Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980R3509.pdf

31980R3509

Rådets förordning (EEG) nr 3509/80 av den 22 december 1980 om ändring, till följd av Greklands anslutning, av förordning (EEG) nr 729/70 och (EEG) nr 355/77 vad avser anpassningen av vissa belopp som kan belasta utvecklingssektionen vid EUGFJEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 367 , 31/12/1980 s. 0087 - 0087

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 32 s. 0207

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 20 s. 0136

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 20 s. 0136

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0271

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0271RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3509/80 av den 22 december 1980 om ändring, till följd av Greklands anslutning, av förordning (EEG) nr 729/70 och (EEG) nr 355/77 vad avser anpassningen av vissa belopp som kan belasta utvecklingssektionen vid EUGFJ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt artikel 146.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 6c i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 829/79(), fastställs summan av det finansiella stöd som kan belasta utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) för perioden 1980 till 1984. Detta belopp fastställdes i förhållande till behoven av förbättring av jordbruksstrukturerna i gemenskapens dåvarande nio medlemsstater.

De anslag som bedömdes vara nödvändiga för tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 355/77 av den 15 februari 1977 om gemensamma åtgärder för att förbättra villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1820/80 (), och som avses i artikel 16.3 i nämnda förordning (EEG) nr 355/77, kommer från och med den 1 januari 1981 inte att vara tillräckliga för att täcka de extra kostnaderna för att tillämpa förordningen i Grekland.

Dessa belopp skall justeras i enlighet med kapitel 1 andra delen punkterna C.1 och E.1 i bilaga 2 till 1979 års anslutningsakt, för att täcka de ökade behoven inom jordbruket i gemenskapen utan att minska effekten av den verksamhet som utvecklingssektionen vid EUGFJ bedriver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6c i förordning (EEG) nr 729/70 skall beloppet "3 600" ersättas med "3 755".

Artikel 2

Artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 355/77 skall ersättas med följande:

"3. Den beräknade kostnaden för den gemensamma åtgärd som finansieras av fonden för perioden från och med den 1 januari 1978 till och med den 31 december 1982 är 646 miljoner europeiska beräkningsenheter, dvs. 122 miljoner europeiska beräkningsenheter per år för perioden 1978 P1980 och 140 miljoner europeiska beräkningsenheter per år för perioden 1981 P1982."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

()()()()

()) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

()) EGT nr L 117, 12.5.1979, s. 4.

()) EGT nr L 51, 23.2.1977, s. 1.

()) EGT nr L 180, 14.7.1980, s. 1.