Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31970R0729.pdf

31970R0729

Rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 094 , 28/04/1970 s. 0013 - 0018

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0196

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(I) s. 0218

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 5 s. 0093

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0220

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0220

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0023

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0023RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 och 209 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Genom förordning nr 25 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken(2) upprättade rådet Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, som utgör en del av gemenskapernas budget. I avsnitt I i den förordningen fastställs de principer som skall gälla efter övergångsperioden.

Med hänsyn till att den gemensamma marknaden kommer att innebära enhetliga prissystem och en gemensam jordbrukspolitik, bör gemenskapen stå för de ekonomiska följderna. I enlighet med denna princip, som fastställs i artikel 2.2 i samma förordning, skall fonden finansiera bidrag vid export till tredje land, intervention i syfte att stabilisera jordbruksmarknader och gemensamma åtgärder för att uppnå de mål som fastställs i fördragets artikel 39.1 a, inklusive den strukturella anpassning som är nödvändig för en väl fungerande gemensam marknad.

Särskilt bör principen upprätthållas att fonden skall omfatta en garantisektion för utgifterna för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna och en utvecklingssektion för gemensamma utgifter som avser jordbruksstrukturen.

Kommissionen ansvarar för förvaltningen av fonden och mellan medlemsstaterna och kommissionen upprättas ett nära samarbete i en kommitté för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

I enlighet med artikel 2.2 i förordning nr 25, i vilken begreppet gemenskapsfinansiering ersätter begreppet utgifter som berättigar till finansiering genom fonden, skall ett nytt system införas enligt vilket medlen inte längre skall förskottsbetalas av medlemsstaterna utan av gemenskapen.

I fråga om utvecklingssektionen skall rådet senare, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 43 i fördraget, fastställa de gemensamma åtgärder som skall vidtas, deras räckvidd, finansiella verkan m.m.

Under vissa omständigheter är det nödvändigt att de bestämmelser i rådets förordning nr 17/64/EEG av den 5 februari 1964 om villkoren för att bevilja stöd från den Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket(3) förblir i kraft, som gör det möjligt att säkerställa kontinuiteten i gemenskapens finansiering av åtgärder för att förbättra jordbruksstrukturen.

Åtgärder måste vidtas för att förhindra eller ingripa mot oegentligheter och för att indriva belopp som förlorats till följd av sådana oegentligheter eller försummelser. Det finansiella ansvaret för sådana oegentligheter eller försummelser skall fastställas.

Gemenskapens utgifter måste noga övervakas. Utöver den övervakning som medlemsstaterna utför på eget initiativ, och som förblir av största vikt, bör kommissionens tjänstemän få genomföra kontroller och ha rätt att kräva hjälp från medlemsstaterna.

Med hänsyn till omfattningen av gemenskapsfinansieringen är det nödvändigt att rådet och Europaparlamentet fortlöpande informeras genom regelbundna finansiella rapporter.

Det finansieringssystem som föreskrivs i artikel 2.2 i förordning nr 25 skall börja tillämpas samtidigt som avgifter och andra intäkter överförs till gemenskapen som dess egna medel enligt artikel 2.1 i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Europeiska utvecklings- och garantifonden (nedan kallad "fonden") skall utgöra del av gemenskapernas budget.

Den skall bestå av två sektioner:

- Garantisektionen.

- Utvecklingssektionen.

2. Garantisektionen skall finansiera

a) bidrag vid export till tredje land,

b) intervention i syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna.

3. Utvecklingssektionen skall finansiera gemensamma åtgärder som vidtas för att uppnå de mål som fastställs i artikel 39.1 a i fördraget, inklusive de strukturella förändringar som är nödvändiga för en väl fungerande gemensam marknad, utan att dessa åtgärder ersätter Europeiska investeringsbankens och Europeiska socialfondens verksamhet.

4. Utgifter för administration och personal som belastar medlemsstater och mottagare av stöd från fonden, skall inte finansieras av fonden.

Artikel 2

1. Bidrag vid export till tredje land, beviljade i enlighet med gemenskapsbestämmelserna och inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, skall finansieras enligt villkoren i artikel 1.2 a.

2. Om det är nödvändigt skall rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet fastställa föreskrifter för finansiering av dessa bidrag.

Artikel 3

1. Intervention för att stabilisera jordbruksmarknaderna som görs i enlighet med gemenskapsbestämmelser inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna, skall finansieras enligt artikel 1.2 b.

2. Rådet skall, på förslag från kommissionen, före den 1 januari 1972 med kvalificerad majoritet fastställa allmänna bestämmelser för finansiering av intervention som är nödvändig för tillämpningen av punkt 1.

3. De bestämmelser som antagits i enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordning nr 17/64/EEG och enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1600/68 av den 15 oktober 1968 om finansiering genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket av utgifter i samband med särskilda åtgärder som vidtas av Italien vid import av foderspannmål(4), skall förbli i kraft till senast den 30 juni 1972.

Rådet skall, på förslag från kommissionen, före utgången av 1970 med kvalificerad majoritet ändra ovan nämnda bestämmelser för att säkerställa att de överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning, och komplettera dem med tillämpningsföreskrifter.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter och organ som skall ges befogenhet att utföra de betalningar som avses i artiklarna 2 och 3 från den dag då denna förordning träder i kraft. De skall snarast möjligt efter ikraftträdandet av denna förordning meddela kommissionen följande uppgifter om dessa myndigheter och organ:

- Namn och eventuella stadgar.

- Förvaltnings- och bokföringsförhållanden under vilka betalningar skall göras i samband med genomförandet av gemenskapsreglerna inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

De skall omedelbart underrätta kommissionen, om dessa uppgifter ändras på något sätt.

2. Kommissionen skall till medlemsstaternas förfogande ställa de medel som är nödvändiga för att de utsedda myndigheterna och organen skall kunna utföra de betalningar som avses i punkt 1 i enlighet med gemenskapsbestämmelser och nationell lagstiftning.

Medlemsstaterna skall säkerställa att dessa medel används utan dröjsmål och enbart för de syften som fastställts.

3. Myndigheterna och organen skall minst en gång om året utarbeta en rapport och en sammanställning över de utgifter som avses i punkt 1.

Medlemsstaterna skall överlämna dessa rapporter och sammanställningar till kommissionen och till dem foga sådana rapporter eller delar av rapporter från behöriga revisions- eller kontrollmyndigheter som behandlar sådana utgifter.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall med jämna mellanrum tillställa kommissionen följande handlingar avseende de myndigheter och organ som avses i artikel 4 och de transaktioner som finansieras av garantisektionen:

a) En uppställning över kassabehållningen och en bedömning av finansieringsbehoven.

b) Årsredovisningen tillsammans med nödvändiga underlag för granskning och godkännande.

2. Efter att ha hört den fondkommitté som avses i artikel 11

a) skall kommissionen

- vid årets början och på grundval av de handlingar som avses i punkt 1 a, besluta om myndigheterna och organen skall få en förskottsbetalning som inte överstiger en tredjedel av de anslag som inskrivits i budgeten,

- under årets lopp besluta, om ytterligare betalningar skall göras för att täcka utgifter som skall bäras av en myndighet eller ett organ,

b) före utgången av påföljande år och på grundval av de handlingar som avses i punkt 1 b, granska och godkänna årsredovisningen för myndigheterna och organen.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 13.

Artikel 6

1. Gemensamma åtgärder som rådet har beslutat om i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget, för att uppnå de mål som anges i artikel 39.1 a i fördraget, inklusive de strukturella förändringar som är nödvändiga för en väl fungerande gemensam marknad, skall finansieras enligt villkoren i artikel 1.3 i denna förordning.

2. Samtidigt som rådet beslutar om en gemensam åtgärd skall det fastställa

a) vilket mål som skall uppnås och slag av tilltänkta åtgärder,

b) fondens bidrag till den gemensamma åtgärden,

c) den beräknade totala kostnaden för den gemensamma åtgärden och den tid som bedöms vara nödvändig för att genomföra den,

d) de ekonomiska och finansiella villkoren,

e) nödvändiga bestämmelser beträffande förfarandet.

3. Beslut om gemensamma åtgärder skall fattas mot bakgrund av rådets beslut av den 4 december 1962 om samordningen av jordbruksstrukturpolitiken(5).

4. Bestämmelserna i del II av förordning nr 17/64/EEG, med undantag för artikel 14.1 a och artikel 16, skall gälla även i fortsättningen.

De skall upphöra att gälla när det årliga beloppet för gemenskapens finansiering av de gemensamma åtgärder, som avses i punkt 2, uppgår till 285 miljoner beräkningsenheter.

Om bestämmelserna fortfarande gäller den 1 januari 1972 skall resterande anslag användas i enlighet med första stycket upp till ett belopp motsvarande det tillgängliga restbeloppet av den summa som nämns i andra stycket.

De skall under alla omständigheter gälla tills tidigare beslutade transaktioner är slutförda. De skall även fortsätta att gälla för användningen av anslag som inskrivits i tidigare budgetar än 1972 års budget. Vid användning av dessa anslag skall gemensamma åtgärder prioriteras utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2010/68 av den 9 december 1968 om beviljande av stöd från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för år 1969(6), och rådets förordning (EEG) nr 1534/69 av den 29 juli 1969 om beviljande av stöd från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för år 1970(7). Tillämpningsföreskrifter för detta stycke skall vid behov antas, i enlighet med förfarandet i artikel 13.

5. Från och med den 1 januari 1972 skall anslaget till fondens utvecklingssektion uppgå till 285 miljoner beräkningsenheter per år. Rådet får höja denna summa i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget, dock endast i samband med de gemensamma åtgärder som avses i punkt 2.

Artikel 7

1. Kommissionen skall besluta om stöd från fonden efter att ha hört den i artikel 11 nämnda fondkommittén i fråga om de finansiella aspekterna.

2. Kommissionen skall fastställa tillämpningsföreskrifter för varje enskild gemensam åtgärd efter att ha hört Ständiga kommittén för jordbruksstrukturen och fondkommittén, som skall yttra sig över de finansiella aspekterna.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall i enlighet med nationella bestämmelser i lagar och andra författningar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att

- försäkra sig om att transaktioner som finansieras av fonden verkligen äger rum och att de genomförs korrekt,

- förhindra och beivra oegentligheter,

- indriva belopp som förlorats till följd av oegentligheter eller försumlighet.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits i dessa syften, särskilt i vilket stadium de förvaltningsmässiga och rättsliga förfarandena befinner sig.

2. Om en fullständig indrivning inte kan åstadkommas skall de finansiella följderna av oegentligheter och försummelser bäras av gemenskapen, med undantag för följderna av sådana oegentligheter eller försummelser som kan tillskrivas myndigheter eller andra organ i medlemsstaterna.

De indrivna summorna skall betalas till de myndigheter och organ som handhar utbetalningarna och dessa myndigheter och organ skall dra av de indrivna beloppen från de utgifter som fonden finansierar.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet fastställa de allmänna tillämpningsföreskrifterna för denna artikel.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall till kommissionens förfogande ställa alla uppgifter som behövs för att fonden skall fungera väl. De skall även vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta den kontroll som kommissionen kan anse vara nödvändig inom ramen för förvaltningen av gemenskapsfinansieringen, inbegripet undersökningar på platsen.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla bestämmelser i lagar och andra författningar som de har antagit för tillämpningen av gemenskapens rättsakter avseende den gemensamma jordbrukspolitiken, i den mån dessa akter har finansiella följder för fonden.

2. Utan att det inverkar på den kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med nationella bestämmelser i lagar och andra författningar, och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 4 och 206 i fördraget, eller sådana undersökningar som företas med stöd av artikel 209 c i fördraget, skall tjänstemän som av kommissionen utsetts att genomföra undersökningar på platsen ha tillgång till alla de böcker och andra handlingar avseende utgifter som finansieras av fonden. De skall särskilt kontrollera

a) om förvaltningsrutinerna är förenliga med gemenskapsreglerna,

b) om de erforderliga underlagen finns och om dessa överensstämmer med de transaktioner som finansieras av fonden,

c) under vilka förhållanden transaktioner som finansieras av fonden genomförs och kontrolleras.

Kommissionen skall i god tid före undersökningen underrätta den berörda medlemsstaten eller den medlemsstat inom vars territorium undersökningen skall äga rum. Tjänstemän från den berörda medlemsstaten får delta i undersökningen.

På begäran av kommissionen och efter godkännande av medlemsstaten, skall undersökningar eller utredningar beträffande de transaktioner som avses i denna förordning utföras av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Tjänstemän från kommissionen får också delta.

För att effektivisera kontrollen kan kommissionen, efter godkännande av berörda medlemsstater, ombesörja att myndigheter i dessa stater deltar i vissa undersökningar eller utredningar.

3. Rådet skall vid behov, på förslag från kommissionen, med kvalificerad majoritet fastställa allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 10

Före den 1 juli varje år skall kommissionen tillställa rådet och Europaparlamentet en finansiell rapport om förvaltningen av fonden under det föregående räkenskapsåret, särskilt om dess ekonomiska ställning, utvecklingen av beloppen och utgiftsslagen samt under vilka förhållanden gemenskapsfinansieringen genomförts.

Artikel 11

Kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (nedan kallad "fondkommittén") skall bistå kommissionen med förvaltningen av fonden i enlighet med bestämmelserna i artikel 12 15.

Artikel 12

1. Fondkommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och för kommissionen. Varje medlemsstat skall i kommittén företrädas av högst fem tjänstemän.

Ordförande för fondkommittén skall vara en företrädare för kommissionen.

2. Om förfarandet i artikel 13 tillämpas skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 13

1. Om förfarandet i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat, hänskjuta ärendet till kommittén.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med tolv rösters majoritet.

3. Kommissionen skall själv besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 14

1. Fondkommittén skall höras

a) i samtliga fall där det är föreskrivet att den skall höras,

b) angående den beräkning av fondens anslag som skall skrivas in i kommissionens budgetförslag för kommande budgetår och vid behov i ytterligare budgetförslag,

c) om utkast till förslag från kommissionen till rådet angående tillämpningen av denna förordning och utkast till de rapporter om fonden som skall överlämnas till rådet.

2. Fondkommittén kan undersöka alla andra frågor som dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat, har hänskjutit till den.

Fondkommittén skall regelbundet informeras om fondens verksamheter.

Artikel 15

Ordföranden skall sammankalla fondkommittén.

Kommissionen skall ställa sekretariatstjänster till fondkommitténs förfogande.

Fondkommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 16

1. Det system som fastställs i artikel 1 7 skall tillämpas på utgifter som finansieras från och med den 1 januari 1971.

Förordning nr 17/64/EEG med tillämpningsföreskrifter upphör att gälla den 1 januari 1971, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.3 och artikel 6.4 i denna förordning eller artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 728/70 av den 21 april 1970 om tilläggsbestämmelser för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken(8).

2. Om beslutet av den 21 april 1970 om ersättandet av finansiella bidrag från medlemsstater med gemenskapernas egna medel(9) inte har trätt i kraft den 1 januari 1971, skall dagen den 1 januari 1971, som förekommer i punkt 1, ersättas med den dag då detta beslut träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 april 1970.

På rådets vägnar

P. HARMEL

Ordförande

(1) EGT nr C 2, 8.1.1970, s. 25.

(2) EGT nr 30, 24.4.1962, s. 992/62.

(3) EGT nr L 34, 27.2.1964, s. 586/64.

(4) EGT nr L 253, 16.10.1968, s. 1.

(5) EGT nr 136, 17.12.1962, s. 2892/62.

(6) EGT nr L 299, 13.12.1968, s. 1.

(7) EGT nr L 189, 2.8.1969, s. 1.

(8) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 9.

(9) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 19.