Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/577/EEG av den 18 november 1974 om bedövning av djur före slaktEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 26/11/1974 s. 0010 - 0011

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0028

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 11 s. 0062

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0028

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 7 s. 0258

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 7 s. 0258RÅDETS DIREKTIV av den 18 november 1974 om bedövning av djur före slakt (74/577/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Den nu gällande nationella lagstiftningen till skydd av djur uppvisar skillnader av en sådan art att det direkt påverkar den gemensamma marknaden. Följderna av de kostnader som uppstår i samband med dessa krav varierar från en medlemsstat till en annan.

Gemenskapen bör också vidta åtgärder så att alla former av djurplågeri upphör. Som ett första steg synes det önskvärt att dessa åtgärder innefattar fastställande av förhållanden så att djur kan besparas allt onödigt lidande vid slakt.

I detta syfte bör användning av bedövning genom lämpliga och erkända metoder införas överallt.

Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till de särskilda krav som vissa religiösa ceremonier ställer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. När djur av arterna nötkreatur, svin, får, getter och hovdjur slaktas, skall medlemsstaterna se till att lämpliga åtgärder vidtas så att djuren bedövas genom en lämplig metod och därefter avlivas så snabbt som möjligt.

2. I detta direktiv avses med bedövning en metod som utförs med hjälp av ett mekaniskt instrument, elektricitet eller bedövning genom gas som inte har någon ogynnsam inverkan på kvaliteten hos köttet eller slaktbiprodukten, och som när det används på ett djur försätter detta i ett tillstånd av medvetslöshet som varar tills djuret avlivas, så att djuret under alla omständigheter besparas onödigt lidande.

Denna metod måste godkännas av den behöriga myndigheten.

Artikel 2

1. Den myndighet som enligt nationell lagstiftning är behörig myndighet skall se till att bedövning utförs med hjälpmedel som är godkända för den aktuella djurarten, att utrustningen är i gott skick och att den används korrekt av en person som har nödvändiga kvalifikationer och kunskap.

2. Om det visar sig nödvändigt med fasthållning av djuret skall detta ske omedelbart innan djuret bedövas.

Artikel 3

I vissa särskilda fall, exempelvis när det gäller nödslakt eller slakt som utförs av jordbrukaren för hans egen konsumtion, kan den behöriga myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna i detta direktiv. Den skall dock säkerställa att djuren vid bedövning och slakt skonas från varje form av grym behandling eller onödigt lidande.

Artikel 4

Detta direktiv påverkar inte nationella bestämmelser om särskilda slaktmetoder som krävs för vissa religiösa ceremonier.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1975 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 1974.

På rådets vägnar

Ch. BONNET

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 3.7.1974, s. 52.