Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977L0391.pdf

31977L0391

Rådets direktiv 77/391/EEG av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapsåtgärder för utrotning av brucellos, tuberkulos och bovin leukosvEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 13/06/1977 s. 0044 - 0047

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 8 s. 0244

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 18 s. 0144

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 8 s. 0244

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 12 s. 0195

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 12 s. 0195RÅDETS DIREKTIV av den 17 maj 1977 om införande av gemenskapsåtgärder för utrotning av brucellos, tuberkulos och bovin leukos (77/391/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

En av gemenskapens uppgifter på veterinärområdet är att förbättra hälsan hos boskap och därmed göra boskapsavel mer lönsam samtidigt som man ger skydd mot vissa sjukdomar som kan överföras till människan.

Sådana åtgärder bör bidra till avskaffandet av hinder i handeln med färskt kött eller levande djur mellan medlemsstaterna som beror på skillnader i hälsosituationen.

Gemenskapens initiativ i detta syfte bör inledningsvis koncentrera sig på vissa sjukdomar mot vilka det är möjligt att vidta omedelbara åtgärder. Detta gäller brucellos, tuberkulos och leukos.

I den utsträckning som de föreslagna åtgärderna är avsedda att uppnå de mål som anges i artikel 39.1 a i fördraget skall de utgöra gemensamma åtgärder enligt artikel 6.1 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(3).

Eftersom gemenskapen bidrar till finansieringen av gemensamma åtgärder bör den kunna förvissa sig om att de bestämmelser som medlemsstaterna antar för genomförandet av dessa åtgärder kommer att bidra till att målen för åtgärderna uppnås. I detta syfte bör det föreskrivas om ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga veterinärkommittén, inrättad genom beslut 68/361/EEG(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att förbättra hälsan hos nötkreatur i gemenskapen med hjälp av gemenskapsåtgärder för att påskynda eller intensifiera utrotningen av brucellos och tuberkulos och för att utrota leukos.

KAPITEL 1 Tekniska bestämmelser rörande brucellos, tuberkulos och leukos

Artikel 2

1. Vid tillämpningen av detta direktiv skall de medlemsstater där nötkreaturspopulationen är infekterad av bovin brucellos utarbeta program för påskyndandet av utrotningen av sjukdomen i sina nationella territorier i enlighet med de villkor som föreskrivs i punkt 2 och 3.

2. a) Programmen för att påskynda utrotningen av bovin brucellos skall utformas på ett sådant sätt att besättningarna vid programmens fullbordande kan klassificeras som "officiellt brucellosfria" i enlighet med gemenskapens bestämmelser på området, särskilt rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(5), senast ändrat genom direktiv 75/379/EEG(6).

b) Programmen skall ange de åtgärder som man ämnar vidta för att påskynda och intensifiera utrotningen av bovin brucellos och närmare ange vilka åtgärder som är avsedda att övervinna och förhindra sjukdomen.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla följande:

a) Den procentandel och det totala antal besättningar som omfattas av kontrollåtgärder och i vilka besättningar bovin brucellos har konstaterats.

b) Det totala antalet

- djur som omfattas av kontrollåtgärder,

- djur som misstänks lida av tuberkulos eller betraktas som infekterade,

- infekterade djur,

- slaktade djur.

c) Den planerade varaktigheten av de inledande utrotningsprogrammen och de accelererade programmen.

d) Det metod som tillämpas för att kontrollera att de accelererade programmen genomförs effektivt.

e) De nationella budgetanslagen för utrotning av bovin brucellos och redovisning av dessa anslag i poster.

Den information som avses i a, b och e skall ges in för de tre år som föregår genomförandet av de accelererade åtgärderna och därefter årligen.

4. Medlemsstater med brucellosfri nötkreaturspopulation skall till kommissionen anmäla samtliga åtgärder som har vidtagits för att förhindra att sjukdomen bryter ut på nytt.

Artikel 3

1. Vid tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstater i vilka nötkreaturspopulationen är infekterad med tuberkulos utarbeta program för att påskynda utrotningen av denna sjukdom i sina nationella territorier, i enlighet med de villkor som föreskrivs i punkt 2 och 3.

2. a) Programmen för att påskynda utrotningen av tuberkulos skall vara sådana att besättningarna vid programmens fullbordande kan klassificeras som "officiellt tuberkulosfria" i enlighet med gemenskapens bestämmelser på området, särskilt direktiv 64/432/EEG.

b) Programmen skall ange de åtgärder som vidtas för att påskynda, intensifiera och genomföra utrotningen av tuberkulos och närmare ange åtgärderna för att övervinna och förhindra sjukdomen.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla följande:

a) Den procentandel och det totala antal besättningar som omfattas av kontrollåtgärder samt besättningar hos vilka tuberkulos har konstaterats.

b) Det totala antalet

- djur som omfattas av kontrollåtgärder,

- djur som misstänks lida av tuberkulos eller betraktas som infekterade,

- infekterade djur,

- slaktade djur.

c) Den planerade varaktigheten av de inledande utrotningsprogrammen och de accelererade programmen.

d) Det metod som tillämpas för att kontrollera att de accelererade programmen genomförs effektivt.

e) De nationella budgetanslagen för utrotning av tuberkulos och redovisningen av dessa anslag i poster.

Den information som avses i a, b och e skall ges in för de tre år som föregår genomförandet av de accelererade åtgärderna och därefter årligen.

4. Medlemsstater med tuberkulosfri nötkreaturspopulation skall till kommissionen anmäla samtliga åtgärder som har vidtagits för att förhindra att sjukdomen bryter ut på nytt.

Artikel 4

Vid tillämpningen av detta direktiv skall de medlemsstater som har konstaterat att enzootisk leukos förekommer hos nötkreatur i deras territorier utarbeta program för att utrota sjukdomen.

Programmen måste ange de åtgärder som vidtas för att övervinna sjukdomen.

De provtagningar eller metoder som används för att förklara en besättning fri från leukos skall vara de som föreskrivs i kommissionens beslut 73/30/EEG av den 23 januari 1973 om tillstånd för Tyskland att tillämpa särskilda hälsogarantier som skydd mot leukos i fråga om nötkreatur som importeras för avel eller produktion(7), senast ändrat genom beslut 75/64/EEG(8), eller andra prov eller metoder som erkänns enligt förfarandet i artikel 11.

Medlemsstaterna skall på kommissionens begäran överlämna all information som rör programmens genomförande.

KAPITEL 2 Allmänna och finansiella bestämmelser

Artikel 5

I den utsträckning som åtgärderna är avsedda att uppnå de mål som anges i artikel 39.1 i fördraget skall de åtgärder som föreskrivs i kapitel 1 utgöra gemensamma åtgärder enligt artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 6

1. Tiden för genomförandet av de gemensamma åtgärderna är tre år.

2. Det sammanlagda bidraget från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, nedan kallad "fonden", till kostnaden för de gemensamma åtgärderna uppskattas till 130 miljoner beräkningsenheter under de tre åren.

Artikel 7

1. Medlemsstaternas utgifter vad gäller åtgärder som vidtas enligt artiklarna 2, 3 och 4 skall berättiga till stöd från fondens utvecklingssektion inom de gränser som anges i artikel 6.

2. Fondens utvecklingssektion skall till medlemsstaterna betala 60 beräkningsenheter per ko och 30 beräkningsenheter per annat nötkreatur än ko som slaktas i enlighet med de åtgärder som avses i kapitel 1.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

4. De åtgärder som vidtas av medlemsstaterna skall inte berättiga till finansiellt bidrag från gemenskapen om inte ett positivt beslut i enlighet med artikel 9 har fattats i fråga om de relevanta bestämmelserna.

Artikel 8

1. Ansökningar om utbetalning skall avse slakt som utförts av medlemsstaterna under ett kalenderår och skall ges in till kommissionen före den 1 juli följande år.

2. Beviljande av stöd från fonden skall beslutas i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de program som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 liksom den information som krävs enligt artiklarna 2.3 c och d samt 3.3 c och d före genomförandet och senast tre månader efter ikraftträdandet av detta direktiv och därefter årligen. De program som föreskrivs i artikel 4 skall årligen överlämnas till kommissionen av medlemsstaterna och, vad gäller medlemsstater som ännu inte har utarbetat program, före genomförandet.

2. Kommissionen skall granska de program som överlämnas i enlighet med punkt 1 i syfte att fastställa om villkoren för finansiellt bidrag från gemenskapen är uppfyllda vad gäller efterlevnaden av detta direktiv och med beaktande av dess mål. Inom två månader efter det att kommissionen mottar ett program skall den lägga fram ett utkast till beslut för Ständiga veterinärkommittén. Kommittén skall avge sitt yttrande i enlighet med förfarandet i artikel 11 inom den tid som dess ordförande bestämmer. Fondkommittén skall höras om finansiella aspekter.

Artikel 10

Kommissionen skall regelbundet utföra kontroller på platsen för att ur veterinär synpunkt kontrollera om programmen genomförs.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta dessa kontroller och särskilt säkerställa att experterna på begäran förses med all den information och dokumentation som behövs för att utvärdera programmens genomförande.

Bestämmelserna för tillämpningen av denna artikel, särskilt vad gäller frekvensen och metoden för utförandet av de kontroller som avses i första stycket, de bestämmelser som reglerar utnämnandet av officiella veterinärer och det förfarande som dessa måste följa när de utarbetar sina rapporter, skall föreskrivas i enlighet med artikel 11.

Artikel 11

1. När förfarandet i denna artikel skall följas skall ärendet hänskjutas av ordföranden, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, till Ständiga veterinär-kommittén, nedan kallad "kommittén".

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Ett yttrande skall avges endast om det får minst 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och tillämpa det omedelbart om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 12

Artikel 11 skall tillämpas till och med den 21 juni 1981.

Artikel 13

Rådet skall, på förslag från kommissionen och före den 1 augusti 1977, anta bestämmelserna för de kriterier som nationella utrotningsprogram enligt artiklarna 2, 3 och 4 måste uppfylla för att berättiga till finansiellt bidrag från gemenskapen.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv samma dag som föreskrivs för ikraftträdandet av bestämmelserna i artikel 13.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 1977.

På rådets vägnar

J. SILKIN

Ordförande

(1) EGT nr C 6, 10.1.1977, s. 13.

(2) EGT nr C 56, 7.3.1977, s. 28.

(3) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(4) EGT nr L 255, 28.10.1968, s. 23.

(5) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(6) EGT nr L 172, 3.7.1975, s. 17.

(7) EGT nr L 77, 26.3.1973, s. 40.

(8) EGT nr L 21, 28.1.1975, s. 20.