Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31981L0602.pdf

31981L0602

Rådets direktiv 81/602/EEG av den 31 juli 1981 om förbud för vissa ämnen med hormonell verkan samt ämnen med tyreostatisk verkanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 222 , 07/08/1981 s. 0032 - 0033

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0214

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0038

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0214

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0038RÅDETS DIREKTIV av den 31 juli 1981 om förbud för vissa ämnen med hormonell verkan samt ämnen med tyreostatisk verkan (81/602/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Vissa ämnen med tyreostatisk, östrogen, androgen eller gestagen verkan kan vara skadliga för konsumenter på grund av de rester de lämnar i kött. De kan också påverka köttets kvalitet.

I konsumentens intresse måste behandling av djur med stilbener och tyreostatiska ämnen förbjudas liksom utsläppande på marknaden av dessa ämnen. Användandet av de övriga ämnena måste regleras.

Om vissa ämnen blir tillåtna för terapeutiskt bruk, måste detta särskilt kontrolleras.

Effekterna av användandet av östradiol 17/ß, progesteron, testosteron, trenbolon och zeranol måste undersökas i detalj. I avvaktan på antagandet av ett beslut avseende dessa ämnen, bör de nuvarande begränsningarna som reglerar dem bibehållas som ett försiktighetsmått med vederbörlig uppmärksamhet på fördragets allmänna bestämmelser.

Bestämmelser bör utfärdas om en effektiv kontroll av tillämpningen av de bestämmelser som härrör från detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Samma definition på kött och köttprodukter som i direktiven 64/433/EEG(), 71/118/EEG(), och 77/99/EEG(), skall gälla.

2. Därtill skall följande definitioner gälla:

P husdjur: tama nötkreatur, svin, får, getter, hovdjur och fjäderfä, samt vilda djur av dessa arter och vilda idisslare, uppfödda i hägn.

P terapeutisk behandling: behandling av ett husdjur med de ämnen, som återges i artikel 4.1 i avsikt att behandla ett patologiskt tillstånd, diagnostiserat efter undersökning av veterinär.

Artikel 2

Om inte annat följer av artiklarna 4 och 5 skall medlemsstaterna se till att följande förbjudes:

a)

All behandling av husdjur med ämnen som har tyreostatisk, östrogen, androgen eller gestagen verkan.

b)

Utsläppande på marknaden av eller slakt av husdjur vilka behandlats med de nämnda ämnena.

c)

Utsläppande på marknaden av kött av husdjur som anges i b.

d)

Beredning av kött som anges i c och utsläppande på marknaden av köttprodukter beredda därav.

Artikel 3

Från och med den dag som fastställs i artikel 9 a skall medlemsstaterna förbjuda utsläppande på marknaden av stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar samt tyreostatiska ämnen avsedda för behandling av husdjur.

Artikel 4

1. Trots artikel 2 får medlemsstaterna tillåta behandling av husdjur med ämnen som har östrogen, androgen eller gestagen verkan och är godkända enligt direktiven om veterinärmedicinska produkter, dock inte ämnena angivna i artikel 3. Behandlingen skall ske för terapeutiskt ändamål, synkronisering av östrus, avbrytande av oönskad dräktighet, förbättring av fertilitet och förberedande av donatorer och recipienter för implantation av embryon.

2. Behandlingen med ämnena enligt stycke 1 skall utföras av veterinär. Trots detta får medlemsstaterna tillåta att synkronisering av östrus och förberedning av donatorer och recipienter för implantation av embryon utförs av andra än veterinär, men under dennes direkta ansvar.

Artikel 5

Rådet skall, på kommissionens förslag, enhälligt och utan dröjsmål besluta om behandling av husdjur med östradiol 17/ß, progesteron, testosteron, trenbolon och zeranol som tillväxtfrämjande medel.

I avvaktan på detta beslut skall gällande nationella föreskrifter och de arrangemang medlemsstaterna vidtagit i fråga om dessa ämnen gälla, dock under iakttagande av fördragets allmänna bestämmelser och utan att det påverkar de åtgärder som, inom ramen för ett gemenskapsförfarande, tas för att tillnärma de nationella bestämmelserna.

Medlemsstaterna får inte ge tillstånd att använda nya ämnen under denna övergångsperiod.

Artikel 6

I väntan på regler för gemenskapen, skall medlemsstaterna se till att de nationella bestämmelser, som tillämpas vid import från tredje land inte är fördelaktigare än dem, som enligt detta direktiv tillämpas vid handel inom gemenskapen.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att husdjur, deras kött och därav framställda produkter blir kontrollerade.

Rådet skall på kommissionens förslag enhälligt besluta om närmare föreskrifter för denna kontroll och för finansieringen av densamma.

Artikel 8

Senast den 1 juli 1984 skall kommissionen till rådet inkomma med en rapport om den förvärvade erfarenheten och vetenskapliga utvecklingen. Om det behövs, skall ett förslag som tar hänsyn till denna utveckling bifogas.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv enligt följande:

a)

Bestämmelserna i artikel 3 senast två månader efter dagen för anmälan av detta direktiv.

b)

De övriga artiklarna i detta direktiv senast 12 månader efter dagen för anmälan av detta direktiv.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

()) EGT nr C 305, 22.11.1980, s. 2.

()) EGT nr C 50, 9.3.1981, s. 87.

()) EGT nr C 138, 9.6.1981, s. 29.

()) EGT nr 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

()) EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.

()) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85.