Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976R1418.pdf

31976R1418

Rådets förordning (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för risEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 , 25/06/1976 s. 0001 - 0012

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0104

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 15 s. 0127

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0104

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 10 s. 0114

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 10 s. 0114RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1418/76 av den 21 juni 1976 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

De grundläggande bestämmelserna för organisationen av marknaden för ris har ändrats flera gånger sedan de antogs. Dessa texter är på grund av sitt antal, sin komplicerade karaktär och sin spridning i flera olika nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning, svåra att använda och de saknar därigenom den tydlighet som bör prägla all lagstiftning. De bör därför sammanställas till en enda text.

Funktionen och utvecklingen av den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter måste åtföljas av utformningen av en gemensam jordbrukspolitik som särskilt inbegriper en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna, vilken kan utformas på olika sätt beroende på produkten.

Den gemensamma organisationen av marknaden för ris bör inbegripa ett för gemenskapen enhetligt prissystem. Detta system kan upprättas genom ett årligt fastställande av ett riktpris för råris som gäller inom hela gemenskapen, ett interventionspris för paddyris till vilket de behöriga myndigheterna är skyldiga att köpa upp det ris som erbjuds dem, och ett tröskelpris för råris, helt slipat ris och brutet ris, till vilket priset för importerade produkter måste anpassas med hjälp av en rörlig importavgift.

Den gemensamma jordbrukspolitiken syftar till att uppnå de mål som anges i artikel 39 i fördraget. För att stabilisera marknaderna och säkerställa en rimlig levnadsstandard för den berörda jordbruksbefolkningen, är det nödvändigt att interventionsorganen inom rissektorn fortsätter att vidta interventionsåtgärder på marknaden.

Fri rörlighet inom gemenskapen bör bidra till en utjämning mellan överskottet i produktionsområdena och behovet i underskottsområdena. För att inte denna utjämning skall hindras, bör interventionspriserna fastställas på ett sådant sätt att skillnaderna mellan dem återspeglar de skillnader som vid normal skörd uppstår till följd av de naturliga prisbildningsförhållandena på marknaden, och så att utbud och efterfrågan fritt kan anpassa sig på denna marknad.

För att tillåta en god anpassning av marknaden till prisernas regionalisering krävs att interventionsorganen har möjlighet att under särskilda omständigheter vidta lämpliga interventionsåtgärder. För att upprätthålla den enhetlighet som är nödvändig för interventionssystemen bör dessa omständigheter dock bedömas från gemenskapssynpunkt och de lämpliga åtgärderna bestämmas på gemenskapsnivå.

Riktpriset, interventionspriserna och tröskelpriserna bör under regleringsåret omfattas av ett visst antal månatliga höjningar, för att ta hänsyn bland annat till lager- och räntekostnader vid lagring av ris inom gemenskapen samt behovet av att säkerställa att avyttringen av lager sker i överensstämmelse med marknadens behov.

På grund av den särskilda marknadssituationen för spannmåls- och potatisstärkelse kan det visa sig nödvändigt att fastställa ett produktionsbidrag för att tillse att det brutna ris som denna industri använder ställs till dess förfogande till ett lägre pris än det som tillämpningen av systemet med importavgifter och gemensamma priser skulle medföra.

Upprättandet av en enhetlig gemenskapsmarknad för ris innebär, förutom ett enhetligt prissystem, att ett enhetligt system införs för handel vid gemenskapens yttre gränser. Ett handelssystem som inbegriper importavgifter och exportbidrag, i kombination med interventionsåtgärder, bidrar också till att stabilisera gemenskapens marknad, särskilt genom att det förhindrar att prisvariationer på världsmarknaden påverkar gällande priser inom gemenskapen. Åtgärder bör därför vidtas som gör det möjligt att ta ut en avgift vid import från tredje land och att utbetala ett bidrag vid export till dessa länder, där båda åtgärderna syftar till att utjämna skillnaden mellan priserna utanför och inom gemenskapen.

Beräkningen av denna importavgift och detta exportbidrag kan göras på grundval av de respektive priser som gäller för de mest representativa produkterna inom rissektorn, nämligen råris, helt slipat ris och brutet ris. För ris i andra bearbetningsled kan beräkningen av den importavgift och det exportbidrag som är tillämplig göras på grundval av den avgift och det bidrag som gäller för den av de tre produkterna som ligger närmast bearbetningsledet i fråga. När importavgiften beräknas för delvis slipat ris och helt slipat ris och de bearbetade produkter som baseras på ris som omfattas av denna förordning, bör dessutom hänsyn tas till behovet av att säkerställa ett visst skydd för gemenskapens bearbetningsindustri.

Förutom ovan beskrivna system och i den omfattning som är nödvändig för att systemet skall fungera på ett tillfredsställande sätt, bör åtgärder vidtas för att reglera eller, i de fall då marknaden så kräver, helt eller delvis förbjuda användningen av systemet för aktiv förädling. Bidraget bör fastställas på ett sådant sätt att åtgärder inom ramen för systemet för aktiv förädling inte föranleder gemenskapens bearbetningsindustri att, i avsikt att exportera, använda basprodukter som importeras från tredje land istället för gemenskapsprodukter.

De behöriga myndigheterna måste ha möjlighet att hela tiden följa varuflödena för att bedöma marknadsutvecklingen och i nödvändig utsträckning vidta de åtgärder som fastställs i denna förordning. För detta ändamål bör det göras möjligt att utfärda import- och exportlicenser i samband med att en säkerhet ställs som garanterar genomförandet av de transaktioner som licensansökningarna avser.

Importavgiftssystemet gör det möjligt att avskaffa alla övriga skyddsåtgärder vid gemenskapens yttre gränser. Systemet med gemensamma priser och importavgifter kan dock i vissa fall visa sig otillräckligt. För att gemenskapens marknad inte skall lämnas utan skydd mot de störningar som detta riskerar att medföra, bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder.

I en situation med höga världsmarknadspriser bör det finnas möjlighet att vidta lämpliga åtgärder som säkerställer gemenskapens försörjning och upprätthåller prisstabiliteten på marknaden.

Upprättandet av en enhetlig marknad på grundval av ett gemensamt prissystem skulle äventyras om vissa stöd beviljades. De bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att bedöma de stöd som medlemsstaterna beviljar och att förbjuda de stöd som är oförenliga med den gemensamma marknaden, bör därför gälla för rissektorn.

Inom ramen för konventionen om livsmedelsbistånd fastställs att livsmedelsbistånd kan ges i form av ris. Det bör därför göras möjligt att uppbringa ris och bearbetade produkter baserade på ris för livsmedelsbiståndsprogram. Dessa produkter får uppköpas på gemenskapens marknad, tas ur rislager som interventionsorganen innehar eller, i undantagsfall, köpas på världsmarknaden.

I takt med att den gemensamma organisationen av marknaden för ris utvecklas är det nödvändigt att medlemsstaterna och kommissionen till varandra lämnar de upplysningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning. Detta informationsutbyte är särskilt nödvändigt när det gäller internationella åtaganden.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna, bör ett förfarande fastställas genom vilket ett nära samarbete upprättas mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Förvaltningskommittén för spannmål.

Den gemensamma organisationen av marknaden för ris måste ta lämplig hänsyn till de mål som fastställs i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

De utgifter som medlemsstaterna ådrar sig till följd av de skyldigheter som följer av tillämpningen av denna förordning skall täckas av gemenskapen enligt bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2788/72(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den gemensamma organisationen av marknaden för ris skall utgöras av ett pris- och handelssystem och omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

2. I detta direktiv avses med paddyris, råris, delvis slipat ris, helt slipat ris, rundkornigt ris, långkornigt ris och brutet ris de produkter som definieras i bilaga A.

AVDELNING I Priser

Artikel 2

1. Före den 1 augusti varje år skall ett riktpris för råris fastställas för gemenskapen för det regleringsår som börjar under påföljande kalenderår.

2. Detta pris skall fastställas för rundkornigt ris av standardkvalitet.

3. Detta pris skall fastställas för Duisburg i grossistledet för bulkvara levererad fritt lager, inte lossad.

4. Det pris som nämns i denna artikel och den standardkvalitet för vilken det fastställs skall bestämmas enligt det förfarande som fastställs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 3

Regleringsåret för samtliga produkter som förtecknas i artikel 1 skall börja den 1 september och sluta den 31 augusti påföljande år.

Artikel 4

1. För att tillförsäkra producenterna att marknadspriset inte faller under en miniminivå skall interventionspriser för paddyris fastställas för gemenskapen.

2. Dessa priser skall fastställas för rundkornigt paddyris av en standardkvalitet som bestäms på grundval av den sort som används för att bestämma den standardkvalitet för vilken riktpriset för råris fastställs, i samma handelsled och under samma förhållanden som det sistnämnda priset.

3. Interventionspriser skall fastställas för Arles och Vercelli genom att

- beräkna riktpriset för råris för Arles respektive Vercelli, och

- omräkna detta pris till ett pris för paddyris på grundval av omräkningstalen, bearbetningskostnaderna och värdet av biprodukterna.

Den ovannämnda beräkningen skall göras på ett sådant sätt att skillnaderna mellan interventionspriserna inbördes samt skillnaderna mellan interventionspriserna och riktpriset motsvarar de prisskillnader som kan förväntas vid normal skörd under naturliga prisbildningsförhållanden på marknaden och som möjliggör fri cirkulation av ris inom gemenskapen i enlighet med marknadsbehoven.

För andra stora handelsorter i områden med överskottsproduktion inom gemenskapen skall följande priser gälla:

- För handelsorter belägna i Frankrike det interventionspris som fastställs för Arles.

- För handelsorter belägna i Italien det interventionspris som fastställs för Vercelli.

4. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, före den 1 maj varje år fastställa interventionspriserna för Arles och Vercelli för påföljande regleringsår.

5. Regler för fastställande av de viktigaste handelsorterna för områden med överskottsproduktion utöver Arles och Vercelli, samt den standardkvalitet som interventionspriserna avser, skall antas enligt det förfarande som anges i punkt 4.

6. De handelsorter som nämns i punkt 3 tredje stycket skall efter samråd med de berörda medlemsstaterna fastställas före den 1 juli varje år för påföljande regleringsår enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 27.

Artikel 5

1. De av medlemsstaterna utsedda interventionsorganen är under hela regleringsåret skyldiga att köpa upp paddyris som skördas inom gemenskapen och som erbjuds dem, förutsatt att dessa erbjudanden uppfyller vissa villkor, särskilt vad avser kvalitet och kvantitet, som skall fastställas enligt punkt 5.

2. På de villkor som fastställs enligt punkterna 4 och 5 skall interventionsorganen göra uppköpen till det interventionspris som gäller för den handelsort där paddyriset bjuds ut till försäljning.

Om kvaliteten på det paddyris som bjuds ut till försäljning avviker från den standardkvalitet för vilken interventionspriset har fastställts, skall interventionspriset anpassas med hjälp av

- korrektionsbelopp som motsvarar värdeskillnaderna mellan den sort som motsvarar standardkvaliteten och de andra sorterna, och

- pristillägg eller prisavdrag som motsvarar de kvalitetsskillnader som inte kan hänföras till produktens sortindelning.

3. På de villkor som fastställs i enlighet med punkterna 4 och 5 skall interventionsorganen bjuda ut till försäljning det paddyris som köpts upp med stöd av punkt 1, för export till tredje land eller försörjning av den inre marknaden.

4. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen anta de allmänna bestämmelserna för intervention.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27, särskilt vad avser

- den lägsta kvalitet och den minsta kvantitet som krävs för intervention,

- de korrektionsbelopp som gäller vid intervention, antingen för alla eller endast för vissa av de sorter som nämns i punkt 2 andra stycket första strecksatsen,

- de pristillägg eller prisavdrag som skall tillämpas vid intervention,

- förfaranden vid och villkoren för interventionsorganens övertagande,

- förfaranden vid och villkoren för interventionsorganens avyttring.

Artikel 6

Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen fastställa under vilka omständigheter interventionsorganen får vidta särskilda interventionsåtgärder för att i vissa områden i gemenskapen förhindra betydande uppköp av paddyris med stöd av artikel 5.1.

Arten och omfattningen av sådana interventionsåtgärder skall bestämmas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 7

1. Riktpriset och interventionspriserna skall vara föremål för månatliga höjningar som skall fördelas över hela regleringsåret eller en del av detta.

2. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, före den 1 maj varje år för påföljande regleringsår fastställa de månatliga höjningarnas antal och storlek samt deras fördelning över regleringsåret.

Artikel 8

1. För paddyris som skördas inom gemenskapen och råris som erhålls ur detta och som finns i lager vid regleringsårets slut, får övergångsersättning beviljas.

Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, före den 1 juli varje år besluta om, och i så fall i vilken utsträckning, övergångsersättning skall beviljas för ovannämnda produkter.

2. Övergångsersättningen skall

a) för råris inte överstiga skillnaden mellan det riktpris som gäller under den sista månaden av regleringsåret och det riktpris som gäller under den första månaden av påföljande regleringsår,

b) för paddyris inte överstiga skillnaden mellan det interventionspris som gäller under den sista månaden av regleringsåret och det som gäller under den första månaden av påföljande regleringsår.

3. Övergångsersättning skall endast beviljas om lagren når en viss minsta kvantitet.

4. Övergångsersättningens storlek skall fastställas enligt det förfarande som anges i punkt 1.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel, särskilt vad avser den minsta kvantitet som krävs för att övergångsersättning för lager skall utbetalas samt vilka kategorier som berättigar till ersättning, skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 9

1. Ett produktionsbidrag får beviljas för brutet ris som används för framställning av stärkelse.

2. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel och fastställa produktionsbidragets storlek.

AVDELNING II Handel med tredje land

Artikel 10

1. Import till gemenskapen eller export från gemenskapen av någon av de produkter som förtecknas i artikel 1 kräver att en import- eller exportlicens uppvisas, som utfärdas av medlemsstaterna till den som ansöker om detta, oavsett hans etableringsort i gemenskapen. Om importavgiften eller exportbidraget förutfastställts skall detta anges på den licens som styrker förutfastställelsen.

Import- eller exportlicenser skall gälla inom hela gemenskapen. Utfärdandet av dessa licenser skall vara beroende av att en säkerhet ställs som garanterar att importen eller exporten sker under licensens giltighetstid. Säkerheten förverkas helt eller delvis om transaktionen inte genomförs eller endast delvis genomförs inom denna period.

2. Licensernas giltighetstid och andra tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 11

1. Vid import av ris skall en importavgift tas ut som

a) för rundkornigt paddyris skall vara lika med importavgiften för rundkornigt råris, justerad enligt omräkningstalet,

b) för långkornigt paddyris skall vara lika med importavgiften för långkornigt råris, justerad enligt omräkningstalet,

c) för rundkornigt råris skall vara lika med tröskelpriset minus cif-priset för rundkornigt ris,

d) för långkornigt råris skall vara lika med tröskelpriset minus cif-priset för långkornigt ris,

e) för rundkornigt delvis slipat ris skall vara lika med importavgiften för rundkornigt helt slipat ris, justerad enligt omräkningstalet,

f) för långkornigt delvis slipat ris skall vara lika med importavgiften för långkornigt helt slipat ris, justerad enligt omräkningstalet,

g) för rundkornigt helt slipat ris skall vara lika med tröskelpriset minus cif-priset för rundkornigt ris,

h) för långkornigt helt slipat ris skall vara lika med tröskelpriset minus cif-priset för långkornigt ris,

i) för brutet ris skall vara lika med tröskelpriset minus cif-priset.

2. Kommissionen skall fastställa de importavgifter som föreskrivs i denna artikel.

Artikel 12

1. Vid import av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c skall en importavgift tas ut som består av följande två delar:

a) En rörlig avgiftsdel som får fastställas och ändras enligt en fastställd taxa och som motsvarar den inverkan som importavgiften för den basprodukt som används vid deras framställning har på produktionskostnaden för dessa produkter.

b) En fast avgiftsdel som är avsedd att skydda bearbetningsindustrin.

2. Om det faktiska utbudet från tredje land av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c inte motsvarar det pris som beräknas genom att till priset för den basprodukt som används vid deras framställning lägga bearbetningskostnaderna, får den importavgift som fastställs enligt punkt 1 höjas med ett tilläggsbelopp som fastställs enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

3. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

4. Kommissionen skall fastställa de avgifter som anges i punkt 1.

Artikel 13

1. Den importavgift som skall tas ut skall vara den som gäller på importdagen.

2. Vad avser import av ris och brutet ris skall dock för import som skall genomföras under en importlicens giltighetstid, den importavgift tillämpas som gäller den dag då ansökan om importlicens lämnas in, justerad på grundval av det tröskelpris som kommer att gälla under importmånaden, om den sökande anhåller om detta i samband med licensansökan. I detta fall skall importavgiften höjas med en tilläggsavgift som fastställs samtidigt som importavgiften.

3. Det får beslutas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27 att bestämmelserna i punkt 2 helt eller delvis skall tillämpas på var och en av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c.

4. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, fastställa tillämpningsföreskrifter för punkt 2, särskilt regler för fastställande av tilläggsavgiftssatserna, samt besluta om åtgärder som skall vidtas under särskilda omständigheter.

5. Närmare bestämmelser om förutfastställelse skall antas enligt förfarandet i artikel 27.

6. Kommissionen skall fastställa tilläggsavgiftssatserna.

7. När en undersökning av marknadssituationen visar att svårigheter har uppstått till följd av tillämpningen av bestämmelserna om förutfastställelse av importavgiften, får ett beslut fattas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27, om att tillfälligt upphöra med tillämpningen av dessa bestämmelser under den tid som är absolut nödvändig. I yttersta nödfall får kommissionen, sedan den undersökt situationen på grundval av samtliga upplysningar som den har tillgång till, besluta att tillfälligt upphöra med lämnandet av förutfastställelse under högst tre arbetsdagar.

Ansökningar om licenser som lämnas in tillsammans med ansökningar om förutfastställelse under den period då förutfastställelse inte lämnas, skall avvisas.

Artikel 14

1. För gemenskapen skall före den 1 maj varje år för påföljande regleringsår fastställas

- ett tröskelpris för rundkornigt råris,

- ett tröskelpris för långkornigt råris,

- ett tröskelpris för rundkornigt helt slipat ris,

- ett tröskelpris för långkornigt helt slipat ris.

2. a) Tröskelpriset för rundkornigt råris skall fastställas på ett sådant sätt att försäljningspriset för den importerade produkten på Duisburgmarknaden motsvarar riktpriset sedan hänsyn tagits till kvalitetsskillnaderna. Detta tröskelpris skall vara föremål för de månatliga höjningar som fastställs för riktpriset i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

Det skall beräknas för Rotterdam för samma standardkvalitet som riktpriset.

b) Tröskelpriset för långkornigt råris skall beräknas genom att tröskelpriset för rundkornigt råris justeras med ett korrektionsbelopp som motsvarar värdeskillnaden mellan den rundkorniga rissort som motsvarar standardkvaliteten och en för gemenskapens produktion representativ långkornig rissort.

3. Tröskelpriserna för rundkornigt helt slipat ris och för långkornigt helt slipat ris skall beräknas genom att tröskelpriserna för rundkornigt råris respektive långkornigt råris justeras i förhållande till omräkningstalet, bearbetningskostnaderna och värdet av biprodukterna, och därefter höjs med ett belopp som är avsett som ett skydd för industrin.

De skall beräknas för Rotterdam för samma standardkvaliteter som motsvarande tröskelpriser för råris.

4. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, fastställa tröskelpriset för rundkornigt råris och det skyddsbelopp som nämns i punkt 3.

5. Följande skall bestämmas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27:

a) Den för gemenskapens produktion representativa långkorniga rissorten och värdeskillnaden per ton råris mellan denna sort och den rundkorniga rissort som motsvarar standardkvaliteten.

b) Tröskelpriset för långkornigt råris.

c) Tröskelpriset för rundkornigt helt slipat ris.

d) Tröskelpriset för långkornigt helt slipat ris.

Artikel 15

1. För gemenskapen skall före den 1 maj varje år för påföljande regleringsår ett tröskelpris fastställas för brutet ris, som ligger mellan 130 % och 140 % av det tröskelpris för majs som gäller under regleringsårets första månad.

2. Tröskelpriset för brutet ris skall fastställas för Rotterdam och för en standardkvalitet.

3. Rådet skall med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen, fastställa tröskelpriset för brutet ris och den standardkvalitet för vilken det fastställs.

Artikel 16

1. För Rotterdam skall beräknas

a) ett cif-pris för rundkornigt råris,

b) ett cif-pris för långkornigt råris,

c) ett cif-pris för rundkornigt helt slipat ris,

d) ett cif-pris för långkornigt helt slipat ris,

e) ett cif-pris för brutet ris.

2. Cif-priserna skall beräknas för bulkvara på grundval av de gynnsammaste uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden, med beaktande av, för var och en av de ristyper som anges i punkt 1, noteringarna eller priserna på denna marknad, justerade med hänsyn till eventuella kvalitetsskillnader jämfört med standardkvaliteten och, för långkornigt ris, med hänsyn till en eventuell värdeskillnad mellan denna kvalitet och den för gemenskapens produktion representativa sorten samt, vid behov, justerad med hänsyn till omräkningstalet, bearbetningskostnaderna och värdet av biprodukterna.

3. Kvalitetsskillnaderna skall uttryckas med hjälp av korrektionsbelopp som utgör kvalitets- och värdeskillnaderna mellan den sort som motsvarar standardkvaliteten och andra sorter.

4. Om de fria noteringarna på världsmarknaden inte utgör en bestämmande faktor för offertpriset och om detta pris ligger under världsmarknadspriserna, skall ett särskilt cif-pris som beräknas på grundval av offertpriset ersätta cif-priset, dock endast för de aktuella importerna.

5. Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel, särskilt vad avser korrektionsbeloppen, metoden för beräkning av cif-priserna och den marginal inom vilken variationer i de faktorer som används vid beräkning av importavgiften inte medför någon ändring av denna, skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 17

1. I den omfattning som är nödvändig för att möjliggöra export av de produkter som förtecknas i artikel 1 i obearbetad form eller i form av de varor som förtecknas i bilaga B på grundval av noteringar och priser för dessa produkter på världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa noteringar eller priser och priser inom gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

2. Bidraget skall vara enhetligt för hela gemenskapen. Det får differentieras beroende på användning eller bestämmelseort.

Bidraget skall beviljas på begäran från berörd part.

När bidraget fastställs skall särskild hänsyn tas till behovet av att skapa balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid framställningen av bearbetade varor för export till tredje land och användningen av produkter från tredje land som införts inom ramen för systemet för aktiv förädling.

Bidragen skall regelbundet fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Kommissionen får i nödvändig utsträckning, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, ändra bidragen under mellanliggande period.

3. Det bidrag som är tillämpligt för export av de produkter som förtecknas i artikel 1 och av de varor som förtecknas i bilaga B skall vara den som gäller på exportdagen.

4. Vid export av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a och 1.1 b skall dock för export under licensens giltighetstid det bidrag tillämpas som gäller på dagen då ansökan om exportlicens lämnas in, justerat på grundval av det tröskelpris som kommer att gälla under exportmånaden, om den sökande anhåller om detta i samband med licensansökan.

Ett korrektionsbelopp får fastställas. Det skall tillämpas på bidraget om detta är förutfastställt. Korrektionsbeloppet skall fastställas samtidigt som bidraget och enligt samma förfarande. Vid behov får dock kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, ändra korrektionsbeloppen under mellanliggande period.

Bestämmelserna i de föregående styckena får helt eller delvis tillämpas på var och en av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c samt på de produkter som förtecknas i artikel 1 som exporteras i form av de varor som förtecknas i bilaga B.

5. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen anta allmänna bestämmelser för beviljande av exportbidrag och kriterier för fastställande av bidragsbeloppen.

6. Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

7. När en undersökning av marknadssituationen visar att svårigheter har uppstått till följd av tillämpningen av bestämmelserna om förutfastställelse av exportbidraget, eller om det föreligger en risk för sådana svårigheter, får ett beslut fattas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27, om att tillfälligt upphöra med tillämpningen av dessa bestämmelser under den tid som det är absolut nödvändigt.

I yttersta nödfall får kommissionen, sedan den undersökt situationen på grundval av samtliga upplysningar som den har tillgång till, besluta att tillfälligt upphöra med lämnandet av förutfastställelser under högst tre arbetsdagar.

Ansökningar om licenser som lämnas in tillsammans med ansökningar om förutfastställelse under den period då förutfastställelse tillfälligt inte lämnas, skall avvisas.

Artikel 18

I den omfattning som är nödvändig för att den gemensamma organisationen av marknaden för ris skall fungera på ett tillfredsställande sätt, får rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen helt eller delvis förbjuda användningen av systemet för aktiv förädling

- vad avser de produkter som förtecknas i artikel 1 som är avsedda för framställning av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c,

och

- i särskilda fall, vad avser de produkter som förtecknas i artikel 1 som är avsedda för framställning av de varor som förtecknas i bilaga B.

Artikel 19

Det förfarande som fastställs i artikel 27 gäller för fastställande av

a) den omräkningskurs mellan

- råris och paddyris som skall användas när artiklarna 4.3, 11.1 a-b och 16.2 tillämpas,

- råris och helt slipat ris som skall användas när artiklarna 14.3 och 16.2 tillämpas,

- helt slipat ris och delvis slipat ris som skall användas när artiklarna 11.1 e-f och 16.2 tillämpas.

b) de bearbetningskostnader och det värde av biprodukterna som skall användas när artiklarna 4.3, 14.3 och 16.2 tillämpas.

Artikel 20

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2729/75(4), gäller vid tullklassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning de allmänna bestämmelserna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda bestämmelserna för dess tillämpning. Den tullnomenklatur som tillämpningen av denna förordning leder till, inbegripet de definitioner som förtecknas i bilaga A, skall infogas i Gemensamma tulltaxan.

2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning eller om rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen beslutar om avvikelse från denna, skall det vara förbjudet att

- ta ut tull eller avgifter med motsvarande verkan,

- tillämpa kvantitativa restriktioner eller vidta åtgärder med motsvarande verkan.

Att begränsa utfärdandet av import- eller exportlicenser till en särskild grupp av berättigade skall anses som en åtgärd med verkan motsvarande en kvantitativ restriktion.

Artikel 21

1. När noteringarna eller priserna på världsmarknaden för en eller flera av de produkter som förtecknas i artikel 1.1 a och 1.1 b når gemenskapens prisnivå och när denna situation kan förväntas bestå eller förvärras och därigenom störa eller hota att störa gemenskapens marknad, får lämpliga åtgärder vidtas.

2. Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen anta allmänna bestämmelser för tillämpningen av denna artikel.

3. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 22

1. Om gemenskapens marknad på grund av import eller export av en eller flera av de produkter som förtecknas i artikel 1 utsätts för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som anges i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas vid handel med tredje land tills en sådan störning eller ett sådant störningshot har upphört.

Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen anta tillämpningsföreskrifter för denna punkt och närmare ange de fall då och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta tillfälliga skyddsåtgärder.

2. Om den situation som nämns i punkt 1 uppstår skall kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ besluta om nödvändiga åtgärder. Åtgärderna skall meddelas medlemsstaterna och skall vara tillämpliga omedelbart. Om kommissionen får en begäran från en medlemsstat, skall den besluta i frågan inom 24 timmar från det att begäran mottogs.

3. Varje medlemsstat får inom tre arbetsdagar från meddelandedagen hänskjuta de av kommissionen beslutade åtgärderna till rådet. Rådet skall utan dröjsmål sammanträda. Det får med kvalificerad majoritet ändra eller upphäva åtgärderna i fråga.

AVDELNING III Allmänna bestämmelser

Artikel 23

De varor som förtecknas i artikel 1 som framställs eller erhålls ur produkter som inte omfattas av artiklarna 9.2 och 10.1 i fördraget skall inte få omsättas fritt inom gemenskapen.

Artikel 24

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall artiklarna 92 94 i fördraget gälla för produktion av och handel med de produkter som förtecknas i artikel 1.

Artikel 25

1. Ris och bearbetade produkter av ris får ställas till förfogande för biståndsprogram för livsmedel om sådana program är fastställda i internationella konventioner eller avtal. Riset eller de bearbetade risprodukterna skall ställas till förfogande för sådana program antingen genom uppköp på gemenskapens marknad eller genom utnyttjande av ris som interventionsorganen innehar.

2. Villkor för leverans av produkterna och särskilt för uppköp på gemenskapens marknad och för användningen av ris som interventionsorganen innehar, skall fastställas av rådet med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen.

3. I undantagsfall får ris köpas upp på världsmarknaden. Tillämpningsföreskrifterna för denna punkt skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 26

Medlemsstaterna och kommissionen skall till varandra lämna de upplysningar som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning. Närmare bestämmelser för överlämnande och spridning av sådana upplysningar skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 27.

Artikel 27

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall följas skall ordföranden hänskjuta ärendet till den genom artikel 25 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(5) tillsatta Förvaltningskommittén för spannmål (nedan kallad "kommittén"), antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

Bestämmelserna i artikel 25 i ovannämnda förordning skall tillämpas i full omfattning.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande de aktuella frågorna är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad.

Artikel 28

Kommittén får behandla andra frågor som hänskjuts till den av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 29

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att lämplig hänsyn samtidigt tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 30

1. Rådets förordning nr 359/67/EEG av den 25 juli 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(6), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 832/76(7), upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som enligt punkt 1 upphör att gälla, skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Hänvisningar till artiklarna i nämnda förordning skall läsas som hänvisningar till artiklarna i denna förordning enligt den jämförelsetabell som anges i bilaga C.

Artikel 31

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1976.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 1976.

På rådets vägnar

J. HAMILIUS

Ordförande

(1) EGT nr C 53, 8.3.1976, s. 43.

(2) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(3) EGT nr L 295, 30.12.1972, s. 1.

(4) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 18.

(5) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(6) EGT nr 174, 31.7.1967, s. 1.

(7) EGT nr L 100, 14.4.1976, s. 1.

BILAGA A

Definitioner

1. a) Paddyris: ris som efter tröskning har skalet kvar.

b) Råris: paddyris från vilket endast skalet har avlägsnats. Exempel på ris som omfattas av denna definition är ris med handelsbeteckningarna "brown rice", "cargo rice", "loonzain" och "riso sbramato".

c) Delvis slipat ris: paddyris från vilket skalet, en del av grodden och hela eller delar av de yttre skikten av fruktväggen men inte de inre skikten, har avlägsnats.

d) Helt slipat ris: paddyris från vilket skalet, hela de yttre och inre skikten av fruktväggen, hela grodden vad avser mellan- och långkornigt ris, och vad avser rundkornigt ris åtminstone en del av grodden, har avlägsnats, men där högst 10 % av kornen får ha kvar vita längsgående strimmor.

2. a) Rundkornigt ris: ris vars korn är som längst 5,2 mm och där förhållandet mellan kornets längd och bredd är mindre än 2.

b) Långkornigt ris: ris vars korn är längre än 5,2 mm.

c) Mätning av kornen: kornens mått bestäms för helt slipat ris enligt följande metod:

i) Ett representativt prov tas från varupartiet.

ii) Provet siktas så att endast hela korn återstår.

iii) Två mätningar genomförs om vardera 100 korn och genomsnittet beräknas.

iv) Resultatet uttrycks i mm och avrundas till en decimal.

3. Brutet ris: korndelar vars längd inte överstiger tre fjärdedelar av de hela kornens genomsnittliga längd.

BILAGA B

>Plats för tabell>

BILAGA C

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>