Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980D1096.pdf

31980D1096

80/1096/EEG: Rådets beslut av den 11 november 1980 om införandet av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 325 , 01/12/1980 s. 0005 - 0007

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0204

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 31 s. 0230

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0204

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 19 s. 0232

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 19 s. 0232RÅDETS BESLUT av den 11 november 1980 om införandet av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpest (80/1096/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

En av gemenskapens uppgifter inom veterinärområdet är att förbättra djurbesättningars hälsa och på så vis förbättra djuruppfödningens lönsamhet.

Sådana åtgärder bör bidra till att avlägsna de återstående hinder för handeln med färskt kött eller levande djur mellan medlemsstaterna som orsakas av skillnader i djurhälsoförhållanden.

Gemenskapen har redan vidtagit vissa åtgärder i detta syfte vad gäller vissa sjukdomar hos nötkreatur.

Andra liknande åtgärder har vidtagits vad gäller grisar. I den utsträckning åtgärderna är avsedda att uppnå de mål som avses i artikel 39.1 a i fördraget utgör de gemensamma åtgärder i enlighet med artikel 6.1 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 929/79().

Eftersom gemenskapen bidrar till finansieringen av de gemensamma åtgärderna måste den ha möjlighet att bedöma om de bestämmelser som antas av medlemsstaterna för genomförandet av dessa åtgärder är ändamålsenliga. I det syftet bör ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inledas.

För att säkerställa att de gemensamma åtgärderna helt och hållet uppnår sitt syfte bör de nationella utrotningsplanerna vara utformade så att de kan fullföljas när de en gång har påbörjats. De prognoser som ligger till grund för åtgärderna bör kunna ses över när situationen förändras både vad gäller finansieringen av de gemensamma åtgärderna och deras varaktighet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I den utsträckning bestämmelserna är avsedda att uppnå de mål som fastställs i artikel 39.1 a i fördraget skall bestämmelserna i följande direktiv utgöra sådana gemensamma åtgärder som avses i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70:

P Rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest().

P Rådets direktiv 80/1095/EEG av den 11 november 1980 om fastställande av villkoren för att göra och hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinpest().

Artikel 2

1. De gemensamma åtgärderna skall genomföras under en period på fem år.

2. Stödet från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, i fortsättningen kallad "fonden", är fastställt till 35 miljoner europeiska beräkningsenheter.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna är berättigade till stöd från fondens utvecklingssektion för att täcka sina utgifter för genomförandet av de gemensamma åtgärderna inom de gränser som anges i artikel 2.

2. Medlemsstaternas utgifter för den utrotningsplan som avses i artikel 5 ersätts med medel från fondens utvecklingssektion enligt följande:

a)

Högst 50 % av kostnaden för den ersättning som djurägarna får för slaktade och destruerade djur.

b)

Högst 0,125 europeiska beräkningsenheter per vaccindos som används vid nödvaccinering antingen i en medlemsstat eller region som förklarats officiellt fri i enlighet med förfarandet i artikel 7.2 i direktiv 80/1095/EEG, eller i en medlemsstat eller region där det har varit förbjudet att vaccinera under tre månader, men under förutsättning att de vaccinerade grisarna skall slaktas inom tre månader efter denna vaccinering.

c)

Högst 0,125 europeiska beräkningsenheter per vaccindos som används vid vaccinering i vissa angivna regioner inom ramen för en utrotningsplan som godkänts i enlighet med artikel 7 i direktiv 80/1095/EEG. Ersättningen ges emellertid endast under de två första åren som planen tillämpas.

d)

Högst en europeisk beräkningsenhet per prov som undersöks i ett laboratorium i syfte att fastställa vilka anläggningar eller regioner som är officiellt fria från svinpest.

3. Punkt 2 skall också tillämpas på åtgärder som vidtas omedelbart efter det att svinpest har brutit ut i en medlemsstat som är officiellt fri från den sjukdomen enligt direktiv 80/1095/EEG.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

5. Medlemsstaterna är bara berättigade till finansiellt stöd från gemenskapen för de åtgärder de vidtar om gemenskapen fattat ett positivt beslut angående de relevanta bestämmelserna i enlighet med artikel 5.3.

Artikel 4

1. Ansökningar om ersättning skall avse utgifter som medlemsstaterna haft under ett kalenderår och skall lämnas till kommissionen före den 1 juli följande år.

2. Beslut om beviljande av stöd från fonden skall fattas i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) 729/70.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall lämna den plan som avses i artikel 3 i direktiv 80/1095/EEG till kommissionen innan de börjar genomföra den och senast den 31 december 1981.

Den tidsfristen

a)

skall inte tillämpas på de medlemsstater som har varit officiellt fria från svinpest men som har förlorat den statusen under den period som de genomförde de åtgärder som avses i artikel 2.1 till följd av att sjukdomen brutit ut och finns kvar,

b)

får förlängas till den 31 december 1982 i enlighet med förfarandet i artikel 6 om det skulle medföra väsentliga svårigheter för vissa medlemsstater att börja genomföra planen den fastställda dagen.

2. Medlemsstaterna skall så fort som möjligt underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 3.2 eller 3.3 på grund av att klassisk svinpest brutit ut.

3. Kommissionen skall i enlighet med punkt 1 och 2 undersöka de planer eller åtgärder som lämnats in för att se om de är förenliga med de bestämmelser som avses i artikel 1 och med deras syften och därmed uppfyller villkoren för finansiellt gemenskapsstöd. Kommissionen skall inom två månader från mottagandet av planerna eller åtgärderna förelägga Ständiga veterinärkommittén ett förslag till beslut. Kommittén skall yttra sig över förslaget i enlighet med förfarandet i artikel 6. Fondkommittén skall rådfrågas om de finansiella aspekterna.

4. Kommissionen skall göra regelbundna kontroller på plats för att ur veterinär synvinkel kontrollera att planerna tillämpas.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta dessa kontroller och skall framför allt säkerställa att de sakkunniga på begäran får tillgång till den information och de handlingar som de behöver för att bedöma genomförandet av planerna.

De allmänna genomförandebestämmelserna för denna artikel, särskilt vad gäller hur ofta och på vilket sätt de kontroller som avses i första stycket skall genomföras, reglerna för att utse de veterinärsakkunniga och det förfarande som de måste följa när de skriver sina rapporter skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 6.

Artikel 6

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, omgående hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén, i fortsättningen kallad "kommittén", som upprättades genom beslut 68/361/EEG().

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet på 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget med omedelbar verkan om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas med omedelbar verkan, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 7

Artikel 6 skall tillämpas till och med den 21 juni 1981.

Artikel 8

Före den 1 juli 1983 skall kommissionen förelägga rådet en rapport om genomförandet av detta beslut.

Rådet skall besluta om förslagen före den 31 december 1983.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 1980.

På rådets vägnar

C. NEY

Ordförande

()) EGT nr C 132, 3.6.1980, s. 8.

()) EGT nr C 175, 14.7.1980, s. 79.

()) EGT nr C 300, 18.11.1980, s. 17.

()) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

()) EGT nr L 117, 12.5.1979, s. 4.

()) EGT nr L 247, 21.2.1980, s. 11.

()) EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 1.

()) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.