Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31972R2788.pdf

31972R2788

Rådets förordning (EEG) nr 2788/72 av den 28 december 1972 om ändring av artikel 6 i förordning (EEG) nr 729/70 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 295 , 30/12/1972 s. 0001 - 0001

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(28.12) s. 0028

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(28-30.12) s. 0091

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0159

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 5 s. 0054

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 8 s. 0224

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0157

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 5 s. 0054RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2788/72 av den 28 december 1972 om ändring av artikel 6 i förordning (EEG) nr 729/70 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen(1), som undertecknades i Bryssel den 22 januari 1972, särskilt artikel 30 och 153 i akten som tillagts fördraget(2),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 6.5 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(3) fastställs det belopp som tilldelas utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Detta belopp beräknades med hänsyn till behovet av att förbättra jordbruksstrukturen inom gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning.

För att uppfylla de ökade behoven inom jordbruket i den utvidgade gemenskapen krävs en anpassning av detta belopp om inte effekterna av de verksamheter som bedrivs av fondens utvecklingssektion skall minska. Denna anpassning föreskrevs uttryckligen i kapitel II punkt B 2 i bilaga II till ovannämnda förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 januari 1973 gäller följande:

a) Texten till artikel 6.5 i förordning (EEG) nr 729/70 skall ersättas med följande:

"För år 1972 skall krediterna till fondens utvecklingssektion uppgå till 285 miljoner beräkningsenheter.

Från den 1 januari 1973 skall dessa krediter uppgå till 325 miljoner beräkningsenheter per år. Rådet kan, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget, endast höja detta belopp i samband med de gemensamma åtgärder som avses i punkt 2."

b) I andra stycket i artikel 6.4 skall beloppet 285 miljoner ersättas med 325 miljoner.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

(1) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 5.

(2) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 14.

(3) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.