Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31968R0804.pdf

31968R0804

Rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 148 , 28/06/1968 s. 0013 - 0023

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0169

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0176

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 3 s. 0082

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0146

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0146

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0052

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0052RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall kunna fungera och utvecklas måste den åtföljas av en gemensam jordbrukspolitik som framför allt innefattar gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilken produkt det är frågan om.

I förordning nr 13/64/EEG(2) föreskrivs att den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter skall upprättas stegvis från och med 1964. De huvudsakliga uppgifterna för den upprättade marknadsorganisationen är att årligen fastställa ett riktpris för mjölk och tröskelpriser för mjölkproduktgruppernas pilotprodukter, till vilka nivåer priset för importerade mjölkprodukter skall höjas genom användning av en rörlig importavgift, samt ett interventionspris för smör.

Till följd av det prissystem som infördes genom förordning nr 13/64/EEG är genomförandet av en inre marknad för mjölk och mjölkprodukter inte endast beroende av att alla hinder för varornas fria rörlighet inom gemenskapen undanröjs och att identiskt skydd införs vid gemenskapens yttre gränser, utan även av att ett system införs med ett enhetligt riktpris för mjölk, ett enhetligt tröskelpris för varje pilotprodukt och ett enhetligt interventionspris för smör. Därför bör det system som infördes genom förordning nr 13/64/EEG justeras på nödvändigt sätt.

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att uppnå de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget. För att uppnå marknadsstabilitet inom mjölksektorn och tillförsäkra den berörda jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard är det nödvändigt att interventionsorganen fortsätter att vidta interventionsåtgärder på marknaden. Dessa åtgärder skall emellertid vara standardiserade för att inte hindra de aktuella varornas fria rörlighet inom gemenskapen.

Interventionsåtgärderna skall vara sådana att inkomsten av den totala mjölkförsäljningen visar en tendens att motsvara det gemensamma riktpriset för mjölk fritt levererad till mejeriet. Av den anledningen krävs det att gemenskapen, förutom interventionsåtgärder avseende smör och färsk grädde, vidtar andra interventionsåtgärder för att främja bästa möjliga avkastning på mjölkproteiner och för att stödja priserna på produkter av särskild betydelse vid fastställandet av producentpriserna för mjölk.

Förverkligandet av en inre marknad för mjölk och mjölkprodukter innebär, förutom ett enhetligt prissystem, även införande av ett enhetligt handelssystem vid gemenskapens yttre gränser. Ett handelssystem med importavgifter och exportbidrag i kombination med interventionsåtgärder fyller även funktionen att stabilisera den inre marknaden, särskilt genom att förhindra att prisförändringar på världsmarknaden påverkar de gällande priserna inom gemenskapen. Därför bör bestämmelser antas om införandet av en importavgift vid import från tredje land och om betalning av ett bidrag vid export till sådana länder. Importavgiften och exportbidraget skall vara så utformade att de täcker skillnaden mellan de priser som gäller utanför och inom gemenskapens gränser.

Det är ännu inte möjligt att för alla produkter som hänförs till nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan införa ett sådant importsystem som har införts för andra mjölkprodukter. Därför är det tillrådligt att till och med den 31 december 1969 bevara väsentliga delar av det system som för närvarande tillämpas av medlemsstaterna och att samtidigt, för att behålla en viss grad av enhetlighet, föreskriva att tullsatserna i Gemensamma tulltaxan skall tillämpas.

Utöver det ovan beskrivna systemet, och i den mån det är nödvändigt för att detta system skall fungera väl, bör bestämmelser antas för att reglera och, när marknadssituationen så kräver, förbjuda användningen av åtgärder för aktiv förädling. Exportbidraget bör vidare fastställas på ett sådant sätt att det inte leder till att gemenskapens förädlingsindustri vid aktiv förädling för export hellre använder basprodukter som importerats från tredje land än basprodukter från gemenskapen. Förverkligandet av en enhetlig marknad för mjölk och mjölkprodukter gör det nödvändigt med gemenskapskontroll av systemet med aktiv förädling.

De behöriga myndigheterna skall ha möjlighet att fortlöpande följa rörligheten inom handeln för att bedöma utvecklingen på marknaden och efter behov tillämpa de åtgärder som fastställs i denna förordning. Därför bör bestämmelser antas om utfärdandet av importlicenser och, när tillfälle uppstår, exportlicenser, förbundna med ställande av säkerhet för att garantera genomförandet av de transaktioner för vilka sådana licenser begärs.

Systemet med importavgifter gör det möjligt att avskaffa alla andra skyddsåtgärder vid gemenskapens yttre gränser. Dock kan det gemensamma pris- och avgiftssystemet i undantagsfall visa sig vara bristfälligt. I sådana fall bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att inte lämna gemenskapsmarknaden utan skydd mot de störningar som kan uppstå när de tidigare importhindren har avlägsnats.

Förverkligandet av en inre marknad för mjölk och mjölkprodukter medför att alla hinder för de aktuella varornas fria rörlighet vid gemenskapens inre gränser skall undanröjas.

Beviljandet av vissa former av stöd kan äventyra förverkligandet av en inre marknad baserad på ett gemensamt prissystem. Därför bör det fastställas att de bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att utvärdera stöd som beviljats av medlemsstaterna och att förbjuda stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden skall gälla för mjölk och mjölkprodukter. För att underlätta genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna i Förbundsrepubliken Tyskland bör bestämmelser antas om beviljande av ett stegvis minskat nationellt stöd under en övergångsperiod. Med hänsyn till å ena sidan den särskilda situationen för jordbruket i Luxemburg och å andra sidan ett skyndsamt uppnående av fri rörlighet inom gemenskapen, bör Luxemburg ges befogenhet att under en sexårsperiod bevilja mjölkproducenter ett stegvis minskat nationellt stöd. Det bör vara tillåtet att bevilja nationellt stöd för produkter som hänförs till nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan och som är avsedda för konsumtion i skolor.

Uppnåendet av fri rörlighet för smör kan äventyras av skillnader mellan bestämmelser om framställning och saluförande av denna produkt som medlemsstater har kunnat behålla. Därför är det nödvändigt att anta bestämmelser om gemensamma normer avseende kvalitet och saluförande. För att undvika att gemenskapens produkter missgynnas är det viktigt att tillämpningen av dessa bestämmelser utvidgas till att omfatta importerat smör.

Övergången från de bestämmelser som föreskrivs i förordning nr 13/64/EEG till de bestämmelser som fastställs i denna förordning bör genomföras så smidigt som möjligt. I detta syfte kan det visa sig vara nödvändigt med övergångsåtgärder.

Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter måste ta samtidig hänsyn till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter skall omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

AVDELNING I

Priser

Artikel 2

Om inte rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget fattar annat beslut skall regleringsåret för mjölk för alla produkter som anges i artikel 1 börja löpa den 1 april och sluta den 31 mars följande år.

Regleringsåret för mjölk 1968/69 skall emellertid börja löpa den 29 juli 1968.

Artikel 3

1. Före den 1 augusti varje år skall ett riktpris för mjölk fastställas för gemenskapen avseende regleringsåret för mjölk som börjar löpa under påföljande kalenderår.

Riktpriset för regleringsåret för mjölk 1968/69 skall emellertid fastställas före den 29 juli 1968.

2. Riktpriset skall vara det pris som avses att uppnås för all mjölk som säljs av producenterna på gemenskapsmarknaden och de externa marknaderna.

3. Riktpriset skall fastställas för mjölk som innehåller 3,7 % fett fritt levererad till mejeriet.

4. Riktpriset skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 4

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget varje år fastställa gemenskapens tröskelpriser för vissa av de produkter som anges i artikel 1 a 2 och 1 b g, nedan kallade "pilotprodukter", för följande regleringsår för mjölk. Med hänsyn till det skydd som krävs för gemenskapens förädlingsindustri skall tröskelpriserna fastställas på ett sådant sätt att priserna för importerade mjölkprodukter motsvarar nivån på riktpriset på mjölk.

Artikel 5

1. Samtidigt som riktpriset för mjölk fastställs och enligt samma förfarande skall varje år följande fastställas:

a) Ett interventionspris för smör.

b) Ett interventionspris för skummjölkspulver.

c) Interventionspriser för ostarna Grana padano och Parmigiano Reggiano.

2. Interventionspriserna för de ostar som anges i punkt 1 c skall fastställas till nivåer som ger mjölkproducenterna inom de gemenskapsområden där dessa ostar framställs och har rätt till ursprungsbeteckning samma långsiktiga säkerhet avseende mjölkpriser som den säkerhet som erhålls genom interventionsåtgärderna avseende skummjölk och smör.

AVDELNING II

Interventionssystem

Artikel 6

1. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 6 skall det interventionsorgan som utsetts i respektive medlemsstat till interventionspriset köpa in smör som producerats inom gemenskapen, märkt med den kontrollmärkning som avses i artikel 27 och som erbjudits till interventionsorganet, om sådant smör uppfyller vissa normer.

2. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 6 skall stöd beviljas för privat lagring av smör som producerats inom gemenskapen och som märkts med kontrollmärkning och av grädde som producerats inom gemenskapen, om dessa produkter uppfyller vissa normer.

3. Försäljning av det smör som inköpts av interventionsorganet skall ske på ett sådant sätt att marknadsbalansen inte rubbas och så att det säkerställs att köparna får lika tillgång till de produkter som säljs och lika behandling.

Särskilda åtgärder får vidtas för smör som hålls i offentliga lager och som under ett regleringsår för mjölk inte kan saluföras på normala villkor. I den mån det är motiverat med hänsyn till arten av dessa åtgärder, skall särskilda åtgärder även vidtas så att de produkter för vilka det stöd som avses i punkt 2 utbetalas förblir säljbara.

4. Interventionssystemet skall tillämpas på ett sådant sätt att

a) smöret behåller sin konkurrenskraft på marknaden,

b) den ursprungliga smörkvaliteten i möjligaste mån bevaras,

c) lagerhållningen sker så rationellt som möjligt.

5. Den kontrollmärkning som avses i artikel 27 skall inte vara nödvändig för smör som anges i punkterna 1 och 2 ovan förrän de åtgärder som det skall fattas beslut om i enlighet med artikel 27 träder i kraft eller förrän senast den 31 december 1968.

Rådet får på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget besluta att ändra det datum som anges i föregående stycke.

6. Allmänna bestämmelser om de interventionsåtgärder som avses i denna artikel, särskilt de villkor på vilka sådana åtgärder får tillämpas, skall fastställas av rådet i enlighet med samma förfarande.

7. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt avseende stödbeloppet för privat lagring, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 7

1. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 4 skall det interventionsorgan som utsetts av respektive medlemsstat till interventionspriset köpa upp det skummjölkspulver av högsta kvalitet som producerats inom gemenskapen och som erbjudits till interventionsorganet, om det uppfyller vissa normer.

2. Försäljning av det skummjölkspulver som inköpts av interventionsorganet skall ske på ett sådant sätt att marknadsbalansen inte rubbas och så att det säkerställs att köparna får lika tillgång till de produkter som säljs och lika behandling.

Särskilda åtgärder får vidtas för skummjölkspulver som under ett regleringsår för mjöl inte går att saluföra på normala villkor.

3. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 4 får stöd beviljas för privat lagring av skummjölkspulver av förstklassig kvalitet som producerats inom gemenskapen, om det uppfyller vissa normer.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget fastställa allmänna bestämmelser om de interventionsåtgärder som avses i denna artikel, särskilt de villkor på vilka sådana åtgärder får tillämpas.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 8

1. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 4 skall interventionsorganet, som utsetts av den medlemsstat i vilken ostarna Grana padano och Parmigiano Reggiano produceras och har rätt till ursprungsbeteckningen, köpa in dessa ostar till interventionspriset, om de uppfyller vissa normer.

2. Försäljning av de ostar som anges i punkt 1 och som inköpts av interventionsorganet skall ske på ett sådant sätt att marknadsbalansen inte rubbas och så att det säkerställs att köparna får lika tillgång till de produkter som säljs och lika behandling.

Särskilda åtgärder får vidtas för mängder som under ett regleringsår för mjölk inte går att saluföra på normala villkor.

3. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 4 skall stöd beviljas för privat lagring av

a) osten Grana padano, som lagrats i minst tolv månader,

b) osten Parmigiano Reggiano, som lagrats i minst arton månader, om dessa ostar uppfyller vissa normer.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget fastställa allmänna bestämmelser om de interventionsåtgärder som avses i denna artikel, särskilt de villkor på vilka sådana åtgärder får tillämpas.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 9

1. Under sådana år då det visar sig vara nödvändigt för att stödja marknaden får interventionsåtgärder vidtas avseende lagrad ost, om osten uppfyller vissa normer.

Sådana åtgärder skall vanligtvis vidtas i form av stöd för privat lagring.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget fastställa allmänna bestämmelser om de interventionsåtgärder som avses i denna artikel.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 10

1. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 2 skall stöd beviljas för skummjölk och skummjölkspulver som produceras inom gemenskapen och är avsett att användas som foder, om dessa produkter uppfyller vissa normer.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna bestämmelser om det stöd som avses i denna artikel, särskilt de villkor på vilka sådant stöd får beviljas.

I enlighet med samma förfarande skall, samtidigt med riktpriset, stödet för skummjölk och skummjölkspulver fastställas varje år för följande regleringsår för mjölk. I enlighet med samma förfarande får sådant stöd emellertid ändras under ett regleringsår för mjölk, om detta är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 11

1. På villkor som fastställts i enlighet med punkt 2 skall stöd beviljas för skummjölk som producerats inom gemenskapen och förädlats till kasein, om sådan mjölk och det framställda kaseinet uppfyller vissa normer.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna bestämmelser om det stöd som avses i denna artikel, särskilt de villkor på vilka sådant stöd får beviljas.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt avseende stödbeloppet, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 12

1. Om överskott av smörfett byggs upp, eller sannolikt kommer att byggas upp, får andra åtgärder än de som fastställs i artikel 6 vidtas för att underlätta försäljningen av sådana överskott.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget besluta om de åtgärder som avses i denna artikel och anta allmänna tillämpningsföreskrifter för dessa.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

AVDELNING III

Handel med tredje land

Artikel 13

1. Import till gemenskapen av de produkter som anges i artikel 1 får endast ske mot uppvisande av en importlicens.

För export från gemenskapen av någon av dessa produkter får det krävas en exportlicens.

2. Medlemsstater får utfärda en licens till en sökande oavsett dennes etableringsort inom gemenskapen.

Licensen skall gälla för en transaktion som genomförs inom gemenskapen från och med ett datum som skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget:

- senast från och med den 1 januari 1970 för de produkter som anges i artikel 1 a 1,

- senast från och med den 1 augusti 1969 för de produkter som anges i artikel 1.

Tills dessa datum infaller skall en sådan licens endast gälla för en transaktion som genomförs i den medlemsstat som utfärdade licensen.

Utfärdandet av sådana licenser får endast ske på villkor att en säkerhet ställs för att garantera att importen eller exporten genomförs under licensens giltighetsperiod. Säkerheten skall förverkas helt eller delvis om transaktionen inte genomförs, eller endast delvis genomförs, inom den perioden.

3. Förteckningen över produkter för vilka det krävs exportlicenser skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Licensernas giltighetsperiod och andra närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 14

1. Till och med den 31 december 1969 skall tullsatserna i Gemensamma tulltaxan tillämpas vid import av de produkter som anges i artikel 1 a 1.

2. En importavgift skall tas ut vid import av de produkter som anges i artikel 1 a 2 och 1 b g.

3. De produkter som avses i punkt 2 får delas in i grupper. En pilotprodukt skall fastställas för varje grupp. Övriga produkter i en grupp kommer hädanefter att kallas "likställda produkter".

Om importavgiften inte fastställs enligt en särskild bestämmelse skall den för produkterna i respektive grupp motsvara tröskelpriset för pilotprodukten minus priset fritt gränsen.

Importavgiften för produkter, för vilka tull har bundits inom ramarna för GATT, skall begränsas till det belopp som är följden av denna bindning.

4. Ett pris fritt gemenskapens gräns skall fastställas för varje pilotprodukt på grundval av de mest gynnsamma inköpsmöjligheterna inom den internationella handeln med produkterna i den berörda gruppen. Hänsyn skall inte tas till likställda produkter, vilkas importavgift inte motsvarar importavgiften för den berörda pilotprodukten.

Vid fastställande av priser fritt gränsen skall hänsyn tas till eventuella framtida skillnader mellan den produkt för vilken priset fastställs och pilotprodukten, i den mån dessa skillnader påverkar saluförandet av den aktuella produkten.

5. Den importavgift som skall tas ut skall vara den som gäller på importdagen.

6. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget fastställa

- produktgrupperna och deras respektive pilotprodukter,

- de särskilda bestämmelserna om fastställande av importavgifterna.

7. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt avseende metoderna att fastställa priser fritt gränsen och i förekommande fall den marginal inom vilken variationer av de faktorer som används vid beräkning av importavgiften inte medför att det är nödvändigt att ändra importavgiften, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

8. Kommissionen skall fastställa de importavgifter som avses i denna artikel.

Artikel 15

Till och med den 31 december 1969 skall medlemsstaterna i förhållande till tredje land, för de produkter som anges i artikel 1 a 1, behålla de avgifter som har verkan motsvarande tullar, kvantitativa begränsningar och åtgärder som har motsvarande verkan och som är tillämpliga när denna förordning träder i kraft.

Artikel 16

1. Från och med dagen för ikraftträdandet av de beslut som fattats i enlighet med artikel 27 får endast smör, som uppfyller de kvalitetsnormer som gäller för smör som producerats inom gemenskapen och märkts med den kontrollmärkning som avses i nämnda artikel, importeras till gemenskapen.

Rådet får på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget besluta om undantag från bestämmelserna i första stycket.

2. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt avseende kontrollåtgärder i samband med import av smör, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 17

1. I den mån det är nödvändigt för att möjliggöra export av de produkter som anges i artikel 1, antingen i det tillstånd som anges i den artikeln eller, när det gäller produkter som anges i artikel 1 a, b, c och e i form av de varor som förtecknas i bilagan på grundval av priser för dessa produkter inom den internationella handeln, får skillnaden mellan dessa priser och priserna inom gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

2. Exportbidraget skall vara detsamma för hela gemenskapen. Det får varieras beroende på användningsområde eller destination.

Exportbidraget skall beviljas efter ansökan av den berörda parten.

Vid fastställandet av exportbidraget skall särskild hänsyn tas till behovet att upprätta en balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid framställning av förädlade varor för export till tredje land och användningen av produkter från tredje land som införts för aktiv förädling.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag, om fastställande av beloppen för exportbidrag och om förutfastställelse av dessa.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Exportbidrag skall fastställas med jämna mellanrum enligt samma förfarande.

5. Kommissionen får vid behov, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, ändra exportbidragen under den mellanliggande perioden.

Artikel 18

1. I den mån det är nödvändigt för att den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter skall fungera väl får rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, i särskilda fall helt eller delvis förbjuda tillämpningen av system för aktiv förädling när det gäller produkter som anges i artikel 1 och som är avsedda för framställning av de produkter som anges i nämnda artikel eller de varor som anges i bilagan.

2. Senast den 1 juli 1968 skall gemenskapsbestämmelser antas som reglerar handeln i samband med aktiv förädling med avseende på de produkter som anges i artikel 1.

3. Tills de bestämmelser som avses i punkt 2 träder i kraft skall tillämpningsföreskrifter fastställas i enlighet med det förfarande som anges i punkt 1. De skall gälla med avseende på

a) den avkastningsgrad som skall användas vid fastställandet av den kvantitet produkter enligt artikel 1 som har använts vid framställningen av förädlade varor för export,

b) fastställandet, i syftet att tillämpa tullar eller importavgifter, av kvantiteten produkter som använts vid framställningen av förädlade varor som har övergått till fri omsättning inom gemenskapen.

4. I denna artikel avses med "system för aktiv förädling" alla de bestämmelser som fastställer villkoren på vilka produkter från tredje land får användas inom gemenskapen vid framställningen av varor för export och befrias från de tullar eller importavgifter som är tillämpliga på dem.

Artikel 19

1. De allmänna bestämmelserna om tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda bestämmelserna om dess tillämpning skall gälla för tullklassificeringen av de produkter för vilka denna förordning gäller. Tullnomenklaturen som följer av tillämpningen av denna förordning skall ingå som del av Gemensamma tulltaxan.

2. Om inte något annat föreskrivs i denna förordning eller rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, beslutar om ett undantag från denna förordning, skall följande vara förbjudet:

- Uttagande av tull eller avgifter med motsvarande verkan.

- Tillämpningen av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, dock med förbehåll för bestämmelserna i protokollet om Luxemburg.

Begränsningen av import- eller exportlicenser till en bestämd kategori berättigad till sådana skall vara en av de åtgärder som skall anses ha samma verkan som en kvantitativ restriktion.

Artikel 20

1. Om priset fritt gränsen för en eller flera av pilotprodukterna överstiger tröskelpriset och denna situation sannolikt kommer att fortsätta och därmed störa eller hota att störa gemenskapsmarknaden får nödvändiga åtgärder vidtas.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 21

1. Om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 till följd av import eller export är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder avseende handeln med tredje land vidtas till dess att störningen eller hotet om störning har upphört.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta närmare tillämpningsföreskrifter för denna punkt och närmare ange under vilka omständigheter och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår skall kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Medlemsstaterna skall underrättas om beslutet, som skall gälla med omedelbar verkan. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, skall den fatta beslut om denna begäran inom 24 timmar efter mottagandet av begäran.

3. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då beslutet meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget ändra eller upphäva kommissionens beslut.

AVDELNING IV

Allmänna bestämmelser

Artikel 22

1. Följande skall vara förbjudet inom gemenskapens interna handel:

- Uttagande av tull eller andra avgifter med motsvarande verkan,

- tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, med förbehåll för bestämmelserna i protokollet om Luxemburg,

- åberopande av artikel 44 i fördraget.

2. Gemenskapssystemet med ytterligare åtgärder för produkter som hänförs till nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan skall antas före den 1 april 1969 och tillämpas senast den 1 januari 1970.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta övergångsbestämmelser som skall tillämpas senast den 1 januari 1969 på handel inom gemenskapen med de produkter som anges i artikel 1 a 1.

Tills dessa övergångsbestämmelser tillämpas får medlemsstaterna för sådana produkter behålla de kvantitativa begränsningar och åtgärder som har motsvarande verkan och som tillämpas när denna förordning träder i kraft.

Till och med den 31 december 1969 får Förbundsrepubliken Tyskland behålla systemet med insamlings- och distributionsområden för mjölk och Italien får behålla de åtgärder som reglerar försörjningen av konsumtionsmjölk till vissa områden.

3. Tills de bestämmelser som fastställs i enlighet med artikel 27 tillämpas skall respektive medlemsstat behålla det system som tillämpas den 30 juni 1968 enligt artikel 2.6 i förordning nr 13/64/EEG med avseende på smör som kommer från tredje land och leveranser från andra medlemsstater.

4. Varor som anges i artikel 1 och som framställs eller utvinns ur produkter för vilka artiklarna 9.2 och 10.1 i fördraget inte gäller skall inte medges fri rörlighet inom gemenskapen.

Artikel 23

Om inte något annat föreskrivs i denna förordning skall artikel 92 94 i fördraget gälla för produktion av och handel med de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 24

1. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 92.2 i fördraget skall det vara förbjudet med sådana stöd vars belopp fastställs på grundval av priset på eller kvantiteten av de produkter som anges i artikel 1.

2. Det skall även vara förbjudet med nationella åtgärder som medger en utjämning mellan priserna på de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 25

1. Rådet får, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, ge Förbundsrepubliken Tyskland befogenhet att, till och med den 31 december 1969 på dess begäran bevilja sådana stegvis minskade nationella stöd till konsumtion med avseende på smör och ostarna Gouda, Edam och Tilsit som underlättar införandet av enhetliga priser för mjölk och mjölkprodukter.

2. Luxemburg skall ha befogenhet att bevilja stöd till mjölkproducenter till utgången av regleringsåret för mjölk 1973/74, varvid stödbeloppet per 100 kg inte får överstiga

>Plats för tabell>

3. Om Förbundsrepubliken Tyskland skulle åberopa den befogenhet som avses i punkt 1, skall den, trots artikel 22.1, i samband med export till tredje land och leverans till medlemsstater av de aktuella produkterna uppbära ett utjämningsbelopp motsvarande det nationella stödbeloppet, och i samband med import från tredje land och leveranser från medlemsstaterna av samma eller liknande produkter, skall den bevilja en subvention motsvarande utjämningsbeloppet.

Vid handel med de varor som anges i artikel 1, och för vilkas framställning det har använts produkter för vilka bestämmelserna i stycket ovan gäller, skall utjämningsbelopp uppbäras och subventioner beviljas med ett belopp som per 100 kg skall beräknas med utgångspunkt från de belopp som är tillämpliga för de använda produkterna på grundval av den kvantitet som använts till 100 kg av de aktuella varorna.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för punkt 3.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt avseende utjämningsbeloppet, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 26

Medlemsstaterna får bevilja nationellt stöd för att försörja skolelever med mjölkprodukter som hänförs till nummer 04.01 eller 22.02 i Gemensamma tulltaxan.

Artikel 27

Beslut om produktionen och saluförandet av smör skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget. Dessa beslut skall särskilt fastställa bestämmelser om en kontrollmärkning på smör som uppfyller vissa normer.

Artikel 28

Medlemsstaterna och kommissionen skall underrätta varandra om de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra denna förordning. Bestämmelser om underrättande och spridning av sådana uppgifter skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 29

1. En förvaltningskommitté för mjölk och mjölkprodukter, nedan kallad "kommittén", skall inrättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 30

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades.

Rådet får inom en månad fatta ett annat beslut i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 31

Kommittén får behandla varje annan fråga som dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, hänskjuter till den.

Artikel 32

Vid övergångsperiodens slut skall rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts besluta om att behålla eller ändra bestämmelserna i artikel 30.

Artikel 33

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att samtidig hänsyn tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 34

Från och med den dag då denna förordning börjar gälla skall förordning nr 25(3) om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, och genomförandebestämmelser för denna, gälla för de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 35

Om det skulle bli nödvändigt med övergångsåtgärder för att underlätta övergången från det system som föreskrivs i förordning nr 13/64/EEG till det system som fastställs i denna förordning, särskilt om införandet av det nya systemet på den föreskrivna dagen skulle ge upphov till avsevärda svårigheter med avseende på produkter, skall sådana åtgärder fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 30. De skall vara tillämpliga till senast den 28 juli 1969.

Artikel 36

De allmänna bestämmelserna om tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda bestämmelserna om dess tillämpning skall gälla tullklassificeringen av produkter som hänförs till förordning nr 13/64/EEG. Den tullnomenklatur som skapas genom tillämpningen av den förordningen skall ingå som del av Gemensamma tulltaxan från och med den dag då tullnomenklaturen till lämpas till fullo.

Artikel 37

1. Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Det system som fastställs genom denna förordning skall gälla från och med den 29 juli 1968 med undantag för

a) de åtgärder som avses i artikel 35, vilka får tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft,

b) artikel 36, som skall gälla från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

3. Förordning nr 13/64/EEG och genomförandebestämmelser för den förordningen skall upphöra att gälla den 29 juli 1968, med undantag för

a) förordning nr 3/63/EEG(4), och

b) artiklarna 3 och 5 i förordning nr 116/65/EEG(5) och de bestämmelser som fastställts i enlighet med nämnda artikel 3.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 1968.

På rådets vägnar

E. FAURE

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 9.3.1968, s. 4.

(2) EGT nr 34, 27.2.1964, s. 549/64.

(3) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 991/62.

(4) EGT nr 14, 29.1.1963, s. 153/63.

(5) EGT nr 130, 16.7.1965, s. 2173/65.

BILAGA

>Plats för tabell>