Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978R1117.pdf

31978R1117

Rådets förordning (EEG) nr 1117/78 av den 22 maj 1978 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 30/05/1978 s. 0001 - 0005

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0246

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 21 s. 0081

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 9 s. 0246

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0057

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0057RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1117/78 av den 22 maj 1978 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 1067/74(3), ändrad genom förordning (EEG) nr 1420/75(4), infördes en gemensam organisation av marknaden för dehydratiserat foder. Erfarenheten har visat att det system för produktionsstöd som infördes genom den förordningen inte är anpassat till marknaden och det bör därför ersättas av ett annat.

Vissa andra produkter som framställs av grönfoder kan användas för att bredda utbudet av proteinhaltiga produkter inom gemenskapen och bör därför omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder.

Förordning (EEG) nr 1067/74 bör av tydlighetsskäl ersättas med en ny förordning.

Förädlingen av grönfoderväxter är särskilt viktig för djuruppfödningen. Det odlas mycket mindre grönfoder än vad som skulle kunna avsättas inom gemenskapen. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att öka proteinutbudet inom gemenskapen. Stöd bör därför utgå för att främja odlingen av grönfoder.

Produktionen av torkat foder är utsatt för direkt konkurrens från liknande produkter som importeras tullfritt och till mycket varierande priser från länder utanför gemenskapen. För att kunna garantera producenterna av torkat foder en skälig intäkt från försäljningen av deras produkter bör därför ett orienteringspris fastställas för dehydratiserat foder. På grund av produktionsvillkoren har gemenskapens produkter i allmänhet ett högre pris än importerade produkter. Ett stöd som motsvarar en viss procent av skillnaden mellan orienteringspriset och världsmarknadspriset bör därför beviljas. Stöd av detta slag gör det även möjligt att bättre anpassa produktionen till marknadens krav.

På grund av skillnaden i förädlingskostnader är priserna på soltorkat foder lägre än priserna på dehydratiserat foder. Soltorkat foder är också utsatt för konkurrens från produkter som importeras från länder utanför gemenskapen. Producenter av soltorkat foder bör därför beviljas endast en del av det stöd som fastställs för dehydratiserat foder.

På grund av den begränsade produktionen av dehydratiserad potatis inom gemenskapen och de särskilda förhållandena på marknaden för denna produkt bör endast ett fast stöd beviljas för dessa produkter.

För att främja en jämn tillförsel av grönfoder till förädling och för att jordbrukarna skall kunna dra nytta av stödsystemet bör stödet i vissa fall beviljas på villkor att ett avtal sluts mellan jordbrukare och förädlare.

Den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder innebär att ett enda system införs för handeln över gemenskapens yttre gränser. Gemensamma tulltaxan har i enlighet med fördraget automatiskt tillämpats sedan den 1 januari 1970, och detta system gör det möjligt att avveckla alla andra skyddsåtgärder. För att skydda marknaden mot störningar som kan uppstå på grund av import eller export bör gemenskapen dock ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder.

De bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att granska medlemsstaternas stödåtgärder och att förbjuda sådana som inte är förenliga med den gemensamma marknaden bör tillämpas i fråga om torkat foder.

För att förenkla genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande antas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Införandet av den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder gör det nödvändigt att anpassa bilagan till rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2560/77(6).

Inom ramen för den nya gemensamma organisationen av marknaden fastställs ett stödsystem för torkat foder som är mer gynnsamt än det som fastställdes i förordning (EEG) nr 1067/74. Det har dock inte varit möjligt att införa den nya organisationen innan regleringsåret 1978/79 börjar. Det nya stödsystemet bör så långt möjligt tillämpas från början av regleringsåret 1978/79 för de produkter som omfattas av det stödsystem som avses i förordning (EEG) nr 1067/74, så att man för dessa kan dra nytta av skillnaden mellan dessa stöd.

De kostnader som medlemsstaterna ådrar sig på grund av de skyldigheter som följer av denna förordning skall bäras av gemenskapen i enlighet med artiklarna 2 och 3 irådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2788/72(8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder skall omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

Artikel 2

1. Regleringsåret för de produkter som avses i artikel 1 a skall börja den 1 juli varje år och sluta den 30 juni följande år.

2. Regleringsåret för de produkter som avses i artikel 1 b och c skall börja den 1 april varje år och sluta den 31 mars det följande året.

I fråga om de produkter som avses i artikel 1 b andra strecksatsen och c skall regleringsåret 1978/79 börja den 1 juli 1978 och sluta den 31 mars 1979.

AVDELNING I

Stödsystem

Artikel 3

1. Ett fast stöd för produktion av de produkter som avses i artikel 1 och som framställs av foderväxter som skördats inom gemenskapen skall beviljas på de villkor som föreskrivs i artikel 6.

Det fasta stödet, som skall vara av samma storlek inom hela gemenskapen, skall varje år fastställas före den 1 augusti för det regleringsår som börjar det följande året. Stödbeloppet för regleringsåret 1978/79 skall dock fastställas före den 1 juni 1978.

Det fasta stödet för de produkter som avses i artikel 1 a får vara av en annan storleksordning än det stöd som fastställts för de andra produkterna.

2. Det fasta stödet skall fastställas på en sådan nivå att tillgången på proteinprodukter förbättras inom gemenskapen.

3. Storleken på det fasta stödet skall fastställas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 4

1. Före den 1 augusti varje år skall ett orienteringspris för gemenskapen fastställas för de produkter som avses i artikel 1 b första strecksatsen för det följande regleringsåret enligt de förfaranden som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

Detta pris skall fastställas på en nivå som är skälig för producenterna.

Orienteringspriset för regleringsåret 1978/79 skall dock fastställas före den 1 juni 1978.

2. Orienteringspriset skall tillämpas under hela det regleringsår för vilket det är fastställt.

3. Orienteringspriset skall avse en standardkvalitet.

Artikel 5

1. När orienteringspriset för ett regleringsår för de berörda produkterna är högre än det genomsnittliga världsmarknadspriset, vilket bestämts på grundval av de mest gynnsamma köpvillkoren på världsmarknaden och eventuellt justerats med hänsyn till den standardkvalitet som avses i artikel 4, skall tilläggsstöd beviljas för de produkter som avses i artikel 1 b och c som framställs av foderväxter som skördats inom gemenskapen.

2. Detta stöd skall motsvara en viss procent, som skall fastställas, av skillnaden mellan dessa två priser. Procentsatsen skall fastställas av rådet samtidigt som orienteringspriset fastställs och enligt samma förfarande.

3. Storleken på tilläggsstödet skall fastställas av kommissionen för en viss tid.

Artikel 6

1. Det stöd som avses i artiklarna 3 och 5 skall utgå endast till företag som framställer de produkter som förtecknas i artikel 1 och som

- producerar torkat foder av minst en viss lägsta kvalitet som skall bestämmas,

- uppfyller de villkor som krävs för att vara berättigad till stöd, och

- har slutit avtal med producenter av foder för torkning eller som förädlar sin egen gröda eller, i fråga om sammanslutningar, sina medlemmars gröda.

Stödet skall betalas av den medlemsstat i vilken fodret har torkats.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet fastställa

- kriterierna för beräkning av det genomsnittliga världsmarknadspriset,

- de allmänna reglerna för beviljande av det stöd som avses i artiklarna 3 och 5, vilka bland annat kan göra det möjligt att i förväg fastställa det stöd som avses i artikel 5,

- de allmänna reglerna för att kontrollera att ett sådant stöd är berättigat,

- kriterierna för lägsta kvalitet,

- de villkor som avses i punkt 1 andra strecksatsen,

- de kriterier enligt vilka de avtal som avses i stycke 1 skall ingås.

3. Tillämpningsföreskrifter för artikel 3 5 och för denna artikel, särskilt i fråga om de standardvillkor som skall uppfyllas av de avtal som avses i punkt 2, skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 12.

AVDELNING II

Handel med tredje land

Artikel 7

1. De allmänna reglerna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda reglerna för dess tillämpning skall tillämpas vid tulltaxeklassificeringen av de produkter som omfattas av denna förordning; den tulltaxenomenklatur som uppkommer av tillämpningen av denna förordning skall föras in i Gemensamma tulltaxan.

2. Om inte annat föreskrivs i denna förordning eller undantag beslutas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen skall det i handeln med tredje land vara förbjudet

- att ta ut avgifter med motsvarande verkan som en tull,

- att tillämpa någon form av kvantitativ restriktion eller vidta åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 8

1. Om gemenskapsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 på grund av import eller export är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder avseende handeln med tredje land vidtas till dess att störningen eller hotet om störning har upphört.

Rådet skall med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen anta tillämpningsföreskrifter för denna punkt och ange under vilka omständigheter och inom vilka gränser som medlemsstaterna får vidta tillfälliga skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår skall kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ fatta beslut om vilka åtgärder som är nödvändiga. Medlemsstaterna skall underrättas om dessa åtgärder som är omedelbart tillämpliga. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, skall den fatta beslut om denna begäran inom 24 timmar efter det att den tagits emot.

3. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då åtgärderna meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det får med kvalificerad majoritet ändra eller upphäva det berörda beslutet.

AVDELNING III

Allmänna bestämmelser

Artikel 9

Om inte annat föreskrivs i denna förordning skall artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget tillämpas på produktionen av och handeln med de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 10

Medlemsstaterna och kommissionen skall förse varandra med den information som krävs för att tillämpa denna förordning. Regler för hur sådan information skall framföras och spridas skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 12.

Artikel 11

1. Härmed inrättas en förvaltningskommitté för torkat foder (nedan kallad kommittén). Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 12

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall följas skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med en majoritet av 41 röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 13

Kommittén får behandla alla ärenden som hänskjuts till den av ordföranden på dennes eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 14

Denna förordning skall tillämpas på ett sådant sätt att samtidig hänsyn tas till de mål som anges i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 15

1. Texten till undernummer 12.10 ex B i bilagan till förordning (EEG) nr 827/68 skall ersättas med följande:

"ex B. Annat, med undantag av

- lusern, esparsett, klöver, lupiner, vicker och liknande djurfoder som hetluftstorkats, dock inte hö och foderkål samt produkter som innehåller hö

- lusern, esparsett, klöver, lupiner och vicker som torkats på annat sätt och förmalts."

2. Texten till undernummer 23.07 C i bilagan till förordning (EEG) nr 827/68 skall ersättas med följande:

"ex C. Annat, med undantag av proteinkoncentrat framställda av saft från lusern och gräs."

Artikel 16

1. Förordning (EEG) nr 1067/74 skall upphöra att gälla den 1 juli 1978.

2. Om övergångsåtgärder skulle visa sig vara nödvändiga för att underlätta övergången från det stödsystem som anges i förordning (EEG) nr 1067/74 till det system som föreskrivs i denna förordning, skall sådana åtgärder antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 12.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1978, med undantag av det i avdelning I fastställda stödsystemet för de produkter som anges i artikel 1 b första strecksatsen som skall tillämpas från och med början av regleringsåret 1978/79.

För de produkter som anges i artikel 1 a skall den tillämpas till och med den 30 juni 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 1978.

På rådets vägnar

K. HEINESEN

Ordförande

(1) EGT nr C 85, 10.4.1978, s. 31.

(2) EGT nr C 101, 26.4.1978, s. 10.

(3) EGT nr L 120, 1.5.1974, s. 2.

(4) EGT nr L 141, 3.6.1975, s. 1.

(5) EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16.

(6) EGT nr L 303, 28.11.1977, s. 1.

(7) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(8) EGT nr L 295, 30.12.1972, s. 1.