Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördragetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 151 , 30/06/1968 s. 0016 - 0020

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0076

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0201

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0076

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0209

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 3 s. 0095

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0170

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0170RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

En gemensam organisation av marknaden, omfattande ett särskilt regelverk, har upprättats eller kommer inom kort att upprättas för många av de produkter som är uppräknade i bilaga II till fördraget. Det bör också vidtas lämpliga åtgärder inom ramen för en gemensam organisation av marknaderna för att göra det möjligt att upprätta en enhetlig marknad för samtliga övriga produkter i den nämnda bilagan.

Upprättandet av denna enhetliga marknad medför att ett enhetligt handelssystem tillämpas vid gemenskapens yttre gränser. Detta system kan huvudsakligen beskrivas som en fullständig tillämpning av Gemensamma tulltaxan och en liberalisering av handeln.

I undantagsfall kan dock det skydd som uppnås genom tillämpning av Gemensamma tulltaxan visa sig vara bristfälligt. I sådana fall bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att inte lämna gemenskapens marknad utan skydd mot de störningar som kan uppstå när de tidigare importhindren avskaffas.

Upprättandet av en enhetlig marknad för alla berörda produkter kräver att alla hinder för den fria rörligheten för dessa produkter avskaffas vid gemenskapens inre gränser.

Upprättandet av denna enhetliga marknad skulle äventyras om vissa former av stöd gavs. Därför bör de bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att granska det stöd som har beviljats av medlemsstaterna och att förbjuda sådant stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden, tillämpas på de produkter som avses i denna förordning.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Övergången från det nuvarande systemet i medlemsstaterna till det som införs genom denna förordning bör ske så smidigt som möjligt. För att uppnå detta kan övergångsbestämmelser visa sig nödvändiga.

Den gemensamma organisationen av marknaden för de produkter som omfattas av denna förordning måste ta samtidig hänsyn till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma organisation av marknaden som upprättas genom denna förordning skall omfatta de produkter som är uppräknade i bilagan.

Artikel 2

1. Gemensamma tulltaxan skall tillämpas från och med den 1 juli 1968 utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i associationsavtalen.

2. Om inte annat följer av denna förordning eller av undantag som beslutats av rådet på förslag från kommissionen i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget, eller av förpliktelser enligt internationella avtal som rör de produkter som är uppräknade i bilagan, skall följande vara förbjudet i handeln med tredje land:

- att ta ut avgifter med verkan motsvarande en tull, och

- att tillämpa kvantitativa restriktioner eller vidta andra åtgärder med motsvarande verkan, om inte annat följer av bestämmelserna i protokollet om Luxemburg.

Artikel 3

1. Om gemenskapens marknad för en eller flera av de i bilagan nämnda produkterna till följd av import eller export utsätts för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som anges i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas i handeln med tredje land till dess att dessa störningar eller hot om störningar har upphört.

Rådet skall på förslag från kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget fastställa tillämpningsföreskrifter för denna punkt och därvid närmare ange i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår skall kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, besluta om nödvändiga åtgärder, vilka skall meddelas medlemsstaterna och genast börja tillämpas. Om kommissionen tar emot en begäran från en medlemsstat skall den fatta sitt beslut inom tjugofyra timmar efter mottagandet.

3. De åtgärder som kommissionen fattat beslut om får av varje medlemsstat hänskjutas till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då åtgärderna meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget ändra eller upphäva åtgärderna i fråga.

Artikel 4

1. Vid handeln inom gemenskapen skall följande vara förbjudet:

- Uttagande av tull eller avgifter med motsvarande verkan.

- Kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan, om inte annat följer av bestämmelserna i protokollet om Luxemburg.

- Åberopande av artikel 44 i fördraget.

2. De varor som är uppräknade i bilagan och som tillverkas eller erhålls från produkter för vilka artiklarna 9.2 och 10.1 i fördraget inte gäller skall inte få omsättas fritt inom gemenskapen.

Artikel 5

Artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget skall tillämpas på produktion av och handel med de i bilagan uppräknade produkterna.

Artikel 6

När det hänvisas till förfarandet i denna artikel skall det förfarande tillämpas som föreskrivs i artikel 26 i rådets förordning nr 120/67/EEG av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1) eller varje motsvarande förfarande som är fastställt i övriga förordningar om den gemensamma marknadsorganisationen för jordbruksprodukter. Rådet skall på förslag av kommissionen utse en förvaltningskommitté för varje produkt i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 7

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att samtidig hänsyn tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 8

Denna förordning skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de gemenskapsbestämmelser som antagits eller kommer att antas i syfte att harmonisera medlemsstaternas lagar och andra författningar och som har till ändamål att upprätthålla eller förbättra den tekniska eller genetiska produktionsnivån för vissa i bilagan uppräknade produkter som särskilt är avsedda för avel.

Artikel 9

Om det skulle bli nödvändigt med övergångsåtgärder för att underlätta övergången från det i medlemsstaterna gällande systemet till det som upprättas genom denna förordning, särskilt om införandet av detta system på den föreskrivna dagen ger upphov till betydande svårigheter i fråga om vissa produkter, skall beslut om sådana åtgärder fattas enligt förfarandet i artikel 6. De skall vara tillämpliga längst till och med den 30 juni 1969.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1968.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 1968.

På rådets vägnar

E. FAURE

Ordförande

(1) EGT nr L 117, 19.6.1967, s. 2269/67.

BILAGA

>Plats för tabell>