Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974R1728.pdf

31974R1728

Rådets förordning (EEG) nr 1728/74 av den 27 juni 1974 om samordning av jordbruksforskningenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 05/07/1974 s. 0001 - 0003

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0013

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 10 s. 0237

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0013

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 7 s. 0226

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 7 s. 0226RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1728/74 av den 27 juni 1974 om samordning av jordbruksforskningen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Syftet med en effektiv samordning av jordbruksforskningen bör vara att i det allmännas intresse åstadkomma bästa möjliga organisation av de insatser som görs i medlemsstaterna, att effektivt utnyttja resultaten av dessa insatser, att rikta in dem på sådant sätt att de överensstämmer med gemenskapens jordbrukspolitiska behov samt att koncentrera forskningsresurserna för att studera vissa problem som har särskild betydelse för gemenskapen.

För att uppnå detta mål är det nödvändigt att fatta beslut om åtgärder för utbyte av upplysningar och ömsesidigt samråd om de jordbruksforskningsprogram som redan finns eller planeras i medlemsstaterna.

I ett visst antal fall kan det eftersträvade målet uppnås genom samordning på gemenskapsnivå av vissa nationella forskningsprojekt.

Dessa åtgärder kan dock förefalla otillräckliga, antingen på grund av sin karaktär eller på grund av att de för medlemsstaterna tillgängliga resurserna inte tillåter dem att öka sina insatser på forskningssidan på ett sådant sätt att gemenskapens jordbrukspolitiska behov helt kan tillgodoses. I dessa fall bör gemenskapen kunna stödja och komplettera de insatser som görs i medlemsstaterna för att tillgodose forskningens och gemensamma jordbrukspolitiska behov på ett effektivare sätt.

Eftersom samordningen av jordbruksforskningen är nära knuten till gemenskapens jordbrukspolitik och eftersom insatserna därför är koncentrerade särskilt till en samordning av den tillämpade forskningen, skall det säkerställas att jordbrukarna snarast möjligt kan utnyttja resultaten av denna forskning.

På grund av samordningsbehoven och till följd av den komplicerade karaktären av de vetenskapliga problem som skall studeras och de projekt som skall genomföras är det önskvärt med direkt och kontinuerligt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

Inom ramen för den allmänna politik på det naturvetenskapliga och tekniska området som har utarbetats av kommissionen med hjälp av de tillämpliga rådgivande organen är det lämpligaste sättet att utveckla ett samarbete att tillsätta en kommitté, bestående av företrädare för medlemsstaterna och under ordförandeskap av en företrädare för kommissionen, som skulle kunna ge kommissionen värdefull hjälp och rådgivning vid utförandet av de arbetsuppgifter som åligger kommissionen med i fråga om samordningen inom jordbruksforskningen.

Samordningen av de nationella insatserna kräver grundlig kännedom om jordbruksforskningens situation i varje medlemsstat och erforderliga kunskaper om annan forskning med betydelse för jordbruket. Det är nödvändigt att fastställa det förfarande, genom vilket de på detta sätt erhållna underlagen skall göras tillgängliga för användarna.

Det skall tillses att resultaten av den forskning i vilken gemenskapen deltar ställs till gemenskapens förfogande.

För att säkerställa att de erhållna resultaten får praktisk tillämpning är det nödvändigt att främja resultatens offentliggörande och spridning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För att underlätta arbetet med att nå målen för gemenskapens jordbrukspolitik, skall samordning och främjande på gemenskapsnivå av den i medlemsstaterna genomförda jordbruksforskningsverksamheten äga rum enligt de bestämmelser som fastställs i denna förordning.

2. Vid tillämpningen av denna förordning skall den allmänna politik på naturvetenskapens och teknikens område som fastställts av gemenskapens institutioner på lämpligt sätt beaktas.

AVDELNING I

Information och samråd

Artikel 2

Ett system för information och samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen skall inrättas enligt bestämmelserna i artiklarna 3 och 4.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med vetenskapliga, ekonomiska och finansiella upplysningar om den jordbruksforskningsverksamhet som antingen planeras eller genomförs under deras överinseende.

De skall eftersträva att förse kommissionen med samma upplysningar om den jordbruksforskningsverksamhet som planeras eller genomförs av organ som inte står under deras överinseende.

2. Kommissionen skall hålla ett ständigt register över de verksamheter som avses i punkt 1.

3. I samråd med den kommitté som avses i artikel 7 skall kommissionen fastställa på vilka sätt de insamlade upplysningarna, särskilt de som härrör ur det i punkt 2 föreskrivna ständiga registret, skall göras tillgängliga för intresserade parter.

Artikel 4

1. Kommissionen skall fortlöpande granska huvudlinjerna och utvecklingen inom medlemsstaternas jordbruksforskning. I det syftet skall kommissionen upprätta samrådsförfaranden med medlemsstaterna inom den kommitté som avses i artikel 7.

2. Kommissionen skall arrangera utbyte av upplysningar, särskilt i form av seminarier, forskarutbyte, studieresor och anlitande av vetenskaplig expertis.

AVDELNING II

Särskilda åtgärder

Artikel 5

1. Med beaktande av alla rekommendationer som kommissionen kan komma att utfärda till medlemsstaterna skall rådet, enligt det förfarande som fastställs i artikel 43 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, besluta i följande ärenden:

a) Samordningen på gemenskapsnivå av vissa nationella forskningsverksamheter så att medlen används på ett rationellt sätt, så att resultaten används effektivt och så att arbetet inriktas på målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

b) Genomförandet av gemensamma projekt, avsedda att understödja eller komplettera det arbete som utförs i medlemsstaterna på sådana områden som har särskild betydelse för gemenskapen.

2. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 8.

Artikel 6

1. I samråd med den kommitté som avses i artikel 7 skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att göra de resultat som erhållits i enlighet med artikel 5.1 tillgängliga för gemenskapen.

2. Kommissionen skall vidta nödvändiga åtgärder för att främja spridningen av de vetenskapliga resultat som kan förväntas bidra till att målen den gemensamma jordbrukspolitiken uppnås, särskilt resultaten av de projekt som avses i artikel 5.1b.

AVDELNING III

Allmänna och finansiella bestämmelser

Artikel 7

1. En ständig kommitté för jordbruksforskning, här nedan kallad kommittén, skall tillsättas och bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionen skall säkerställa den nödvändiga samordningen mellan kommitténs verksamhet och den verksamhet som bedrivs av Kommittén för naturvetenskaplig och teknisk forskning.

3. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 8

1. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall följas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Ett förslag skall godkännas med 41 rösters majoritet.

4. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet strider mot kommitténs yttrande, skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad, från den dag då rådet underrättades.

Rådet får fatta annat beslut inom en månad enligt det röstningsförfarande som fastställs i artikel 43.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Artikel 9

Kommittén får behandla alla andra frågor som föreläggs den av dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 10

Om artikel 5.1 åberopas skall rådet, enligt det förfarande som fastställs i denna punkt, besluta om gemenskapens ekonomiska bidrag.

Artikel 11

Kommissionen skall regelbundet överlämna en rapport om samordningen av jordbruksforskningen till Europaparlamentet och rådet.

Denna rapport skall särskilt innehålla följande:

- Upplysningar om hur de enskilda länderna organiserar jordbruksforskningen.

- En översiktlig lägesrapport om jordbruksforskningen inom gemenskapen.

- En redogörelse för de beslut om åtgärder som antagits enligt denna förordning.

- En undersökning om önskvärd framtida utveckling av medlemsstaternas jordbruksforskning och i fråga om samordningen av denna forskning på gemenskapsnivå med avseende på målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 juni 1974.

På rådets vägnar

K. GSCHEIDLE

Ordförande