Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31968R1469.pdf

31968R1469

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1469/68 av den 23 september 1968 om ändring av förordningarna nr 282/67/EEG, 284/67/EEG och (EEG) 911/68 om oljeväxtfröEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 28/09/1968 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0135

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0432

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0135

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(II) s. 0438

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 4 s. 0020

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0016

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0016KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1469/68 av den 23 september 1968 om ändring av förordningarna nr 282/67/EEG, 284/67/EEG och (EEG) 911/68 om oljeväxtfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), särskilt artiklarna 26.3 och 27.5 i denna,

med beaktande av rådets förordning nr 162/66/EEG av den 27 oktober 1966 om handeln med oljor och fetter mellan gemenskapen och Grekland(2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning nr 142/67/EEG av den 21 juni 1967 om exportbidrag för raps-, rybs- och solrosfrö(3), särskilt artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 4 i kommissionens förordning nr 282/67/EEG av den 11 juli 1967 om närmare bestämmelser för intervention för oljeväxtfrö(4), ändrad genom förordning (EEG) nr 919/68, föreskrivs provtagning och bestämning av oljehalt, orenheter och vatten i fröer. Dessa förfaranden, med undantag för bestämningen av oljehalten, omfattas också av artikel 2 i kommissionens förordning nr 284/67/EEG av den 11 juli 1967 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för oljeväxtfrö(5), ändrad genom förordning (EEG) nr 862/68(6) och genom artikel 17 i kommissionens förordning (EEG) nr 911/68 av den 5 juli 1968 om vissa närmare bestämmelser om stöd för oljeväxtfrö(7).

Erfarenheten har visat att det för bestämning av oljehalt, orenheter och vatten i fröer är nödvändigt att reducera laboratorieproverna till analysprover.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av systemen för bidrag, intervention och stöd för oljeväxtfrö i medlemsstaterna bör en enhetlig metod i fortsättningen användas i gemenskapen för provtagning och reduktion av prover samt för bestämning av oljehalt, orenheter och vatten i fröer.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4 i förordning nr 282/67/EEG skall ersättas med följande:

"Provtagning, reduktion av laboratorieprover till analysprover och bestämning av oljehalt, orenheter och vatten skall utföras med en för hela gemenskapen enhetlig metod."

Artikel 2

Bilaga 2 till förordning nr 282/67/EEG skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Artikel 2 i förordning nr 284/67/EEG skall ersättas med följande:

"Provtagning, reduktion av laboratorieprover till analysprover och bestämning av orenheter och vatten skall utföras med en för hela gemenskapen enhetlig metod."

Artikel 4

Artikel 17 i förordning (EEG) nr 911/68 skall ersättas med följande:

"Provtagning, reduktion av laboratorieprover till analysprover och bestämning av orenheter och vatten skall utföras med en för hela gemenskapen enhetlig metod."

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 september 1968.

På kommissionens vägnar

Jean REY

Ordförande

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2) EGT nr 197, 29.10.1966, s. 3393/66.

(3) EGT nr 125, 26.6.1967, s. 2461/67.

(4) EGT nr 151, 13.7.1967, s. 1.

(5) EGT nr 151, 13.7.1967, s. 6.

(6) EGT nr L 152, 1.7.1968, s. 26.

(7) EGT nr L 158. 6.7.1968, s. 8.