Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31970R1308.pdf

31970R1308

Rådets förordning (EEG) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 146 , 04/07/1970 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0035

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0356

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0035

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1970(II) s. 0411

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 5 s. 0123

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0239

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0239RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1308/70 av den 29 juni 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall kunna fungera och utvecklas måste den åtföljas av införandet av en gemensam jordbrukspolitik som framförallt innefattar gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilken produkt det är fråga om.

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att uppnå de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget. Marknaden för lin utmärks av att den totala produktionen överstiger avsättningen inom gemenskapen medan vad gäller marknaden för hampa den totala produktionen är lägre än avsättningen inom gemenskapen. På dessa marknader måste marknadspriserna vara konkurrenskraftiga gentemot världsmarknadspriserna på dessa produkter och på konkurrerande naturfibrer. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att stabilisera marknaden, säkerställa en rimlig inkomst för de berörda producenterna och, vad gäller lin, främja en rationell avsättning av produktionen.

För detta ändamål bör åtgärder kunna vidtas för att underlätta anpassningen av tillgången till marknadens krav, och stöd bör ges som ersätter nationella produktionsstöd. Med hänsyn till särdragen hos lin- och hampproduktion bör i fråga om detta stöd tillämpas ett system med ett fast belopp per hektar.

Produktionen av lin och hampa uppvisar betydande svängningar som markant kan påverka prisnivån. För att förhindra eller dämpa ett påtagligt prisfall måste det vara möjligt att vidta lämpliga interventionsåtgärder.

I syfte att stabilisera marknaden och underlätta avsättningen av produkterna i fråga bör slutandet av avtal mellan köpare och producenter av linstrå och hampstrå uppmuntras, och rambestämmelser för gemenskapen bör fastställas som styr de avtalsmässiga relationerna mellan dem.

De föreslagna åtgärderna vad beträffar stöd och intervention måste vara sådana att de tillåter ett importsystem som begränsas till tillämpningen av Gemensamma tulltaxan. Denna gäller automatiskt från och med den 1 januari 1970 i enlighet med fördraget.

Dessa åtgärder bör sammantagna göra det möjligt att avstå från kvantitativa restriktioner vid gemenskapens yttre gränser. Dessa åtgärder kan emellertid i undantagsfall visa sig otillräckliga. I sådana fall bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att inte lämna gemenskapens marknad utan skydd mot de störningar som kan uppstå därigenom sedan tidigare importhinder tagits bort.

I handeln inom gemenskapen är uttagandet av tull eller avgifter med motsvarande verkan och användandet av kvantitativa restriktioner eller andra åtgärder som har motsvarande verkan automatiskt förbjudna från och med den 1 januari 1970 enligt bestämmelserna i fördraget. Eftersom det inte fanns några minimipriser den 31 december 1969 är tillämpningen av artikel 44.6 i fördraget automatiskt förbjuden från och med den 1 januari 1970.

Effektiviteten i alla de åtgärder som styr den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa skulle kunna äventyras om visst stöd beviljades av medlemsstaterna. Därför bör de bestämmelser i fördraget som tillåter en bedömning av det stöd som beviljas av medlemsstaterna och förbud mot stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden gälla för lin och hampa.

I enlighet med de bestämmelser som gäller för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken måste gemenskapens finansiella ansvar fastslås för de utgifter som de förpliktelser som uppstår genom tillämpningen av denna förordning förorsakar medlemsstaterna.

Övergången från det system som är i kraft i medlemsstaterna till det som införs genom denna förordning bör genomföras så smidigt som möjligt. Övergångsåtgärder kan därför visa sig nödvändiga.

Den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa måste samtidigt ta vederbörlig hänsyn till de mål som anges i artikel 39 och 110 i fördraget.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa skall omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

2. I denna förordning avses med

a) linstrå: lin (Linum usitatissimum L), oberett eller rötat

b) hampstrå: oberedd eller rötad hampa,

c) spånadslin: lin (linum usitatissimum L), bråkat, skäktat, häcklat eller på annat sätt berett men inte spunnet, blånor och avfall av lin, inbegripet garnavfall, rivet avfall och riven lump,

d) hampfibrer: hampa, skäktad, häcklad eller på annat sätt beredd men inte spunnen och blånor och avfall av hampa, inbegripet garnavfall samt riven lump och rivet rep.

Artikel 2

För att uppmuntra initiativ från en branschorganisation eller gemensam branschorganisation som underlättar anpassningen av utbudet till marknadens krav kan följande gemenskapsåtgärder vidtas vad avser de produkter som anges i artikel 1.1:

a) Åtgärder för att främja en bättre organisation av produktion, avsättning och bearbetning av linstrå och hampstrå till fibrer.

b) Åtgärder för att förbättra kvaliteten.

c) Åtgärder för att främja sökandet efter nya användningsområden.

Allmänna regler angående dessa åtgärder skall antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 3

Regleringsåret för lin och hampa skall börja den 1 augusti varje år och sluta den 31 juli följande år.

Artikel 4

1. Ett stödsystem skall införas för lin och hampa som odlats inom gemenskapen.

Stödbeloppet, som skall vara enhetligt för hela gemenskapen för var och en av dessa produkter, skall fastställas varje år före den 1 augusti för det regleringsår som börjar påföljande kalenderår. Emellertid skall beloppet för stöd för regleringsåret 1970/71 fastställas före den 1 augusti 1970.

2. Stödbeloppet skall fastställas per hektar sådd och skördad areal för att säkerställa en jämn balans mellan den produktionsvolym som behövs inom gemenskapen och den mängd som kan avsättas. Kommissionen skall därför varje år överlämna en rapport till rådet som gör det möjligt att uppskatta dessa faktorer och deras förutsebara utveckling.

När stödbeloppet fastställs skall hänsyn tas till priset på fibrer och frön från lin och hampa på världsmarknaden och till priset på andra konkurrerande naturprodukter.

3. Stödbeloppet skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

5. Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 5

1. Om tillgången på spånadslin och hampfibrer visar en tillfällig obalans jämfört med den förväntade efterfrågan skall beslut fattas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12, genom vilket interventionsorgan utsedda av de producerande medlemsstaterna skall ge innehavarna av fibrer med ursprung inom gemenskapen möjligheten att ingå avtal om lagring.

Stöd till privat lagring skall beviljas till fiberinnehavare som har ingått sådana avtal.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

3. Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 6

"Rådet skall, på förslag av kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta rambestämmelser, särskilt rörande de allmänna villkoren för köp, leverans och betalning. Kontrakt som ingåtts mellan tillverkare och köpare av lin och hampa måste uppfylla dessa rambestämmelser."

Artikel 7

Om inte annat sägs i denna förordning eller om rådet beslutar om undantag på förslag av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget, skall följande vara förbjudet i handelsutbytet med tredje land:

a) Uttagandet av avgifter med verkan motsvarande en tull.

b) Tillämpningen av kvantitativa restriktioner eller andra åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 8

1. Om den gemensamma marknaden, för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1.1, på grund av import eller export utsätts för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas i handeln med tredje land till dess sådan störning eller hot om störning har upphört.

Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta närmare tillämpningsföreskrifter för denna punkt och definiera de fall i vilka och de gränser inom vilka medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som nämns i punkt 1 uppstår, skall kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ besluta om nödvändiga åtgärder; åtgärderna skall meddelas medlemsstaterna och skall tillämpas omedelbart. Om kommissionen tar emot en begäran från en medlemsstat, skall den fatta beslut inom tjugofyra timmar efter mottagandet av begäran.

3. De åtgärder som beslutas av kommissionen kan hänskjutas till rådet av varje medlemsstat inom tre arbetsdagar räknat från den dag då de meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det kan ändra eller upphäva åtgärderna i enlighet med det omröstningsförfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 9

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall artikel 92 94 i fördraget tillämpas på produktion av och handel med de produkter som anges i artikel 1.1.

Artikel 10

Medlemsstaterna och kommissionen skall till varandra lämna sådan information som är nödvändig för tillämpningen av denna förordning. Denna information skall definieras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12. Regler för meddelande och spridande av sådan information skall antas enligt samma förfarande.

Artikel 11

1. En förvaltningskommitté för lin och hampa (nedan kallad kommittén) skall inrättas. Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 12

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommitténs företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av tolv röster.

3. Kommissionen skall besluta om åtgärder med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta ett annat beslut i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 13

Kommittén får behandla varje annan fråga som dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, hänskjuter till den.

Artikel 14

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att vederbörlig hänsyn samtidigt tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 15

De bestämmelser som gäller för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall tillämpas från och med den 1 augusti 1970 på marknaderna för de produkter som anges i artikel 1.1.

Artikel 16

Skulle övergångsåtgärder visa sig nödvändiga för att underlätta övergången från det system som är i kraft i medlemsstaterna till det som införs genom denna förordning, särskilt om införandet av det nya systemet från det datum som föreskrivs skulle ge upphov till betydande svårigheter, skall sådana åtgärder vidtas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 12. De skall tillämpas till och med den 31 juli 1971.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentligjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det system som införs genom denna förordning gäller från och med den 1 augusti 1970 utom för de åtgärder som föreskrivs i artikel 16, vilka får tillämpas från dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 juni 1970.

På rådets vägnar

Ch. HEGER

Ordförande

(1) EGT nr C 25, 28.2.1970, s. 62.

(2) EGT nr C 78, 25.6.1970, s. 12.