Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31968R0805.pdf

31968R0805

Rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 148 , 28/06/1968 s. 0024 - 0034

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0179

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0187

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 3 s. 0072

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0157

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0157

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0063

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0063RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall kunna fungera och utvecklas måste den kompletteras av en gemensam jordbrukspolitik som framför allt innefattar gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilken produkt det är fråga om.

I förordning nr 14/64/EEG(2) fastställs att en gemensam organisation av marknaden för nötkött gradvis skulle upprättas från och med 1964. I denna organisation ingår främst ett system med tullar och i förekommande fall ett system med avgifter vid handeln mellan medlemsstaterna och tredje land.

Införandet den 29 juli 1968 av ett enhetligt prissystem för nötkött inom gemenskapen innebär att en enhetlig marknad för nötkött upprättas denna dag.

Den gemensamma jordbrukspolitiken strävar efter att förverkliga de mål som anges i artikel 39 i fördraget. För att uppnå marknadsstabilitet och en skälig levnadsstandard för den berörda jordbruksbefolkningen bör det inom nötköttssektorn vidtas åtgärder i fråga om intervention och åtgärder för att underlätta anpassningen av utbudet till marknadens behov. Intervention kan ske i form av uppköp som görs av interventionsorgan. Det bör också vara möjligt att ge stöd för privat lagring eftersom denna stödform påverkar produkternas normala avsättning minst och kan bidra till att minska interventionsorganens uppköpsvolym. Därför bör det särskilt fastställas ett pris under vilket interventionsåtgärder skall få vidtas liksom även de villkor på vilka intervention får ske.

Upprättandet av en enhetlig marknad för nötkött inom gemenskapen förutsätter att det införs ett enhetligt system för handeln över gemenskapens yttre gränser. Ett handelssystem med importtullar och exportbidrag tillsammans med interventionsåtgärder stabiliserar också gemenskapsmarknaden, särskilt genom att förhindra att prisfluktuationer på världsmarknaden påverkar gemenskapspriserna. Det är dock nödvändigt att fastställa att det till importtullen skall läggas en avgift som är avsedd att säkra jämvikten på marknaden när gemenskapspriserna sjunker under en viss nivå.

För tillämpningen av avgiftssystemet bör importpriserna bestämmas på grundval av prisnoteringar på de mest representativa marknaderna i tredje land och speciella importpriser bör fastställas när anbudspriserna i tredje land, utom länder vars marknader har utgjort grundval för importprisbestämningen, är väsentligt lägre än importpriset. Tillämpningen av speciella importpriser förhindrar störningar på gemenskapsmarknaden.

För att säkra en tillfredsställande tillgång på varor för förädlingsindustrin inom gemenskapen och samtidigt upprätthålla en preferens för gemenskapsproducerat kött bör det, för fryst kött avsett till förädling, fastställas bestämmelser för ett speciellt importsystem som innebär tillfälligt upphörande med uttag av hela eller en del av avgiften. För att tillämpa detta system i vissa fall måste en årlig uppskattning göras av den kvantitet kött som finns tillgänglig för och efterfrågas av förädlingsindustrin.

För att öka antalet göddjur inom gemenskapen och för att öka köttproduktionen utan att öka antalet kor och därmed mjölkproduktionen är det tillrådligt att under vissa marknadsförhållanden tillämpa speciella regler för import från tredje land av vissa kategorier av ungnöt och kalvar från tredje land som är avsedda för gödning inom gemenskapen.

För att göra det möjligt att kontrollera storleken på importen av nötkött, särskilt fryst nötkött, bör ett system med importlicenser införas tillsammans med regler för ställande av säkerhet för att garantera att importen kommer till stånd.

Bestämmelser om beviljande av ett bidrag vid export till tredje land som är lika med skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och priserna på världsmarknaden skulle utgöra ett skydd för gemenskapens deltagande i den internationella handeln med nötkött.

Tillsammans med detta system bör det i nödvändig utsträckning för att det skall fungera tillfredsställande finnas möjlighet att reglera användningen av systemet för aktiv förädling eller, när marknadssituationen så kräver, att förbjuda tillämpningen av detta system.

Systemet med tullar och avgifter gör alla andra skyddsåtgärder vid gemenskapens yttre gränser överflödiga. Under exceptionella omständigheter kan dock den mekanism som utgörs av gemensamma priser, tullar och avgifter visa sig otillräcklig. I dessa fall bör gemenskapen ges möjligheten att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att gemenskapsmarknaden inte skall stå utan skydd mot störningar som kan uppkomma till följd av att de tidigare importhindren har avskaffats.

Upprättandet av en enhetlig marknad för nötkött förutsätter att alla hinder för de aktuella varornas fria rörlighet avskaffas vid gemenskapens inre gränser.

Begränsningar av den fria rörligheten som uppkommer vid tillämpningen av hälsoskyddsåtgärder kan medföra svårigheter på marknaden i en eller flera medlemsstater och kan kräva undantagsåtgärder.

Upprättandet av en enhetlig marknad som bygger på ett enhetligt prissystem kan äventyras om vissa stödåtgärder tillämpas. Inom nötköttssektorn bör därför de bestämmelser i fördraget kunna tillämpas som gör det möjligt att värdera det stöd som beviljas av medlemsstaterna och att förbjuda sådant stöd som inte är förenligt med den gemensamma marknaden.

Övergången från systemet i förordning nr 14/64/EEG till det system som införs genom den här förordningen bör ske så smidigt som möjligt. Övergångsåtgärder kan visa sig vara nödvändiga för att underlätta förloppet.

Den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött måste ta samtidig hänsyn till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött skall innefatta en ordning för priser och handel och gälla följande produkter:

>Plats för tabell>

AVDELNING I Priser

Artikel 2

För att främja initiativ inom näringslivet som underlättar anpassningen av utbudet till marknadens krav får följande gemenskapsåtgärder vidtas för de produkter som anges i artikel 1:

a) Åtgärder som förbättrar boskapsuppfödningen.

b) Åtgärder som gynnar en bättre organisation av produktionen, förädlingen och saluföringen.

c) Åtgärder som förbättrar kvaliteten.

d) Åtgärder som gör det möjligt att ställa kort- och långsiktiga prognoser med utgångspunkt från de utnyttjade produktionsmedlen.

e) Åtgärder som gör det lättare att notera marknadsprisutvecklingen.

Allmänna föreskrifter för dessa åtgärder skall antas enligt förfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 3

1. Före den 1 augusti varje år skall ett orienteringspris för kalvar och ett orienteringspris för vuxna nötkreatur fastställas för det regleringsår som börjar under det påföljande kalenderåret.

2. Dessa priser skall fastställas med särskild hänsyn till

a) den framtida utvecklingen av nötköttsproduktion och -konsumtion,

b) situationen på marknaden för mjölk och mjölkprodukter,

c) tidigare erfarenhet.

3. I denna förordning avses med

a) kalvar: levande husdjur av nötkreatur vars vikt inte överskrider 220 kg och vilka inte ännu har permanenta tänder,

b) vuxna nötkreatur: levande husdjur av nötkreatur utom kalvar med undantag för renrasiga avelsdjur.

4. Orienteringspriset skall fastställas enligt omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 4

Om rådet inte beslutar om undantag, på kommissionens förslag och enligt det omröstningsförfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget, skall regleringsåret för alla de produkter som anges i artikel 1 börja den första måndagen i april varje år och sluta dagen före denna dag påföljande år.

Det första regleringsåret skall dock börja den 29 juli 1968.

Artikel 5

1. Följande interventionsåtgärder får vidtas för att hindra eller dämpa ett väsentligt prisfall:

a) Stöd till privat lagring.

b) Uppköp av interventionsorgan.

2. Interventionsåtgärderna i punkt 1 får vidtas för vuxna nötkreatur och för färskt eller kylt kött från dessa djur i form av slaktkroppar, halva slaktkroppar, kompenserade kvartsparter, framkvartsparter eller bakkvartsparter.

3. Rådet får på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget ändra innehållet i listan i punkt 2 över produkter för vilka interventionsåtgärder får vidtas.

Artikel 6

1. Interventionsåtgärder får vidtas på vissa villkor som skall bestämmas i enlighet med punkt 4 c i denna artikel om samtidigt

a) det pris på vuxna nötkreatur som noteras på gemenskapens representativa marknader i enlighet med artikel 10 är lägre än 98 % av orienteringspriset och

b) det pris som noteras enligt artikel 10 på den eller de representativa marknaderna i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat för en bestämd kvalitet av vissa produkter, är lägre än det pris under vilket interventionsåtgärder som avses i punkt 2 skall vidtas. Detta senare pris skall vara justerat med en koefficient som uttrycker det normala förhållandet mellan priset på den aktuella kvaliteten och det pris på vuxna nötkreatur som noteras på gemenskapens representativa marknader enligt artikel 10.

Interventionsåtgärder får bara vidtas för den kvalitet som uppfyller kraven i b. Det pris som beräknas enligt b skall vara det högsta uppköpspriset.

2. Interventionsåtgärder skall dock vidtas för hela gemenskapen på vissa villkor som skall bestämmas i enlighet med punkt 4 c när det pris på vuxna nötkreatur som noteras på gemenskapens representativa marknader enligt artikel 10 är lägre än 93 % av orienteringspriset. Det högsta uppköpspriset skall vara det samma som i punkt 1.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel och särskilt kriterierna för att tillämpa bestämmelserna i punkt 1 b. De procenttal som anges i punkt 1 och 2 får ändras varje år enligt förfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

4. Förfarandet i artikel 27 skall tillämpas för att

a) besluta om interventionsåtgärder och tidpunkten när de skall upphöra att gälla,

b) fastställa interventionsorganens uppköpspriser och de produkter som skall omfattas av uppköpen,

c) anta andra tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt villkoren för tillämpning av interventionsåtgärder.

Artikel 7

1. Avyttringen av de produkter som har köpts upp av interventionsorganen enligt bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 skall ske på ett sådant sätt att störningar på marknaden helt undviks och att lika tillgång till varorna och likabehandling av köparna säkerställs.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt i fråga om försäljningspriser, villkor för uttag från lager och, i förekommande fall, förädling av produkter som har köpts upp av interventionsorgan, skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 27.

Artikel 8

1. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna föreskrifter för stöd till privat lagring.

2. Närmare föreskrifter skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 27.

AVDELNING II Handel med tredje land

Artikel 9

För de produkter som anges i artikel 1 skall Gemensamma tulltaxan användas.

Artikel 10

1. Importpriserna för både kalvar och vuxna nötkreatur skall beräknas på grundval av prisnoteringarna på de mest representativa marknaderna i tredje land.

Om importpriset med tillägg för tull för någon av dessa produkter är lägre än orienteringspriset skall skillnaden mellan orienteringspriset och importpriset plus tillägget kompenseras med en avgift vid import till gemenskapen av den produkten.

Avgiften skall dock fastställas till

a) 75 % av ovanstående skillnad om det konstateras att priset på den aktuella produkten på gemenskapens representativa marknader är högre än orienteringspriset men lägre än eller lika med 102 % av detta pris,

b) 50 % av ovanstående skillnad om det konstateras att priset på den aktuella produkten på gemenskapens representativa marknader är högre än 102 % av orienteringspriset men lägre än eller lika med 104 % av detta pris,

c) 25 % av ovanstående skillnad om det konstateras att priset på den aktuella produkten på gemenskapens representativa marknader är högre än 104 % av orienteringspriset men lägre än eller lika med 106 % av detta pris,

d) noll om det konstateras att priset på den aktuella produkten på gemenskapens representativa marknader är högre än 106 % av orienteringspriset.

2. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 skall ingen hänsyn tas till variationer i importpriset eller det pris som noteras på gemenskapens representativa marknader om dessa förändringar inte överskrider ett belopp som skall fastställas.

3. För import av kalvar och vuxna nötkreatur eller, beroende på omständigheterna, av en av dessa produkter från ett eller flera tredje länder vars marknader inte har legat till grund för beräkningen av importpriset, skall detta ersättas med ett speciellt importpris när samtidigt följande gäller:

a) Ovanstående tredje länders anbudspris på kalvar, vuxna nötkreatur eller på någon av de produkter som anges i bilagan, avdelning a, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 1 aa eller 02.01 A II a 1 bb i detta senare fall skall priset räknas om till ett anbudspris för kalvar eller vuxna nötkreatur är betydligt lägre än importpriset.

b) Prisnoteringarna på de mest representativa marknaderna i tredje land är inte avgörande för anbudspriset fritt gemenskapens gräns.

Det speciella importpriset skall beräknas på grundval av de mest fördelaktiga inköpsmöjligheterna.

4. Det pris som noteras på gemenskapens representativa marknader skall härledas ur priserna som noteras på varje medlemsstats representativa marknad eller marknader för olika kvaliteter av kalvar, vuxna nötkreatur eller köttet av dessa djur beroende på omständigheterna med hänsyn till den relativa kvantiteten av varje kvalitet och den relativa storleken på varje medlemsstats nötkreatursbestånd.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.

6. De avgifter som anges i denna artikel skall fastställas av kommissionen.

Artikel 11

1. Om det pris på kalvar som noteras på gemenskapens representativa marknader enligt artikel 10 överskrider orienteringspriset skall följande gälla:

a) Den avgift som anges i artikeln och som gäller unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning och med en vikt på minst 220 kg och högst 300 kg skall betalas tillbaka eller inte tas ut.

b) Den avgift som gäller kalvar avsedda för gödning som väger mindre än 80 kg skall inte tas ut och tullsatsen skall minskas med hälften.

2. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad gäller fastställande av en tidsgräns för leverans och specificering av de kontroller som är nödvändiga för att säkerställa en tillräcklig gödningsperiod för de unga djur som anges i punkt 1, skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 27.

Artikel 12

1. Om den avgift som anges i artikel 10 tas ut för kalvar eller vuxna nötkreatur skall en avgift också tas ut för import till gemenskapen av det kött från kalvar eller vuxna nötkreatur som anges i bilagan, avdelning a, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 1 aa eller 02.01 A II a 1 bb.

2. Denna avgift skall vara lika med den avgift som tas ut för kalvar eller vuxna nötkreatur, i förekommande fall justerad med en koefficient som uttrycker värdeförhållandet mellan å ena sidan det aktuella köttet och å andra sidan kalvar eller vuxna nötkreatur.

3. Om den avgift som anges i artikel 10 tas ut för vuxna nötkreatur skall en avgift också tas ut för import till gemenskapen av sådant kött som anges i bilagan, avdelning b. Denna avgift skall vara lika med den avgift som tas ut för vuxna nötkreatur multiplicerad med en standardkoefficient.

4. För import till gemenskapen av de produkter som anges i avsnitt a i bilagan, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 1 cc, skall en avgift tas ut. Denna avgift skall vara lika med den högsta avgift som gäller kalvar eller vuxna nötkreatur multiplicerad med en standardkoefficient som skall fastställas för varje produkt.

5. Koefficienterna i punkterna 2, 3 och 4 skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 27.

6. De avgifter som anges i denna artikel skall fastställas av kommissionen.

Artikel 13

1. En avgift skall tas ut för import till gemenskapen av sådant fryst kött som anges i avdelning c i bilagan.

2. För sådant fryst kött som anges i avsnitt c i bilagan, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 2 aa, skall avgiften vara lika med skillnaden mellan

a) orienteringspriset för motsvarande produkt multiplicerat med en koefficient som uttrycker förhållandet inom gemenskapen mellan priset för färskt kött av en kvalitet som kan konkurrera med det aktuella frysta köttet och som presenteras på samma sätt, och genomsnittspriset för vuxna nötkreatur och

b) världsmarknadspriset för fryst kött fastställt på grundval av de mest fördelaktiga bland de inköpsmöjligheter som är mest representativa beträffande kvalitet och kvantitet för utvecklingen på denna marknad med tillägg för tull och ett standardbelopp som motsvarar de specifika kostnaderna för införsel av fryst kött.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna punkt.

3. För sådant fryst kött som anges i avsnitt c i bilagan, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 2 bb, 02.01 A II a 2 cc och 02.01 A II a 2 dd, skall avgiften vara lika med avgiften för produkten i samma avsnitt, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 2 aa, multiplicerad med standardkoefficienten för var och en av de aktuella produkterna.

4. Om de fria prisnoteringarna på världsmarknaden inte har en avgörande betydelse för anbudspriset och om detta pris är lägre än prisnoteringarna skall det världsmarknadspris för fryst kött som anges i punkt 2, bara för den aktuella importen, ersättas med ett särskilt pris som beräknas på grundval av anbudspriset.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.

6. Kommissionen skall fastställa de avgifter som anges i denna artikel.

Artikel 14

1. Särskilda importvillkor som innebär tillfälligt upphörande med uttag av hela eller en del av avgiften skall gälla för fryst kött som är avsett för förädling och som anges i avsnitt c i bilagan, tulltaxans undernummer 02.01 A II a 2 bb och 02.01 A II a 2 dd 22.

2. Varje år före den 31 december och för första gången innan bestämmelserna i denna förordning träder i kraft, skall rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget göra en uppskattning av det kött som är avsett för förädlingsindustrin med hänsyn dels till det förväntade utbudet inom gemenskapen av kött med en kvalitet och produktform som är lämplig för industriell användning, dels till industrins behov, däribland behoven hos de industrier som framställer sådana konserverade livsmedel som anges i artikel 1 c och som inte innehåller andra karakteristiska beståndsdelar än nötkött och gelé.

Uppskattningen får ändras enligt samma förfarande om situationen kräver det.

En uppskattning som skall gälla för de påföljande tre månaderna skall fastställas varje kvartal i enlighet med det förfarande som anges i artikel 27 med hänsyn tagen till marknadssituationen.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta

a) för kött som är avsett för framställning av sådana konserverade livsmedel som anges i punkt 2 första stycket, allmänna bestämmelser för tillfälligt upphörande med uttag av hela avgiften,

b) för annat kött än det som avses i a, allmänna bestämmelser gällande villkoren för att följande beslut skall få fattas:

aa) Beslut om att det för tillfälligt upphörande med uttag av hela importavgiften skall krävas ett köpekontrakt för fryst kött, med en kvalitet och produktform som är lämplig för industriell användning, som antingen har köpts upp av ett interventionsorgan eller för vilket ett kontrakt för stöd till privat lagring gäller, och beslut om fastställande av förhållandet mellan de kvantiteter som får importeras och de kvantiteter som kontrakten gäller.

bb) Beslut, i de fall åtgärderna i aa inte kan tillämpas, om att tillfälligt upphöra med uttag av hela eller en del av avgiften, och att begränsa eller tillfälligt upphöra med utfärdandet av importlicenser som ger rätt till speciella importvillkor.

4. Följande skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 27:

a) De åtgärder som skall vidtas när import av kött enligt punkt 3 b som redan har skett eller som sannolikt kommer att ske under ett kvartal avviker från den uppskattning som avses i punkt 2 tredje stycket.

b) Alla andra tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 15

1. För import till gemenskapen av fryst nötkött skall det krävas en importlicens som får utfärdas till varje sökande av medlemsstaterna, oavsett var inom gemenskapen den sökande är etablerad.

Denna licens skall vara giltig för import till gemenskapen från och med ett datum som rådet skall fastställa på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, och senast från och med den 1 augusti 1969. Till detta datum skall licensen bara vara giltig för import till den medlemsstat där den är utfärdad.

För utfärdandet av dessa licenser skall det krävas att en säkerhet ställs som garanti för att importen genomförs under licensens giltighetstid. Säkerheten skall förverkas helt eller delvis om importen inte genomförs eller bara delvis genomförs under giltighetstiden.

2. Rådet får på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget besluta att importlicenser skall krävas för andra produkter.

3. Importlicensernas giltighetstid och andra tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 27. Föreskrifterna skall omfatta fastställandet av en tidsfrist för att utfärda importlicenser för fryst kött.

Artikel 16

Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas med hänsyn till de förpliktelser som följer av internationella överenskommelser som gemenskapen är bunden av.

Artikel 17

Nödvändiga åtgärder får vidtas om en väsentlig prisökning noteras på gemenskapsmarknaden och om situationen sannolikt kommer att bestå och därmed störa eller hota att störa marknaden.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 18

1. För att möjliggöra export av produkterna i artikel 1 på grundval av världsmarknadens noteringar eller priser för dessa produkter, får skillnaden mellan dessa noteringar eller priser och gemenskapens priser i nödvändig utsträckning kompenseras med ett exportbidrag.

2. Bidraget skall vara detsamma i hela gemenskapen. Det får ändras beroende på användning eller bestämmelse.

Bidraget skall beviljas efter ansökan.

3. När bidraget fastställs skall särskild hänsyn tas till behovet av att skapa balans mellan användning av gemenskapens basprodukter för tillverkning av förädlade varor för export till tredje land och användning av tredje lands produkter som har förts in enligt systemet för aktiv förädling.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna föreskrifter för beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppet.

5. Bidragen skall fastställas med regelbundna intervall enligt förfarandet i artikel 27. Om det är nödvändigt får kommissionen, på eget initiativ eller på någon medlemsstats begäran, ändra bidragen under mellantiden.

6. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.

Artikel 19

1. I den utsträckning som är nödvändig för att den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött skall fungera på ett tillfredsställande sätt får rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget helt eller delvis förbjuda utnyttjandet av systemet för aktiv förädling för de produkter som anges i artikel 1 och som är avsedda för tillverkning av de produkter som anges i samma artikel.

2. Gemenskapsbestämmelser som reglerar verksamhet med aktiv förädling för de produkter som anges i artikel 1 skall antas senast den 1 juli 1968.

3. De föreskrifter som skall tillämpas innan de bestämmelser som avses i punkt 2 träder i kraft skall antas enligt förfarandet i punkt 1. De skall gälla

a) det utbytestal som skall användas för att bestämma kvantiteten av de produkter som anges i artikel 1 och som används vid tillverkning av förädlade varor för export,

b) bestämningen, för att tullsats och i förekommande fall importavgift skall kunna tillämpas, av den kvantitet produkter som används vid tillverkning av förädlade varor som övergår till fri omsättning.

4. I denna förordning avses med systemet för aktiv förädling alla de bestämmelser som anger villkoren för användning inom gemenskapen av produkter från tredje land vilka ingår i tillverkningen av varor för export och är befriade från gällande avgifter.

Artikel 20

1. Vid tullklassificeringen av produkterna i denna förordning skall de allmänna föreskrifterna för tolkningen av den gemensamma tulltaxan och de särskilda föreskrifterna för dess tillämpning gälla. Den tullnomenklatur som tillämpningen av denna förordning resulterar i skall läggas till Gemensamma tulltaxan från den dag då denna tillämpas helt.

2. Om inte denna förordning föreskriver annat eller rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget beslutar om undantag, skall följande förbjudas:

- uttagande av avgifter med motsvarande verkan som en tull;

- tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, med förbehåll för bestämmelserna i protokollet angående Luxemburg.

Att begränsa importlicenserna till en viss kategori som berättigas att erhålla sådana skall betraktas som en åtgärd med motsvarande verkan som en kvantitativ restriktion.

Artikel 21

1. Om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 på grund av import eller export utsätts för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de syften som anges i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas vid handel med tredje land tills störningarna eller hotet om störningar upphör.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, anta närmare tillämpningsföreskrifter för denna punkt och fastställa i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår skall kommissionen, på eget initiativ eller på någon medlemsstats begäran, besluta om nödvändiga åtgärder. Åtgärderna skall meddelas medlemsstaterna och börja gälla omedelbart. Om kommissionen tar emot en begäran från någon medlemsstat, skall den fatta sitt beslut inom tjugofyra timmar efter mottagandet.

3. De åtgärder som kommissionen beslutar får hänskjutas till rådet av vilken som helst av medlemsstaterna inom tre arbetsdagar från dagen för meddelandet. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får ändra eller upphäva de aktuella åtgärderna enligt det omröstningsförfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget.

AVDELNING III Allmänna bestämmelser

Artikel 22

1. Vid handel inom gemenskapen skall följande förbjudas:

- uttagande av tullar eller avgifter med motsvarande verkan;

- tillämpning av kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, med förbehåll för bestämmelserna i protokollet angående Luxemburg;

- åberopande av artikel 44 i fördraget.

2. Varor som anges i artikel 1 och som är tillverkade eller framställda av produkter för vilka artiklarna 9.2 och 10.1 i fördraget inte gäller får inte övergå till fri omsättning inom gemenskapen.

Artikel 23

För att ta hänsyn till de begränsningar för den fria omsättningen som kan bli följden av tillämpning av hälsoskyddsåtgärder får rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, vidta åtgärder som avviker från bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 24

Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget tillämpas på produktionen av och handeln med de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 25

Medlemsstaterna och kommissionen skall utbyta den information som är nödvändig för att genomföra denna förordning. Innehållet i denna information skall fastställas enligt förfarandet i artikel 27. Föreskrifter för informationsutbytet och spridningen av informationen skall antas enligt samma förfarande.

Artikel 26

1. En förvaltningskommitté för nötkött (nedan kallad "kommittén") skall upprättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 27

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från den dag då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta ett avvikande beslut i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 28

Kommittén får ta upp varje annan fråga som dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en av medlemsstaterna, hänskjuter till den.

Artikel 29

Vid slutet av övergångstiden skall rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, med beaktande av den erfarenhet som vunnits besluta om att behålla eller ändra bestämmelserna i artikel 27.

Artikel 30

Förordning nr 25(3) om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de bestämmelser som har fastställts vid dess genomförande skall tillämpas på marknaden för de produkter som anges i artikel 1.

Artikel 31

Vid tillämpningen av denna förordning skall hänsyn samtidigt tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 32

Bilagan får ändras av rådet på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 33

1. Om övergångsåtgärder är nödvändiga för att underlätta övergången från den ordning som föreskrivs i förordning nr 14/64/EEG till den som fastställs i denna förordning, särskilt om införandet av den nya ordningen på den dag som har bestämts orsakar väsentliga svårigheter i fråga om vissa produkter, skall sådana åtgärder antas enligt förfarandet i artikel 27. De skall vara tillämpliga till och med den 28 juli 1969.

2. De allmänna föreskrifterna för tolkningen av den gemensamma tulltaxan och de särskilda tillämpningsföreskrifterna skall tillämpas på tullklassificeringen av de produkter som omfattas av förordning nr 14/64/EEG. Den tullnomenklatur som blir resultatet av tillämpningen av den förordningen skall läggas till Gemensamma tulltaxan från och med den dag då denna tillämpas fullt ut.

Artikel 34

Denna förordning skall träda i kraft dagen efter den dag då den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det system som upprättas genom denna förordning skall tillämpas från och med den 29 juli 1968 med undantag för de åtgärder som anges i artikel 33.1 som får tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande och med undantag för bestämmelserna i artikel 33.2 som får tillämpas från och med samma dag.

Förordning nr 14/64/EEG och de bestämmelser som har antagits vid dess genomförande skall upphävas med verkan från den 29 juli 1968, med undantag för bestämmelserna i förordning nr 3/63/EEG(4).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 1968.

På rådets vägnar

E. FAURE

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 9.3.1968, s. 16.

(2) EGT nr 34, 27.2.1964, s. 562/64.

(3) EGT nr 30, 20.4.1962, s. 991/62.

(4) EGT nr 14, 29.1.1963, s. 153/63.

BILAGA

Avsnitt a)

02.01 A II a) 1 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

aa) Av kalv:

11. Hela eller halva kroppar

22. Avskilda eller sammanhängande framkvartsparter

33. Avskilda eller sammanhängande bakkvartsparter

bb) Av vuxna nötkreatur:

11. Hela eller halva kroppar eller kompenserade kvartsparter

22. Framkvartsparter

33. Bakkvartsparter

cc) Andra stycken av nötkött

11. Med ben

22. Benfritt

Avsnitt b)

02.06. C I a) Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, saltat, torkat eller rökt:

a) Med ben

b) Benfritt

Avsnitt c)

02.01. A II a) 2 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

aa) Hela eller halva kroppar eller kompenserade kvartsparter

bb) Framkvartsparter

cc) Bakkvartsparter

dd) Andra:

11. Med ben

22. Benfritt