Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L1095.pdf

31980L1095

Rådets direktiv 80/1095/EEG av den 11 november 1980 om fastställande av villkoren för att göra och hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinpestEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 325 , 01/12/1980 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0200

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 31 s. 0226

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0200

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 19 s. 0228

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 19 s. 0228RÅDETS DIREKTIV av den 11 november 1980 om fastställande av villkoren för att göra och hålla gemenskapens territorium fritt från klassisk svinpest (80/1095/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

En av gemenskapens uppgifter inom veterinärområdet är att förbättra djurbesättningarnas hälsa och på så vis förbättra djuruppfödningens lönsamhet.

En sådan förbättring bör innebära att hälsotillståndet uppnår den nivå som är bäst för gemenskapen som helhet och sedan upprätthålls på den nivån.

En plan för att påskynda utrotningen måste innebära stegvisa åtgärder som är anpassade efter situationen i de olika medlemsstaterna eller i delar av dem. Denna plan får under vissa förutsättningar genomföras regionalt.

Om enstaka fall av sjukdomen förekommer i en medlemsstat eller i en del av en medlemsstat som tidigare förklarats fri från sjukdomen måste lämpliga åtgärder vidtas för att omedelbart utrota sjukdomen så att området så snart som möjligt kan förklaras sjukdomsfritt igen.

Syftet med den här sortens åtgärder bör vara att avlägsna de hinder för handeln med levande djur mellan medlemsstaterna som orsakas av att djurhälsosituationerna är olika i de olika medlemsstaterna.

Den fria rörligheten för levande grisar mellan medlemsstaterna eller delar av dem kommer att underlättas av att medlemsstaterna eller delar av dem befrias och hålls fria från klassisk svinpest.

Det bör i detta syfte utarbetas ett förfarande för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv fastställs de åtgärder som medlemsstaterna skall vidta för att utrota svinpest i sina territorier och därigenom uppnå och behålla en status som officiellt fria från svinpest.

Artikel 2

I detta direktiv tillämpas definitionerna i artikel 2 i rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest(), och i artikel 2 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(), senast ändrat genom direktiv 80/219/EEG().

Dessutom skall följande definitioner tillämpas i detta direktiv:

1. en anläggning som är officiellt fri från svinpest: en anläggning i vilken

P inga fall av svinpest har konstaterats under de senaste 12 månaderna,

P det inte finns grisar som har vaccinerats mot svinpest,

P vaccinering mot svinpest inte har varit tillåten de senaste 12 månaderna;

inga fall av svinpest får heller ha konstaterats under de senaste 12 månaderna inom ett område med en radie på minst två kilometer från anläggningen.

2. en medlemsstat som är officiellt fri från svinpest: en medlemsstat i vilken

P inga fall av svinpest har konstaterats under de senaste 12 månaderna,

P vaccinering mot svinpest inte har varit tillåten under de senaste 12 månaderna, och

i vilken anläggningarna inte innehåller några grisar som har vaccinerats mot svinpest och som har fått en sådan status i enlighet med artikel 3.2 eller 7.1.

3. en region som är officiellt fri från svinpest: en region i vilken

P inga fall av svinpest har konstaterats under de senaste 12 månaderna,

P vaccinering mot svinpest inte har varit tillåten under de senaste 12 månaderna, och

i vilken anläggningarna inte innehåller några grisar som har vaccinerats mot svinpest och som har fått en sådan status i enlighet med artikel 7.2.

4. en medlemsstat eller region som är fri från svinpest: en medlemsstat eller region i vilken inga fall av svinpest har konstaterats under de senaste 12 månaderna.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat som inte är officiellt fri från svinpest skall göra upp en plan för hur utrotningen av denna sjukdom skall påskyndas.

2. Senast sex månader efter den dag då detta direktiv anmäls skall medlemsstaternas status fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 9 i syfte att avgöra vilka som måste överlämna in en plan i enlighet med punkt 1.

3. Denna plan, som måste genomföras under en period på högst 5 år, måste uppfylla kraven i artikel 4 i detta direktiv och godkännas i enlighet med artikel 5.3 i rådets beslut 80/1096/EEG av den 11 november 1980 om införandet av finansiella gemenskapsåtgärder för utrotning av klassisk svinpest().

Artikel 4

1. Den plan som avses i artikel 3 skall utformas så att den säkerställer att den aktuella medlemsstatens territorium är fritt från svinpest efter högst 5 år.

2. I planen skall anges:

P I förekommande fall:

P det datum då vaccineringen av avelsgrisar förbjöds,

P det datum då vaccineringen av grisar avsedda för slakt förbjöds, eller, under de första två åren som planen tillämpas, det datum då vaccineringen begränsades,

P i de fall en kampanj för att upptäcka svinpest har visat sig vara nödvändig, dagen då den inleddes,

P de åtgärder och resurser samt en tidtabell som medlemsstaten föreslår för att uppnå de mål som fastställs i punkt 1.

3. Planen får genomföras regionalt om medlemsstaten garanterar att de berörda regionernas status kommer att skyddas och upprätthållas.

I sådana fall skall villkoren i punkt 2 uppfyllas för var och en av de regioner som definieras i planen.

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om följande:

a)

De årliga utgifterna i samband med svinpest under vart och ett av de tre senaste åren med en fördelning på poster.

b)

Prognos över de årliga utgifter som ingår i femårsplanen.

Artikel 5

Kommissionen skall göra regelbundna kontroller på plats för att ur veterinär synvinkel kontrollera att planerna tillämpas.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta dessa kontroller och skall framför allt säkerställa att experterna på begäran får tillgång till den information och de handlingar som de behöver för att bedöma genomförandet av planerna.

De allmänna genomförandebestämmelserna för denna artikel, särskilt vad gäller hur ofta och på vilket sätt de kontroller som avses i första stycket skall genomföras, reglerna för att utse veterinärexperterna och det förfarande som de skall följa när de skriver sin rapport, skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 9.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall överlämna de planer som avses i artikel 3 till kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 5.1 i beslut 80/1096/EEG.

2. Dessa planer skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i det beslutet.

3. Om svinpesten skulle sprida sig på ett oroväckande sätt i en medlemsstats territorium under genomförandet av en plan som godkänts i enlighet med punkt 2 får medlemsstaten se över situationen och vidta de försiktighetsåtgärder som den anser nödvändiga och i förebyggande syfte även återinföra organiserad förebyggande vaccinering.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om detta.

4. De planer som godkänts i enlighet med punkt 2 får ändras och kompletteras enligt samma förfarande för att anpassas till utvecklingen vad gäller svinpest i den berörda medlemsstaten eller regionen och särskilt om sådana åtgärder som avses i punkt 3 skulle behöva vidtas.

Artikel 7

1. I enlighet med förfarandet i artikel 9 skall en medlemsstat som omfattas av artikel 3.1 förklaras officiellt fri från svinpest när följande villkor har varit uppfyllda i den medlemsstaten i minst 12 månader:

a)

Inga fall av svinpest har konstaterats.

b)

Vaccineringen mot svinpest har upphört.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 9 får en sådan del av en medlemsstats territorium på vilken artikel 4.3 är tillämplig förklaras officiellt fri från svinpest, dock tidigast tre månader efter det att villkoren i punkt 1 i denna artikel har uppfyllts och under förutsättning att den berörda medlemsstaten kan lämna tillfredsställande garantier för att statusen för den delen av dess territorium kommer att upprätthållas, särskilt genom att bevisa att ågärder vidtas för att antingen

i)

förbjuda införsel till de aktuella delarna av dess territorium av grisar från anläggningar som inte är officiellt fria från svinpest, eller

ii)

förbjuda att vaccinerade grisar lämnar anläggningar i en del av dess territorium som inte är officiellt fritt från svinpest eller som inte är fritt från svinpest utom i de fall då grisarna skall slaktas omedelbart eller skall flyttas till en annan anläggning med samma status.

Artikel 8

1. Varje medlemsstat som under den period som fastställs i artikel 2.1 i beslut 80/1096/EEG förlorar sin status som officiellt fri från svinpest får använda sig av artikel 3.1 under förutsättning att dess plan inte sträcker sig utöver den perioden.

2. Om ett fall eller ett antal fall av svinpest med epizootiskt samband konstateras inom ett geografiskt begränsat område i en medlemsstat som är officiellt fri från svinpest, skall emellertid medlemsstaten inte förlora sin status under de första 15 dagarna om medlemsstaten vidtar åtgärder för att isolera det berörda området.

Inom den nämnda 15-dagarsperioden får emellertid, i enlighet med förfarandet i artikel 9, ett beslut fattas om att frånta medlemsstaten dess status eller, om de åtgärder som vidtas i medlemsstaten är tillfredsställande, att låta den behålla statusen i högst tre månader.

3. Punkt 2 får tillämpas på motsvarande sätt på regioner som är officiellt fria från svinpest.

Artikel 9

1. När förfarandet i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén, nedan kallad "kommittén", som upprättades genom beslut 68/361/EEG av den 15 oktober 1968().

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet på 41 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget med omedelbar verkan om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas med omedelbar verkan, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 10

Artikel 9 skall tillämpas till och med den 21 juni 1981.

Artikel 11

Efter samråd med medlemsstaterna inom kommittén skall kommissionen före den 1 juli 1983 till rådet överlämna en rapport om hur medlemsstaterna tillämpar detta direktiv, den aktuella situationen i gemenskapen vad gäller svinpest och andra relevanta förslag.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra de nationella planer för att påskynda utrotningen som godkänts i enlighet med artikel 5.2 i beslut 80/1096/EEG den dag som fastställs av kommissionen i sitt beslut om godkännande av planer och, vad gäller planer som godkänts under 1981, senast den 31 december 1981.

2. Den femårsperiod för genomförande som avses i artikel 2.1 i beslut 80/1096/EEG skall för varje medlemsstat löpa från det datum som fastställs av kommissionen i enlighet med punkt 1. Gemenskapsfinansieringen skall emellertid alltid begränsas till att gälla slakter som utförs före den 1 januari 1987.

3. Rådet får på förslag av kommissionen enhälligt besluta om att flytta fram den dag som avses i punkt 1 och 2 högst ett år i de fall då det skulle bereda medlemsstaten väsentliga svårigheter att genomföra planen till den fastställda dagen.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 1980.

På rådets vägnar

C. NEY

Ordförande

()) EGT nr C 187, 25.7.1979, s. 2.

()) EGT nr C 72, 24.3.1980, s. 6.

()) EGT nr C 300, 18.11.1980, s. 17.

()) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

()) EGT nr L 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

()) EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 25.

()) EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 5.

()) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.