Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 566/76 av den 15 mars 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1411/71 med avseende på fetthalten i helmjölkEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 15/03/1976 s. 0023 - 0024

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 14 s. 0188

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0249

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0249

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0019

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0019RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 566/76 av den 15 mars 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 1411/71 med avseende på fetthalten i helmjölk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 3.1 b andra strecksatsen och artikel 6.1 i rådets förordning (EEG) nr 1411/71 av den 29 juni 1971 om ytterligare bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på produkter som omfattas av nummer 04.01 i Gemensamma tulltaxan(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3358/75(3), får endast mjölk med en fetthalt av lägst 3,5 % säljas inom gemenskapen som konsumtionshelmjölk. Enligt artikel 6.2 i nämnda förordning får medlemsstaterna till och med den 31 mars 1976 behålla de bestämmelser som gällde inom deras respektive territorier när nämnda förordning trädde i kraft.

För vissa nya medlemsstater har svårigheter uppstått när de inom sina respektive territorier skall tillämpa de bestämmelser som fastställts före deras anslutning till gemenskapen eftersom förädlings-och distributionsmetoderna skiljer sig åt och konsumenterna är ovana vid att köpa standardiserad helmjölk. Genom det system som tillämpas i dessa länder säkerställs att fetthalten i den konsumtionshelmjölk som säljs till konsumenter i genomsnitt motsvarar den fastställda fetthalten och till och med överstiger den.

Därför bör de aktuella medlemsstaterna inte påtvingas de bestämmelser som utformats för gemenskapen i dess helhet, under förutsättning att detta lägger minsta möjliga hinder i vägen för handeln mellan medlemsstaterna. Det använda systemet bör efter en viss tid omprövas mot bakgrund av den erfarenhet som erhållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Från och med den 1 april 1976 skall artikel 3.1 b andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 1411/71 ersättas med följande:

"- Helmjölk: mjölk som hos mjölkförädlare har genomgått minst en värmebehandling eller en godkänd behandling med motsvarande effekt och som med avseende på fetthalten överensstämmer med ett av följande krav:

Standardiserad helmjölk:

Mjölk med en fetthalt av lägst 3,50 %.

Mjölk med naturlig fetthalt:

Mjölk med en fetthalt som inte har ändrats sedan mjölkningen, vare sig genom tillsats eller avskiljning av mjölkfett eller genom blandning med mjölk vars naturliga fetthalt har ändrats. Fetthalten får emellertid inte vara lägre än 3,0 %."

Artikel 2

Från och med den 1 april 1976 skall artikel 3 punkt 4 i förordning (EEG) nr 1411/71 ersättas med följande stycken:

"4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 b andra strecksatsen gäller med avseende på den fetthalt som fastställts för mjölk med naturlig fetthalt, att om den fetthalt som fastställts för konsumtionsmjölk inte finns naturligt, får den endast åstadkommas genom tillsats eller avskiljning av mjölk eller grädde eller genom tillsats av skummjölk eller mellanmjölk. Inga andra ändringar av konsumtionsmjölkens sammansättning skall godkännas.

5. När det gäller helmjölk skall medlemsstaterna inom sina respektive territorier senast från och med den 1 oktober 1976 tillämpa en av de två metoder som anges i punkt 1 b andra strecksatsen. De skall före den 1 juli 1976 bestämma vilken metod som skall tillämpas inom deras respektive territorier och senast nämnda dag underrätta kommissionen om detta beslut.

6. Från och med den 1 oktober 1976 får en medlemsstat som har valt metoden för mjölk med naturlig fetthalt inte förbjuda, om inte skyddet av allmänhetens hälsa kräver det,

a) framställning inom sitt territorium av standardiserad helmjölk för försäljning inom en annan medlemsstats territorium där denna metod har valts,

b) saluförande inom sitt territorium av standardiserad helmjölk som kommer från en annan medlemsstat om fetthalten i sådan mjölk inte är lägre än den vägledande halt som rådet fastställer på förslag av kommissionen och i enlighet med röstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

7. Den vägledande halten i punkt 6 b skall fastställas före den 1 januari varje år för påföljande regleringsår för mjölk. Under 1976 skall den emellertid fastställas för perioden från och med den 1 oktober 1976 till utgången av regleringsåret för mjölk 1976/77.

Den vägledande halten skall fastställas för varje medlemsstat som väljer metoden för mjölk med naturlig fetthalt. Den skall vara det vägda medelvärdet av fetthalten i den helmjölk som producerats och saluförts i den aktuella medlemsstaten under föregående år.

8. Kommissionen skall före den 1 mars 1978 lämna rådet en rapport om de sätt på vilka punkt 1 b andra strecksatsen och punkterna 5 7 har tillämpats och skall föreslå sådana ändringar av systemet som kan vara nödvändiga mot bakgrund av den erfarenhet som erhållits."

Artikel 3

1. Från och med den 1 april 1976 skall datumet "31 mars 1976" i artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 1411/71 ersättas med "30 september 1976".

2. Från och med den 1 oktober 1976 gäller följande: I artikel 6 i förordning (EEG) nr 1411/71

- skall punkt 2 utgå och nuvarande punkt 1a skall betecknas punkt 2,

- skall ordet "helmjölk" på alla ställen det förekommer i punkt 3 ersättas med orden "standardiserad helmjölk".

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1976.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 1976.

På rådets vägnar

R. VOUEL

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 12 mars 1976.

(2) EGT nr L 148, 3.7.1971, s. 4.

(3) EGT nr L 330, 24.12.1975, s. 45.