Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977L0504.pdf

31977L0504

Rådets direktiv 77/504/EEG av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 206 , 12/08/1977 s. 0008 - 0010

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0049

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 19 s. 0058

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0049

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0024

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 13 s. 0024RÅDETS DIREKTIV av den 25 juli 1977 om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (77/504/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Produktionen av nötkreatur upptar en mycket viktig plats i gemenskapens jordbruk. Tillfredsställande resultat är till stor del beroende av användningen av renrasiga avelsdjur.

De flesta medlemsstater har hittills strävat efter att som ett led i den nationella avelspolitiken främja produktionen av husdjur av ett begränsat antal raser som uppfyller särskilda avelsmässiga normer. Raser och normer skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan och dessa skillnader hindrar handeln inom gemenskapen.

Om dessa skillnader skall kunna avlägsnas, vilket skulle leda till en ökning av jordbrukets produktivitet på området, måste handeln med alla renrasiga avelsdjur inom gemenskapen gradvis göras fri. En fullständig frihet i handeln förutsätter en ytterligare harmonisering, särskilt i fråga om godkännande för avel.

Medlemsstaterna måste få möjlighet att kräva att härstamningsintyg som är utformade enligt ett gemenskapsförfarande skall uppvisas.

Inom vissa tekniska områden bör åtgärder för genomförande vidtas. För att besluta om sådana åtgärder bör ett förfarande fastställas som leder till ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för husdjursavel. Till dess att beslut fattas om dessa åtgärder för genomförande skall nu gällande bestämmelser på de områden det är fråga om förbli oförändrade.

Det måste säkerställas att import av renrasiga avelsdjur av nötkreatur från icke-medlemsländer inte får ske på villkor som är mindre stränga än de som tillämpas inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) renrasigt avelsdjur av nötkreatur: varje nötkreatur vars föräldrar samt far- och morföräldrar är införda eller registrerade i en stambok för samma ras och som självt är infört i eller är registrerat och berättigat till införande i en sådan stambok.

b) stambok: varje bok, förteckning eller dataregister

- som förs av en avelsorganisation eller avelsförening som är officiellt godkänd av den medlemsstat där organisationen eller föreningen bildats, och

- där renrasiga avelsdjur av en viss ras av nötkreatur är införda eller registrerade med uppgifter om deras härstamning.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att följande inte får förbjudas, begränsas eller hindras på avelsmässiga grunder:

- Handel med renrasiga avelsdjur av nötkreatur inom gemenskapen.

- Handel med sperma och embryon från renrasiga avelsdjur av nötkreatur inom gemenskapen.

- Upprättande av stamböcker förutsatt att de uppfyller kraven enligt artikel 6.

- Godkännande av organisationer eller föreningar som för stamböcker enligt artikel 6.

- Handel inom gemenskapen med tjurar som används för artificiell insemination, om inte annat följer av artikel 3.

Artikel 3

Rådet skall på förslag från kommissionen före den 1 juli 1980 anta gemenskapsbestämmelser för godkännande av renrasiga avelsdjur av nötkreatur för avelsändamål.

Till dess att sådana bestämmelser träder i kraft skall godkännande av renrasiga djur av nötkreatur för avelsändamål, godkännande av tjurar för artificiell insemination samt användning av sperma och embryon lyda under nationell rätt, förutsatt att denna inte är mer restriktiv än den lagstiftning som är tillämplig på renrasiga avelsdjur av nötkreatur, sperma och embryon i den medlemsstat som är destinationsland.

Artikel 4

Avelsorganisationer eller avelsföreningar som är officiellt godkända av en medlemsstat får inte motsätta sig att renrasiga avelsdjur av nötkreatur från andra medlemsstater införs i deras stamböcker, förutsatt att djuren uppfyller de krav som fastställs enligt artikel 6.

Artikel 5

Medlemsstaterna får kräva att renrasiga avelsdjur av nötkreatur samt sperma och embryon från sådana djur vid handel inom gemenskapen skall åtföljas av ett härstamningsintyg som har utformats enligt det förfarande som fastställs i artikel 8, särskilt då det gäller resultat från husdjurskontroll och avelsprövningar.

Artikel 6

1. Följande skall bestämmas enligt det förfarande som fastställs i artikel 8:

- Metoder för husdjurskontroll och avelsprövningar samt metoder för beräkning av djurens avelsvärde.

- Villkor för godkännande av avelsorganisationer eller avelsföreningar.

- Villkor för upprättande av stamböcker.

- Villkor för införande i stamböcker.

- Vilka uppgifter som skall anges i härstamningsintyget.

2. Till dess att bestämmelserna i punkt 1 första, andra och tredje strecksatserna träder i kraft

a) skall de officiella kontroller som avses i punkt 1 första strecksatsen och som utförs i varje medlemsstat, samt de stamböcker som för närvarande finns, erkännas av övriga medlemsstater,

b) skall godkännandet av avelsorganisationer eller avelsföreningar även fortsättningsvis regleras av de föreskrifter som för närvarande gäller i varje medlemsstat,

c) skall upprättandet av nya stamböcker även fortsättningsvis uppfylla de villkor som för närvarande gäller i varje medlemsstat.

Artikel 7

Till dess att gemenskapsregler införs på området får de villkor som gäller import av renrasiga avelsdjur av nötkreatur från icke-medlemsländer inte vara mer gynnsamma än de som gäller för handeln inom gemenskapen.

Medlemsstaterna får inte tillåta import av renrasiga avelsdjur av nötkreatur från icke-medlemsländer om inte djuren åtföljs av ett härstamningsbevis som intygar att de är införda eller registrerade i en stambok i det exporterande icke-medlemslandet. Bevis måste framläggas på att djuren är införda i eller registrerade och berättigade till införande i en stambok i gemenskapen.

Artikel 8

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för husdjursavel (i det följande kallad "kommittén"), upprättad genom rådets beslut 77/505/EEG, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genomföra det omedelbart om det har tillstyrkts av kommittén. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och tillämpa dem omedelbart såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1979 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1977.

På rådets vägnar

H. SIMONET

Ordförande

(1) EGT nr C 76, 3.7.1974, s. 52.

(2) EGT nr C 116, 30.9.1974, s. 33.