Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981D0651.pdf

31981D0651

81/651/EEG: Kommissionens beslut av den 30 juli 1981 om inrättande av en vetenskaplig veterinärmedicinsk kommittéEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 19/08/1981 s. 0032 - 0033

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0220

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0050

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0220

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0050KOMMISSIONENS BESLUT av den 30 juli 1981 om inrättande av en vetenskaplig veterinärmedicinsk kommitté (81/651/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Vid utformning och ändring av gemensamma veterinärbestämmelser med avseende på djur och animaliska produkter måste ett tillräckligt skydd för människors och djurs hälsa inom gemenskapen säkerställas. Detta gäller både land- och vattendjur.

Gemenskapen bör vidta veterinära åtgärder med avseende på djurhälsa, särskilt för bekämpning av epizootiska och enzootiska sjukdomar och förgiftningar.

Gemenskapen bör vidta livsmedelshygienska åtgärder för att skydda människors hälsa och i detta syfte särskilt utarbeta gemensamma bestämmelser med avseende på bekämpningen av zoonoser, dvs. sjukdomar, infektioner och förgiftningar som är överförbara från djur till människa, vad gäller hygien, inspektion och kontroll av produktion, framställning, lagring, transport och saluföring av animaliska livsmedel och livsmedel av animaliskt ursprung.

För att utforma och ändra dessa bestämmelser krävs att en undersökning görs av de problem som rör människors och djurs hälsa samt av motsvarande inspektions- och kontrollåtgärder för animaliska livsmedel och livsmedel av animaliskt ursprung.

Gemenskapen bör vidta åtgärder för djurskydd. Dessa åtgärder bör ta hänsyn till djurens biologiska, fysiologiska och etologiska behov.

Forskning för att hitta lösningar på problem med sjukdomar som orsakas av parasiter, bakterier, virus, svamp och andra mikrober samt gift av dessa eller andra förgiftningar, kräver medverkan av kompetenta vetenskapsmän, särskilt på områdena veterinärmedicin, mikrobiologi och liknande fackområden.

Kontakt med sådana grupper måste underlättas genom att en rådgivande kommitté inrättas under kommissionen.

För att underlätta arbetet på detta område bör kommittén bestå av tre sektioner som skall behandla frågor om djurhälsa, livsmedelshygienska bestämmelser respektive djurskydd.

Den sektion som behandlar djurhälsofrågor skall särskilt ägna sig åt frågor om orsak, art, patogenes, följder, diagnos, epidemiologi, profylax och behandling av djursjukdomar, inklusive zoonoser, samt åt morfologi, fysiologi och reproduktion hos friska djur samt djurhälsofrågor i allmänhet.

Den sektion som behandlar livsmedelshygienska bestämmelser skall särskilt ägna sig åt veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa samt åt hygienkrav rörande produktion, bearbetning, behandling och saluföring av livsmedel av animaliskt ursprung och för inspektion av livsmedel av animaliskt ursprung och kontroll av dessa livsmedel vad gäller fastställandet av minimikrav för sundhet och hygien i samband med bearbetning, lagring, distribution och beredning.

Den sektion som behandlar djurskyddsfrågor skall särskilt ägna sig åt åtgärder för att säkerställa skyddet av djur, särskilt i samband med djuruppfödning, djurskötsel, djurtransport, slaktning av djur och djurförsök.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En vetenskaplig veterinärmedicinsk kommitté, nedan kallad "kommittén", skall inrättas under kommissionen.

Artikel 2

1. Kommittén kan höras av kommissionen om alla vetenskapliga och tekniska frågor med avseende på

a)

djurhälsa,

b)

livsmedelshygienska bestämmelser,

c)

djurskydd.

2. Kommittén och de sektioner som anges i artikel 3 får uppmärksamma kommissionen på varje sådan fråga.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av tre sektioner som ansvarar för de områden som anges i artikel 2.1. Varje sektion skall bestå av högst 15 medlemmar. Varje sektion skall höras om frågor som rör deras specialområde.

Artikel 4

Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen bland vetenskapsmän med hög kompetens inom de områden som anges i artikel 2.

Artikel 5

1. Varje sektion skall bland sina medlemmar välja en ordförande och två vice ordföranden. Dessa skall väljas med enkel majoritet av medlemmarna.

2. Då frågor av intresse för minst två sektioner skall behandlas skall ordföranden för varje sektion inneha ordförandeskapet för kommittén ett år i taget.

Artikel 6

1. Ordförandena, vice ordförandena och medlemmarna skall utses för en period av tre år. Deras mandat kan förnyas. Ordförandena och vice ordförandena kan dock inte omedelbart återväljas efter två efterföljande mandatperioder på vardera tre år. De skall inte uppbära lön för sina uppdrag.

Efter utgången av treårsperioden skall ordförandena, vice ordförandena och medlemmarna kvarstå i ämbetet tills de har ersatts eller deras mandat förnyats.

2. Om en ordförande, vice ordförande eller medlem är förhindrad att fullgöra sina uppgifter eller avgår skall en ersättare utses för återstoden av mandattiden i enlighet med förfarandet i artikel 4 eller 5, beroende på omständigheterna.

Artikel 7

Kommittén eller dess sektioner kan bilda arbetsgrupper bland sina medlemmar.

Arbetsgrupperna skall rapportera till kommittén eller sektionen om de uppdrag som åläggs dem.

Artikel 8

1. Kommittén, sektionerna och arbetsgrupperna skall sammankallas på begäran av en företrädare för kommissionen.

2. Kommissionens företrädare samt andra berörda tjänstemän i kommissionen skall delta i kommitténs, sektionernas och arbetsgruppernas möten.

3. Kommissionens företrädare kan inbjuda personer som har särskild fackkunskap på det område som diskuteras att delta i mötena.

4. Kommissionen skall tillhandhålla sekreterartjänster för kommittén, sektionerna och arbetsgrupperna.

Artikel 9

1. Kommittén eller sektionerna skall behandla de frågor som kommissionens företrädare har begärt ett yttrande om.

Kommissionens företrädare kan utsätta en tidsfrist inom vilken kommittén eller sektionen skall avge sitt yttrande.

2. När det råder enighet bland kommitténs eller sektionens medlemmar om det yttrande som skall avges skall kommittén eller sektionen utarbeta ett gemensamt yttrande. Om enighet inte kan nås skall de olika synpunkter som har framförts under överläggningarna upptas i ett protokoll som utarbetas under ansvar av kommissionens företrädare.

Artikel 10

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 214 i fördraget skall kommitténs medlemmar, om kommissionens företrädare meddelar dem att det yttrande som begärts behandlar sekretessfrågor, vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som de fått kännedom om i sitt arbete för kommittén.

I dessa fall skall endast kommitténs medlemmar och kommissionens företrädare delta i mötena.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 1981.

På kommissionens vägnar

Gaston THORN

Ordförande