägts med en precision på 1 mg när. Extraktionen skall pågå i fyra timmar vid kokpunkten. Hylsan tas sedan ut ur apparaten, lösningsmedlet avlägsnas och det extraherade materialet vakuumtorkas. Hylsans innehåll töms i en mortel och mals på nytt i tio minuter. Det återförs sedan i sin helhet till hylsan, hylsan sätts åter på plats i apparaten och extraktionen upprepas i två timmar under samma förutsättningar som tidigare, med användning av samma kolv. Provet mals under tryck och ytterligare fett extraheras omsorgsfullt tills restmängden är högst 0,1 %. Större delen av det lösningsmedel som finns i extraktet, som finns kvar i kolven, avlägsnas genom destillation. De sista spåren avlägsnas genom att temperaturen höjs till 100 °C, men den får inte överstiga 105 °C. Avlägsnandet av lösningsmedlet slutförs antingen genom att luft eller koldioxid blåses in med vissa mellanrum eller genom vakuum. Vägning sker efter avkylning. Upphettning och vägning fortsätts under samma förhållanden tills skillnaden mellan två vägningar i följd är högst 0,01 g. Det extraherade fettet bör vara klart. Om det inte är det, skall eventuella orenheter avlägsnas genom upplösning i lättbensin och filtrering. Den filtrerade lösningen koncentreras sedan genom indunstning, och den återstående oljan torkas tills den uppnår konstant vikt under ovan beskrivna förhållanden.

Den slutliga vägningen är den vägning som har använts som grundval för beräkningen av det extraherade fettet. Om i förväg rengjort frö används för bestämning av oljehalten, skall det erhållna resultatet jämföras med det ursprungliga provet.