Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

68/361/EEG: Rådets beslut av den 15 oktober 1968 om inrättande av en ständig veterinärkommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 255 , 18/10/1968 s. 0023 - 0023

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0160

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0465

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0160

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0473

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 4 s. 0045

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0041

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0041RÅDETS BESLUT av den 15 oktober 1968 om inrättande av en ständig veterinärkommitté (68/361/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens utkast till beslut, och

med beaktande av följande:

För fall när rådet delegerar befogenheter till kommissionen inom veterinärområdet är det önskvärt att inrätta en kommitté bestående av experter från medlemsstaterna, i syfte att säkra ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen och för att göra det möjligt för kommissionen att rådfråga experter.

Det är dessutom önskvärt att ett sådant samarbete utvidgas till alla områden där veterinärfrågor omfattas av gemenskapsbestämmelser. Kommittén bör därför ges befogenhet att undersöka alla frågor som rör dessa områden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En ständig veterinärkommitté, nedan kallad kommittén, inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 2

Kommittén skall utföra de uppgifter inom veterinärområdet som den åläggs enligt bestämmelser som antagits av rådet, i de fall och på de villkor som fastställs i dessa bestämmelser.

Kommittén får dessutom undersöka alla frågor som omfattas av dessa bestämmelser och som tas upp av ordföranden, antingen på dennes egna initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 3

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 15 oktober 1968.

På rådets vägnar

G. SEDATI

Ordförande