Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31968R0234.pdf

31968R0234

Rådets förordning (EEG) nr 234/68 av den 27 februari 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgröntEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 02/03/1968 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0005

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0026

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0005

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0026

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 3 s. 0027

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0094

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0094RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 234/68 av den 27 februari 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall fungera och utvecklas måste den kompletteras av en gemensam jordbrukspolitik som framför allt innefattar en gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilken produkt det är fråga om.

Produktionen av levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt (nedan när så är lämpligt kallade levande växter) är av särskild betydelse för jordbruksekonomin inom vissa regioner i gemenskapen. För odlare i dessa regioner utgör intäkterna från sådan produktion huvuddelen av inkomsten. Därför bör lämpliga åtgärder vidtas för att främja ett effektivt saluförande av en sådan produktion och för att säkerställa stabila marknadsvillkor.

En av de åtgärder som bör vidtas för att upprätta den gemensamma marknadsorganisationen är tillämpning av gemensamma kvalitetsnormer för de berörda produkterna. Syftet med att tillämpa sådana normer bör vara att hålla produkter med otillfredsställande kvalitet borta från marknaden och att främja handelsförbindelser som bygger på verklig konkurrens, vilket bör kunna bidra till att förbättra produktionens lönsamhet.

Tillämpningen av dessa normer kräver någon form av kontroll av de berörda produkternas kvalitet. Bestämmelser bör därför antas för att säkerställa en sådan kontroll.

Exporten av blomsterlökar till tredje land är av stor ekonomisk betydelse för gemenskapen. En fortsatt och utvecklad export skulle kunna säkerställas genom att priserna inom denna näring stabiliseras. Minimipriser bör därför fastställas vid export av produkterna i fråga.

Den gemensamma organisationen av marknaden för levande växter gör det berättigat att tillämpa Gemensamma tulltaxan. Vidare bör reglerna för import från tredje land snarast samordnas och göras enhetliga.

För att skydda gemenskapens marknad mot exceptionella störningar som kan uppstå till följd av import och export, bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder.

Den gemensamma organisationen av marknaden innebär att alla hinder för den fria rörligheten för dessa varor vid gemenskapens inre gränser avlägsnas.

De bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att granska medlemsstaternas stödåtgärder och att förbjuda sådana som inte är förenliga med den gemensamma marknaden bör tillämpas i fråga om levande växter.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande antas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Den gemensamma organisationen av marknaden för levande växter måste samtidigt på lämpligt sätt ta hänsyn till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En gemensam organisation av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt skall införas för produkter som hänförs till kapitel 6 i Gemensamma tulltaxan, och denna gemensamma organisation skall inbegripa gemensamma kvalitetsnormer och ett handelssystem.

Artikel 2

För att främja initiativ i de berörda handels- och bransch- organisationerna får följande gemenskapsåtgärder vidtas för de produkter som avses i artikel 1:

- Åtgärder för att förbättra kvaliteten och stimulera efterfrågan.

- Åtgärder för att främja en bättre organisation av produktionen och saluföringen.

- Åtgärder för att förenkla övervakningen av marknadsprisernas utveckling.

Allmänna regler för dessa åtgärder skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 3

Normer för kvalitet, storlekssortering och förpackning samt räckvidden av sådana normer får fastställas för de produkter som avses i artikel 1 eller för grupper av sådana produkter, särskilt i fråga om kvalitetsklassificering, emballage, presentation och märkning.

När normer har antagits får inte de berörda produkterna ställas ut eller bjudas ut till försäljning, säljas, levereras eller avsättas på annat sätt än i enlighet med dessa normer.

Normer och allmänna tillämpningsföreskrifter skall antas av rådet på förslag från kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 4

De anpassningar av kvalitetsnormerna som kan krävas med hänsyn till produktions- och försäljningsmetoderna skall beslutas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 14.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall låta kontrollera kvaliteten på de produkter för vilka kvalitetsnormer har fastställts. Senast en månad efter det att en kvalitetsnorm trätt i kraft skall de underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om vilka organ som fått i uppdrag att sköta kontrollen av den produkt eller den grupp av produkter som omfattas av normen och om adresserna till dessa organ.

2. Om så behövs skall tillämpningsföreskrifter för punkt 1 antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 14, i synnerhet med hänsyn till behovet av att samordna kontrollorganens arbete och att åstadkomma en enhetlig tolkning och tillämpning av kvalitetsnormerna.

Artikel 6

När normer har fastställts måste produktens beskaffenhet och storleksklass anges i alla erbjudanden som innehåller uppgift om pris och som genom annonsering, kataloger och prislistor riktas till allmänheten.

Artikel 7

1. För varje produkt som omfattas av nummer 06.01 A i Gemensamma tulltaxan får, från och med 1968, ett eller flera minimipriser för export till tredje land fastställas i god tid före försäljningssäsongens början varje år, i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Export av sådana produkter skall tillåtas endast till ett pris som är minst lika högt som det minimipris som fastställts för produkten i fråga.

2. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 14.

Artikel 8

1. Gemensamma tulltaxan skall från och med den 1 juli 1968 tillämpas på de produkter som avses i artikel 1 och från den dagen skall inte någon annan tull tas ut.

2. De bestämmelser som krävs för att samordna och standardisera de importsystem som tillämpas i de olika medlemsstaterna vad gäller tredje land skall före den 1 juli 1968 antas av rådet på förslag från kommissionen, i enlighet med det omröstningsförfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget. Dessa bestämmelser skall träda i kraft senast den 1 januari 1969.

Artikel 9

1. Om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 på grund av import eller export är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder avseende handeln med tredje land vidtas till dess att störningen eller hotet om störning har upphört.

Rådet skall på förslag från kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta närmare tillämpningsföreskrifter för denna punkt och närmare ange under vilka omständigheter och inom vilka gränser som medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår skall kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Medlemsstaterna skall underrättas om beslutet, som skall gälla med omedelbar verkan. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, skall den fatta beslut om denna begäran inom 24 timmar efter det att den tagits emot.

3. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då beslutet meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget ändra eller upphäva kommissionens beslut.

Artikel 10

1. I handeln inom gemenskapen skall det vara förbjudet

- att ta ut tull eller avgifter med motsvarande verkan,

- att tillämpa kvantitativa restriktioner eller vidta åtgärder med motsvarande verkan,

- att åberopa artikel 44 i fördraget.

2. Som ett undantag från bestämmelserna i punkt 1 andra och tredje strecksatsen skall det fortfarande vara tillåtet att upprätthålla kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan och att åberopa artikel 44 i fördraget

- för icke rotade sticklingar och ympkvistar av vin (nummer 06.02 A I i Gemensamma tulltaxan) samt för vinplantor, ympade, även rotade (nummer 06.02 B i Gemensamma tulltaxan) till den dag då de bestämmelser som skall antas av rådet om saluföring av material för vegetativ förökning av vin skall börja tillämpas i alla medlemsstater,

- krukväxter och unga plantor av fruktträd och bärbuskar (nummer 06.02 C II i Gemensamma tulltaxan) till och med den 31 december 1968.

I fråga om krukväxter och unga plantor av fruktträd och bärbuskar (nummer 06.02 C II i Gemensamma tulltaxan) skall rådet anta de bestämmelser som kan krävas med anledning av artiklarna 3, 12 eller 18 i denna förordning.

Artikel 11

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall artikel 92 94 i fördraget tillämpas på produktionen av och handeln med de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 12

Rådet skall enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget komplettera denna förordning med sådana ytterligare bestämmelser som, mot bakgrund av vunna erfarenheter kan visa sig nödvändiga.

Artikel 13

1. En förvaltningskommitté för levande växter (nedan kallad kommittén) skall inrättas och den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 14

1. När det förfarande som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med en majoritet av tolv röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under högst en månad från den dag då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut inom en månad i enlighet med det omröstningsförfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 15

Kommittén får behandla alla ärenden som hänskjuts till den av ordföranden på dennes eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 16

Vid övergångstidens slut skall rådet på förslag av kommissionen mot bakgrund av vunna erfarenheter besluta om att behålla eller ändra bestämmelserna i artikel 14 i enlighet med det omröstningsförfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 17

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att hänsyn, samtidigt och på lämpligt sätt, tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 18

Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar bestämmelser som antagits eller kommer att antas för att närma bestämmelserna i medlemsstaternas lagar och andra författningar och som är avsedda att upprätthålla eller förbättra den tekniska eller genetiska produktionsnivån för vissa produkter som omfattas av artikel 1 och som är speciellt avsedda för förökning.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1968.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 februari 1968.

På rådets vägnar

E. FAURE

Ordförande

(1) EGT nr L 156, 15.7.1967, s. 27.