Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976R0569.pdf

31976R0569

Rådets förordning (EEG) nr 569/76 av den 15 mars 1976 om särskilda åtgärder för linfröEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 15/03/1976 s. 0029 - 0030

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0022

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 14 s. 0191

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0022

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0252

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0252RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 569/76 av den 15 mars 1976 om särskilda åtgärder för linfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Produktionen av linfrö blir av allt större intresse för gemenskapen. För att främja utvecklingen av denna produktion, som är föremål för direkt konkurrens från linfrö som importeras tullfritt från tredje land, bör bestämmelser utfärdas om lämpliga stödåtgärder.

För detta ändamål måste försäljningen av grödor från gemenskapen försäkra producenterna en skälig inkomst, vars nivå får definieras genom ett orienteringspris. Skillnaden mellan detta pris och det pris som fastställs för linfrö på världsmarknaden svarar mot det stödbelopp som bör beviljas för att uppnå det önskade målet.

Bestämmelser bör utfärdas för att säkerställa att de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig till följd av de skyldigheter som uppstår genom tillämpningen av denna förordning blir en post som kan debiteras gemenskapen i enlighet med bestämmelserna om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje år före den 1 augusti skall ett orienteringspris för linfrö enligt nummer 12.01 i Gemensamma tulltaxan fastställas för gemenskapen för det regleringsår som börjar påföljande kalenderår, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget. Detta pris skall fastställas på en nivå som är skälig för producenterna, varvid hänsyn skall tas till gemenskapens krav på tillgång.

Orienteringspriset 1976/77 skall emellertid fastställas före den 1 augusti 1976.

2. Orienteringspriset skall fortsätta att gälla under hela regleringsåret i fråga. Regleringsåret skall omfatta perioden 1 augusti 31 juli.

3. Orienteringspriset skall gälla för en standardkvalitet. Denna kvalitet skall bestämmas av rådet i enlighet med det förfarande som avses i punkt 1.

Artikel 2

1. Om det orienteringspris som gäller för ett regleringsår är högre än det genomsnittliga priset för linfrö på världsmarknaden, skall ett stöd motsvarande skillnaden mellan dessa två priser beviljas för linfrö som skördats i gemenskapen.

2. Stödet skall beviljas för en produktionssiffra som erhålls genom att tillämpa en typavkastning för de arealer som har besåtts och skördats. Typavkastningen får differentieras med hänsyn till kännetecknen för det lin som har producerats och den faktiska avkastningen i de större producerande områdena i gemenskapen.

Om emellertid för regleringsåret 1976/77 till följd av tillämpningen av föregående stycke, stödbeloppet för lin som odlats huvudsakligen för fröproduktion är mindre än 125 beräkningsenheter per hektar areal, besådd och skördad, skall det stödbelopp som skall beviljas fastställas till 125 beräkningsenheter per hektar.

3. Rådet skall, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet fastställa

a) kriterierna för bestämmande av det genomsnittliga världsmarknadspriset,

b) de allmänna bestämmelser enligt vilka stödet skall beviljas, samt de bestämmelser som gäller för kontrollen av de arealer inom gemenskapen som har besåtts och skördats i syfte att fastställa berättigande till stödet.

4. Följande skall beslutas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 38 i rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(3):

a) Det genomsnittliga världsmarknadspriset.

b) Närmare bestämmelser avseende tillämpningen av denna artikel.

Artikel 3

Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra de nödvändiga upplysningarna för tillämpningen av denna förordning. Dessa upplysningar skall beslutas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG. Närmare bestämmelser rörande förmedlingen och spridningen av dessa upplysningar skall antas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 4

Bestämmelserna om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken skall vara tillämpliga för det stödsystem som föreskrivs i denna förordning.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 1976.

På rådets vägnar

R. VOUEL

Ordförande

(1) EGT nr C 53, 8.3.1976, s. 24.

(2) EGT nr C 50, 4.3.1976, s. 19.

(3) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.