Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980R0458.pdf

31980R0458

Rådets förordning (EEG) nr 458/80 av den 18 februari 1980 om samfällda projekt för omstrukturering av vinodlingarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 057 , 29/02/1980 s. 0027 - 0031

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0245

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 28 s. 0034

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0245

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0169

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0169RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 458/80 av den 18 februari 1980 om samfällda projekt för omstrukturering av vinodlingar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Obalansen på vinmarknaden kan bara elimineras om det fortlöpande genomförs samordnade åtgärder.

Med hänsyn till den strukturella situationen hos de vinodlingar som producerar bordsviner och kvalitetsviner fso bör dessa odlingars grundläggande struktur förbättras som ett led i ett gradvis upprättande av balans på vinmarknaden, med syfte att rationalisera arbetet inom vinodlingsföretag och öka jordbruksinkomsterna.

Åtgärderna för att omstrukturera vinodlingar som producerar bordsviner bör begränsas till de vinodlingsområden som av naturen lämpar sig för vinodling och som inte omfattas av vissa åtgärder av denna typ som är föreskrivna i gemenskapslagstiftning.

Omstrukturering av vinodlingar kan bara bli effektiv om åtgärderna omfattar en relativt stor areal och genomförs samfällt.

Omstrukturering får, beroende på omständigheterna, omfatta inte bara nyplantering av vinstockar utan även vägförbättring och bevattningsanläggningar, eller andra tekniska åtgärder som krävs för att förbättra den grundläggande strukturen hos vinodlingen i fråga.

I vissa fall kräver en omstrukturering av vinodlingar att det först sker en sammanslagning av skiften. Kostnaden för detta överstiger ofta odlarnas tillgångar. Därför bör det föreskrivas att medlemsstaterna får bevilja nationellt stöd för skifte avseende antingen kvalitetsviner fso eller bordsviner.

För att berättiga till finansiering från gemenskapen måste projekten särskilt bidra till en varaktig förbättring av arbetsvillkoren i jordbruksföretagen, garantera produktion av goda kvalitetsviner och vara ekonomiskt motiverade.

För att säkra ett samordnat agerande av gemenskapen och medlemsstaterna bör de projekt som skall finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, nedan kallad "fonden", godkännas och medfinansieras av den berörda medlemsstaten.

För att säkra att mottagarna uppfyller villkoren för att få stöd från fonden bör ett effektivt kontrollsystem inrättas, och det bör föreskrivas att stöd från fonden kan dras in tillfälligt, minskas eller upphöra helt.

Administrationen av åtgärderna kan underlättas genom att det beviljas ett fast bidrag per omstrukturerad hektar.

En sådan åtgärd gagnar gemenskapen som helhet och är avsedd att uppfylla målen i artikel 39.1 a i fördraget. Därför utgör den en gemensam åtgärd enligt artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 929/79().

Stöd från fonden i form av en ersättning för utgifter på 30 % av det fasta bidrag som beviljas av medlemsstaterna utgör ett lämpligt bidrag från gemenskapen.

För att godkänna projekt bör ett förfarande inrättas som säkrar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen i Ständiga kommittén för jordbrukets struktur, inrättad genom artikel 1 i rådets beslut av den 4 december 1962 om samordning av politiken för jordbruksstrukturen(). Det bör även föreskrivas att samråd sker med den fondkommitté som avses i artikel 11 i förordning (EEG) nr 729/70.

Det stöd som får beviljas för vinodlingar som är avsedda för produktion av bordsviner bör närmare anges.

Rådets direktiv 78/627/EEG av den 19 juni 1978 om programmet för att påskynda omstrukturering och omläggning av vinodlingar i vissa medelhavsområden i Frankrike() tillämpas redan i dessa regioner, som är i en ogynnsam situation vad gäller jordbruksinkomster och sysselsättning. För att säkra en enhetlig tillämpning av vissa grundläggande bestämmelser om de olika omstruktureringsåtgärderna är det nödvändigt att anpassa vissa bestämmelser i det direktivet till dem i denna förordning. En sådan anpassning kräver att denna förordning träder i kraft i de berörda regionerna från och med den 1 mars 1980.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En gemensam åtgärd enligt artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 729/70 skall införas med målet att förbättra vinodlingars grundläggande strukturer så att arbetet på vinodlingsanläggningar kan rationaliseras och förutsättningar för att förbättra viners kvalitet skapas.

2. Den gemensamma åtgärden skall genomföras i de vinodlingar som producerar bordsviner och i dem som är anpassade för produktion av kvalitetsviner fso, med undantag av följande områden och vinodlingar:

P Områden klassificerade som kategori 3 enligt artiklarna 29 och 29a i rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 454/80().

P Vinodlingar i regionen Languedoc-Roussillon och departementen Ardèche, Bouches-du-Rhône, Var och Vaucluse, så länge den åtgärd tillämpas som föreskrivs i rådets direktiv 78/627/EEG av den 19 juni 1978 om programmet för att påskynda omstrukturering och omläggning av vinodlingar i vissa medelhavsområden i Frankrike().

P Vinodlingar i regionen Charentes avsedda för produktion av viner som är lämpliga för produktion av vissa spritdrycker med registrerad ursprungsbeteckning.

3. Kommissionen får, enligt avdelningarna II och III, bevilja stöd för den gemensamma åtgärden i form av en återbetalning från utvecklingssektionen vid fonden av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig i samband med samfällda omstruktureringsprojekt.

AVDELNING I

Samfällda omstruktureringsprojekt

Artikel 2

1. I denna förordning avses med "ett samfällt projekt för omstrukturering av vinodlingar" varje omplantering av vinodlingar som företas av odlare enligt ett bindande avtal som ingås mellan dem.

Denna nyplantering får inte överstiga

P 10 % av de omstrukturerade arealer som är avsedda för produktion av kvalitetsviner fso,

P 10 % av de omstrukturerade arealer som är avsedda för produktion av bordsviner.

Projektet får även omfatta nyplantering om den är tekniskt nödvändig för att göra omstruktureringsåtgärderna effektivare och om den är i överensstämmelse med artiklarna 30, 30b, 30c och 30e i förordning (EEG) nr 337/79.

2. De avtal mellan odlare som avses i punkt 1 skall fastställa villkoren för odling av viner och verksamhet som är förenad med denna, och särskilt föreskriva rationalisering av arbetet och utnyttjande av maskiner.

3. Ett samfällt projekt för omstrukturering måste omfatta följande:

a)

Vad gäller kvalitetsviner fso, en minsta omstrukturerad vinareal som garanterar att målen i artikel 3 uppnås.

b)

Vad gäller bordsviner, en omstrukturerad vinareal på minst 100 hektar bestående av sammanhängande vinodlingsarealer om i princip minst två hektar styck.

Om de naturliga odlingsförhållanden som rör projektet omöjliggör att ha sammanhängande arealer på minimistorleken två hektar, får den vinareal som inte uppfyller kriteriet i första stycket inte överstiga 10 % av den vinareal som omfattas av projektet.

4. I denna förordning avses med "nyplantering eller omplantering" varje plantering av vinstockar som genomförs enligt den motsvarande definition som anges i bilaga 4a i rådets förordning (EEG) nr 337/79.

5. Bestämmelserna om vinodling i denna artikel skall också tillämpas på de omstruktureringsåtgärder som genomförs enligt direktiv 78/627/EEG.

Artikel 3

Samfällda projekt för omstrukturering skall

a)

bidra till en varaktig förbättring av arbetsvillkoren inom de berörda jordbruksföretagen och därigenom öka arbetsinkomsten,

b)

garantera en förbättring av kvaliteten på de viner som produceras,

c)

erbjuda en tillfredsställande garanti vad gäller projektens ekonomiska effektivitet.

Artikel 4

Samfällda projekt för omstrukturering skall bl.a. omfatta

a)

de planerade omstruktureringsåtgärderna,

b)

den uppskattade kostnaden för omstruktureringsåtgärderna,

c)

fastställande av det föreskrivna omstruktureringsstödet,

d)

tvingande bestämmelser om plantering vad gäller radernas riktning och avstånd samt metoden att forma vinstockarna, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EEG) nr 338/79,

e)

uppgifter om de vinstocksarter som används.

Artikel 5

1. Stöd för omstrukturering av vinodlingar skall beviljas i form av ett bidrag per hektar omstrukturerad vinodling.

2. Den berörda medlemsstaten skall fastställa bidragsbeloppet till mellan 2 418 och 3 022 ecu per omstrukturerad hektar på grundval av nuvarande strukturella situation och kostnaden för det arbete som omstruktureringen av vinodlingen innebär.

För att kunna ta hänsyn till särskilda situationer får medlemsstaterna dock överstiga den övre gräns som avses i första stycket.

Vad gäller nyplantering får bidragsbeloppet inte överstiga 2 418 ecu per omstrukturerad hektar vinodling.

AVDELNING II

Förfarande för projektgenomgång

Artikel 6

1. Projekten skall lämnas in av den berörda medlemsstaten.

2. För att berättiga till stöd från fonden skall projekten ha godkänts av den medlemsstat inom vars territorium de skall genomföras.

3. Projekten skall åtföljas av dokument som visar att de uppfyller villkoren i avdelning I.

4. De uppgifter som skall lämnas om projekt och den form i vilken de skall läggas fram skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 12, efter samråd med fondkommittén om de ekonomiska aspekterna.

Artikel 7

1. Kommissionen skall godkänna projekt enligt förfarandet i artikel 12, efter samråd med fondkommittén om de ekonomiska aspekterna.

2. Medlemsstaten och mottagaren skall meddelas om kommissionens beslut.

AVDELNING III

Finansiella och allmänna bestämmelser

Artikel 8

1. Med undantag för det extra bidrag som beviljas enligt artikel 5.2 andra stycket, skall medlemsstaternas utgifter för den åtgärd som föreskrivs i denna förordning i samband med projekt godkända enligt artikel 7 finansieras av utvecklingssektionen vid fonden, dock för högst 223 800 hektar omstrukturerad vinodling.

2. Fondens utvecklingssektion skall återbetala 30 % av de ersättningsberättigande utgifterna till medlemsstaterna.

Artikel 9

1. Den period som planeras för att genomföra den gemensamma åtgärden skall vara sju vinodlingsår från dagen då denna förordning börjar tillämpas.

2. Den uppskattade kostnaden för fonden i samband med den gemensamma åtgärden för den period som avses i punkt 1 uppgår till 175,7 miljoner europeiska beräkningsenheter.

3. Artikel 6.5 i förordning (EEG) nr 729/70 skall tillämpas på denna förordning.

Artikel 10

1. Ansökningar om återbetalning skall avse sådana utgifter som medlemsstaterna ådrar sig under ett kalenderår och skall lämnas till kommissionen senast den 1 juli nästföljande år.

2. Beslut om stöd från utvecklingssektionen vid fonden skall tas enligt artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 729/70.

3. Förskott får beviljas av fonden på grundval av de regler om finansiering som antagits av den berörda medlemsstaten och mot bakgrund av hur projekten utvecklas.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 11

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i förordning (EEG) nr 729/70 skall medlemsstaterna, i överensstämmelse med sina nationella lagar och andra författningar vidta de åtgärder som krävs för att återfå utbetalda belopp i de fall där de åtagande som avses i artikel 3 inte har uppfyllts.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de åtgärder som vidtagits i detta syfte, och de skall särskilt regelbundet lämna kommissionen en översikt över de administrativa och rättsliga förfarandena i förbindelse härmed.

2. De belopp som återbetalas skall betalas till de myndigheter eller organ som har haft utgifterna och av dem dras av från de utgifter som finansieras av fonden i proportion till gemenskapens finansiering.

3. De finansiella konsekvenserna av att inte kunna återfå utbetalda belopp skall bäras av gemenskapen i förhållande till gemenskapens finansiering.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 13 i förordning (EEG) nr 729/70.

Artikel 12

1. När förfarandet i denna artikel tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för jordbrukets struktur, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall lämna ett förslag till åtgärder. Ständiga kommittén för jordbrukets struktur skall yttra sig över förslaget med en majoritet på 41 röster inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med yttrandet från Ständiga kommittén för jordbrukets struktur skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna högst en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 13

1. Stöd till vinodlingar för produktion av bordsviner skall inte beviljas, med undantag för stöd som beviljas enligt följande bestämmelser:

P Artikel 8 i rådets direktiv 72/159/EEG av den 17 april 1972 om modernisering av jordbruksföretag(), senast ändrat genom direktiv 78/1017/EEG().

P Artikel 12 i rådets direktiv 75/268/EEG av den 28 april 1975 om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden(), ändrat genom direktiv 76/401/EEG(), vad gäller omplantering.

P Denna förordning och direktiv 78/627/EEG, för genomförandet av omstruktureringsprojekt som ett led i samfällda åtgärder och inom ramarna för fastställda belopp.

2. Denna förordning skall dock inte påverka tillämpningen av det stöd som föreskrivs i nationella regler och är avsett för att genomföra sammanslagning av vinodlingsskiften.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1980.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 1980, med undantag för artikel 2.5 som skall tillämpas från och med den 1 mars 1980.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

()()()()

()) EGT nr C 232, 30.9.1978, s. 7.

()) EGT nr C 6, 8.1.1979, s. 66.

()) EGT nr C 171, 9.7.1979, s. 16.

()) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

()) EGT nr L 117, 12.5.1979, s. 4.

()) EGT nr 136, 17.12.1962, s. 2892/62.

()) EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 1.

()) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

()) EGT nr L 57, 29.2.1980, s. 7.

()) EGT nr L 206, 29.7.1978, s. 1.

()) EGT nr L 96, 23.4.1972, s. 1.

()) EGT nr L 349, 13.12.1978, s. 32.

()) EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 1.

()) EGT nr L 108, 26.4.1976, s. 22.