Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på produkter som omfattas av nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 148 , 03/07/1971 s. 0004 - 0007

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0363

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0412

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 6 s. 0214

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0203

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 4 s. 0203

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0209

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 3 s. 0209RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på produkter som omfattas av nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Artikel 22.2 i rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1410/71(2), föreskriver undantag från vissa bestämmelser för produkter som hänförs till nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan eftersom marknadsförhållandena för dessa produkter skiljer sig avsevärt från marknadsförhållandena för andra mjölkprodukter. Detta gör det nödvändigt att anta särskilda bestämmelser.

Produkter som hänförs till nummer 04.01 utgör en betydande inkomstkälla för jordbrukare. Dessa produkter skiljer sig särskilt från andra mjölkprodukter på så sätt att det på konsumentnivå är svårt att ersätta dem med andra produkter. Försäljningen av dessa produkter utgör således en stabil grundinkomst för mjölkproducenter.

Produkter som hänförs till nummer 04.01 har även stor betydelse som baslivsmedel för hela befolkningen. De är föremål för särskilda kvalitetskrav.

Därför ligger det i både mjölkproducenternas och mjölkkonsumenternas intresse att det fastställs bestämmelser som gör det möjligt att så fullständigt som möjligt utveckla marknaden för dessa produkter.

Detta mål kan uppnås genom att produkter tillhandahålls som är av garanterad kvalitet och som uppfyller konsumenternas krav och önskemål. Strikta normer för produktion och saluföring bör därför fastställas för de aktuella produkterna utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser som skall antas för att skydda allmänhetens hälsa. Vid antagandet av sådana bestämmelser är det dock nödvändigt att ta hänsyn till särskilda fall. Det är för närvarande inte möjligt att harmonisera den nationella lagstiftningen om berikningen av skummjölk eller mellanmjölk med fettfria beståndsdelar av torrmjölk. Följaktligen bör medlemsstaterna ha möjlighet att fortsätta tillämpa sådana bestämmelser.

För att uppnå ovan nämnda mål genom ett utbud av hög kvalitet är det vidare nödvändigt att säkerställa att obehandlad mjölk av högsta kvalitet levereras till mjölkförädlare. Detta kan uppnås genom att betalningen för mjölk som levereras till mjölkförädlare för produktion av konsumtionsmjölk varieras beroende på mjölkens kvalitet.

Det är nödvändigt att övergången från nationella ordningar till det system som fastställs i denna förordning sker så smidigt som möjligt. Därför bör bestämmelser om övergångsåtgärder antas.

I artikel 22.2 fjärde stycket i förordning (EEG) nr 804/68 fastställs bland annat att Italien till och med den 31 mars 1970 får behålla de bestämmelser som reglerar utbudet av konsumtionsmjölk till vissa områden.

Den italienska marknaden för konsumtionsmjölk är exceptionell i det att vissa kommuner med statens tillåtelse har upprättat mjölkcentraler som uteslutande försörjer det kommunala området med konsumtionsmjölk och utför viss social verksamhet. Dessa centraler får som regel inte förädla mjölk till andra mjölkprodukter än konsumtionsmjölk. De kommunala centralernas mjölkförsäljning utgör endast en liten del av den mjölk som saluförs för direkt konsumtion i Italien.

Italien förbereder åtgärder som syftar till att ändra dessa mjölkcentralers struktur så att det blir möjligt för dem att utvidga sina produktionsprogram. För att inte äventyra dessa strukturella förändringar bör Italien få tillstånd att under en begränsad period behålla de bestämmelser som gällde den 31 mars 1970 för de mjölkcentraler som nämnda dag drevs enligt dessa bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning gäller för följande produkter:

>Plats för tabell>

Artikel 2

1. Den gemenskapspolitik som är tillämplig på de produkter som anges i artikel 1 skall genomföras på ett sådant sätt att största möjliga kvantitet mjölk konsumeras i form av dessa produkter.

2. Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att

a) tillgången till de produkter som anges i artikel 1, vars kvalitet kan garanteras konsumenterna och som motsvarar deras behov och smak, säkerställs vid alla tidpunkter och inom alla områden i gemenskapen,

b) det finns ett ekonomiskt intresse för alla dem som deltar i produktionen och försäljningen av de produkter som anges i artikel 1 att göra de ekonomiska satsningar som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på produkter och tjänster så att ovan nämnda mål kan uppnås.

Artikel 3

1. Vid tillämpning av denna förordning avses med

a) mjölk: mjölkavkastningen från en eller flera kor,

b) konsumtionsmjölk: följande produkter för leverans i obearbetat tillstånd till konsumenten

- obehandlad mjölk: mjölk som inte har uppvärmts eller genomgått behandling som har samma effekt,

- helmjölk: mjölk som hos en mjölkförädlare har genomgått minst en värmebehandling eller en godkänd behandling med motsvarande effekt och vars fetthalt naturligt är lägst 3,50% eller genom behandling har uppnått lägst 3,50%,

- mellanmjölk: mjölk som hos en mjölkförädlare har genomgått minst en värmebehandling eller en godkänd behandling med motsvarande effekt och vars fetthalt genom behandling har uppnått lägst 1,50% och högst 1,80%,

- skummjölk: mjölk som hos en mjölkförädlare har genomgått minst en värmebehandling eller en godkänd behandling med motsvarande effekt och vars fetthalt genom behandling har uppnått högst 0,30%.

2. Utan att det påverkar deras förekomst i sammansatta beteckningar och med förbehåll för de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 4, skall de beteckningar som anges i punkt 1 endast användas för de aktuella produkterna.

3. Fetthalten, som i denna förordning uttrycks som ett procenttal, är viktförhållandet mellan antalet delar mjölkfett per hundra delar mjölk i den aktuella mjölken.

4. Om den fetthalt som fastställts för konsumtionsmjölk inte finns naturligt får den endast åstadkommas genom tillsats eller avskiljning av mjölk eller grädde eller genom tillsats av skummjölk eller mellanmjölk. Det är inte tillåtet att på annat sätt ändra konsumtionsmjölkens sammansättning.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar kraven på skyddet av allmänhetens hälsa när det gäller mjölk som är lämplig som livsmedel, skall mjölk saluföras som konsumtionsmjölk endast om

a) den uppfyller vissa normer för kvalitet, inbegripet sammansättning, och om

b) den uppfyller vissa krav med avseende på saluföring.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

3. Om det visar sig bli nödvändigt med avseende på andra produkter som anges i artikel 1 skall kvalitetsnormer, inbegripet sammansättning, och krav när det gäller saluförande fastställas i enlighet med förfarandet i punkt 2.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar kraven på skyddet av allmänhetens hälsa när det gäller mjölk som är lämplig som livsmedel, får konsumtionsmjölk, undantaget obehandlad mjölk, inom gemenskapen endast produceras av mjölkförädlare.

Mjölk som används vid framställningen av sådan konsumtionsmjölk skall omfattas av ett betalningssystem som varierar beroende på kvalitet. Det är nödvändigt att detta system säkerställer att mjölk som används som råvara vid framställning av konsumtionsmjölk uppfyller vissa kvalitetsnormer, inbegripet sammansättning.

2. Utan att det påverkar kraven på skyddet av allmänhetens hälsa när det gäller mjölk som är lämplig som livsmedel, får obehandlad mjölk endast säljas till konsumenter som konsumtionsmjölk av producenten från hans gård. Medlemsstaterna får även tillåta att obehandlad mjölk saluförs som konsumtionsmjölk på andra sätt.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för punkt 1.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68.

Artikel 6

1. Endast mjölk som uppfyller de normer som fastställts för konsumtionsmjölk får levereras för direkt konsumtion inom gemenskapen.

2. Till och med den 31 december 1973 får medlemsstaterna emellertid behålla de bestämmelser som på dagen för ikraftträdandet av denna förordning gäller inom deras respektive territorier med avseende på fetthalten i helmjölk som levereras till konsumenter. I andra avseenden skall de bestämmelser som gäller för helmjölk gälla för sådan mjölk.

3. För områden inom vilka den naturliga fetthalten i den mjölk som produceras inte uppnår 3,50% och där en höjning av fetthalten till den nivå som fastställs i artikel 3.1 b för helmjölk stöter på svårigheter på grund av bristen på mjölkfett av lämplig kvalitet, får medlemsstaterna genom undantag från ovan nämnda bestämmelser tillåta att mjölk som produceras inom dessa områden säljs som helmjölk inom samma områden. Sådan mjölk skall emellertid inte ha genomgått någon skumningsprocess. Den skall ha en fetthalt av lägst 3,20%.

I andra avseenden skall de bestämmelser som gäller för helmjölk gälla för sådan mjölk.

Medlemsstater som utnyttjar denna valmöjlighet skall underrätta kommissionen om de områden för vilka de har tillåtit detta.

4. Genom undantag från artikel 3.4 andra stycket får medlemsstaterna fortsätta att inom sina respektive territorier tillämpa de nationella bestämmelser om berikning av skummjölk eller mellanmjölk med fettfria beståndsdelar av torrmjölk som gäller när denna förordning träder i kraft.

Berikningen skall anges på förpackningen.

5. När det gäller handel med tredje länder får särskilda undantag från bestämmelserna i denna förordning antas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68.

Artikel 7

Om det skulle bli nödvändigt med övergångsåtgärder för att i varje enskild medlemsstat underlätta övergången från nuvarande ordning till det system som fastställs genom denna förordning, särskilt om genomförandet av detta system i vissa fall medför väsentliga svårigheter, skall sådana åtgärder antas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68. De skall inte gälla längre än till och med den 31 december 1973.

Artikel 8

Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra de uppgifter som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning. Bestämmelser om meddelande och spridning av sådana uppgifter skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68.

Artikel 9

1. Artikel 22.2 i förordning (EEG) nr 804/68 skall upphöra att gälla från och med den dag då denna förordning skall tillämpas, dock senast den 31 mars 1972.

2. Italien skall emellertid ges befogenhet att till och med den 31 mars 1973 behålla de bestämmelser som den 31 mars 1970 gällde för de mjölkcentraler som den 31 mars 1970 levererade konsumtionsmjölk till vissa kommuner enligt nämnda bestämmelser.

Den befogenhet som avses i föregående stycke skall endast gälla för klasser av mjölk för vilka de bestämmelser som anges i samma stycke gällde den 31 mars 1970.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Bestämmelserna i denna förordning skall börja tillämpas från och med den dag då de allmänna bestämmelser som avses i artikel 4.2 träder i kraft, dock senast den 31 mars 1972.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 juni 1971.

På rådets vägnar

M. COINTAT

Ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 3.