Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 047 , 21/02/1980 s. 0004 - 0007

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0206

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 27 s. 0240

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0206

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0116

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0116RÅDETS DIREKTIV av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen (80/215/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 77/99/EEG av den 21 december 1976 om hygienproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen() har varit tillämpligt sedan den 1 juli 1979.

Tillämpningen av ovannämnda direktiv kommer inte att ha önskad effekt så länge handeln inom gemenskapen hindras av skillnader mellan medlemsstaternas hälsokrav i fråga om köttprodukter. Med sikte särskilt på att undanröja dessa skillnader bör allmänna bestämmelser fastställas på detta område.

För att undvika spridning av epizootiska sjukdomar genom köttprodukter bör bestämmelser utfärdas om att kött från vilket någon av de aktuella köttprodukterna framställts bör uppfylla de hälsobestämmelser som är tillämpliga på färskt kött.

Köttprodukter som inte uppfyller gemenskapsregler bör inte förses med det kontrollmärke som fastställs genom dessa regler.

När köttprodukter har behandlats på ett sätt som leder till att alla sjukdomsalstrande organismer som kan ha överförts till djuren förstörs, bör sådan behandling omnämnas i det hälsointyg som åtföljer ifrågavarande produkter.

Medlemsstaterna måste ha rätt att förbjuda införseln och den fria rörelsen inom sina territorier för köttprodukter som befunnits innehålla organismer som kan orsaka smittsam eller infektiös sjukdom eller som inte uppfyller gemenskapens hälsobestämmelser.

Avsändaren bör ges rätt att på egen begäran eller genom ombud ta tillbaka köttprodukterna såvida det inte föreligger några hälsoskäl mot att göra detta.

För att ge de berörda parterna möjlighet att bedöma skäligheten i varje utfärdat förbud eller inskränkning bör skälen för ifrågavarande förbud eller inskränkning delges avsändaren eller hans ombud och i vissa fall, de ansvariga myndigheterna i det avsändande landet.

I händelse av en tvist mellan avsändaren och myndigheterna i destinationslandet om det berättigade i ett förbud eller en inskränkning bör avsändaren ges möjlighet att inhämta yttrande från en veterinär expert.

Medlemsstaterna måste ha rätt att förbjuda införsel till sitt territorium av vissa köttprodukter från en medlemsstat där en epizootisk sjukdom har brutit ut. Beroende på arten och karaktären av denna epizootiska sjukdom får ett sådant förbud antingen begränsas till köttprodukter som härrör från en del av det exporterande landets territorium eller utsträckas till hela territoriet. Om en smittsam eller infektiös sjukdom bryter ut inom en medlemsstats territorium måste lämpliga åtgärder vidtas snabbt för att få den under kontroll. De faror som är förbundna med sådana sjukdomar och de skyddsåtgärder som måste vidtas bör föranleda likartade ställningstaganden inom hela gemenskapen.

För att underlätta tillämpningen av de aviserade bestämmelserna bör ett förfarande fastställas genom vilket ett nära samarbete etableras mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom rådets beslut av den 15 oktober 1968().

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv fastställer djurhälsokraven för handel med köttprodukter inom gemenskapen.

Artikel 2

I detta direktiv skall i tillämpliga fall användas de definitioner som anges i artikel 2 i rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(), ändrat genom direktiv 78/54/EEG() och i artikel 2 i direktiv 77/99/EEG.

Produkter som har underkastats naturlig fermentering och mognad under lång tid skall anses ha undergått fullständig behandling intill dess rådet genom enhälligt beslut efter förslag från kommissionen ändrar de gränser som anges i kapitel V.27 b i bilaga A till direktiv 77/99/EEG.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall säkerställa att köttprodukter som är avsedda för handel inom gemenskapen har framställts av eller med

P färskt kött enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 64/433/EEG av den 26 juni 1964 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(), senast ändrat genom direktiv 75/379/EEG(), och som uppfyller de djurhälsokrav som uppställts i artiklarna 3 och 4 i direktiv 72/461/EEG,

P färskt kött enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött(), senast ändrat genom direktiv 77/98/EEG(), och i enlighet med de djurhälsokrav som uppställs i direktiv 72/462/EEG.

Artikel 4

1. Trots artikel 3 första strecksatsen och om inte annat följer av punkt 2 får köttprodukter som framställts helt eller delvis av eller med färskt kött i enlighet med artikel 1 i direktiv 64/433/EEG och som uppfyller de krav som uppställs i artikel 5a i direktiv 72/461/EEG ingå i handel inom gemenskapen om de dessutom har underkastats en av följande former av behandling:

a)

Värmebehandling i hermetiskt sluten behållare med ett Fc-värde av 3,00 eller mer.

b)

När det färska köttet härrör från djur som inte kommer från en infekterad anläggning som underkastats förbudsåtgärder i enlighet med artikel 3.2 b i direktiv 64/432/EEG:

i) värmebehandling av annat slag än vad som avses under a, varvid uppnåtts en inre temperatur av minst 70 oC, eller

ii) behandling bestående av naturlig fermentering och mognad under minst nio månader för benig eller benfri skinka som väger minst 5,5 kg och som har följande karakteristika:

P aw-värde på högst 0,93,

P pH-värde på högst 6.

2. Varje medlemsstat skall säkerställa följande:

a)

Det färska kött som avses under punkt 1

i) skall ha transporterats och lagrats skilt från eller inte samtidigt med det färska kött som avses i artikel 3,

ii) skall ha använts på ett sätt som förhindrar att det ingår i köttprodukter som är avsedda för annan handel inom gemenskapen än vad som angivits under punkt 1.

b)

Det sundhetsintyg som specificeras i kapitel VIII i bilaga A till direktiv 77/99/EEG, utan att det påverkar tillämpningen av fotnoten () i samma sundhetsintyg, skall innehålla följande ord under rubriken "Varuslag": "Har undergått behandling i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 80/215/EEG".

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att köttprodukter som inte uppfyller kraven i artiklarna 3 och 4 inte förses med den kontrollmärkning som fastställs i kapitel VII i bilaga A till direktiv 77/99/EEG.

2. Destinationslandet får förbjuda den fria rörligheten av köttprodukter inom sitt territorium om det konstateras att artiklarna 3 och 4 inte följts.

3. I ett sådant fall måste destinationslandet på begäran av avsändaren eller hans representant ge sitt medgivande till att hela partiet av köttprodukter sänds tillbaka, förutsatt att det inte föreligger några djurhälsoskäl mot att göra detta.

4. Den ansvariga myndigheten i destinationslandet får beordra förstöring av partiet på bekostnad av avsändaren, adressaten eller deras representanter utan ersättning från staten, när det utfärdats förbud i enlighet med punkt 2 mot partiets fria rörlighet och när det exporterande landet, respektive transitlandet inte tillåter att partiet sänds tillbaka.

5. De beslut som fattats av den ansvariga myndigheten i enlighet med punkterna 2, 3 och 4 måste delges avsändaren eller hans representant tillsammans med skälen för dessa beslut. När avsändaren eller hans representant begär detta skall besluten jämte motivering genast delges honom skriftligen med angivande av de möjligheter till rättslig prövning som enligt gällande lagstiftning står till buds och i vilken form och inom vilken tidsfrist det måste ske. Besluten måste också meddelas till det exporterande landets ansvariga centrala myndighet.

Artikel 6

1. Detta direktiv skall inte ha någon inverkan på de möjligheter till rättslig prövning som medlemsstaternas gällande lagstiftning lämnar utrymme för gentemot beslut som fattats av de ansvariga myndigheter som avses i detta direktiv.

2. När det gäller köttprodukter som inte tillåts komma i omlopp i enlighet med artiklarna 3 och 4 skall varje medlemsstat medge avsändaren rätt att inhämta yttrande från en veterinärexpert.

Varje medlemsstat skall säkerställa att innan de ansvariga myndigheterna vidtar andra åtgärder, såsom att förstöra köttprodukter, den veterinäre experten ges tillfälle att kontrollera om villkoren i artikel 3 och 4 har uppfyllts.

Den veterinäre experten måste vara medborgare i en annan medlemsstat än det exporterande landet eller destinationslandet.

Efter förslag från medlemsstaterna skall kommissionen utarbeta en förteckning över de veterinära experter som får anlitas för att avge sådana yttranden. Efter att ha rådgjort med medlemsstaterna skall kommissionen fastställa vilka allmänna regler som skall tillämpas, särskilt vad gäller förfarandet vid utarbetande av yttranden.

Artikel 7

1. En medlemsstat får vidta följande åtgärder om det finns risk för att djursjukdomar kan spridas genom införsel av köttprodukter från en annan medlemsstat till dess territorium:

a)

Om klassisk mul- och klövsjuka, klassisk svinpest eller teschensjuka brutit ut i den andra medlemsstaten får införsel av produkter som framställts från kött av djur som är mottagliga för dessa sjukdomar, med undantag för produkter som har underkastats någon av de behandlingar som avses i artikel 4.1, tillfälligt förbjudas eller inskränkas från de delar av medlemsstatens territorium inom vilka sjukdomen uppträtt.

b)

Om en epizootisk sjukdom får stor spridning eller om det bryter ut någon annan allvarlig och smittsam eller infektiös djursjukdom får införsel från hela den ifrågavarande statens territorium av produkter som framställts från kött av djur som är mottagliga för dessa sjukdomar tillfälligt förbjudas eller inskränkas.

2. Varje medlemsstat måste utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om utbrott inom sitt territorium av varje sjukdom som avses under punkt 1 och om de åtgärder som vidtagits för att bekämpa den. Den berörda staten måste också underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen utan dröjsmål när sjukdomen försvunnit.

3. Åtgärder som har vidtagits av en medlemsstat enligt punkt 1 och upphävande av dessa måste utan dröjsmål delges de andra medlemsstaterna och kommissionen, tillsammans med skälen för dessa åtgärder.

I enlighet med den ordning som fastställs i artikel 8 får beslut fattas om att dessa åtgärder skall ändras, i första hand för att säkerställa samordning med dem som beslutats av de andra medlemsstaterna, eller upphävas.

4. Om den situation som avses under punkt 1 skulle uppstå och om det förefaller nödvändigt att andra medlemsstater också tillämpar de åtgärder som vidtagits i enlighet med den punkten jämte de eventuella ändringar som gjorts enligt punkt 3, skall bestämmelser antas enligt förfarandet i artikel 8.

5. Vid utarbetandet av de ändringar som avses i punkt 3 andra stycket eller de bestämmelser som avses under punkt 4 får ett beslut tas i enlighet med samma förfarande för att anpassa ändringarna och bestämmelserna efter den aktuella sjukdomen, de behandlingar som de berörda produkterna undergått, den tidpunkt när det använda köttet anskaffats och den tid under vilken köttet undergått bearbetning.

Artikel 8

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ärendet hänskjutas till Ständiga veterinärmedicinska kommittén som bildats genom rådets beslut den 15 oktober 1968 (i det följande kallad "kommittén"), av dess ordförande, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommittén skall själv anta förslaget till åtgärder och genast tillämpa åtgärderna som har tillstyrkts av kommittén. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas och tillämpa dem omedelbart, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 9

Artikel 8 skall gälla fram till den 21 juni 1981.

Artikel 10

Rådet skall efter förslag från kommissionen genom enhälligt beslut före den 1 juli 1980 fastställa vilka bestämmelser om svinpest som för vissa produkter skall införas i detta direktiv med ledning av de lösningar som befunnits lämpliga i fråga om handeln inom gemenskapen med färskt griskött.

Artikel 11

1. Rådet skall på förslag från kommissionen fastställa vilka djurhälsokrav som skall gälla för handeln inom gemenskapen med färskt kött från fjäderfä och för import från tredje land av sådant kött från fjäderfä.

2. I avvaktan på ikraftträdandet av de gemenskapsbestämmelser som avses under punkt 1 skall nationella djurhälsobestämmelser i fråga om import av köttprodukter som framställts helt eller delvis av eller med färskt kött av fjäderfä fortsätta att gälla under beaktande av de allmänna bestämmelserna i fördraget.

Artikel 12

Intill dess att gemenskapens djurhälsodirektiv rörande import från tredje land av andra köttprodukter än dem som avses i artikel 11.2 skall tillämpas, skall nationella bestämmelser som är tillämpliga på import av dessa produkter inte vara gynnsammare än dem som följer av detta direktiv.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa

P artikel 3 andra strecksatsen det datum som fastställs i artikel 32.2 andra stycket i direktiv 72/462/EEG,

P övriga bestämmelser i detta direktiv senast den 31 december 1980,

och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

()) EGT nr C 114, 11.11.1971, s. 40.

()) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85.

()) EGT nr L 255, 28.10.1968, s. 23.

()) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24.

()) EGT nr L 16, 20.1.1978, s. 22.

()) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

()) EGT nr L 172, 3.7.1975, s. 17.

()) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

()) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 81.